24fun_tm_ar_208_a_BT

of 21 /21
TIMI±OARA §i ARAD 11 - 17 IUNIE 2010 ANUL IV NR. 208 GRATUIT 48 DE PAGINI Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro SUSHI WASABI -60% p]n[ la 31 august -30% -50% TIMISOARA, STR. PESTALOZZI NR. 22, PARTER tel: 0256-224462, www.spaceharmony.ro, e-mail: [email protected]

Embed Size (px)

description

SUSHI p]n[ la 31 august TIMISOARA, STR. PESTALOZZI NR. 22, PARTER TIMI±OARA §i ARAD tel: 0256-224462, www.spaceharmony.ro, e-mail: [email protected] 11 - 17 IUNIE 2010 48 DE PAGINI 208 ANUL IV NR. Iulius Mall Timisoara - Food Court www.wasabi-sushi.ro de Diana Petru\ info Loredana Orhei Luigi Popescu 8 10 12 16 18 dianapetrut.wordpress.com Tiraj: 25.000 de exemplare 4 6 foto R[zvan Voiculescu 4 z www.24fun.ro Loredana Orhei Sau ne protej[m de ele...

Transcript of 24fun_tm_ar_208_a_BT

Page 1: 24fun_tm_ar_208_a_BT

TIMI±OARA §i ARAD 11 - 17 IUNIE 2010

ANUL

IV N

R. 2

08

GRAT

UIT

48 D

E PA

GINI

Iulius Mall Timisoara - Food Courtwww.wasabi-sushi.ro

SUSHIWASABI

-60% p]n[ la

31 august-30%

-50%

TIMISOARA, STR. PESTALOZZI NR. 22, PARTERtel: 0256-224462, www.spaceharmony.ro,

e-mail: [email protected]

Page 2: 24fun_tm_ar_208_a_BT
Page 3: 24fun_tm_ar_208_a_BT

S UMAR

Tiraj: 25.000 de exemplare

Editor: BAZAR MEDIA BANAT Redac\ie: tel/fax: 0256 486774, [email protected] Adresa: Str. Tibrului nr. 12, Timi§oaraDirector: ±tefan V[dineanu Redactor-§ef: Mihaela Purec Editor-§ef: Oana NeagoiePublicitate: Mihaela Purec, Cristina Florea Distribu\ie: Lucian Bordianu DTP: CRIS & JAY SRL Tipar: Re\eaua 24-FUN: Director General: Alex. S[ndulescu Redactor ±ef: Aneta Ple§a Mare publicitate: Adrian Miholca - [email protected] pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

11 - 17 iunie 2010

Loredana OrheiLuigi Popescu

editorial46

foto

R[z

van

Voic

ules

cu

De la o vreme `ncoace dau de tot felul de personaje. E frumos, pe de o parte, s[ observi de aproape caractere, s[ creezi propria pepinier[ de personalit[\i. Imagineaz[-\i cum ar fi dac[ ai avea o mostr[ din fiecare §i atunci c`nd lumea ta nu e destul de “colorat[” s[ po\i da iama la raftul cu posibilit[\i. P`n[ nu demult, `mi lipsea din colec\ie roz. Nuan\[ care `n combina\ie cu alte culori care s[ o mai atenueze, o g[sesc pl[cut[, `n limitele bunului sim\, dar care azv`rlit[ a§a, de una singur[, de o intensitate sporit[, mai s[-\i sparg[ retina, `n tot felul de contexte, mi se pare cumva “pitzicolic[”. De exemplu, am g[sit-o chiar ucig[tor de enervant[, acum

c`teva zile c`nd m[ conversam pe c[i internautice cu cineva pentru un proiect dedicat `n exclusivitate tinerelor speran\e feminine, posibile viitoare absolvente magna cum laude la sim\ estetic `n regres. Asta aflam s[ aflu mai t`rziu, pentru c[ la `nceput §tiam doar c[ trebuie s[ scriu, f[r[ prea multe detalii. Cirea§a de pe tort, amar[ p`n[ la urm[, am mestecat-o cu greu c]nd am primit restul informa\iilor – alt site roz, roz, cu informa\ie de informa\ie despre “trend-uri” vestimentare §i nu numai, c`t s[-mi provoace chef de nimic §i s[ m[ `mpiedice s[ g]ndesc dincolo de aparen\e. Nu puteam s[ nu m[ amuz §i s[ confec\ionez tot felul de ipoteze

legat de ceea ce mi s-a propus, nici s[ r[m`n dezimpresionat[ . Ce se `nt]mpl[ cu lumea asta? Nu ajunge toat[ criza psiho-economic[ care d[ cu noi de to\i pere\ii, mai lipse§te ca peste vreo c`\iva s[ se declan§eze §i absen\a capitalului uman de calitate. La cum se deruleaz[ lucrurile, la felul cum se promoveaz[ valorile pe ale noastre meleaguri , cum unii din jurul meu ma sf[tuiau c[ pe bani mul\i merit[ s[ g`ndesc pitzi de c`teva ori pe s[pt[m`n[, la modul `n care unii se antreneaz[ din greu ca s[ devin[ “chici”, totul e posibil

dianapetrut.wordpress.com

Vara e roz

de Diana Petru\

infoteca film expo evenimente culturale evenimente

info8

10121618

Page 4: 24fun_tm_ar_208_a_BT

4 z www.24fun.ro

ecologica

Acum nu mult timp, una din vedetele de pe D`mbovi\a, ap[rea `n presa online `n calitate de victim[ a c`inilor str[zii, `n timp ce se deplasa pe biciclet[ prin urb[. Normal c[ editorialul a cuprins morale legate de existen\a caninilor vagabonzi §i lipsa de implicare a autorit[\ilor. Ca orice cet[\ean provincial, `n afar[ de simpatie pentru victim[, am considerat c[ s`nt ferit[, la nivel local de astfel de incidente. M`ndra posesoare a unui city bike, ce m[ asem[n[, dac[ nu iau `n considerare pletele de culoare `nchis[, o adev[rat[ olandez[, cochet[ §i \an\o§[ pe acest mijloc de transport pe dou[ ro\i. Testam randamentul bibicletei s`mb[t[ `n singura zon[ `mp[durit[ din Timi§oara, mai exact la periferia p[durii, c`nd o hait[ de maidanezi au \inut s[ `§i `mpropiet[reasc[ c`teva din elementele carnale din care s`nt constituit[. Pe l`ng[ panica incredibil[ pe care am tr[it-o la acel moment, am tr[it §i un sentiment de teroare dat de faptul c[ terbuia s[ m[ re`ntorc prin acea§i loca\ie. Interesant a fost faptul c[ ace§ti c`ini vie\uiau pe o proprietate `n construc\ie, cuprins[ `ntre alte locuin\e de tip cas[ P +, deci zona nu era s[lbatic[. Doar un cartier lini§tit pentru cei ce au „emigrat” la periferie. Am reu§it cu chiu cu vai s[ trec de turma de dul[i §i s[ ajung acas[ teaf[r[ dar f[r[ suflu. Aseara, episodul s-a repetat, dar pe alt[ arter[, de altfel nu neap[rat pustie, ci chiar foarte populat[. V[ imagina\i ce g`nduri uciga§e aveam `n cap§or la acel moment §i speram c[ protec\ia animalelor m[ va proteja de beneficiarii lor. A§a c[ acum am o dilem[ legat[ de protejarea naturii: mai utiliz[m bicicleta, „protej[m” animalele sau ne baricad[m `n automobile §i l[s[m natura s[ `§i continue firul natural, f[r[ a interveni?!

Sau ne protej[m de ele...

Protej[m animalele ....

Loredana Orhei

Page 5: 24fun_tm_ar_208_a_BT
Page 6: 24fun_tm_ar_208_a_BT

6 z www.24fun.ro

carte

Yossarian vrea sa scape de armat[. E un g`nd firesc care `i vine imediat dup[ ce se treze§te bombardier pe un B-25 `n cel de-al Doilea R[zboi Mondial. Trebuie s[ fii nebun s[ r[m`i `ntr-o situa\ie care `\i pune via\a `n pericol. Dar dac[ invoci acest motiv pentru a fi trimis acas[ `nsemn[ c[ e§ti s[n[tos la cap, iar oamenii

s[n[to§i s`nt ap\i pentru lupt[. Pe de alt[ parte, dac[ e§ti cu adev[rat nebun nu `\i vei da seama c[ ceva e `n neregul[ §i nu vei cere l[sarea la vatr[ (de`ndat[ ce faci acest lucru vei fi considerat din nou s[n[tos §i trimis `napoi pe front). Acesta este Clenciul 22, sau Catch-22, e o problem[ de logic[, care-i face pe oameni s[ se m[cel[reasc[ unii pe al\ii p`n[ la epuizare. Atunci trebuie s[ `nnebune§ti f[r[ s[-\i pierzi min\ile sau s[ te compor\i ca un nebun pentru a r[m`ne s[n[tos. E greu s[ o faci c`nd toat[ lumea din jurul t[u a luat-o razna. Romanul lui Joseph Heller e un “spital de nebuni” unde sunt internate aproape o sut[ de personaje, o unitate militar[ imaginar[ situat[ pe insula Pianosa din Mediterana unde domne§te absurdul, comicul §i birocra\ia ordinelor, unde `i cunoa§tem pe generalul Dreedle, locotenentul Scheisskopf, maiorul Major, pe Joe Fl[m`ndul, White Halfoat Indianul, Milo Minderbinder, Orr §i al\ii. Avem de-a face cu un alt “zbor deasupra unui cuib de cuci” al literaturii americane (Catch-22 fiind publicat `n 1961, cu un an `nainte de romanul lui Kesey).G[si\i cartea pe raftul cu nout[\i, `n Libr[riile C[rture§ti.

[email protected]

alt “zbor deasupra unui cuib de cuci”

Schepsis 22

Luigi Popescu

Page 7: 24fun_tm_ar_208_a_BT

www.24fun.ro z 7

Page 8: 24fun_tm_ar_208_a_BT

8 z www.24fun.ro

infoteca

Remetea Mare a fost gazda unui concurs `n premier[ pentru Timi§, reunind cei mai importan\i buc[tari §i cofetari din toat[ \ara la sf`r§itul trecut de s[pt[m`n[, dornici s[-§i dovedeasc[ m[iestria. Concuren\ii §i-au dat `nt`lnire la pensiunea Zetas, unde au preg[tit un adev[rat regal gastronomic plin de felurite bun[t[\i care mai de care mai apetisante cu mirosuri care mai de care mai `mbietoare `n aer liber. Cele dou[ zile de manifest[ri

au reunit nume grele ale breslei, buc[tari renumi\i §i recompensa\i la multe competi\ii, ±tefan Bercea, Silvian Miron, Cornelia Ghi§oi, V[tafu Gheorghe, Petri§or T[nase §i mul\i al\i participan\i. Arti§tii buc[tari au participat la dou[ sec\iuni, `n cadrul c[rora au sus\inut 2 probe de buc[t[rie §i una de cofet[rie.Juriul a avut o misiune foarte grea `n a desemna `nving[torul. Dup[ o temeinic[ degustare, unde au contat at`t aspectul, c`t §i aroma, dar mai

ales creativitatea s-a desemnat c`te un c`§tig[tor pentru fiecare sec\iune. La una dintre probe, Duelul Buc[tarilor, mae§trii au primit fiecare c`te un co§ plin cu ingrediente surpriz[ din care au trebuit s[ prepare cea mai grozav[ m`ncare, detaliile fiind la mare apreciere. Artistul care s-a dovedit cel mai priceput la toate a fost desemnat buc[tarul sef ce a reprezentat Casa Timi§an[, primind Cupa Banatul drept r[splata a bucatelor g[tite.

Pentru cei care `§i doresc s[-§i `ndeplineasc[ cele mai `ndr[zne\e preferin\e culinare buc[tarul §i Casa Timi§an[ `§i a§teapt[ musafirii pe Bd. 16 Decembrie 1989, nr.57, la un schimb de gusturi gastronomice ingenioase `ntr-un stil cu adev[rat distins.

GASTRONOMIA CHIAR CONTEAZ{!

Page 9: 24fun_tm_ar_208_a_BT
Page 10: 24fun_tm_ar_208_a_BT

10 z www.24fun.ro

Timi§oara/Arad, 11 iunie – 17 iunie 2010

TELEPORTA|I ÎN ADOLESCEN|{

Teleporta\i în adolescen\[ este o comedie care îi aduce in prim-plan pe Adam, Nick, Jacob §i Lou, patru b[rba\i trecu\i de 30 de ani, care au fost cei mai buni prieteni în perioada liceului, dar pe care destinul i-a desp[r\it mai mul\i ani. Sînt majori, vaccinati §i s[tui pîn[ peste cap de via\a plictisitoare a adul\ilor, Adam (John Cusack) este proasp[t p[r[sit de iubita lui, Lou (Rob Corddry) este ve§nicul petrec[re\ care nu reu§e§te s[ g[seasc[ petrecerea, Nick (Craig Robinson) - un robo\el bine controlat de c[tre nevast[, iar pentru Jacob (Clark Duke) nu exist[ via\[ în afara computerului s[u.Fiind frustra\i de modul în care au evoluat existen\ele lor ca adul\i §i nostalgici dup[ adolescen\a lor plin[ de aventuri §i bun[ dispozi\ie, b[rba\ii se reunesc la o caban[ de ski din Pine Valley Lodge, unde obi§nuiau s[ î§i petreac[ timpul liber în prima tinere\e.Dup[ o noapte s[lbatic[ în care consum[ prea mult[ votc[ §i b[uturi energizante, cei patru devin subiec\ii unui experiment magic, fiind teleporta\i înapoi în timp, în anul 1986, prin intermediul unei c[zi de baie cu puteri miraculoase §i prin intermediul unui me§ter s[rit de pe fix, care ar putea fi singura persoan[ capabil[ s[ îi readuc[ în prezent. Retr[indu-§i anii tumultuo§i ai tinere\ii §i reîntîlnindu-se cu iubitele lor din liceu, Adam, Lou, Nick §i Jacob au posibilitatea de a repara gre§elile trecutului §i de a valorifica mai bine prezentul.

HOT TUBE TIME MACHINESUA (2010)Regie: Steve PinkCu: John Cusack, Rob Corddry, Craig RobinsonComedieDurata: 100 minuteTIMI±V- J16.00; 18.00; 20.00

KAPITALISM, RE|ETA NOASTR{ SECRET{ „Avem tot ce ne trebuie pentru un sistem capitalist. Avem cl[diri de birouri, dar ca s[ ajungem la ele trebuie s[ trecem prin gropi. De aceea, avem nevoie de Jeep-uri”. Cam la asta se rezum[ explica\ia luxului `n \ara noastr[ `n cei 20 de ani de capitalism. Disec\ia noului sistem liber `n care s-a dat und[ verde societ[\ii de consum este personajul principal din filmul rom]nesc “Kapitalism- re\eta noastr[ secret[“ regizat de Alexandru Solomon. Doar c[, de data asta, perspectiva se schimb[ radical §i capitalismul vorbe§te f[r[ perdea prin intermediul oamenilor de afaceri din Rom]nia. Pornind de la ideea fictiv[ c[ fostul dictator Nicolae Ceau§escu ar face o vizit[ prin Rom]nia anului 2009 §i s-ar declara satisf[cut de faptul c[ persoanele din nomenclatura comunist[ s-au descurcat excelent §i `n capitalism §i ocup[ func\ii importante `n structurile actuale ale puterii de stat, Kapitalism – Re\eta noastr[ secret[ `ncearc[ s[ r[spund[ la `ntreb[rile cum au f[cut primul milion de dolari moguli ca Dinu Patriciu, George Copos, George Becali, Dan Voiculescu, Dan Diaconescu, Ioan Niculae, George P[dure sau Dan Ioan Popescu §i cum s-a transformat capitalul de stat `n capital privat? I-am perceput ca pe ni§te simple surse care puteau s[ discute cel mai bine despre afaceri §i s[ dea informa\ii complete despre tranzi\ia comunism-capitalism dintr-un unghi financiar §i de business. Documentarul descrie parcursul nostru de la comunism la o economie original[ de pia\[.

KAPITALISM. RE|ETA NOASTR{ SECRET{ROM}NIA (2010)Regia: Alexandru SolomonCu: Dan Voiculescu, Dinu Patriciu, Gigi Becali, George CoposDocumentarDurata: 80 minuteSTUDIO L- J16.00; 18.00; 20.00

ROBIN HOOD “Robin Hood” este rezultatul colabor[rii dintre Russel Crowe §i regizorul Ridley Scott, cei doi au mai f[cut împreun[ “Gladiatorul”.Robin Hood spune povestea legendarului personaj care, pornind în via\[ ca proscris, ajunge s[ devin[ simbolul etern al libert[\ii poporului s[u. Imaginarul popular a transformat un om cu origini modeste în emblema drept[\ii §i justi\iei, înfl[c[r]nd imagina\ia pasiona\ilor de aventuri genera\ie dup[ genera\ie. În Anglia secolului al XIII-lea, Robin §i ceata lui de punga§i se al[tur[ locuitorilor unui s[tuc într-un or[§el terorizat de corup\ia §erifului local, provocînd îns[§i puterea regal[ §i schimbînd echilibrul puterii regelui în raport cu supu§ii s[i. Robin Hood consemneaz[ via\a acestui arca§ ca nimeni altul, pe care nu-l intereseaz[ la început decît binele propriu. Întorcîndu-se în Nottingham dup[ înc[ o b[t[lie în slujba Regelui Richard I împotriva armatei franceze, Robin ajunge împreun[ cu ceata lui într-un ora§ unde d[rile exagerate §i comportamentul despotic al §erifului aduseser[ oamenii în pragul disper[rii §i al revoltei.Sosirea lui Robin la Nottingham coincide chiar cu moartea regelui, ceea ce anun\a o perioad[ de haos. În cale îi iese lady Marion (Cate Blanchett, The Aviator, Elizabeth), o femeie frumoas[, dar care nu se las[ u§or p[c[lit[ de avansurile acestui tâlhar fermec[tor. Sperând s[ îi câ§tige inima, Robin accept[ s[ ajute ora§ul §i î§i adun[ banda de mercenari, ale c[ror abilit[\i de a ucide sunt pe m[sura poftei lor de via\[.

ROBIN HOODSUA (2010)Regia: Ridley ScottCu: Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, william HurtAc\iune/Dram[Durata: 140 minuteDACIAV- J, 14.00; 17.00; 20.00

SCRISOARE DE ADIO „Scrisoare de adio” este o comedie neagr[ §i romantic[ a c[rei ac\iune se desf[§oar[ `n Los Angeles-ul zilelor noastre, un ora§ populat de suflete singuratice §i disperate care `ncearc[ din r[sputeri s[ creeze rela\ii interpersonale care s[ le ofere iluzia fericirii. West Bentley este Evan Merck, un scriitor cu o slujb[ bizar[: compune scrisorile de adio pentru oamenii care vor s[ se sinucid[. Universul s[u izolat este pe cale s[ dispar[ `n momentul `n care, la o `nmorm`ntare, Evan o `nt`lne§te pe frumoasa, libertina §i amuzanta (Winona Ryder), sora clientului care s-a sinucis.F[r[ a fi con§tient[ de adev[ratul lui job §i cu at`t mai pu\in de leg[tura lui Evan cu fratele ei, Charlotte `ncepe s[ `l plac[ pe Evan pentru ca mai apoi s[ devin[ fascinat[ §i chiar atras[ de t`n[rul scriitor. La prima lor `nt`lnire zboar[ sc`ntei. Pe m[sur[ ce sentimentele sale pentru Charlotte se amplific[, Evan `ncearc[ din r[sputeri s[ \in[ secret meseria lui. Decep\iile se amplific[, zguduind puternic echilibrul delicat al vie\ii lui Evan.“Scrisoare de adio” este un film emo\ionant, original, construit din momente §i replici inteligente. Aceast[ comedie neagr[ transmite un sentiment profund §i vorbe§te despre pierderea persoanelor dragi, despre m`ntuire §i despre nevoia uman[ de a l[sa o mo§tenire pe p[m`nt.Actorii s`nt foarte bine ale§i §i joac[ extraordinar, iar chimia dintre West Bentley §i Winona Ryder este incredibil[. Ar trebui s[ joace mai des mpreuna pentru ca formeaza un cuplu fermecator. THE LAST WORDSUA (2008)Regie: Geoffrey Haley.Cu: Wes Bentley, Winona Ryder, Ray Romano, Gina Hecht, A.J. TrauthDram[/ RomanticDurata: 90 minuteARTAV- J, 15.00; 17.30; 20.00

Page 11: 24fun_tm_ar_208_a_BT
Page 12: 24fun_tm_ar_208_a_BT

12 z www.24fun.ro

TIMI±OARAAXA ART GALLERYStr. Lucian Blaga 8Tel. 0356 435734L-V: 09:00-19:00

Expozi\ie de pictur[ Expune: Laura Barboni(17 mai – 15 iunie)

CENTRUL CULTURAL FRANCEZBd. Loga 46Tel. 0256 490544, 201453Fax: 0256 [email protected]

Expozi\ie de pictur[„Diminea\a unui faun”Expune: Sorin Nicodim(08 iunie- 30 iunie)

Expozi\ie de fotografie„Culisele aeronauticii europene”Expune: Antoine Gonin(Holul Aeroportului Interna’ional Traian Vuia)(01 iunie- 25 iunie)

CARTEA DE NISIPStr. Alba Iulia (col\ cu Str. Victor Vlad de la Marina)Tel. 0256 433094

Expozi\ie de pictur[Expune: Hrisanty Adriana

Abrudan- Pop(01 iunie- 20 iunie)

GALERIA CALINASpa\iu de art[ contemporan[Str. M[r[§e§ti 1-3Tel. 0256 498856

Expozi\ie de pictur[ contemporan[„~n miezul lucrurilor”

Expozi\ie colectiv[Halele Timco, Str. Circumvala\iunii 8-12(25 mai- 30 iunie)

Expozi\ie de grafic[Expune: Radu Buriac(31 mai- 02 iulie)

GALERIA PRO ARMIAPia\a Libert[\ii 5-7

Expozi\ie de pictur[Expune: Mihai Teodor Olteanu(24 mai- 16 iunie)

HELIOSPia\a Victoriei 6Tel. 0256 492452L: 12:00-20:00Ma-V: 10:00-20:00S: 11:00-15:00

Expozi\ie de grafic[„Semn, simbol- retrospective”Expune: Elena Minodora Tulcan(03 iunie- 16 iunie)

Expozi\ie de pictur[Expune: Marian |epe§(17 iunie- 30 iunie)

MUZEUL DE ART{TIMI±OARAPia\a Unirii 1Tel. 0256 491592Ma- D: 10:00-18:00L: ~nchis

Expozi\ia „Rembrandt misticul – oglindit `n gravura sa”Cererea mare de portrete din partea clientelei din Amsterdam a determinat diversificarea autopor-tretului, dar §i a portretului alegoric sau fizionomic. Pentru expozi\ia din Timi§oara au fost selectate portretele lui Jan Antonides van der Linden (cca. 1665), profesor de medicin[ la Leiden, al predica-torului Jan Cornelis Sylvius (1633), al orfevrului Jan Lutma cel B[tr]n (1656). Rembrandt execut[ `n 1651 portretul lui Clement de Jonghe, unul dintre cei mai cunoscu\i negustori de gravuri din Amster-dam, `n perioada 1640 – 1677. (03 iunie- 30 iunie)

Expozi\ie permanent[ de Art[ European[ sec. XVI-XXExpozi\ie permanent[ de Art[ Contemporan[ B[n[\ean[ Expozi\ie permanent[ de Art[ Decorativ[Bilet intrare: 5 RON

Page 13: 24fun_tm_ar_208_a_BT

www.24fun.ro z 13

Page 14: 24fun_tm_ar_208_a_BT

14 z www.24fun.ro

MUZEUL BANATULUI(Castelul Huniade)Pia\a Huniade 1Tel. 0256 491339Ma- D: 10:00-16:00Intrare:pentru copii: 1 RONpentru adul\i: 2 RONSec\ia Arheologie(colec\ii din domeniile: arheologie, numismatic[, memorialistic[, car-tografie, carte veche rom]neasc[ §i str[in[, geme §i camee, istorie)Expozi\ii permanente:- Paleoliticul §i epipaleoliticul- Neoliticul, Sanctuarul neolitic de la Par\a- Epoca bronzului- Epoca fierului (tracii de nord §i geto-dacii)- Epoca daco-roman[ (dacia ro-man[, daco-romanitatea)- Perioada prefeudal[ §i medieval[- Epoca modern[ §i contemporan[, - Tehnologie a Informa\iei §i Comunica\iilor - “Vioara - o pasiune de o via\a”. Dona\ia dr. Cornel SuboniSec\ia de §tiin\ele naturii(colec\ia de roci si minerale; colec\ia de paleontologie; colec\ia de plante presate (Herbarul); colec\ia de fluturi (Lepidoptere); colec\ia de g`ndaci (Coleoptere); colec\ia de molu§te exotice (Malacologie); colec\ia de p[s[ri (Ornitologie))Expozi\ii permanente:- Flora si fauna Banatului

- Evolu\ia omului- Evolu\ia vie\uitoarelor- Mineralogie

MUZEUL PRESEI SEVER BOCUStr. Lorena 35, JimboliaTel: 0256 361463

Expozi\ie de pres[ literar[ interbelic[(20 mai- 20 iunie)

MUZEUL SATULUIAleea CFR 1Tel. 0256 225588Ma-D: 10:00-18:00

Expozi\ie permanent[ de arhitectur[ popular[ Expozi\ie de art[ §i port popular(expozi\ie cu v]nzare)

GALERIA DE ART{ NOELStr. Treboniu Laurean 17Tel. 0256 494886Mobil: 0746 106620L-V: 10:00-17:00

Expozi\ie permanent[ de vestimenta\ie

PRIM{RIA MUNICIPIULUITIMI±OARABd. C.D. Loga 1(holul mare al Prim[riei)Tel. 0256 408300Expozi\ie de art[ plastic[

Expun: arti§ti plastici si studen\i de la Facultatea de Art[ Plastic[ §i Design Timi§oara(08 iunie- 18 iunie)

PAPILLON CAFEPia\a Unirii 8Tel. 0356 442770Mobil: 0724 300859

Expozi\ie de fotografie„Pseudorealit[\i”Expun: Alexandru Popescu, Daniela Boca, Luiza Apetrei, Marko Iovanovici, Oana C]ndea, R[zvan Neme§, Romina Popescu, Teofil Zevedeanu, Vlad Barang[(10 iunie- 24 iunie)

GALERIA TRIADECalea Martirilor 51/45Tel. 0256 482056Email: [email protected]

Expozi\ie de pictur[, colaj §i obiecte„Minimal Feelings”Expune: Bogdan Ra\[(22 mai - 22 iunie)

VITRALIAStr. Miori\a 4Tel. 0256 490750L-V: 10:00-18:00S: 10:00-14:00

Expozi\ie permanent[ de art[ decorativ[, vitralii

ARADCOMPLEXUL MUZEAL ARAD

Expozi\ii permanente

Sec\ia arheologie §i istorie:

preistorie, civiliza\ia dacic[ §i

daco- roman[, epoca migra\iilor,

evul mediu timpuriu (arme, unelte,

podoabe, documente); Revolu\

ia de la 1848/1849 `n Transilvania,

Aradul `n lupta pentru unitate

na\ional[ `n secolele XIX- XX,

Aradul interbelic

Sec\ia art[:

Arta Rom]neasc[ `n secolele

XIX- XX

Arta Universal[ din secolele XVI-

XIX (§colile italian[, flamand[,

olandez[, francez[, german[,

austriac[, maghiar[)

Arta decorativ[ european[ §i

oriental[ (mobilier, tapiserie,

por\elan, covoare orientale)

Artele spectacolului (teatru,

muzic[, cinema)

Sec\ia §tiin\e ale naturii: colec\ii de

mineralogie, paleontologie, flora §i

fauna jude\ului Arad

Page 15: 24fun_tm_ar_208_a_BT

www.24fun.ro z 15

Page 16: 24fun_tm_ar_208_a_BT

16 z www.24fun.ro

TIMISOARA

TEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCUStr. M[r[§e§ti 2Tel. 0256 499908Fax: 0256 201288Biletele se g[sesc la Agen\ia Teatrului Na\ionalTarif normal: 15 RONElevii, studen\ii, pensionarii: 5 RON

FETE DE M{TASE ARTIFICIAL{dup[ Irmgard Keun Decoruri §i costume: Geta MedinskiCoregrafia: Helen Ganser Un spectacol de: Ion Ardeal IeremiaTraducerea: Victor ScoradeCu: Claudia Ieremia, Iuliana Cr[escu, Ana Maria Cojocaru, Roberta Popa Ionescu, Doru Iosif, Benone Viziteu, Colin BuzoianuSala Mare(s`mb[t[, 12 iunie, ora 19.00)

PRIVELI±TE MINUNAT{ SPRE CATEDRAL{De Slawomir MrozekUn spectacol de Sabin PopescuAparent nevinovata vizit[ a unei femei la un muzeu dintr-un ora§ anonim de undeva, din Balcani, se transform[ `ntr-o `nt`lnire fatal[. Ea, o femeie aflat[ `ntr-un moment al vie\ii `n care simte o imens[ nevoie de aten\ie, afec\iune §i confirmare intr[ `ntr-un joc periculos cu paznicul unui muzeu, paznic ce se dovede§te a fi un terorist „pensionar”, ascuns sub o identitate anodin[. |es[tura subtil[, dar extrem de ampl[ a rela\iilor care se nasc din aceast[ `nt`lnire „`mbin[ subiectul policier cu o atmosfer[ cehovian[”, `ntr-o poveste fascinant[, un mister

care se dezv[luie `n mii de piste, unele false, altele adev[rate, toate duc`nd, inexorabil, spre acela§i deznod[m`nt. Studio 5(luni, 14 iunie, ora 19.00)(miercuri, 16 iunie, ora 19.00)

REVIZORULDup[ GogolCu: Ion Rizea, Ana Maria Cojocaru, Andrea Tokai, Ioan Strugari, Benone Viziteu, Doru Iosif, Alecu Reus, Cristian Szekeres, Valentin Ivanciuc, C[t[lin Ursu, Romeo Ioan, Mirela Puia, Adrian Jivan, Colin Buzoianu, Lumini\a Tulgara, Daniela Bostan, Paula Maria Frunzetti, Iuliana Cr[escu, Bogdan Spiridon, Marius Lupoianu, Nicolae P]rvulescu, Raul Romaniuc, Cristian Br[toiu, Ionu\ P`rvulescu, ±tefan BerceaComedia lui Gogol, „Revizorul”, are ca punct de plecare o banal[ `ncurc[tur[. Primarul §i toat[ administra\ia unui t`rgu§or rusesc s`nt `n mare fierbere: a§teapt[ sosirea unui revizor, un inspector trimis „de la stat”. Cum ar trebui s[ se poarte, ce ar trebui s[ fac[, §i, mai mult dec`t at`t, cum s[-l recunoasc[, dac[-§i face apari\ia incognito?Sala 2(mar\i, 15 iunie, ora 19.00)(joi, 17 iunie, ora 19.00)

TEATRUL GERMAN DE STATStr. M[r[§e§ti 2Tel. 0256 201291Bilete: Ma, J, S: 10.00-13.00Mi, V: 10.00-13.00 §i 17.00-19.00precum §i cu o or[ `nainte de spectacolRezerv[ri: 0256 201291

SHAKING SHAKESPEARE Repeti\ie general[ cu public ~n deschiderea Festivalului Interna\ional de Teatru de Tineret de limb[ german[. O pastoral[ tragico-comico-istoric[

Dup[ William Shakespeare De Lia BugnarRegia: Radu-Alexandru NicaDecorul §i costumele: Drago§ Buhagiar Muzica: Vlaicu Golcea Dramaturgia: Cornelia Winkler Coregrafia: Florin FieroiuVideo: Daniel Gontz (Colorbitor)Demersul regizoral are la baz[ ideea lui Radu-Alexandru Nica de a crea un spectacol centrat pe motivul puterii, astfel cum se reg[se§te acesta `n cele mai diverse ipostaze `n textele lui Shakespeare, un rol important `n construc\ia spectacolului revenind elementelor specifice teatrului contemporan de mi§care. Astfel, versiunea scenic[ realizat[ de Lia Bugnar a stat la baza unui spectacol a c[rui unitate nu este alterat[ de recurgerea la izvoare at`t de diferite din crea\ia dramaturgului, `ntr-un ansamblu scenografic complex, conceput de Drago§ Buhagiar. Pretextul desf[§ur[rii ac\iunii este dat de scena teatrului `n teatru din piesa Hamlet, `n care actorii invita\i repet[ de aceast[ dat[ pasaje din diversele piese ale marelui Will.Cu: Peter Papakostidis, Radu Vulpe, Dirk Linke, Rare§ Hontzu, Ioana Iacob, Ramona Olasz, Olga Török, Ida Jarcsek-Gaza §i Alex Halka.Spectacol cu traducere `n limba rom]n[Sala TGST(vineri, 11 iunie, ora 19.00)

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKY GERGELYStr. Alba Iulia 2Tel. 0256 34814Fax: 0256 494029Mobil: 0740 [email protected]

TEATRUL PENTRU COPII ±I TINERI „MERLIN”Bd. Regele Carol I, nr.3

Tel. 0256 [email protected]

TEATRUL STUDEN|ESC THESPISBd. Regele Carol I, no.9

D’ALE AMORULUIComedie/ colaj dup[ I.L. CaragialeSala 202 „Lelul Bihoi”(vineri, 11 iunie, ora 20.00)

URSUL Comedie de A.P. Cehov~n cadrul „Street Delivery”(s`mb[t[, 12 iunie, ora 20.00)

INGRIDDram[ de SalahhéRegia: Salahhé(duminic[, 13 iunie, ora 19.00)

4: 48 TO SLEEP/ TO DIEDram[ dup[ Sarah Kane(joi, 17 iunie, ora 21.00)

TEATRUL STUDIOARTCasa ArtelorPia\a Unirii, Str. Pacha 8

NUNT{ ~NS~NGERAT{De F.G. Lorca(s`mb[t[, 12 iunie, ora 20.00)

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{ TIMI±OARAStr. M[r[§e§ti 2Tel. 0256 433020Agen\ia de bilete: 0256 201286Email: [email protected]: www.ort.ro

GALA MICILOR BALERINISpectacol sus\inut de elevii Studioului de Dans prof. Ana Valkay. Soli§ti: Andreea Ciuca, Marcela Marcu, Patricia Muntean, Beatrice Jurescu,Simina Peia, Teodora Livovschi, Adriana

Page 17: 24fun_tm_ar_208_a_BT

www.24fun.ro z 17

Botorea, Alexa Balojin, Sandra Zaharia, GeorgianaGiurconiu, Patricia Lehaci~n program:Ceaikovski, L. Minkus, L.Delibes, J. Offenbach(duminic[, 13 iunie, ora 11.00)

REGINA, PRIN|ESA ±I CROITOREASASpectacol cu copii pentru copii. Muzica: P.I. Ceaikovski §i D. AuberScenografia: Geta MedinskiDistribu\ia: Regina- Iulia MoisiSpectacol cu muzic[ `nregistrat[(luni, 14 iunie, ora 19.00)

FILARMONICA “BANATUL”Bd. C.D.LOGA 2, et.2Tel. 0256 492521, 0256 495012Bilete: 09.00-13.00 §i cu o or[ `naintea `nceperii concertului

CONCERT SIMFONIC EXTRAORDINAR Orchestra simfonic[ a Filarmonicii „Banatul” Timi§oaraDirijor:Cristian Lupe§Solist[: Elisabeth LeonskajaProgram: S. Prokofiev: Concertul nr. 2 `n sol minor pentru pian §i orchestr[, op. 16

Selec\iuni din „Romeo §i Julieta” – Suitele I §i IIConcertul Filarmonicii „Banatul” de vineri, 11 iunie, va fi un medalion de compozitor. Sala Capitol(vineri, 11 iunie, ora 19.00)

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTE & SC}R| LOC LEJERStr. Zoe 1(`n spatele parcului Doina)Tel. 0724 592379, 0745 777035Email: [email protected]

DIABOLUS EX MACHINAAc\ioneaz[: Ioan Codrea, Christine Cizma§, Marian P`rvulescu,Victor Drago§ §i Mariana Boghian(joi, 17 iunie, ora 20.30)

ASOCIA|IA CULTURAL{ NOUA ACROPOL{Str. L. Blaga 4, et. 2Tel. 0256 433151, L-V: 18.00-21.00www.noua-acropola.ro

ASOCIA|IA CULTURAL{PENTAGONTel. 0356 410560Mobil: 0740 151 623Emai: [email protected]

CASA DE CULTUR{A STUDEN|ILOR Bv. Carol I, no.9

Marea adunare folkConcert folk §i poezieSala 203(s`mb[t[, 12 iunie, ora 21.00)

CENTRUL CULTURAL FRANCEZBd. Loga 46Tel. 0256 490 544

FETE DE LA MUSIQUEFESTIVALUL TEATRULUI „Jos Masca”(10 iunie- 17 iunie)

ARAD

TEATRUL IOAN SLAVICI Bd. Revolu\iei, no.103

Tel. 0257 280016Email: [email protected]

CODRIIDe David MametRegia: Radu BerceanuDecorul: Doru P[curarCostumele: Oana V[ranSala Studio (vineri, 11 iunie, ora 12.00)

TEATRULUI DE MARIONETEStr. Episcopiei 15Tel. 0257 256922

3 CREA|IE layout, ziare §i reviste

V: 0724 37.27.72 O: 0754 929.170

Page 18: 24fun_tm_ar_208_a_BT

18 z www.24fun.ro

VINERI11 IUNIE

CLASICTEATRUL GERMANDE STATShaking ShakespeareSala TGSTOra: 19.00

TEATRUL STUDEN|ESC THESPISD’ale amoruluiSala 202Ora: 20.00

FILARMONICA DE STAT BANATULConcert simfonic extraordinarSala CapitolOra: 19.00

FILMETeleporta\i `n adolescen\[Timi§16.00, 18.00, 20.00

Kapitalism- re\eta noastr[ secret[Studio16.00, 18.00, 20.00

CHEFURICAFÉ MODEUnplugged Session with Muneer feat’ Vladimirat the guitarOra: 21.30

CELSO CLUB100% Retro NightOra: 22.00

CLUB 30Oldies but Goldies Partypowered by Dj Benitovisuals by Jimmy d’AzarroOra: 22.00

CASA DE CULTUR{A STUDEN|ILORConcert RockBio, Kultika, Opus Sala 203Ora: 21.00

D’ARC CLUBFriday, Bloody FridayMusic by Georgia

HAPPY CLUBPartyCu Dj Alvin

NO NAMEHey! After the RidePrezint[ AntheaOra: 01.00

PORTO ARTESeara folkOra: 21.00

SCOTTISH PUBRetro NightOra: 22.00

SETUP VENUEKinoFest:Gala filmului digitalOra: 19.00Concert Persona Ora: 23.30Afterparty cu dj Mihu & Vj FloOra: 00.30

VAN GRAPH K FEDaniLoopXanderOra: 21.00

S~MB{T{ 12 IUNIE

CLASICTEATRUL NA|IONALMIHAI EMINESCU

Fete de m[tase artificial[Sala MareOra: 19.00

TEATRUL STUDEN|ESC THESPISUrsulSala 202Ora: 20.00

TEATRUL STUDIOARTNunt[ `ns`ngerat[Casa ArtelorOra: 20.00

CASA DE CULTUR{A STUDEN|ILORMarea adunare folkConcerte §i poezieSala 203Ora: 21.00

FILMETeleporta\i `n adolescen\[Timi§16.00, 18.00, 20.00

Kapitalism- re\eta noastr[ secret[Studio16.00, 18.00, 20.00

CHEFURICAFÉ MODEPartyOra: 21.00

CASA DE CULTUR{A STUDEN|ILORConcert RockPhaserSala 203, Ora: 21.00

CELSO CLUBSaturday Night FeverOra: 22.00

CLUB 30Oldies but Goldies Partypowered by Dj Benitovisuals by Jimmy d’AzarroOra: 22.00

700 COFFEE AND LOUNGEParty Hip Hop, RnB, RaggaeHosted by Tha-Vi, Flow and Limun

D’ ARC CLUBSaturday Night FeverMusic by Alex

HAPPY CLUBPartyCu Dj AlvinOra: 22.00

HEAVEN STUDIOSaturday PartyOra: 22.00

NO NAMEHey! After The RideCu: Ovijay §i Dan MaximIntrare liber[Ora: 02.00

PORTO ARTEConcert folkC[lin B]rceanOra: 21.00

SCOTTISH PUBFunky Beats Dj Vali FloreaOra: 22.00

SETUP VENUETMBase: Step Up!Eveniment special TMBaseDJ Sets: Dr. Dan, Sensorship, Dragan(PNal), WakaX (Makunouchi Bento), G-Man(Urban Experience) §i UFOOra: 21.00

VAN GRAPH K FEFilm Muzical Ora: 18..00YOUTOPIA CLUBMistique NightOra: 22.00

WHY-NOTAll hits partyOra: 22.00-05.00

DUMINIC{ 13 IUNIE

CLASICTEATRUL STUDEN|ESCTHESPISIngridSala 202, Ora: 19.00

OPERA NA|IONAL{TIMI±OARAGala Micilor BaleriniOra: 11.00

FILMETeleporta\i `n adolescen\[Timi§16.00, 18.00, 20.00

Kapitalism- re\eta noastr[ secret[Studio16.00, 18.00, 20.00

CHEFURIHAPPY CLUBPartyCu Dj AdrianoOra: 22.00

PORTO ARTESear[ folkOra: 21.00

LUNI 14 IUNIE

CLASICTEATRUL NA|IONALMIHAI EMINESCUPriveli§te minunat[ spre catedral[Studio 5Ora: 19.00

OPERA NA|IONAL{ ROM}N{Regina, prin\esa §i croitoreasaOra: 19.00

FILMETeleporta\i `n adolescen\[Timi§, 16.00, 18.00, 20.00

Kapitalism- re\eta noastr[ secret[Studio16.00, 18.00, 20.00

CHEFURIHAPPY CLUBPartyCu Dj Adriano

MAR|I 15 IUNIE

CLASICTEATRUL NA|IONALMIHAI EMINESCURevizorulSala 2Ora: 19.00

Page 19: 24fun_tm_ar_208_a_BT

www.24fun.ro z 19

Page 20: 24fun_tm_ar_208_a_BT

20 z www.24fun.ro

FILMETeleporta\i `n adolescen\[Timi§,16.00, 18.00, 20.00

Kapitalism- re\eta noastr[ secret[Studio16.00, 18.00, 20.00

CHEFURICAFE MODEPartyOra: 21.30

CELSO CLUBStudent Special NightOra: 22.00

HAPPY CLUBRetro NightCu: Dj. JoOra: 22.00

NO NAMEStudent PartyIntrare liber[Ora: 23.00

VAN GRAPH K FE„RADIO ANONIM”- live on air.http://radio.anonimTM.ro. Echipa ANONIMTM §i invita\ii lor Ora: 18.00- 21.00

YOUTOPIA CLUBStudent Night Ora: 22.00

MIERCURI 16 IUNIECLASICTEATRUL NA|IONAL MIHAI EMINESCUPriveli§te minunat[ spre catedral[Studio 5Ora: 19.00

FILMETeleporta\i `n adolescen\[Timi§16.00, 18.00, 20.00

Kapitalism- re\eta noastr[ secret[Studio16.00, 18.00, 20.00

CHEFURICAFE MODEWatching Modeling18.00- 19.00

HAPPY CLUBPartycu Dj Adriano

JOI17 IUNIE

CLASICTEATRUL NA|IONALMIHAI EMINESCURevizorulSala 2Ora: 19.00

TEATRUL STUDEN|ESCTHESPISTo Sleep/ To DieSala 202Ora: 21.00

AU{LEU TEATRU DE GARAJ ±I CURTEDIABOLUS EX MACHINAORA: 20.30FILME

Teleporta\i `n adolescen\[Timi§16.00, 18.00, 20.00

Kapitalism- re\eta noastr[ secret[Studio16.00, 18.00, 20.00

CHEFURID’ARC CLUBWe Love Thursdays music by Alex HAPPY CLUBPartyCu Dj Alvin

HEAVEN STUDIO Student Glamorous NightOra: 22.00

YOUTOPIA CLUBStudent Guest NightOra: 22.00

VAN GRAPH K FEBabalonia Tropical SoundclashDubase , Leizaboy , Injektah §i K-lu, Ora: 21.00

Page 21: 24fun_tm_ar_208_a_BT

www.24fun.ro z 21