2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

18
MODEL CONTRACT Contract de servicii nr.______________data_______________  Articol 1 – Pă rţile În temeiul Ord on anţ ei de ur ge nţă a Guv ern ul ui nr . 34 /20 06 pri vin d atr ib uirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de conce!iune de lucrări publice "i a contractelor de conce!iune de !ervicii cu modi#icările "i complet ările ulterioare !$a %ncheiat prezentul contract de pre!tări !ervicii  între  &&&&&&& &&&&&&cu !ediul & tele#on/#a' & număr de %nmatriculare  &&&&&&& & cod unic de %nregi!trare  &&&&&&& &&&& cont trezorerie  &&&&&&& &&&de!chi! la & reprezentată prin&&&& &&&&(denum irea conducătoru lui) #uncţia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %n calitate de Achizitor pe de o parte şi  &&&&&&& &&&&&&cu !ediul & tele#on/#a' & număr de %nmatriculare  &&&&&&& & cod unic de %nregi!trare  &&&&&&& &&&& cont trezorerie  &&&&&&& &&&de!chi! la & reprezentată prin&&&& &&&&(denum irea conducătoru lui) #uncţia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %n calitate de Prestator pe de altă parte. denumite %n continuare #iecare %n parte * Partea+ "i %n mod colectiv * Părţie+ au convenit %ncheierea prezentului contract de pre!tări !ervicii %n următoarele condiţii,  Articol 2 - T ermeni şi defin iţii 2.- $ În prezentul contract următorii termeni vor #i de#iniţi "i interpretaţi a!t#el, a! contract $ prezentul contract "i toate ane'ele !ale 1

Transcript of 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 1/18

MODEL CONTRACT

Contract de servicii

nr.______________data_______________ 

 Articol 1 – Părţile

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuireacontractelor de achiziţie publică a contractelor de conce!iune de lucrări publice "i a contractelor de conce!iune de !ervicii cu modi#icările "i completările ulterioare !$a %ncheiat prezentulcontract de pre!tări !ervicii

 între

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&cu !ediul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& tele#on/#a' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& număr de %nmatriculare &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& cod unic de %nregi!trare &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& cont trezorerie &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&de!chi! la &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& reprezentată prin&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(denumirea conducătorului)#uncţia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %n calitate de Achizitor pe de o parte

şi &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&cu !ediul &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& tele#on/#a' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& număr de %nmatriculare &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& cod unic de %nregi!trare &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& cont trezorerie &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&de!chi! la &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& reprezentată prin&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(denumirea conducătorului)#uncţia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %n calitate de Prestator pe de altă parte.

denumite %n continuare #iecare %n parte *Partea+ "i %n mod colectiv *Părţie+ au convenit%ncheierea prezentului contract de pre!tări !ervicii %n următoarele condiţii,

 Articol 2 - Termeni şi definiţii

2.- $ În prezentul contract următorii termeni vor #i de#iniţi "i interpretaţi a!t#el,

a! contract $ prezentul contract "i toate ane'ele !ale

1

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 2/18

"! achizitor şi #restator  $ părţile contractante a"a cum !unt ace!tea numite %n prezentulcontract

c! #reţ$ contract$$i %  preţul plătibil pre!tatorului de către achizitor %n baza contractului pentru %ndeplinirea integrală "i core!punzătoare a tuturor obligaţiilor a!umate prin contract

 pentru !erviciile e#ectiv acceptate ca #iind core!punzătoare de către chizitor

d! servicii  totalitatea activităţilor pe care pre!tatorul trebuie !ă le realizeze "i care #acobiectul prezentului contract

e! &orţa 'a(oră $ orice eveniment e'tern imprevizibil ab!olut invincibil "i inevitabil care nu putea #i prevăzut la momentul %ncheierii contractului "i care #ace impo!ibilă e'ecutarea "ire!pectiv %ndeplinirea contractului !unt con!iderate a!emenea evenimente, războaie revoluţiiincendii inundaţii !au orice alte cata!tro#e naturale re!tricţii apărute ca urmare a unei carantineembargou enumerarea ne#iind e'hau!tivă ci enunţiativă. 1u e!te con!iderat #orţă maoră uneveniment a!emenea celor de mai !u! care #ără a crea o impo!ibilitate de e'ecutare #ace e'trem

de co!ti!itoare e'ecutarea obligaţiilor uneia din părţi&! zi $ zi calendari!tică an $ 36 de zile

)! ordin ad'inistrativ $  orice in!trucţiune !au di!poziţie emi!ă de anagerul de 5roiect %nnumele achizitorului către pre!tator privind pre!tarea !erviciilor

h! act adiţiona % document prin care !e pot modi#ica termenii "i condiţiile contractului de pre!tări !ervicii

i! )ra&ic * plani#icarea realizării !erviciilor care #ac obiectul contractului+

 (! con&ict de interese % %n!eamnă orice eveniment in#luenţnd capacitatea pre!tatorului de ae'prima o opinie pro#e!ională obiectivă "i imparţială !au care %l %mpiedică pe ace!ta %n oricemoment !ă acorde prioritate intere!elor achizitorului !au intere!ului public general al proiectului orice motiv %n legătură cu po!ibile contracte %n viitor !au %n con#lict cu alteangaamente trecute !au prezente ale pre!tatorului. ce!te re!tricţii !unt de a!emenea aplicabileoricăror !ub$contractanţi !alariaţi "i e'perţi acţionnd !ub autoritatea "i controlul pre!tatorului

,! )aranţia de "$nă e-ec$ţie $ garanţia care !e con!tituie de către pre!tator %n !copul a!igurăriiachizitorului de %ndeplinirea cantitativă calitativă "i %n perioada convenită a contractului

! da$ne%interese *  compen!ări !au de!păgubiri băne"ti pe care o parte le poate cere celeilalte părţi pe calea in!tanţei pentru repararea preudiciilor cauzate prin nee'ecutarea ori e'ecutareade#ectuoa!ă !au cu %ntrziere a obligaţiilor contractuale

'! #enaitate % de!păgubire bănea!că !au %n orice altă valoare patrimonială cuanti#icată pe care partea %n culpă urmează !ă o platea!că celeilalte părţi con#orm legii !au contractului %n caz denee'ecutare !au e'ecutare necore!punzatoare a clauzelor contractuale

2

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 3/18

n! #roiect$ *   an!amblul de activităţi %n legătură cu care !unt pre!tate !erviciile %n baza prezentului contract

o! 'ana)er$ de #roiect % per!oana #izică nominalizată de către achizitor re!pon!abilă cucoordonarea "i monitorizarea implementării contractului %n numele "i pe !eama achizitorului

 Articol 3 - Interpretare

3.-. În prezentul contract cu e'cepţia unei prevederi contrare cuvintele la #orma !ingular vor include #orma de plural "i vice ver!a acolo unde ace!t lucru e!te permi! de conte't.

3.2. 7ermenul 8zi+!au 8zile+ !au orice re#erire la zile reprezintă zile calendari!tice dacă nu !e!peci#ică %n mod di#erit.

3.3. 9uvintele re#eritoare la per!oane !au părţi vor include achizitorul "i pre!tatorul a"a cum !untnominalizate %n contract per!oanele nominalizate de ace!tea "i !ocietăţile "i companiile precum

"i orice organizaţie avnd per!onalitate uridică care e'ecută activităţi %n legătură cu contractul.

3.4. 9lauzele "i e'pre!iile vor #i interpretate prin raportare la %ntregul contract .

 Articol 4 - Obiectul contractului 

4.-. 5re!tatorul !e obligă !ă pre!teze &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(denumirea serviciilor ) %ncon#ormitate cu obligaţiile a!umate prin prezentul contract a"a cum e!te prevăzut %n o#ertatehnică %n perioada convenită "i %n con#ormitate cu celelalte obligaţiile a!umate prin prezentul

contract %n cadrul implementării proiectului &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.4.2. chizitorul !e obligă !ă plătea!că preţul convenit %n prezentul contract pentru !erviciile pre!tate.

 Articol 5 - Preţul contractului 

.- 5reţul convenit pentru %ndeplinirea contractului plătibil pre!tatorului de către achizitorcon#orm o#ertei #inanciare e!te de &&&&&&&&&&& din care &&&&&&&&&&&& lei reprezentnd 7.:..( 24;) "i nu !e modi#ică pe %ntreaga perioadă de derulare a contractului.

 Articol  . !urata contractului  6.-. <urata prezentului contract %ncepe de la data !emnării "i %ncetează !ă producă e#ecte la datade ======..

3

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 4/18

6.3. 5rezentul contract intra in vigoare de la data !emnării lui cu po!ibilitatea de prelungire in#uncţie de prelungirea perioadei de implementare a proiectului prin act adiţional cuobligativitatea pă!trării preţului din o#erta #inanciară.

 Articol " . !ocumentele contractului 

>.-. 5re!tatorul va %ndeplini !erviciile %n condiţiile !tabilite prin prezentul contract care include%n ordinea enumerării următoarele ane'e,

a) 9aietul de !arcini

 b) 5ropunerea tehnică "i propunerea #inanciară

c) Garanţia de bună e'ecuţie

d) ?i!ta !ubcontractanţilor.

>.2. Orice contradicţie ivită %ntre documentele contractului !e va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate !tabilită la pct..>.-.

 Articol # - Obli$aţiile Pre%tatorului 

@.-. 5re!tatorul !e obligă !ă pre!teze !erviciile la !tandardele "i per#ormanţele prezentate %n propunerea tehnică ane'ă la prezentul contract.

@.2. 5re!tatorul are obligaţia de a e'ecuta !erviciile prevăzute %n prezentul contract cu pro#e!ionali!mul "i promptitudinea cuvenite angaamentului a!umat "i %n con#ormitate cu propunerea !a tehnică.

@.3. 5re!tatorul e!te pe deplin re!pon!abil pentru pre!tarea !erviciilor %n con#ormitate cu cerinţeledin caietul de !arcini. 7otodată e!te ră!punzător att de !iguranţa tuturor operaţiunilor "imetodelor de pre!tare utilizate ct "i de cali#icarea per!onalului #olo!it pe toată duratacontractului.

@.4. 5re!tatorul ge!tionează toate a!pectele admini!trative "i organiza iț  onale pentru realizarea!erviciilor a"a cum !unt prevăzute %n o#erta tehnică ane'ă la prezentul contract.

@.. 5re!tatorul !e obligă !ă !upravegheze pre!tarea !erviciilor !ă a!igure re!ur!ele umanematerialele echipamentele "i orice alte a!emenea cerute de "i pentru contract %n mă!ura %n carenece!itatea a!igurării ace!tora e!te prevazută %n prezentul contract !au !e poate deduce %n modrezonabil din contract.

@.6. 5re!tatorul !e obligă !ă pre!teze !erviciile %n con#ormitate cu gra#icul de %ndeplinire a prezentului contract.

4

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 5/18

@.>. 5re!tatorul !e va con#orma ordinelor emi!e de managerul de proiect. 9nd pre!tatorulapreciază că di!poziţiile/in!trucţiunile !unt emi!e cu depă"irea competenţei managerului de proiect ori nu core!pund !copului contractului va noti#ica achizitorul %ntr$un termen de &&&&& zile de la data primirii di!poziţiilor/in!trucţiunilor. A'ecutarea ordinului nu va #i !u!pendată prinacea!tă noti#icare.

@.@. 5re!tatorul trebuie !ă re!pecte toate regulile privind promovarea "i identitatea vizualăcon#orm regulilor 5OB<CD.

@.E. 5re!tatorul !e va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea prezentului contract#ără aprobarea prealabilă a achizitorului "i de la a !e angaa %n orice altă activitate care intră %ncon#lict cu obligaţiile !ale #aţă de achizitor con#orm prezentului contract.

@.-0. 5re!tatorul !e obligă !ă re!pecte reglementările re#eritoare la condiţiile de muncă "i protecţia muncii "i după caz !tandardele internaţionale agreate cu privire la #orţa de muncă

convenţiile cu privire la libertatea de a!ociere "i negocierile colective eliminarea muncii #orţate"i obligatorii eliminarea di!criminării %n privinţa angaării "i ocupării #orţei de muncă a per!oanelor cu dizabilităţi

@.--. 5re!tatorul va re!pecta "i !e va !upune tuturor legilor "i reglementărilor %n vigoare %nComnia "i !e va a!igura că "i per!onalul !ău !alariat !au contractat de ace!ta conducerea !a!ubordonaţii ace!tuia vor re!pecta "i !e vor !upune de a!emenea acelora"i legi "i reglementări.5re!tatorul va de!păgubi achizitorul %n cazul oricăror pretenţii "i acţiuni %n u!tiţie rezultate dinorice %ncălcări ale prevederilor %n vigoare de către pre!tator per!onalul !ău !alariat !aucontractat de ace!ta inclu!iv conducerea !a "i !ubordonaţii ace!tuia.

@.-2. În termen de &&&&& zile de la !emnarea prezentului contract pre!tatorul comunicăachizitorului numele prenumele "i datele de contact a per!oanei care are calitatea de reprezentantal !ău cu putere de decizie %n derularea prezentului contract.

#&13 'odul de conduită

@.-3.-. 5re!tatorul va acţiona %ntotdeauna loial "i imparţial "i ca un con!ilier de %ncredere pentruachizitor con#orm regulilor "i/!au codului de conduită al pro#e!iei !ale precum "i cu re!pectareacon#idenţialităţii privind clauzele prezentului contract. Be va abţine !ă #acă a#irmaţii publice %nlegătură cu proiectul !au !erviciile pre!tate #ără !ă aibă aprobarea prealabilă a achizitorului

 precum "i !ă participe %n orice activităţi care !unt %n con#lict cu obligaţiile !ale contractuale %nraport cu ace!ta. 5e perioada e'ecutării contractului pre!tatorul !e obligă !ă nu aducă atingereobiceiurilor politice culturale "i religioa!e dominante %n Comnia re!pectnd totodată "idrepturile omului.

@.-3.2. 5lăţile către pre!tator a#erente contractului vor con!titui !ingurul venit ori bene#iciu ce poate deriva din prezentul contract "i pre!tatorul re!pectiv per!onalul !ău !alariat ori contractat

5

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 6/18

inclu!iv conducerea !a nu vor accepta nici un comi!ion di!count alocaţie plată indirectă oriorice altă #ormă de retribuţie %n legătură cu !au pentru e'ecutarea obligaţiilor din prezentulcontract.

@.-3.3. 5re!tatorul "i per!onalul !ău !alariat ori contractat de ace!ta vor re!pecta

con#idenţialitatea pe perioada e'ecutării prezentului contract inclu!iv pe perioada oricărei prelungiri a ace!tuia precum "i timp &&&&&& ani după %ncetarea ace!tuia. În ace!t !en! cue'cepţia cazului %n care !e obţine acordul !cri! prealabil al achizitorului pre!tatorul re!pectiv per!onalul !ău !alariat ori contractat de ace!ta incluznd "i conducerea nu vor comunica timpde &&&&& oricărei alte per!oane !au entităţi nici o in#ormaţie re#eritoare la prezentul contract !aude!pre care au luat cuno"tinţă %n perioada derulării ace!tuia "i nu vor #ace publică nici oin#ormaţie re#eritoare la recomandările primite %n cur!ul !au ca rezultat al derulării lui. 7otodată pre!tatorul re!pectiv per!onalul !ău !alariat ori contractat de ace!ta nu vor utiliza %n daunaachizitorului in#ormaţiile ce le$au #o!t #urnizate !au rezultatul !tudiilor te!telor/che!tionarelorcercetărilor de!#ă"urate %n cur!ul !au %n !copul e'ecutării prezentului contractului.

@.-3.4.  5re!tatorul va #urniza chizitorului la cerere documente u!ti#icative cu privire lacondiţiile %n care !e e'ecută prezentul contract. chizitorul va e#ectua orice documentare !aucercetare la #aţa locului pe care o con!ideră nece!ară pentru !trngerea de probe %n cazul oricărei!u!piciuni cu privire la e'i!tenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

#&14& 'onflictul de intere%e

@.-4.-. 5re!tatorul va lua toate mă!urile nece!are pentru a preveni !au !topa orice !ituaţie care ar  putea compromite e'ecutarea obiectivă "i imparţială a prezentului contract. 9on#lictele de

intere!e pot apărea %n mod !pecial ca rezultat al intere!elor economice a#inităţilor politice ori denaţionalitate legăturilor de rudenie ori a#initate !au al oricăror alte legături ori intere!e comune.Orice con#lict de intere!e apărut %n timpul e'ecutării prezentului contract trebuie noti#icat %n !cri!achizitorului %n termen de &&&&& de la apariţia ace!tuia.

@.-4.2. 5re!tatorul nu are dreptul de a angaa %n !copul %ndeplinirii prezentului contract per!oane#izice !au uridice care au #o!t implicate %n proce!ul de veri#icare/evaluare acandidaturilor/o#ertelor depu!e %n cadrul aplicării procedurii de atribuire a#erentă ace!tuia pe parcur!ul unei perioade de cel puţin -2 luni de la %ncheierea contractului !ub !ancţiunea nulităţii prezentului contract pentru cauză imorală.

@.-4.3. 5re!tatorul trebuie !a evite orice contact care ar putea !ă$i compromită independenţa ori pe cea a per!onalului !ău. În cazul %n care 5re!tatorul nu$"i menţine independenţa chizitorul#ără a#ectarea dreptului ace!tuia de a obţine repararea preudiciului ce i$a #o!t cauzat ca urmare a!ituaţiei de con#lict de intere!e va putea decide %ncetarea de plin drept "i cu e#ect imediat a prezentului contract.

6

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 7/18

#&15& !e%pă$ubiri 

@.-.-. 5re!tatorul va de!păgubi protea "i apăra pe cheltuiala !a achizitorul pe agenţii "i!alariaţii ace!tuia pentru "i %mpotriva tuturor acţiunilor %n u!titie revendicărilor pierderilor "i pagubelor rezultate din orice acţiune ori omi!iune a pre!tatorului per!onalului !alariat ori

contractat de ace!ta inclu!iv conducerea %n e'ecutarea prezentului contract inclu!iv %mpotrivaoricărei %ncălcări a prevederilor legale !au a drepturilor terţilor privind brevetele mărcilecomerciale ori alte #orme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor.

@.-.2. 5re!tatorul !e obligă !ă plătea!că daune$intere!e cheltuieli ta'e "i cheltuieli de oricenatură a#erente %n !ituaţia nee'ecutării !au e'ecutării necore!punzătoare a obligaţiilor din prezentul contract cu e'cepţia !ituaţiei %n care o a!t#el de %ncălcare rezultă din re!pectareacaietului de !arcini %ntocmit de către achizitor.

@.-.3. 5e cheltuiala !a 5re!tatorul va de!păgubi protea "i apăra chizitorul agenţii "i !alariaţii

ace!tuia pentru "i %mpotriva tuturor acţiunilor %n u!tiţie reclamaţiilor pierderilor "i pagubelor rezultate din e'ecutarea prezentului contract de către 5re!tator %n condiţiile %n care 5re!tatorule!te noti#icat de către chizitor de!pre a!emenea acţiuni revendicări pierderi !au pagube dupăce chizitorul a luat cuno"tinţă de!pre ace!tea limitarea re!pon!abilităţii nu !e va aplica %ncazuri de culpă gravă !au ne%ndeplinirea intenţionată a obligaţiilor.

#&1& !repturi de proprietate intelectuală

@.-6.-. Orice documente !au materiale elaborate ori compilate de către pre!tator !au de către

 per!onalul !ău !alariat ori contractat %n e'ecutarea prezentului contract vor deveni proprietateae'clu!ivă a achizitorului. <upă %ncetarea prezentului contract pre!tatorul nu va pă!tra copii aledocumentelor "i/!au materialelor realizate "i nu le va utiliza %n !copuri care nu au legătură cu prezentul contract #ără acordul !cri! prealabil al achizitorului.

@.-6.2. 5re!tatorul nu va publica articole re#eritoare la obiectul prezentului contract nu va #acere#erire la ace!te !ervicii %n cur!ul e'ecutării altor !ervicii pentru terţi "i nu va divulga nicioin#ormaţie #urnizată de achizitor #ără acordul !cri! prealabil al ace!tuia.

@.-6.3. Orice rezultate ori drepturi inclu!iv drepturi de autor !au alte drepturi de proprietateintelectuală ori indu!trială dobndite %n e'ecutarea prezentului contract vor #i proprietateae'clu!ivă a achizitorului care le va putea utiliza publica ce!iona ori tran!#era a"a cum vacon!idera de cuviinţă #ără limitare geogra#ică ori de altă natură cu e'cepţia !ituaţiilor %n caree'i!tă dea a!emenea drepturi de proprietate intelectuală ori indu!trială.

7

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 8/18

#&1"& Per%onal şi ec(ipamente

@.->.-. 5re!tatorul prezintă achizitorului %n termen de &&&&&&de zile de la !emnarea prezentuluicontract per!onalul nominalizat pentru realizarea ace!tuia..

@.->.2. 5er!oanele nominalizate care de!#ă"oară activitate pentru realizarea obiectului prezentuluicontract %ncep e'ecutarea !arcinilor ce le revin potrivit gra#icului de activităţi !tabilit %n cazcontrar la data !au %n perioada noti#icată pre!tatorului de către achizitor.

@.->.3. 5re!tatorul ia toate mă!urile nece!are pentru a a!igura %n mod continuu per!onalului!alariat ori contractat echipamentele "i !uportul nece!ar pentru %ndeplinirea %n mod e#icient a!arcinilor care le revin %n realizarea obiectului prezentului contract.

@.->.4 .5re!tatorul poate propune achizitorului modi#icări ale gra#icului de de#alcare pe zilelucrătoare con!iderate nece!are. 5re!tatorul e!te !ingurul re!pon!abil pentru %ndeplinirea!arcinilor con#orm o#ertei tehnice "i caietului de !arcini "i de ge!tionarea core!punzătoare a

 bugetului de timp "i #inanciar.

#&1#& )nlocuirea per%onalului 

@[email protected]. 5e parcur!ul derulării prezentului contract dacă con!ideră nece!ar "i pe baza unei cereri!cri!e motivate "i u!ti#icate achizitorul poate !olicita %nlocuirea unora dintre membrii per!onalului angaat !au contractat de pre!tator dacă activitatea de!#ă"urată e!te ine#icientă !aunu %"i %ndepline!c !arcinile care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract.

@[email protected]. Fndi#erent de durata perioadei de de!#ă"urare a activităţilor per!onalului !alariat !aucontractat pre!tatorul !e va a!igura "i va urmări cu !tricteţe ca oricare dintre ace"tia !ă cunoa!că#oarte bine "i !ă %nţeleagă cerinţele !copul "i obiectivele prezentului contract cerinţele regulilor "iregulamentelor Dniunii Auropene "i a legi!laţiei romne"ti relevante !peci#icul activităţilor pe careurmează !ă le de!#ă"oare %n cadrul prezentului contract "i a componentei/lor ace!tuia %n care !untdirect implicaţi precum "i a re!pon!abilităţilor atribuite.

@[email protected]. 5re!tatorul trebuie !ă !e a!igure "i !ă garanteze că per!onalul !alariat !au contractat pecare %l propune pentru derularea prezentului contract !unt di!ponibili pe %ntreaga perioadă dee'ecuţie a ace!tuia "i pentru realizarea activităţilor prevăzute indi#erent de numărul de zilelucrătoare prevăzute pe per!oană "i/!au perioada %n care ace!ta %"i de!#ă"oară activităţile atribuite.

 Articol * % Obli$aţiile ac(i+itorului 

E.-.  1oti#ică %n !cri! pre!tatorului numele reprezentantului managerului de proiect carereprezintă achizitorul %n derularea prezentului contract "i a echipei de implementare a proiectului"i datele de contact ale ace!tora %n termen de &&&&& de la !emnarea prezentului contract.

8

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 9/18

E.2.7ran!mite pre!tatorului ordinul admini!trativ privind %nceperea e'ecutării prezentuluicontract/a !erviciilor a!t#el cum !unt prevăzute %n caietul de !arcini "i o#erta tehnică.

E.3. onitorizează zilnic de!#ă"urarea activităţilor prevăzute %n o#erta tehnică "i caietul de!arcini.

E.. chizitorul !e obligă !ă veri#ice "i !ă avizeze documentele/materialele realizate de pre!tator %n derularea prezentului contract %n termen de &&&&&& de la %nregi!trarea la achizitor a ace!tora.

E.4. chizitorul !e obligă !ă plătea!că preţul către pre!tator %n condiţiile prevăzute la art. &&&&&& din prezentul contract.

E.6. chizitorul !e obligă !ă pună la di!poziţia pre!tatorului orice #acilităţi "i/!au in#ormaţii pecare ace!ta le$a menţionat in caietul de !arcini "i pe care le con!ideră nece!are %ndeplinirii prezentului contract.

E.>. chizitorul va pune la di!poziţia pre!tatorului cu promptitudine orice in#ormaţii "i/!audocumente pe care le deţine "i care pot #i relevante pentru realizarea prezentului contract. ce!tedocumente vor #i returnate achizitorului la !#r"itul perioadei de e'ecuţie a contractului.

E.E. chizitorul poate modi#ica perioada con#erintei cu anuntarea in prealabil a pre!tatorului cu &&&&&&&& zile inainte

 Articol 1, - ancţiuni pentru ne.ndeplinirea culpabilă a obli$aţiilor

-0.-. În cazul %n care din vina !a e'clu!ivă pre!tatorul nu reu"e"te !ă$"i e'ecute obligaţiilea!umate prin contract atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului ca

 penalităţi o !umă echivalentă cu 0-; din preţul contractului pentru #iecare zi de %ntrziere pnăla %ndeplinirea e#ectivă a obligaţiilor.

-0.2. În cazul %n care achizitorul nu onorează #acturile %n termen de 20 zile de la e'pirarea perioadei convenite atunci ace!ta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o !umă echivalentă cu0-; din plata nee#ectuată pentru #iecare zi de %ntrziere pnă la %ndeplinirea e#ectivă aobligaţiilor.

-0.3. 5enalitatile datorate curg de drept din data !cadenţei obligaţiilor a!umate con#orm prezentului contract.

-0.4.  5entru preudiciul provocat de pre!tator prin nee'ecutarea !au e'ecutareanecore!punzătoare a obligaţiilor a!umate achizitorul poate percepe daune intere!e %n condiţiiledreptului comun.

-0.. În a#ara cazului %n care achizitorul e!te de acord cu o prelungire a termenului de pre!tareorice %ntrziere %n %ndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a !olicita penalităţi pre!tatorului %n condiţiile prevăzute la pct. -0.-.

9

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 10/18

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 11/18

a prezentului contract "i !ă ia toate mă!urile pentru a le u"ura munca. cce!ul permi! agenţilor 9omi!iei Auropene ai iroului Auropean nticorupţie "i ai 9urţii Auropene a uditorilor trebuie!ă !e realizeze avnd la bază con#idenţialitatea "i re!pectul #aţă de terţi #ără a aduce preudiciiobligaţiilor ce le revin din legile de !tat cărora li !e !upun. <ocumentele trebuie !ă #ie acce!ibile"i arhivate %n a"a #el %nct !ă u"ureze e'aminarea lor.

/.3. Ar(ia

-2.3.-.  5re!tatorul va organiza %n mod !i!tematic "i e'act arhive "i %nregi!trări cu privire laBerviciile pre!tate de prezentul contract %ntr$o #ormă !u#icientă pentru a !tabili cu acurateţe!erviciile pre!tate identi#icate %n #actura (#acturile) 5re!tatorului.

-2.3.2. 5re!tatorul va permite anagerului de 5roiect !au oricărei per!oane autorizate de cătrechizitor !au chiar chizitorului 9omi!iei Auropene !au 9urţii Auropene a uditorilor !ăin!pecteze !au !ă auditeze %ntregi!trările "i conturile privind !erviciile pre!tate "i !ă #acă copii ale

documentelor att %n timpul ct "i după pre!tarea/a!igurarea !erviciilor re!pective.12&4 & odificări de natură te(nică .n cur%ul e0ecuţiei contractului 

-2.4.-. 5e parcur!ul derulării contractului achizitorul poate pre!crie pre!tatorului modi#icări denatură tehnică !au accepta modi#icările propu!e de pre!tator.

-2.4.2. ce!te modi#icări nu pot !chimba obiectul prezentului contract !au modi#ica !ub!tanţialcaracteri!ticile tehnice ale o#ertei prezentată de pre!tator %n procedura de atribuire a prezentuluicontract de pre!tări !ervicii.

-2.4.3. 5re!tatorul nu poate aduce nici o modi#icare la !peci#icaţiile tehnice #ără acceptul prealabil al achizitorului.

-2.4.4. <ecizia achizitorului privind eventualele modi#icări va #i noti#icată !pre e'ecutare pre!tatorului. 5re!tatorul poate prezenta eventualele !ale ob!ervaţii %ntr$o perioadă de&&&&zile .

 Articol 13 - ecepţie şi erificări 

13&1& atura operaţiilor

-3.-.-. chizitorul are dreptul de a veri#ica modul de pre!tare a !erviciilor pentru a !tabilicon#ormitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică "i din caietul de !arcini.

-3.-.2. Operaţiile de veri#icare cantitativă "i calitativă !unt de!tinate a permite achizitoruluicontrolul pre!tatorului %n !pecial %n ceea ce prive"te ,

a. realizarea activităţilor %n con#ormitate cu prevederile din o#erta tehnică "i cerinţele din caietulde !arcini

11

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 12/18

 b. realizarea cantitativă a pre!taţiilor con#orm clauzelor prezentului contract.-3.-.3.În cazul %n care achizitorul con!ideră că !erviciile pre!tate !unt necon#orme cu prevederile prezentului contract "i nu pot #i recepţionate atunci ace!ta poate re!pinge pre!taţiile parţial !autotal.

-3.-.4.În caz de re!pingere pre!tatorul e!te obligat !ă remedieze !erviciile necon#orme %n &&&&& zile de la primirea noti#icării din partea achizitorului.

13&2& ecepţia

-3.2.-. chizitorul !e pronunţă a!upra recepţiei numai pentru activităţile realizate %n con#ormitatecu cerinţele cuprin!e %n caietul de !arcini "i propunerea tehnică.

-3.2.2. Operaţiunile recepţiei implică,

- con!tatarea eventualelor neconcordanţe #aţă de propunerea tehnică-

con!tatarea eventualelor de#icienţe-3.2.3. Operaţiunile precizate mai !u! #ac obiectul unui raport %ntocmit de către achizitor !emnatatt de către ace!ta ct "i de pre!tator. În cazul %n care pre!tatorul re#uză !ă !emneze raportul !emenţionează ace!t #apt. O copie a a raportului !e va tran!mite pre!tatorului %n cel mult &&&&& zide la data %ntocmirii.

-3.2.4. 5re!tatorul are obligaţia de a remedia de#icienţele !emnalate %n termen de &&&&& zile dela data luării la cuno"tinţă a raportului prevăzut la pct.-3.2.3.

-3.2.. 5roce!ul $ verbal de recepţie a !erviciilor pre!tate va #i !emnat de către achizitor !ubrezerva remedierii tuturor de#icienţelor/neconcordanţelor con!tatate 

 Articol 14 - ubcontractare

-4.-. 5re!tatorul are obligaţia de a prezenta la %ncheierea contractului toate contractele %ncheiatecu !ubcontractanţii de!emnaţi.

-4.2. ?i!ta !ubcontractanţilor cu datele de identi#icare ale ace!tora !e con!tituie %n ane'e la prezentul contract.

-4.3. 5re!tatorul e!te pe deplin ră!punzător #aţă de achizitor de modul %n care %ndepline"tecontractul.

-4.4. Bubcontractantul e!te pe deplin ră!punzător #aţă de pre!tator de modul %n care %"i%ndepline"te partea !a din contract.

-4.. Orice convenţie prin care 5re!tatorul %ncredinţează o parte din realizarea prezentului9ontract de !ervicii către un terţ e!te con!iderată a #i un contract de !ubcontractare.

12

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 13/18

-4.6. 5re!tatorul poate !chimba oricare !ubcontractant numai dacă ace!ta nu "i$a %ndeplinit partea!a din contract !au "i$a %ndeplinit$o necore!punzător.  Bchimbarea !ubcontractantului nu vamodi#ica preţul contractului "i nu !e va e#ectua dect după noti#icarea achizitorului "i primireaaprobării din partea ace!tuia.

-4.>. Orice !chimbare a !ubcontractantului #ără aprobarea prealabilă %n !cri! a chizitorului !auorice %ncredinţare a !erviciilor de către !ubcontractant către terţe părţi va #i con!iderată o%ncălcare a prezentului contract de !ervicii.

-4.@. cceptul achizitorului privind !chimbarea !ubcontractantului !e va #ace %n termen de.&&&&&&& zile de la data primirii noti#icării motivnd decizia !a %n cazul re!pingerii aprobării.

-4.E. 5re!tatorul nu are dreptul de a %nlocui !ubcontractanţii nominalizaţi %n cazul %n care%nlocuirea ace!tora conduce la modi#icarea propunerii tehnice !au #inanciare ane'ă la prezentulcontract.

-4.-0. 5re!tatorul are obligaţia %n cazul %n care !ubcontractează părţi din contract de a %ncheiacontracte cu !ubcontractanţii de!emnaţi %n acelea"i condiţii %n care el a !emnat contractul cuachizitorul.

-4.--. 1iciun contract de !ubcontractare nu va crea raporturi contractuale %ntre !ubcontractant "ichizitor.

-4.-2.$ 5re!tatorul va ră!punde pentru actele "i #aptele !ubcontractanţilor !ăi "i ale e'perţiloragenţilor !alariaţilor ace!tora ca "i cum ar #i actele !au #aptele 5re!tatorului ale e'perţiloragenţilor !au !alariaţilor ace!tuia. probarea de către chizitor a !ubcontractării oricărei părţi a

 prezentului contract !au a angaării de către 5re!tator a unor !ubcontractanti pentru de!#ă"urareaBerviciilor nu va elibera 5re!tatorul de niciuna dintre obligaţiile !ale din prezentul contract.

 Articol 15& odalit6ţi de plat6 

-.- 5lata !e va #ace %n termen de 30 de zile de la primirea i %nregi!trarea #acturii la autoritateaș

contractantă. Hactura va #i %n!o ită de proce!ul verbal de recep ie i documentele u!ti#icativeț ț ș

!olicitate de achizitor.-.3. 5lata #acturii va #i condiţionată de %ndeplinirea de către 5re!tator atuturor obligaţiilor !ale %n legătură cu e'ecutarea tuturor clauzelor prevăzute de prezentulcontract "i de aprobarea de către achizitor a etapei #inale a !erviciilor.

-.4. 9ontractul nu va #i con!iderat terminat pna cnd proce!ul$verbal de recepţie #inală nu va #i!emnat de comi!ia de recepţie care con#irmă că !erviciile au #o!t pre!tate con#orm prezentuluicontract.

 Articol 1 - e+ilierea contractului 

1&1& e+ilierea motiată de eenimente imprei+ibile 7e0terne8

13

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 14/18

1&1&1&Incapacitatea fi+ică a pre%tatorului 

-6.-.-.-. chizitorul are dreptul de a rezilia contractul %n caz de incapacitate #izică clară "idurabilă a pre!tatorului !ituaţie care poate compromite buna e'ecutare a pre!taţiilor ce #acobiectul prezentului contract de !ervicii.

-6.-.-.2. Cezilierea nu creează pre!tatorului dreptul la o compen!aţie.

1&2& ecuperarea pe cale 9udiciară a creanţelor %au lic(idarea 9udiciară

-6.2.-. În cazul %n care pre!tatorul #ace obiectul unei proceduri de recuperare pe cale udiciară acreanţelor achizitorul poate rezilia contractul dacă după noti#icarea de către admini!tratorul udiciar ace!ta tran!mite că nu preia obligaţiile pre!tatorului.

-6.2.2. În cazul de!chiderii procedurii in!olvenţei (lichidare udiciară) %mpotriva pre!tatoruluiachizitorul %"i rezervă dreptul de a noti#ica admini!tratorul udiciar/lichidatorul cu privire la

intenţia de denunţare a prezentului contract la data e'pirării unui termen de 30 de zile de larecepţionarea !olicitării achizitorului de denunţare a contractului "i dacă admini!tratorul udiciar/lichidatorul nu ră!punde contractul !e con!ideră denunţat #ără nicio altă #ormalitate "i#ără nicio altă procedură udiciară !au e'traudiciară. În ace!t caz e'ecutantul are dreptul de a pretinde numai plata core!punzătoare pentru partea din contract %ndeplinită pnă la datadenunţării unilaterale a contractului %n condiţiile prezentului articol !au pnă la data e'primăriiacordului de către admini!tratorul udiciar/lichidatorul cu privire la %ncetarea ace!tuia.

1&3& e+ilierea din motie ce ţin de e0ecuţia contractului 

1&3&1& !ificultăţi .n pre%tarea %ericiilor 

-6.3.-.-.  În cazul %n care pe parcur!ul derulării contractului pre!tatorul %ntmpină di#icultăţitehnice deo!ebite pentru a căror rezolvare !unt nece!are alte metode "i !oluţii tehnice de pre!tare"i a căror pondere %n contract e!te !emni#icativă achizitorul poate rezilia contractul din proprieiniţiativă !au după caz la cererea pre!tatorului.

-6.3.-.2. <acă pre!tatorul !e a#lă %n impo!ibilitatea de a e'ecuta contractul de !ervicii din motive!imilare #orţei maore contractul va #i reziliat.

-.3.-.3. 5entru ne%ndeplinirea obligaţiilor prevăzute la pct. @.@. @.-.2. @.-E.6. -2. -.3. "i

-2.E.3.1&3&2& )nt:r+ierea ordinului de .ncepere a contractului 

16.3.2.1. <acă rezilierea contractului !$a pronunţat ca urmare a cererii pre!tatorului %n aplicarea prevederilor pct.-3.- ace!ta din urmă va bene#icia de compen!area cheltuielilor ocazionate deeventuale inve!tiţii !trict nece!are e#ectuate %n !copul e'ecutării contractului de pre!tări !ervicii.

14

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 15/18

1&3&3& )ncetarea e0ecutării pre%taţiilor

-6.3.3.-.  În cazul %n care %ncetarea e'ecutării contractului !$a produ! ca urmare a clauzei -3achizitorul va noti#ica pre!tatorului rezilierea contractului.

-6.3.3.2. 

Cezilierea %n condiţiile mai !u! menţionate nu creează pre!tatorului dreptul laeventuale compen!aţii.

-6.3.3.3. 9ontractul de !ervicii va %nceta de drept dacă %n termen &&&&& zile de la data emiteriiordinului admini!trativ de %ncepere pre!tatorul nu a demarat pre!tarea !erviciilor %n cauză.

1&4& e+ilierea contractului din ina pre%tatorului 

-6.4.-. Haţă de cauzele de %ncetare de#inite mai !u! chizitorul poate rezilia prezentul contractcu e#ecte depline (de ure) după acordarea unui preaviz de &&&&& zile 5re!tatorului #ărănece!itatea unei alte #ormalităţi "i #ără intervenţia vreunei autorităţi !au in!tanţe de udecată %n

oricare dintre !ituaţiile următoare dar nelimitndu$!e la ace!tea,

-6.4.-.-. pre!tatorul nu e'ecută !erviciile prevăzute %n prezentul contract cu re!pectareareglementărilor re#eritoare la condiţiile de muncă "i de protecţie a mediului %nconurător

-6.4.-.2. pre!tatorul nu %"i %ndepline"te obligaţiile %n condiţiile "i perioadele !tabilite %n prezentulcontract

-6.4.-.3. pre!tatorul nu !e con#ormează %ntr$o perioadă de timp rezonabilă noti#icării emi!e decătre anagerul de 5roiect care %i !olicită remedierea e'ecutării core!punzătoare !aunee'ecutării obligaţiilor care a#ectează %n mod grav e'ecutarea core!punzătoare "i la timp a

!erviciilor din prezentul contract

-6.4.-.4. pre!tatorul re#uză !au omite !ă aducă la %ndeplinire di!poziţii !au in!trucţiuni emi!e decătre anagerul de 5roiect

-6.4.-.. după !emnarea contractului pre!tatorul ce!ionează drepturile !ale din prezentulcontract !au !ubcontractează #ără a avea acordul prealabil al achizitorului

-6.4.-.6. pre!tatorul declară independent de cazurile prevăzute la pct.-6.-.- că nu$"i poate%ndeplini obligaţiile contractuale

-6.4.-.>. după !emnarea prezentului contract pre!tatorul a #o!t condamnat pentru o in#racţiune %nlegătură cu e'ercitarea pro#e!iei printr$o hotărre udecătorea!că de#initivă

-6.4.-.@. după !emnarea prezentului contract !e con!tată că documentele pre!tatorului depu!e %ncadrul procedurii de atribuire a contractului !e dovede!c a nu #i con#orme cu realitatea

15

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 16/18

-6.4.-.E. %mpotriva pre!tatorului a #o!t pronunţată o hotărre avnd autoritate de lucru udecat cu privire la #raudă corupţie implicarea %ntr$o organizaţie criminală !au orice altă activitate ilegală%n dauna intere!elor #inanciare ale 9A

-6.4.-.-0. pre!tatorul nu tran!mite achizitorului modi#icările care au avut loc %n !tructura

organizaţională care implică o !chimbare cu privire la per!onalitatea uridică natura !aucontrolul pre!tatorului cu e'cepţia !ituaţiei %n care a!emenea modi#icări !unt %nregi!trate %ntr$unact adiţional la prezentul contract

-6.4.-.--. pre!tatorul nu #urnizează garanţiile !au a!igurările !olicitate !au per!oana care#urnizează garanţia !au a!igurarea nu e!te %n mă!ură !ă %"i %ndeplinea!că angaamentele.

-6.4.-.-2. valori#icarea de către achizitor a rezultatelor prezentului contract de !ervicii e!te gravcompromi!ă ca urmare a %ntrzierii pre!taţiilor din vina pre!tatorului

-6.4.2. 9u e'cepţia !ituaţiilor prevăzute la pct. -6.4.-.@. -6.4.-.E. -6.4.-.-0. achizitorul va

%n"tiinţa pre!tatorul %n legătură cu motivul rezilierii "i va comunica ace!tuia !ancţiunile prevăzute. 5re!tatorul e!te invitat !ă prezinte ob!ervaţiile !ale cu privire la !ancţiunile noti#icate.

-6.4.3. Cezilierea contractului nu con!tituie un ob!tacol %n e'ercitarea dreptului achizitorului dea acţiona pre!tatorul civil !au penal

Artico 4. ;orţa ma9oră

->.-. Horţa maoră e!te con!tatată de o autoritate competentă.

->.2. Horţa maoră e'onerează părţile contractante de %ndeplinirea obligaţiilor a!umate prin

 prezentul contract pe toată perioada %n care acea!ta acţionează.

->.3 Îndeplinirea contractului va #i !u!pendată %n perioada de acţiune a #orţei maore dar #ară a preudicia drepturile ce li !e cuveneau părţilor pnă la apariţia ace!teia.

->.4. 5artea contractantă care invocă #orţa maoră are obligaţia de a noti#ica celeilalte părţiimediat "i %n mod complet producerea ace!teia "i !ă ia orice mă!uri care %i !tau la di!poziţie %nvederea limitării con!ecinţelor.

->. <acă #orţa maoră acţionează !au !e e!timează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni#iecare parte va avea dreptul !ă noti#ice celeilalte părţi %ncetarea de plin drept a prezentuluicontract #ără ca vreuna din părţi !ă poată pretinde celeilalte daune$intere!e.

->.6 1u va reprezenta o %ncălcare a obligaţiilor din contractul de !ervicii de către oricare din părţi !ituaţia %n care e'ecutarea obligaţiilor e!te %mpiedicată de %mpreurări de #orţă maoră careapar după data !emnării ace!tuia de către părţi.

16

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 17/18

->.> 5re!tatorul nu va ră!punde pentru penalităţi contractuale !au reziliere pentru nee'ecutaredacă "i %n mă!ura %n care %ntrzierea %n e'ecutare !au altă ne%ndeplinire a obligaţiilor din prezentul 9ontract e!te rezultatul unui eveniment de #orţă maoră. În mod !imilar chizitorul nuva datora penalităţi pentru plăţile cu %ntrziere pentru nee'ecutare !au pentru rezilierea de către5re!tator pentru nee'ecutare dacă "i %n mă!ura %n care %ntrzierea chizitorului !au altă

ne%ndeplinire a obligaţiilor !ale e!te rezultatul #orţei maore.

->.@ <acă oricare parte con!ideră că au intervenit %mpreurări de #orţă maoră care pot a#ecta%ndeplinirea obligaţiilor !ale va noti#ica imediat celeilalte părţi cu privire la natura duratae!timată "i e#ectul probabil al %mpreurării de #orţă maoră. În lip!a unor in!trucţiuni !cri!econtrare ale anagerului de proiect 5re!tatorul va continua %ndeplinirea obligaţiilor !ale %n baza prezentului contract %n mă!ura %n care ace!t lucru e!te po!ibil %n mod rezonabil "i va căuta toatemiloacele rezonabile alternative pentru %ndeplinirea obligaţiilor !ale care nu !unt a#ectate deevenimentul de #orţă maoră. 5re!tatorul nu va utiliza a!emenea miloace alternative dect %nurma in!trucţiunilor %n ace!t !en! ale anagerului de 5roiect.

 Articol 1#& 'omunicări 

[email protected] În accepţiunea părţilor contractante orice noti#icare adre!ată de una dintre ace!tea celeilaltee!te valabil %ndeplinită dacă va #i tran!mi!ă la adre!a/!ediul prevăzut %n partea introductivă a prezentului contract.

[email protected]. În cazul %n care noti#icarea !e #ace pe cale po"tală ea va #i tran!mi!ă prin !cri!oarerecomandată cu con#irmare de primire "i !e con!ideră primită de de!tinatar la data menţionată deo#iciul po"tal primitor pe acea!tă con#irmare.

[email protected] <acă noti#icarea !e trimite prin tele' #a' !au e$mail ea !e con!ideră primită %n prima zilucrătoare după cea %n care a #o!t e'pediată.

[email protected]. 1oti#icările verbale nu !e iau %n con!iderare de nici una dintre părţi dacă nu !untcon#irmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la punctele precedente.

 Articol 1*& Alte clau+e

-E.-. 5ărţile contractante au dreptul pe durata %ndeplinirii contractului de a convenimodi#icarea clauzelor contractului prin act adiţional cu e'cepţia clauzei de la art. din prezentul contract.

-E.2. Orice modi#icare a clauzelor prezentului contract !e realizează %n baza unei noti#icări care!e comunică părţii %n cel mult &&&&&& zile de la data apariţiei care impune modi#icarea.

-E.3. 1ici o !olicitare de prelungire a perioadei de e'ecuţie nu poate #i tran!mi!ă după e'pirarea perioadei de e'ecuţie a pre!taţiilor.

17

7/25/2019 2013-03-07 Clauze Contractuale MESSE

http://slidepdf.com/reader/full/2013-03-07-clauze-contractuale-messe 18/18

-E.4. 1u !unt acceptate modi#icări ale clauzelor care duc la !căderea calităţii pre!tării !erviciilor a!t#el cum au #o!t prevăzute %n o#erta tehnică "i caietul de !arcini.

-E.. . 7itlurile "i !ubtitlurile prezentului contract nu vor a#ecta %n nici un #el interpretarea prezentului contract.

 Articol 2,& oluţionarea liti$iilor 

20.-. chizitorul "i pre!tatorul vor depune toate e#orturile pentru a rezolva pe cale amiabilă printratative directe orice ne%nţelegere !au di!pută care !e poate ivi %ntre ei %n cadrul !au %n legăturăcu %ndeplinirea prezentului contract.

20.2. <acă după zile de la %nceperea ace!tor tratative achizitorul "i pre!tatorul nu reu"e!c !arezolve %n mod amiabil o divergenţă contractuală !urvenită #iecare parte poate !olicita ca di!puta!ă #ie !oluţionată de către in!tanţele udecătore"ti competente din Comnia.

Artico / L5M6A CARE 780ERNEA9: CONTRACT8L

20.-. ?imba care guvernează contractul e!te limba romnă.

Artico //. LE7EA APL5CA65L: CONTRACT8L85

22.-. 9ontractul va #i interpretat con#orm legilor din Comnia.

5ărţile au %ntele! !ă %ncheie azi .............. prezentul contract %n 2 e'emplare originalecte unul pentru #iecare parte.

AC;595TOR< PRE=TATOR<

18