HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind...

16
CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in suprafata utila de 2,50 m.p./fiecare, situate m incinta statiilor de transport in comun din Municipiul Campina Avand in vedere Referatul de aprobare nr.29.419/ll decembrie 2019 al membrilor Comisiei buget, fmante, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura, prin care propun Tnchirierea prin licitaJie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri), in suprafata utila de 2,50 m.p./fiecare, situate in incinta statiilor de transport in comun din Municipiul Campina; Tinand seama de: - raportul nr.29.574/12 decembrie 2019, promovat de Directia juridica din cadrul Primariei Municipiului Campina; - raportul nr.29.575/12 decembrie 2019, promovat de Directia economica din cadrul Primariei Municipiului Campina; - raportul nr.29.576/12 decembrie 2019, promovat de Serviciul administrarea domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina; - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina, respectiv Comisia buget, fman|e, programe fmantare europeana, administrarea domeniului public $i privat $i agricultura; - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.; - avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat nr.29.577/ 12decembrie2019; ^, In conformitate cu prevederile: - art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si completata; - art.l29, alin.(2), lit."c" si alin.(6), lit."a", art.332, art.333, art.334 si art.338 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ; In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3), lit."g" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare. Art.l.(l) - Aproba inchirierea prin licita^ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri), in suprafata utila de 2,50 m.p./fiecare, situate in incinta statiilor de transport in comun din Municipiul Campina. (2) - Spatiiile mentionate la art.l, alin.(l), se identifica prin schi^a de plan, conform ANEXELOR nr.l - nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Transcript of HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind...

Page 1: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDETULPRAHOVA

HOTARAREprivind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale

(chioscuri),in suprafata utila de 2,50 m.p./fiecare,situate m incinta statiilor de transport in comun din Municipiul Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.29.419/ll decembrie 2019 almembrilor Comisiei buget, fmante, programe fmantare europeana, administrareadomeniului public si privat si agricultura, prin care propun Tnchirierea prin licitaJiepublica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri), in suprafata utila de 2,50m.p./fiecare, situate in incinta statiilor de transport in comun din MunicipiulCampina;

Tinand seama de:- raportul nr.29.574/12 decembrie 2019, promovat de Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;- raportul nr.29.575/12 decembrie 2019, promovat de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;- raportul nr.29.576/12 decembrie 2019, promovat de Serviciul administrarea

domeniului public $i privat din cadrul Primariei Municipiului Campina;- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fman|e, programe fmantare europeana,administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al MunicipiuluiCampina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat nr.29.577/12decembrie2019;

In conformitate cu prevederile:- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata sicompletata;

- art.l29, alin.(2), lit."c" si alin.(6), lit."a", art.332, art.333, art.334 si art.338din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(3), lit."g" dinO.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Aproba inchirierea prin licita^ie publica a 3 (trei) spatii comerciale(chioscuri), in suprafata utila de 2,50 m.p./fiecare, situate in incinta statiilor detransport in comun din Municipiul Campina.

(2) - Spatiiile mentionate la art.l, alin.(l), se identifica prin schi^a deplan, conform ANEXELOR nr.l - nr.3, care fac parte integranta din prezentahotarare.

Page 2: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

(3) - Termenul de mchiriere este de 3 (trei) ani, cu drept de prelungirecu acordul par^ilor, pentru aceeasi perioada de timp, o singura data.

Art.2.(l) - Pre^ul minim de pornire a licita^iei este de 20 lei/m.p./luna(fara T.V.A.), stabilit conform H.C.L. nr.l73/19 decembrie 2019.

(2) - Plata utilitatilor corespunzatoare spa|iilor inchiriate va fi suportatade castigatorii licita^iilor.

Art.3. - Aproba Documentatia de atribuire, conform ANEXEI nr.4, care faceparte integranta din prezenta hotarare.

Art.4.(l) - Aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului local alMunicipiului Campina si supleantii pentru fiecare dintre acestia, in Comisia deevaluare, dupa cum urmeaza:

- dl.(&tf$ consilier Dochia Adrian - membru;- dl.(^=n^Jconsilier Bondoc Viorel - Gheorghe - supleant;- dl.(d*rfa) consilier Panescu Robert - Catalin - membru;- dl.(gUfTa)consilier Cercel Lucian - Adrian - supleant.(2) - Licitatiile se vor desfa^sura pentru fiecare amplasament.

Art.5. - Prezenta hotarare isi pierde valabilitatea daca in termen de 180 zilecalendaristice nu s-a fmalizat inchirierea.

Art.6. - Prezenta hotarare se comunica:- Institu^iei Prefectului JudeJului Prahova;- Primarului Municipiului Campina;- DirecJiei economice;- Directiei juridice;- Serviciului administrarea domeniului public si privat;- Compartimentul monitorizarea serviciilor publi ce, transport,

avize;- Persoanelor nominalizate la art.4.

Presedintedesedin{a, Contrasemneaza,Consilier, Secretar,

d-na Clinciu Monica - Iozefina jr.Molfl*veanu Elena

Campina, 19 decembrie 2019Nr. 178

Page 3: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

Pi AN DE S!TUATIE

^^^F^^^

C"4-'' 'l

co

ftJ

<x

O O*w-.

Qu

QC

LUCL

K/l S

%,

INCADRAREA IN 70NA

CHlUSC STAIIEMAXI

d-na

NOTA:PROPRIETAR: MUNICIPIUL CAMP!NA

Supr. uti!achiosc 1,2,3,4,1 Sn - - 2'>OnipB-dul CAROL !, f.nr. (TtNNY" i

PFiOIECTANT:

hg. IQRGA DUMITRU V

' > F I PROB;T

-.'"

VfcMIMT

,,,yC,,,,nuv,U,,G,^

lng !ORGADUMITBU

mq Cri|anovschi Cingcvc

^L4/ Tjf''7l

/fe

RFNe

SCARft

DAIA

FH'jAM

;;)NS LO(,/U ':.AMI'fNA

K,AfJUl AM^iA:,AMH'J

!MORH.iiU!i

ilK

9

t ir '

i

Page 4: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

PLAN DE SiTUATIE

Bioc P4

INCADRAREA IN ZONA

TrntiHi

C/-oa C/iocftf

NOTAPROPR!ETAR. MUNICIPIUL CAMPiNA

Supr.utilachi05i', 1/,3A'! '^^7^B-dul CAROL l. i ni | i'ilm P 4")

PROIEC1AN7:

i(ig. IORGA DUMITRU

*'-f f ROIFCT

I''ROIECTAT

WRiRU6T

ing Crt|Miovsi:hi Grtgwf

ing IORGA DUVITRU

mq. Crij3novschi GfK)oi;

i /

-fln"

fVI -

" ' " " " " " - — l 1

BENEFICIAR'CONS L')f,At CAMPINA

5CARA

i-1:L'50

CSJ8i017

PLANDtAMPiASAMENT

DESJMI!ARrA

iMOWLLlLUi

"TAT,{NK

rD

PLANSANf'iu1l

Page 5: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

PLAN DE SITUAT!E

INCADRAREA !N ZDNA

CHIOSC STATItMAXI

1

<s>

1..'.'".!.'1.1r'Vi<', n visPtCO"

PROIECTANT:

lng IORGA DUMITRU

'.,H !'P(J|tr.T

f'HQ|ECTAT

VFP'FICA!

mgCri,,no,sch,^,

inq IORGA DUMITRU

ifiu. Cri|anovsch' (jii(joie

^

i l

l i A

BENEFICIAR

CONS iO<.AI CAMPINA

s,vw.

1.2*:C

(KiOB;r?

f>LAN Di AMflAGAMBJTSi

DEUMHAR1A

lM!*b!;UUJI

NK

3

f'LAN"^A

NR-11i

Page 6: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

ANEXA nr.4la H.C.L. nr.l78/19 dec.2019

Presedinte d $edin^a,Consilier,

d-na Clinciu Monica - Iozefina

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

I. CAIET DE SARCINI

1. Informatii generale privind obiectuI inchirierii1.1. Descrierea si identificarea bunului ce face obiectul inchirierii - spatii

comerciale (chioscuri), in suprafata utila de 2,50 m.p./fiecare, situate in incintastatiilor de transport in comun din Municipiul Campina.

1.2.Destinatia bunului - spatiu comercial - pentru activitati de comert (presa,carte, produse alimentare ambalate, tutun, flori, bauturi racoritoare, aparate pentruceai, cafea, gheata si produse papetarie).

2. Conditiile generale ale inchirierii2.1. Regimul bunurilor

^

2.1.1. In derularea contractului de inchiriere se va utiliza imobilul - spatiucomercial - chiosc, pus la dispozitie chiriasului in starea fizica prevazuta in procesul- verbal de predare.

2.1.2. Chiriasul este obligat sub sanctiunea platii de daune interese si asuportarii altor cheltuieli, sa notifice de indata proprietarului necesitatea efectuariiunor amenajari la bunul imobil inchiriat.

2.1.3. Amenajarile raman de plin drept, gratuit, libere de orice sarciniproprietarului la incetarea contractului de inchiriere.

3. Durata inchirierii3.1.Termenul de inchiriere este de 3 (trei) ani, cu drept de prelungire cu

acordul partilor, prin act aditional, pentru aceeasi perioada de timp, o singura data.

4. Pretul de inchiriere4.1. Chiria minima este de 20 lei/m.p./luna (fara T.V.A.), stabilita conform

H.C.L. nr.l73/19 decembrie 2019.4.2. Contravaloarea utilitaJilor corespunzatoare spa|iilor inchiriate va fi

suportata de ca^tigatorii licita^iilor.5. Oligatiile principale ale partilor5.1.Obligatiile partilor si celelalte clauze contractuale obligatorii sunt stabilite

prin contractul cadru care face parte din documentatia de atribuire, aferentainchirierii.

6. Garantia6.1. Garantia este obligatorie pentru ofertantul declarat castigator si se

stabileste la nivelul contravalorii a doua chirii minime.6.2. Garantia se achita prin Ordin de plata, in contul Municipiului Campina.6.3. Garantia se restituie ofertantilor declarati necastigatori.

Page 7: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

6.4. Ofertantul declarat castigator este obligat sa reintregeasca garantia lanivelul a doua chirii rezultate in urma adjudecarii licitatiei, dupa implinirea unuitermen de 20 de zile calendaristice de la data primirii comunicarii referitoare laatribuirea contractului, conform punctului 1.18 din Instructiunile privindorganizarea si desfasurarea licitatiei.

6.5. Ofertantul declarat castigator pierde garantia constituita, in situatia incare refuza incheierea contractului, contravaloarea acesteia reprezentand daunele-interese stabilite in acest sens.

6.6. Pentru ofertantul declarat castigator garantia se restituie la incetareacontractului, daca proprietarul nu si-a exercitat dreptul legal de a beneficia deaceasta, in conditiile reglementate prin contract.

7. incheierea contractului7.1. Municipiul Campina are obliga$ia de a stabili oferta ca$tigatoare pe baza

criteriului de atribuire precizate in documenta{ia de atribuire.7.2. Contractul se incheie dupa implinirea unui termen de 20 de zile

calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute la punctul 1.18 dinInstructiunile privind organizarea si desfasurarea licitatiei, dar nu mai tarziu de 40de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii catre ofertant a decizieireferitoare la atribuirea contractului, sub sanctiunea platii de daune interese.

7.3. Refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia contractul atragedupa sine plata daunelor-interese stabilite conform punctului 6.5.

7.4. In cazul in care ofertantul declarat casJigator refuza incheiereacontractului, procedura de licitatje se anuleaza, iar Municipiul Campina reiaprocedura, in conditiile legii, documentatia aprobata pastrandu-si valabilitatea.

7.5. In cazul in care Municipiul Campina nu poate incheia contractul cuofertantul declarat castigator din cauza faptului ca ofertantul, persoana fizica nu ainfiintat o persoana juridica sau ofertantul se afla intr-o situa$ie de for^a majora sauin imposibilitatea fortuita de a executa contractul, autoritatea locala are dreptul sadeclare ca$tigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditjile in care aceasta esteadmisibila.

^,

7.6. In cazul in care, in situa^ia prevazuta la punctul 7.5 nu exista o ofertaclasata pe locul doi, admisibila, se aplica prevederile punctului 7.4.

7.7. In situa$ia in care au avut loc modificari legislative care au ca obiectinstituirea, modificarea sau renun|area la anumite taxe/impozite na^ionale sau localeal caror efect se reflecta in cre$terea/diminuarea costurilor pe baza carora s-afundamentat pre{ul contractului, chiria poate fi ajustata, la cererea oricarei par^i.

7.8. In contractul de inchiriere incheiat intre Municipiul Campina si ofertantuldeclarant castigator se va reglementa obligatia virarii chiriei in contul MunicipiuluiCampina sau achitarii in numerar la casieria Primariei Municipiului Campina.

Page 8: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

II. INSTRUCTIUNIPRIVIND ORGANIZAREA SIDESFASURAREA LICITATIEI

Informapi generale privind proprietarul, precum: numele/denumirea, codulnumeric personal/codul de identificare fiscala/alta forma de inregistrare,adresa/sediul, datele de contact, persoana de contact.

Municipiul CampinaCod fiscal 2843272B-bulCulturii,nr.l8Telefon: 0244/335681 sau0244/337454Consilier Maurici Cristina

l.Conditii de transparenta1.1 In cazul procedurii de licitatie Municipiul Campina are obligatia de a

intocmi si publica anuntul de licitatie, respectand conditiile reglementate de lege.1.2. Persoanele interesate pot obtine documentatia de atribuire in baza unei

solicitari adresate in acest sens pe suport de hartie si/sau pe suport magnetic.1.3. Municipiul Campina are obligatia de a pune la dispozitia persoanelor

interesate documentatia de atribuire conform pct.l.2., contra cost, cu condi^iaachitarii taxei prevazuta la pct.7.1.

1.4. In cazul prevazut la pct.l.2. Municipiul Campina are obligatia de a punedocumentatia de atribuire la dispozuia persoanei interesate cat mai repede posibil,intr-o perioada care nu trebuie sa depa$easca 4 zile lucratoare de la primirea uneisolicitari din partea acesteia.

1.5. Persoana interesata are obliga^ia de a depune diligenJele necesare, astfelincat respectarea de catre Municipiul Campina a perioadei prevazute pct.l.4. sa nuconduca la situaJia in care documenta|ia de atribuire sa fie pusa la dispozi^ia sa, cumai pu^in de 5 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

1.6. Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privinddocumentatia de atribuire.

1.7. Municipiul Campina are obligapa de a raspunde in mod clar, complet ^ifara ambiguita^i, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sadepa^easca 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.

1.8. Municipiul Campina are obliga{ia de a transmite raspunsurile inso^ite deintrebarile aferente catre toate persoanele interesate care au obJinut, in condi|iileprezentei sec|iuni, documenta^ia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvaluiidentitatea celui care a solicitat clarificarile respective.

1.9. Fara a aduce atingere prevederilor pct.l.7, Municipiul Campina areobligatia de a transmite raspunsul la orice clarificare cu cel pu{in 5 zile lucratoareinainte de data-limita pentru depunerea ofertelor.

1.10. In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util,punand astfel Municipiul Campina in imposibilitatea de a respecta termenulprevazut la pct. 1.9, acesta din urma are totu$i obliga^ia de a raspunde la solicitareade clarificare, Tn masura m care perioada necesara pentru elaborarea $i transmiterearaspunsului face posibila primirea acestuia, de catre persoanele interesate inainte dedata-limita de depunere a ofertelor.

Page 9: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

1.11. Procedura de licita^ie se poate desfa$ura numai daca in urma publicariianun|ului de licitatie au fost depuse cel pu^in doua oferte valabile.

1.12. Municipiul Campina are obliga$ia de a stabili oferta castigatoare pe bazacriteriului/criteriilor de atribuire precizate in documenta^ia de atribuire.

1.13. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, Municipiul Campina aredreptul de a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentatede ofertan|i pentru demonstrarea conformita^ii ofertei cu cerin^ele solicitate.

1.14. Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare $i setransmite de catre Municipiul Campina ofertan{ilor in termen de 3 zile lucratoare dela primirea propunerii comisiei de evaluare.

1.15. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea Municipiului Campina intermen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.

1.16. Municipiul Campina nu are dreptul ca, prin clarificarile ori completarilesolicitate, sa determine aparipa unui avantaj in favoarea unui ofertant.

1.17. Comisia de evaluare va derula procedura licitatiei conform prevederilorlegale care reglementeaza inchirierea bunurilor proprietate publica/privata aunitatilor administrativ teritoriale.

1.18. Municipiul Campina are obliga^ia de a informa ofertan^ii despredeciziile referitoare la atribuirea contractului, in scris, cu confirmare de primire, numai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.

^

1.19. In cadrul comunicarii prevazute la pct.l.l8, Municipiul Campina areobliga^ia de a informa ofertantul/ofertan^ii ca$tigator/ca$tigatori cu privire laacceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

1.20. In cadrul comunicarii prevazute la pct.l.l8 Municipiul Campina areobliga^ia de a informa ofertan^ii care au fost respin$i sau a caror oferta nu a fostdeclarata ca$tigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

1.21 Municipiul Campina poate sa incheie contractul numai dupa implinireaunui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii prevazute lapct.l.l8.

2. Reguli privind oferta2.1. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile

documenta^iei de atribuire.2.2. Ofertele se redacteaza in limba romana.2.3. Ofertele se depun la sediul Municipiului Campina, proprietarul bunului

mentionat in anuntul de licitatie, in doua plicuri sigilate, unul exterior $i unulinterior, care se inregistreaza la sediul acesteia, in ordinea primirii lor, in registrul deintrare-iesire, precizandu-se data <-d ora.

2.4. Pe plicul exterior se va indica obiectul licita$iei pentru care este depusaoferta. Plicul exterior va trebui sa con^ina:

a) o fi$a cu informatii privind ofertantul sJ o declara^ie de participare, semnatade ofertant, fara ingro$ari, $tersaturi sau modificari;

b) documentele obligatorii prevazute la punctul 5.1 din prezenteleinstructiuni;

c) acte doveditoare privind intrarea in posesia caietului de sarcini.2.5. Pe plicul interior, care con^ine oferta propriu-zisa, se inscriu: numele sau

denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.Plicul interior va contine oferta propriu - zisa in care se mentioneaza nivelul chiriei

Page 10: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

oferit si capacitatile ofertantilor conform criteriilor de atribuire stabilite, la care sevor anexa docmentele prevazute la punctul 5.2. din prezentele instructiuni.

2.6. Oferta va fi depusa intr-un numar de exemplare stabilit de catreMunicipiul Campina $i prevazut in anun^ul de licitatie. Fiecare exemplar al oferteitrebuie sa fie semnat de catre ofertant.

2.7. Fiecare participant poate depune doar o singura oferta.2.8. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al con^inutului, pe o

perioada de 90 de zile de la data depunerii acesteia.2.9. Persoana interesata are obliga|ia de a depune oferta la adresa $i pana la

data-limita pentru depunere, stabilite in anun^ul procedurii de licitatie.2.10. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv for$a majora, cad in

sarcina persoanei interesate.2.11. Oferta depusa la o alta adresa decat cea stabilita si mentionata in anuntul

de licitatie sau dupa expirarea datei-limita pentru depunere, se returneazanedeschisa.

2.12. Con^inutul ofertelor trebuie sa ramana confiden$ial pana la data stabilitapentru deschiderea acestora, Municipiul Campina urmand a lua cunostin^a decon|inutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.

2.13. Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnareaprocesului-verbal prevazut la punctul 2.15, de catre toJi membrii comisiei deevaluare $i de catre ofertan^i.

2.14. Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriul devalabilitate prevazut in caietul de sarcini al licita^iei.

2.15. In urma analizarii ofertelor, de catre comisia de evaluare, pe bazacriteriului de valabilitate, secretarul acesteia intocme$te un proces-verbal in caremenJioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplineste criteriul de valabilitate simotivele excluderii acestora din urma de la procedura de licitatie. Procesul-verbal sesemneaza de catre to^i membrii comisiei de evaluare.

2.16. In baza procesului-verbal care indeplineste condi^iile prevazute lapunctul 2.15, comisia de evaluare intocme$te, in termen de o zi lucratoare, un raportpe care il transmite proprietarului.

2.17. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei deevaluare, Municipiul Campina informeaza in scris, cu confirmare de primire,ofertan^ii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.

2.18. In cazul in care in urma publicarii amm^ului de licita|ie nu au fostdepuse cel pu^in doua oferte valabile, Municipiul Campina este obligat sa anulezeprocedura si sa organizeze o noua licitatie, cu respectarea procedurii prevazute lapunctele2.1 -2.13.

3. Comisia de evaluare3.1. La nivelul Municipiului Campina se organizeaza o comisie de evaluare,

componenta acesteia fiind aprobata prin Dispozitie a Primarului MunicipiuluiCampina, care adopta decizii in mod autonom si numai pe baza criteriilor de selec^ieprevazute in instruc^iunile privind organizarea si desfasurarea licitaJiei.

3.2. Comisia de evaluare este compusa dintr-un numar impar de membri, carenu poate fi mai mic de 5, din componenta acesteia facand parte si reprezentanti aiConsiliului Local al Municipiului Campina, desemnati prin hotararea de aprobare ainchirierii.

3.3. Fiecaruia dintre membrii comisiei i se poate desemna un supleant.

Page 11: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

3.4. Presedintele comisiei de evaluare si secretarul acesteia sunt numiti prinactul administrativ prevazut la punctul 3.1., din randul membrilor acesteia.

4. Conditiile de participare la licitatie4.1. Are dreptul de a participa la licitaJie orice persoana fizica sau juridica,

romana sau straina, care mdeplineste cumulativ urmatoarele condi|ii:a) a platit toate taxele privind participarea la licitatie, inclusiv garan{ia

stabilita, prin caietul de sarcini;b) a depus oferta sau cererea de participare la licitatie, Tmpreuna cu toate

documentele solicitate in documentaJia de atribuire, in termenele prevazute indocumenta{ia de atribuire;

c) are indeplinite la zi toate obligatiile exigibile de plata a impozitelor, ataxelor si a contribu{iilor catre bugetul consolidat al statului si catre bugetul local;

d) nu este in stare de insolvenJa, faliment sau lichidare.4.2. Nu are dreptul sa participe la licita$ie persoana care a fost desemnata

castigatoare la o licitaJie publica anterioara privind bunurile Municipiului Campinain ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pre{ul, din culpa proprie.RestricJia opereaza pentru o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea persoaneirespective drept castigatoare la licitaJie.

5. Documente obIigatorii5.1. Ofertantii vor depune, impreuna cu oferta, urmatoarele documente

obIigatorii:- cerere de participare la licitatie;- copie certificat de inregistrare fiscala sau C.I., dupa caz;- ordinul de plata sau chitanta, dupa caz, in original, a taxei de participare si a

taxei pentru obtinerea documentatiei;- chitanta sau ordinul de plata vizat de banca pentru garantia obligatorie

stabilita prin caietul de sarcini, in original;- certificat fiscal din care sa rezulte ca nu mregistreaza datorii la bugetul de

stat, eliberat de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului;- certificat fiscal din care sa rezulte ca nu inregistreaza datorii la bugetul local,

eliberat de Primaria Municipiului Campina;- dovada eliberata de Primaria Municipiului Campina din care sa rezulte ca

ofertantul nu se afla in litigii cu UAT si Autoritatile Publice Locale, avand ca obiectpretentii care constituie datorii la bugetul local;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC), cuvalabilitate 30 de zile, pentru persoanejuridice;

- certificat constatator eliberat de ORC prin care se certifica ca nu a fostpublicat nici un act de procedura in Buletinul Procedurilor de Insolventa, pentrupersoane juridice;

- modelul de contract insusit de ofertant pe care acesta va mentiona : "Am cititsi sunt de acord fara rezerve cu termenii si condi|iile contractuale si consim^im ca,in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare sa semnamcontractul in conformitate cu prevederile din Documenta$ia de atribuire".

5.2. Ofertantii vor depune anexat ofertei propriu - zise acte doveditoareprivind calitatile si capacitatile ofertantilor conform criteriile de atribuire stabilite,respectiv:

- accesul la resurse fmanciare - suma disponibila (extras de cont

Page 12: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

bancar/scrisoare de bonitate bancara);- declaratie pe propria raspundere privind suma prevazuta in vederea

efectuarii unor lucrari de reparatii/modernizare la spatiul ce face obiectul licitatiei.

6. Criteriul de atribuire a contractului de inchiriere6.1. Criteriul de atribuire al contractului de inchiriere este urmatorul:- Cel mai mare nivel al chiriei - ponderea criteriului 100%.6.2. Modalitatea de stabilire a punctajului este urmatoarea:- pentru oferta cu cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul

maxim, iar pentru celelalte niveluri ofertate punctajul se determina proportional,dupa formula: - chiria ofertata : chiria ofertata cea mai mare X 100 puncte.

7.Taxe instituite in vederea organizarii si desfasurarii licitatiei7.1. Se stabileste o taxa in cuantum de 50 lei pentru punerea la dispozitia

persoanelor interesate a documentatiei de atribuire, pe suport de hartie, respectiv50 lei pe suport electronic.

7.2. In vederea participarii la licitatie a persoanelor interesate se stabileste otaxa de participare in valoare de 100 lei.

Page 13: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

III. CONTRACT - CADRU DE INCHIRIERENr. /

CAPITOLUL I: PARTILEArt.lMunicipiul Campina, cu sediul in B-dul Culturii, nr.l8, prin ing, Tiseanu

Horia Laurentiu, in calitate de proprietar siS.C./A.'S./C.S7P.F.A./I.I. ' cu sediul in ,

reprezentata de , in calitate de chirias,s-

In baza:H.C.L. nr. / privind aprobarea inchirierii prin licitaJie

publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri), in suprafata utila de 2,50m.p./fiecare, situate in incinta statiilor de transport in comun din MunicipiulCampina;

Avand in vedere procesul-verbal de adjudecare al licitatieinr. / , intelegem sa incheiem prezentuI contract de inchiriere.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONTRACTULUIArt.2.(l) - Obiectul contractului il reprezinta inchirierea prin licitaJie publica

a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri), in suprafata utila de 2,50 m.p./fiecare, situatein incinta statiilor de transport in comun din Municipiul Campina.

(2) - Folosin{a efectiva a imobilului inchiriat incepe cu data de, pe baza procesului - verbal de predare-primire, incheiat intre

proprietar si chirias.

CAPITOLUL III: DESTINATIAArt.3.(l) - SpaJiul inchiriat va fi folosit de chirias, ca - spatiu comercial -

pentru activitati de comert (presa, carte, produse alimentare ambalate, tutun, flori,bauturi racoritoare, aparate pentru ceai, cafea, gheata si produse papetarie).

(2) - Destina|ia spatiului inchiriat nu va putea fi schimbata faraconsim|amantul scris al proprietarului.

CAPITOLUL IV: DURATAArt.4.(l) - Termenul de inchiriere este de 3 ani, incepand cu data de

(2) - Cu 30 de zile inainte de expirarea contractului, la cerereachiriasului, proprietarul poate prelungi contractul, pentru aceeasi perioada de timp,o singura data.

CAPITOLUL V: CHIRIAArt.5.(l).Chiria lunara este de lei/m.p./luna (fara T.V.A.) sj se plate$te

pana in ultima zi a lunii, pentru luna in curs.(2) - Plata utilitatilor corespunzatoare spa^iilor inchiriate va fi suportata

de castigatorii licita^iei.

Page 14: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

CAPITOLUL VI: DREPTURI SI OBLIGATIIArt.6. - Proprietarul are urmatoarele drepturi si/sau obligatii:a) sa predea spa{iul, pe baza de proces - verbal, incheiat dupa semnarea

contractului;b) sa incaseze chiria, in conformitate cu dispozitiile contractului de inchiriere;c) sa beneficieze de garantia constituita de chirias;d) sa mentina spaJiul in stare corespunzatoare de folosinta, pe toata durata

inchirierii potrivit destinatiei sale;e sa asigure folosinta netulburata a spa^iul pe tot timpul inchirierii;f) sa controleze executarea obligatiilor chiriasului si respectarea conditiilor

inchirierii, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este nevoie, fara a stanjenifolosinta spaJiului de catre chirias, starea integritatii spa{iului si destinatia in careeste folosit.

Art.7.(l) - Chiriasul are urmatoarele drepturi si/sau obIigatii:(a) sa pastreze in bune conditii bunul inchiriat, sa nu-l degradeze sau

deterioreze;(b) sa asigure curatenia in spatiul respectiv si in imprejurimi;(c) sa nu aduca atingere dreptului de proprietate publica prin faptele sJ

actele juridice savarsJte;(d) sa achite chiria si contravaloarea utilitatilor in cuantumul, conditiile ^i

la termenele stabilite prin contract;(e) sa foloseasca spapul conform destina|iei sale;(f) sa exploateze spatiul inchiriat ca un bun proprietar, evitand distrugerea,

degradarea sau deteriorarea construc$iilor, instala|iilor sJ accesoriilor aferente;(g) sa execute la timp sJ in condi^ii optime lucrarile de intre^inere curente sJ

reparapi normale ce ii incumba, in vederea mentinerii bunului inchiriat in starea incare l-a primit in momentul incheierii contractului, numai cu informarea prealabila aproprietarului;

(h) sa restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la incetarea, din oricecauza, a contractului de inchiriere, in starea tehnica $i funcJionala avuta la datapreluarii, mai pu{in uzura aferenta exploatarii normale;

(1) sa nu exploateze bunul inchiriat in vederea culegerii de fructe naturale,civile, industriale sau producte.

(2) - Orice imbunata$iri, transformari sau instala^ii s-ar face de chiria$, ramanbunuri ca$tigate spaJiului inchiriat din momentul executarii lor, fara ca prin aceastasa le poata opune drept compensatie pentru stricaciunile fa^cute sau pentru alte sumedatorate de el proprietarului ca daune interese pentru incalcarea dispozitiunilor dinacest contract.

CAPITOLUL VII: RASPUNDEREA CONTRACTUALA^

Art.8. (1) - In cazul in care chiria$ul nu achita proprietarului chiria datorata latermenele prevazute in prezentul contract, el datoreaza 1% cu titlu de majorari deintarziere, din cuantumul chiriei neachitate in termen, calculate pentru fiecare lunasau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta sipana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Page 15: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

(2) - In cazul in care chiria$ul foloseste spa{iul contrar destina{ieistabilite, contractul de inchiriere se reziliaza de plin drept, in baza unei notificaritransmisa in acest sens si datoreaza suma de 1.500 lei, cu titlu de daune interese.

(3) - Neplata chiriei, precum $i orice alta prevedere incalcata referitoarela neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre chirias dau dreptul proprietaruluila re|inerea contravalorii acesteia din garanJie. Titularul dreptului de inchiriere esteobligat sa reintregeasca garan^ia.

(4) - Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat in toate cazurile deproprietar.

(5) - Neindeplinirea, in parte sau in tot, a condi{iilor stabilite prinprezentul contract $i la termenele fixate, da dreptul proprietarului, in baza uneinotificari transmise, fara interventia instantei de judecata, sa considere contractulreziliat.

(6) Notificarile prevazute la acest capitol se transmit cu 30 de zileanterior luarii masurilor.

CAPITOLUL VIII: INTERDICJIA SUBINCHIRIERII SAU CEDARIISPAJIULUI

Art.9.(l) - Este absolut interzisa subinchirierea sau cedarea sub orice forma,totala sau par|iala a spatiului inchiriat.

(2) - Spatiul este destinat exclusiv uzului titularului de contract.(3) - Introducerea unei ter^e persoane in spaJiul inchiriat, sub forma de

asociere, colaborare, reprezentare, etc., se considera ca o subinchiriere ^i atragedupa sine rezilierea contractului $i plata de daune interese in valoare de 1.500 lei.

CAPITOLUL IX: FORJA MAJORAArt.lO.(l) - For$a majora exonereaza de raspundere par^ile, in cazul

neexecutarii par^iale sau totale a obliga^iilor asumate prin prezentul contract.(2) - Prin for^a majora se in{elege un eveniment independent de voin{a

par{ilor, imprevizibil ^i insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului ^i careimpiedica par^ile sa execute total sau par^ial obliga^iile asumate.

(3) - Partea care invoca for^a majora are obliga^ia sa o aduca lacunostin^a celeilalte par^i, in scris, in maximum 5(cinci) zile de la apari^ie, iardovada for|ei majore se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de laapari{ie.

(4) - Data de referin^a este data $tampilei postei de expediere.(5) - Partea care invoca for|a majora are obligatia sa aduca la

cuno$tinJa celeilalte par^i incetarea cauzei acesteia in maximum 15(cincisprezece)zile de la incetare.

(6) - Daca aceste imprejurari $i consecin^ele lor dureaza mai mult de6 (sase) luni, fiecare partener poate renun{a la executarea contractului pe maideparte. In acest caz, nici una din par^i nu are dreptul de a cere despagubiri de lacealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligaJiile pana la aceastadata.

CAPITOLUL X: INCETAREA CONTRACTULUIArt.ll. - Contractul de inchiriere inceteaza in cazurile urmatoare:- expirarea termenului stipulat in contract;- denun^area unilaterala a contractului de catre una dintre parti;

Page 16: HOTARARE · 2020-01-21 · CONSILIULLOCAL ALMUNICIPIULUICAMPINA JUDETULPRAHOVA HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licita{ie publica a 3 (trei) spatii comerciale (chioscuri),in

- rezilierea contractului in cazul neexecutarii obligaJiilor contractuale de catreuna din par^i;

- desfiintarea titlului proprietarului;- denunJarea unilaterala a contractului de catre proprietar, atunci cand

intervine o cauza de utilitate publica, dupa notificarea prealabila a chiriasului, cu celputin 30 zile anterior denuntarii.

CAPITOLUL XI: CLAUZA DE NESCHIMBAREArt.l2.(l) - Prezentul contract conJine un numar de 12 (doiprezece) capitole

$i un numar de 13 (treisprezece) articole, ultimul capitol fiind intitulat "Solutionarealitigiilor" si are un articol.

(2) - Par^ile cunosc conjinutul contractului sJ ale prezentei clauze $isemneaza.

(3) - Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decat cuacordul par^ilor, consemnat Tntr-un act adi{ional.

CAPITOLUL XII: SOLUJIONAREA LITIGIILORArt.l3. - Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv

referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinJarea lui, se va soluJionape cale amiabila sau de catre instanJele judecatore^ti competente.

Prezentul contract s-a incheiat si semnat astazi inexemplare.

PROPRffiTAR, CfflRIAS,