20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

of 105 /105
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE DEZVOLTARE, IMPLEMENTARE SI INTRETINERE A APLICATIEI SOFTWARE NECESARE DEZVOLTARII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE DIN MEDIUL RURAL LICITATIE DESCHISA 2011

Embed Size (px)

Transcript of 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

Page 1: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

PENTRU ACHIZITIA PUBLICA

DE

SERVICII DE DEZVOLTARE, IMPLEMENTARE SI INTRETINERE A APLICATIEI SOFTWARE NECESARE DEZVOLTARII PROFESIONALE A CADRELOR

DIDACTICE DIN MEDIUL RURAL

LICITATIE DESCHISA

2011

Page 2: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

SECTIUNEA I. FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I.a. Autoritatea contractanta

Denumire: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa

Adresa: Str. Spiru Haret nr. 12, cam. 1, sector 1

Localitate: Bucuresti Cod postal: 010176

Tara: Romania

Persoana de contact:

Anna-Maria Mares – Expert achizitii

Telefon: 021 305 60 84 sau 021 305 59 99

E-mail: [email protected] Fax: 021 305 59 90

Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Adresa autoritatii contractante: http://proiecte.pmu.ro/

I.b. Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

� ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agentii nationale

□ autoritati locale

□ alte institutii guvernate de legea publica

□ institutie europeana/organizatie internationala

□ altele (specificati)

□ servicii publice centrale

□ aparare

□ ordine publica/siguranta nationala

□ mediu

□ afaceri economico-financiare

□ sanatate

□ constructii si amenajari teritoriale

□ protectie sociala

□ recreere, cultura si religie

� educatie

□ activitati relevante

□ energie

Page 3: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

□ apa

□ posta

□ transport

□ altele (specificati)

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altor autoritati contractante

da □ nu �

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

� la adresa mai sus mentionata intre orele 10:00 – 17:00, fax la 021 305 59 90, e-mail [email protected]

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari

Data 28 aprilie 2011 / ora limita 12:00 adresa: str. Spiru Haret nr. 12, cam. 1, sector 1, Bucuresti

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 29 aprilie 2011.

I.c. Cai de atac

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3

Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: Romania

E-mail: [email protected] Telefon: (+40) 21 310.46.41

Adresa internet: http://www.cnsc.ro/ Fax: (+40) 21 310.46.42

Denumirea instantei competente: Curtea de Apel Bucuresti

Adresa: Splaiul Independentei, nr. 5

Localitate: Bucuresti Cod postal: 041304 Tara: Romania

E-mail: [email protected] Telefon: 021 332 12 40

Adresa internet: www.cabuc.ro Fax: 021 332 33 77

I.d. Sursa de finantare

Page 4: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: Proiect finantat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 1 „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul major de interventie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala”

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare da ���� nu □

Proiect: „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice din mediul rural prin activitati de mentorat” Contract de finantare POSDRU/87/1.3/S/63055

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

II.1.1. Denumire contract: Achizitia publica de servicii de dezvoltare, implementare si intretinere a aplicatiei software necesare dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice din mediul rural

II.1.2. Denumire contract si locul de livrare sau prestare

(a) Lucrari (b) Produse (c) Servicii

□ Executie

□ Proiectare si executie

□ Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritatea contractanta

□ Cumparare

□ Leasing

□ Inchiriere

□ Cumparare in rate

Categoria serviciului

2A ����

2B □

Principala locatie a lucrarii:

Cod CPV

Principalul loc de livrare:

Cod CPV

Principalul loc de prestare:

Sediul Unitatii de Management al Proiectelor cu Finantare Externa

Coduri CPV:

72200000-7 - Servicii de programare si de consultanta software

71356200-0 - Servicii de

Page 5: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

asistenta tehnica

72212190-7 - Servicii de dezvoltare de software educational

II.1.3. Procedura se finalizeaza prin:

Contract de achizitie publica: �

Incheierea unui acord-cadru: □

II.1.4. Durata contractului de achizitie publica:

de la data semnarii contractului si pana la data de 05 noiembrie 2013

II.1.5. Divizare pe loturi da □ nu ����

Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de servicii solicitate. Nu se accepta oferte partiale.

II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu �

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II. 2.1) Total cantitati:

Obiectul contractului il reprezinta achizitia publica de servicii de dezvoltare, implementare si intretinere a aplicatiei software necesare dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice din mediul rural.

Specificatiile tehnice ale sistemului sunt detaliate in caietul de sarcini inclus in prezenta documentatie de atribuire.

Oferta trebuie sa includa, in cazul in care sunt necesare produse licentiate, licente acoperitoare pentru un numar nelimitat de utilizatori.

II.2.2. Optiuni: da □ nu ����

Page 6: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

III. Conditii specifice contractului

III.1. Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)

III.1.1. Contract rezervat (daca DA, scurta descriere)

III.1.2. Altele (daca DA, descrieti)

da □ nu �

da □ nu �

da □ nu �

IV. PROCEDURA

IV.1. Procedura selectata

� Licitatie deschisa

□ Licitatie restransa

□ Licitatie restransa accelerata

□ Dialog competitiv

□ Negociere cu anunt de participare

□ Negociere fara anunt de participare

□ Cerere de oferte

□ Concurs de solutii

IV.2. Etapa finala de licitatie electronica da □ nu ����

IV.3. Legislatia aplicata:

1. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu completarile si modificarile ulterioare;

2. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare;

3. Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.

Page 7: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

V. CRITERII DE CALIFICARE SI / SAU SELECTIE

V.1. Situatia personala a candidatului/ofertantului

Declaratii privind eligibilitatea

Solicitat � Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:

Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formular 12A din Sectiunea III – original

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta

Solicitat � Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:

1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularului 12B din Sectiunea III. Formulare - original.

2. In cazul operatorilor economici romani: Certificate constatatoare in original sau copie legalizata pentru indeplinirea obligatiilor exigibile privind plata impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, valabile la data depunerii ofertelor (formulare tip eliberate de autoritatile competente) astfel:

o Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local. Documentul va fi prezentat in original sau in copie legalizata si va fi valabil la data deschiderii ofertelor;

o Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat,

Page 8: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.

In cazul operatorilor economici straini:

Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, documente valabile la data deschiderii ofertelor, traduse in limba romana si legalizate – original.

In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul are obligatii restante neachitate la bugetul statului, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Nota: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului.

Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Solicitat � Nesolicitat □

Declaratie privind calitatea de participant la procedura conform Formularului 12C din Sectiunea III – original

Nota: Un ofertant poate participa la procedura de achizitie publica cu o singura oferta, fie in mod individual, fie ca subcontractant sau ca partener (asociat) al unui consortiu/asociere/societate mixta. In caz contrar, ofertele respective vor fi respinse.

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii, precum si serviciile pe care le va

Page 9: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

executa.

Oferta trebuie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membri trebuie numit ca lider responsabil de contract, iar aceasta numire trebuie sa fie prezentata printr-o imputernicire scrisa semnata de catre fiecare partener in parte.

Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta

Solicitat � Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:

Ofertantul trebuie sa prezinte in original, Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Acest document trebuie prezentat in conformitate cu Formularul nr 3 din Sectiunea III.

V.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Persoane juridice/fizice romane

Cerinta minima obligatorie:

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, de pe langa instanta competenta, in copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii conform codului CAEN.

Persoane juridice/fizice straine

Cerinta minima obligatorie:

Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara in care candidatul / ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.

Nota: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului.

Page 10: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

V.3. Situatia economico-financiara

Informatii privind situatia economico-financiara

Solicitat � Nesolicitat □

Cerinte minime:

• Fisa de informatii generale (Formularul 2B din Sectiunea III. Formulare) – original

Media cifrei de afaceri pentru ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie de minim 1.500.000 Lei.

Cifra de afaceri se prezinta in lei sau echivalentul in euro. Pentru determinarea echivalentei leu / euro in vederea facilitarii evaluarii ofertelor se va utiliza cursul de schimb mediu anual pentru cele doua monede, curs de schimb afisat de BNR.

• Prezentarea bilantului contabil pe ultimii trei ani financiari (2007, 2008, 2009), insotit de anexele explicative, dupa caz, vizat si inregistrat de organele competente (copie „conform cu originalul”) si / sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul / candidatul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.

V.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani

Solicitat � Nesolicitat □

Cerinta minima:

Completarea unui formular-tabel, cuprinzand valori, perioade prestare, beneficiari / cantitati, dupa caz, conform Formular 12D din capitolul de Formulare - original.

Experienta similara

Solicitat � Nesolicitat □

Cerinte minime:

1. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa demonstreze experienta in realizarea a cel putin un contract de servicii integrate de dezvoltare portal eLearning (spatiu virtual de informare si formare) finalizat in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertei, a

Page 11: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

carui valoare este de cel putin 750 000 RON.

2. Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa demonstreze experienta in realizarea a cel putin un contract de dezvoltare si/sau implementare sisteme informatice, care a vizat o platforma eLearning - finalizat in ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertei), care sa fi avut minim 6000 de utilizatori.

Pentru fiecare contract de experienta similara trebuie completat cate un exemplar din Formular 2C din Sectiunea III. Formulare - original. Valoarea contractului se prezinta in echivalent lei. Pentru determinarea echivalentei leu / valuta se va utiliza cursul de schimb mediu anual pentru cele doua monede, curs de schimb afisat de BNR.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate cu privire la experienta similara a ofertantului, pentru contracte propuse ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta in copie (care va contine mentiunea, „conform cu originalul”, semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta) documente suport (copii contracte insotite de procese verbale de receptie finale si de scrisori de recomandare) din care sa reiasa informatii cu privire la:

- denumirea beneficiarului contractului

- tipul serviciilor/activitatilor prestate

- valoarea contractului

- perioada in care s-a realizat contractul.

Recomandarile/certificarile vor fi emise, semnate si stampilate de catre beneficiarul prestarilor de servicii si/sau livrarilor de produse.

Informatii privind personalul tehnic de specialitate

Cerinte privind personalul:

Cerinta minima a autoritatii contractante este ca echipa alocata proiectului, angajati ai ofertantului (individual sau in asociere), sa includa cel putin urmatorii experti cheie:

Page 12: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

Expert Cheie 1 - Manager de proiect (1 specialist)

Pregatire:

Absolvent de invatamant superior, de lunga durata in domeniul IT&C

Diploma absolvire curs sau certificare relevanta in domeniul managementului de proiect

Experienta profesionala generala:

Minim 7 ani de experienta in domeniul IT&C

Minim 5 ani experienta in managementul proiectelor IT&C

Experienta profesionala specifica:

Experienta in calitate de Manager de Proiect, pentru minim:

- 1 proiect finalizat, care a vizat implementarea unei solutii software de tip portal eLearning (spatiu virtual de informare si formare) in valoare de cel putin 750 000 RON.

- 1 proiect finalizat, care a vizat implementarea unei solutii software de tip platforma eLearning cu un numar de minim 6000 de utilizatori finali.

Expert Cheie 2 – Coordonator tehnic (1 specialist)

Pregatire :

Absolvent de invatamant superior, de lunga durata in domeniul IT&C

Diploma absolvire curs sau certificare relevanta in domeniul managementului de proiect

Experienta profesionala generala:

Minim 5 ani de experienta in coordonarea tehnica de proiecte in domeniul IT&C

Experienta profesionala specifica:

Experienta in calitate de Coordonator tehnic

Page 13: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

Portal, pentru minim:

- 1 proiect finalizat, care a vizat implementarea unei solutii software de tip portal eLearning (spatiu virtual de informare si formare) in valoare de cel putin 750 000 RON.

- 1 proiect finalizat, care a vizat implementarea unei solutii software de tip platforma eLearning cu un numar de minim 6000 de utilizatori finali.

Expert Cheie 3 - Arhitect de solutie (1 specialist)

Pregatire:

Diploma de absolvent studii superioare de lunga durata, in domeniul IT

Certificare cu privire la competentele ca arhitect de solutie

Experienta profesionala generala:

3 ani experienta in proiectarea arhitecturilor de solutii in proiecte din domeniul IT&C

Experienta profesionala specifica:

Experienta in calitate de Arhitect de solutie, pentru minim:

- 1 proiect finalizat, care a vizat implementarea unei solutii software de tip portal eLearning (spatiu virtual de informare si formare) in valoare de cel putin 750 000 RON.

- 1 proiect finalizat, care a vizat implementarea unei solutii software de tip platforma eLearning cu un numar de minim 6000 de utilizatori finali.

Expert Cheie 4 – Expert in instruire (1 specialist)

Pregatire:

Diploma de absolvire studii universitare de lunga

Page 14: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

durata

Diploma/Certificat de absolvire a unui curs acreditat de formator

Experienta profesionala generala:

Minim 5 ani de experienta privind formarea utilizatorilor pentru utilizarea de aplicatii informatice la cheie

Experienta profesionala specifica:

Experienta in calitate de expert de instruire, pentru minim 1 proiect finalizat, in care au fost instruiti minim 20 utilizatori.

Expert Cheie 5 Responsabil cu Asigurarea calitatii (1 specialist)

Pregatire:

Diploma de absolvire studii universitare de lunga durata

Diploma de absolvire curs in domeniul asigurarii calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001 sau echivalent

Experienta profesionala generala:

Minim 5 ani de experienta in asigurarea calitatii in domeniul proiectelor de dezvoltare / implementare in domeniul IT&C

Experienta profesionala specifica:

Experienta in calitate de Responsabil cu asigurarea calitatii, pentru minim 1 proiect finalizat, care a vizat implementarea unei solutii software la cheie in valoare de cel putin 750 000 RON

Expert Cheie 6 Specialist Securitate informationala (1 specialist)

Pregatire:

Diploma de absolvent studii superioare de lunga durata, in domeniul IT&C

Certificare privind managementul securitatii informatiilor - cum ar fi Certified Information

Page 15: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

Security Manager sau echivalent

Certificare privind securitatea sistemelor informatice - cum ar fi Certified Information Systems Security Professional sau echivalent

Certificare privind managementul serviciilor IT – certificare Information Technology Infrastructure Library Foundation v3 sau echivalent

Experienta profesionala generala:

5 ani experienta in domeniul IT&C

Experienta profesionala specifica:

Experienta in calitate de Specialist securitate, pentru minim 1 proiect finalizat, care a vizat implementarea unei solutii software la cheie in valoare de cel putin 750 000 RON

Pentru expertii cheie se vor prezenta urmatoarele:

1. Curriculum vitae pentru fiecare expert cheie, conform Formularului 2E din capitolul de Formulare (in original, semnat de catre expert), prin care sa se demonstreze acoperirea tuturor cerintelor minime de calificare specificate mai sus

2. Documente suport pentru a dovedi experienta solicitata:

- copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute, care sa probeze indeplinirea cerintelor minime de calificare cu privire la pregatire

- copii ale recomandarilor emise de beneficiari (certificate semnate si parafate) care sa probeze indeplinirea cerintelor minime de calificare cu privire la experienta profesionala specifica

- copii ale contractelor/cartilor de munca/recomandarilor care sa probeze indeplinirea cerintelor minime de calificare cu privire la experienta profesionala generala, vechimea in campul muncii si domeniul de activitate.

In cazul depunerii unei oferte comune, acesti

Page 16: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

experti pot sa fie angajati ai oricarui membru al asocierii.

Un expert poate fi propus pentru o singura pozitie din cele obligatorii. Nu se accepta prezenta unui specialist in mai multe oferte/echipe de proiect.

Ofertantul va completa Formularul 2D (original) la care vor fi anexate Formularele 2E din capitolul de Formulare.

Informatii privind subcontractantii

Solicitat � Nesolicitat □

Lista cuprinzand subcontractantii (Formular 12G din Sectiunea III - Formulare), , precum si a formularelor care trebuie prezentate de subcontractantii care vor avea o pondere de peste 10% in indeplinirea contractului – original:

• Formularul 2B (original) din capitolul de Formulare

• Declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze

• Lista cuprinzand subcontractantii, conform FORMULAR 12G din capitolul de Formulare - original

Declaratie privind calitatea de participant la pocedura conform FORMULAR 12C din capitolul de Formulare - original

• Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, conform FORMULAR 12B din capitolul de Formulare – original pentru fiecare subcontractant

• Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu FORMULAR 12A din capitolul de Formulare – original pentru fiecare subcontractant

Standarde de asigurare a calitatii

Solicitat � Nesolicitat □

Certificate de atestare a calitatii emise de organisme acreditate.

1. Prezentarea Certificatului ISO 9001 sau echivalent. Dovada certificarii ISO 9001 pentru sistemul de management al asigurarii calitatii sau echivalent - copie legalizata.

Page 17: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

Autorizare pentru comercializare

Solicitat � Nesolicitat □

Pentru aplicatiile software utilizate in cadrul prezentului proiect si pentru care ofertantul nu este producatorul (cu exceptia poduselor software de tipul „Open Source”), se va atasa autorizatia de comercializare de la producator sau distribuitorul autorizat al producatorului – original sau copie legalizata

Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, certificatele/atestarile solicitate mai sus trebuie prezentate de grupul de operatori care depune oferta comuna.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1. Limba de redactare a ofertei

Limba romana.

Orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si Autoritatea Contractanta trebuie sa fie in limba romana.

Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta trebuie sa fie valabila 90 de zile calendaristice incepand cu data depunerii ofertelor, inclusiv.

In situatii exceptionale, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertantilor de a extinde perioada de valabilitate a ofertei. Cererea si raspunsurile vor fi facute in scris. Ofertantul poate refuza aceasta cerere. Un ofertant care accepta cererea de extindere a valabilitatii ofertei nu-si poate modifica oferta.

VI.3. Garantia de participare

Solicitat � Nesolicitat □

Cuantumul garantiei de participare: 15.000 lei.

Garantia trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare prezentat de catre ofertant trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a

Page 18: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare prezentat va putea fi emis de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari.

Instrumentul de garantare prezentat de catre ofertant va trebui sa fie in original.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 90 de zile inclusiv de la data depunerii ofertelor.

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertei.

VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnica in functie de solicitarile din caietul de sarcini. Propunerea tehnica va contine comentarii, articol cu articol, al tuturor specificatiilor continute in caietul de sarcini, prin care ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.

Ofertantii care participa la procedura de atribuire inteleg sa ofere numai servicii care sa indeplineasca specificatiile tehnice minime specificate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. Ofertantul trebuie sa prezinte de asemenea si Graficul de implementare a proiectului.

VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantii au obligatia de a prezenta urmatoarele formulare completate reprezentand oferta financiara:

- Formular 10A – Formular de Oferta din cadrul Sectiunii III. Formulare (original);

- formularul Centralizator de preturi din cadrul Sectiunii III. Formulare (original).

1. Valoarea estimata a achizitiei este de: 792.000 Lei fara TVA.

Page 19: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

2. Valoarea estimata nu va putea fi depasita de propunerea financiara care va fi depusa de catre ofertant. Nu se vor accepta oferte care depasesc valoarea estimata. In cazul in care preturile ofertelor primite in cadrul procedurii depasesc valoarea estimata, procedura de achizitie publica va fi anulata.

Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA si va include toate cheltuielile legate de implementarea sistemului.

VI.6. Modul de prezentare a ofertei

Adresa la care se depune oferta: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa - Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului

Str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, cam. 1

Bucuresti, sector 1

Pe langa oferta originala, ofertantii trebuie sa prezinte si o copie.

Candidatii vor prezenta ofertele astfel:

Plicul A cu documentele de calificare in original pe care se va scrie:

- Documente de calificare

- Numele ofertantului

Plicul B, continand oferta tehnica si financiara, in original, pe care se va scrie:

- Oferta tehnica si financiara

- Numele ofertantului

Plicul A si plicul B se vor introduce intr-un plic exterior netransparent si inchis corespunzator pe care se va marca ORIGINAL. Cel de al doilea exemplar solicitat este alcatuit din copii ale tuturor documentelor si materialelor prezentate si vor fi introduse distinct in cate un plic netransparent si sigilat pe care se va marca COPIE. In eventualitatea unei discrepante intre original si copie va prevala originalul.

Cele 2 exemplare sigilate (originalul si copia) vor fi introduse intr-un ambalaj exterior care va fi si el sigilat si pe care se va scrie:

Page 20: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

- Denumirea si adresa autoritatii contractante

- Inscriptia „Oferta pentru ACHIZITIA PUBLICA de SERVICII DE DEZVOLTARE, IMPLEMENTARE SI INTRETINERE A APLICATIEI SOFTWARE NECESARE DEZVOLTARII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE DIN MEDIUL RURAL

A nu se deschide inainte de data 06 mai 2011 ora 11:00”

- Denumirea si adresa ofertantului

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma raspunderea pentru ratacirea documentelor.

Oferta se va putea depune prin posta sau direct la sediul autoritatii contractante.

Neprezentarea propunerii tehnice si / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Necompletarea unui document lipsa dintre cele solicitate, in termen de trei zile de la momentul solicitarii are drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Oferta va fi insotita de o scrisoare de inaintare (FORMULAR 2A).

VI.7. Data limita de depunere a ofertelor

Data limita pentru depunerea ofertei: 06 mai 2011 ora 10:00 a.m.

VI.8. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

1. Ofertantul are dreptul de a-si retrage oferta, prin solicitare scrisa adresata autoritatii contractante pana la data si ora deschiderii ofertelor.

2. Ofertantul poate modifica continutul ofertei, pana la data si ora stabilita pentru depunerea ofertelor, adresand pentru aceasta autoritatii

Page 21: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

contractante o cerere de retragere a ofertei in vederea modificarii. Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu imposibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificata, pana la data si ora limita, stabilita in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile pct. VI.6) de mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia "MODIFICARI".

3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.

4. Oferta depusa la o alta adresa decat cea stabilita sau oferta depusa dupa data si ora limita precizate mai sus este considerata intarziata si se returneaza nedeschisa.

5. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.

VI.9. Deschiderea ofertelor Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor. Ofertele vor fi deschise in data de 06 mai 2011 ora 11:00 la adresa: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, Str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, cam. 7, Bucuresti, sector 1

Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor sunt: reprezentantii autorizati ai ofertantilor, care vor prezenta documente de identificare si imputernicire semnata de persoana autorizata sa semneze oferta.

Page 22: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1. Pretul cel mai scazut □

VII.2. Cea mai avantajoasa oferta economica ����

Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:

Ptotal = Pfinanciar x 30% + Ptehnic x 70%

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal).

Punctajul financiar (Pfinanciar) se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertate se acorda 100 de puncte;

b) Pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) se acorda punctaj astfel:

Pfinanciar = Pmin / Pev x 100

unde Pmin si Pev reprezinta:

Pmin = cel mai mic pret din ofertele prezentate;

Pev = pretul ofertei pentru care se face evaluarea

Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt cele ofertate pentru prestarea integrala a serviciilor, exclusiv TVA. Se va lua in calcul valoarea ofertata pentru intreaga cantitate de servicii solicitate.

Punctajul tehnic (Ptehnic) se acorda de catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de catre membrii acesteia, conform modului de punctare, apreciere care se raporteaza in totalitate la prevederile caietului de sarcini. Pentru fiecare dintre factorii de evaluare enumerati in tabelul care urmeaza, punctajul maxim care poate fi acordat este cel trecut in coloana „Punctaj maxim”.

Ptehnic al fiecarei oferte va fi constituit din suma punctajelor obtinute de acea oferta pentru fiecare dintre factorii de evaluare specificati in tabelul de mai jos.

Punctaje tehnice: Factor tehnic Descriere Punctaj

maxim

I. Functionalitatile componentei de eLearning ofertate 28

1. Suport pentru instruire: la distanta si on-line

Componenta de eLearning ofertata este certificată conform cu standardul internaţional SCORM 2004 3rd Edition sau echivalent

6 16

Page 23: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

Ofertantul include in oferta un suport optic (CD/DVD) cu capturi animate din componenta de eLearning ofertata, prin care sa demonstreze conformitatea cu functionalitatile mentionate la punctul I.2 de mai jos.

10

2. Managementul continutului

Conţinutul educaţional stocat în sistem poate fi arhivat pe un server dedicat, altul decât cel pe care funcţionează platforma eLearning

3 12

Sistemul permite versionarea cu păstrarea versiunilor anterioare pentru conţinutul educaţional

3

Sistemul permite programarea în avans a operaţiilor de import de conţinut (stabilirea datei si orei la care să se realizeze)

3

Sistemul permite importul si exportul pachetelor de curs compatibile cu versiunea 2004 3rd Edition a standardului SCORM

3

II.Solutia si arhitectura tehnica 30

1. Prezentarea detaliata (prin una din metodele: descriere de procese/fluxuri, roluri, actori, diagrame, descriere narativa) a tuturor funcţionalităţilor soluţiei şi gradul de adecvare a soluţiei tehnice propuse de către Ofertant cu specificul proiectului (fără repetarea cerinţelor din caietul de sarcini)

Pentru prezentarea detaliată a tuturor funcţionalştăţilor solicitate, pentru componenta portal

6 24

Pentru prezentarea detaliată a tuturor funcţionalităţilor solicitate, pentru componenta eLearning

6

Pentru prezentarea detaliată a tuturor funcţionalităţilor de gestionare a conţinutului educaţional cerut, pentru componenta eLearning

6

Pentru prezentarea detaliată a tuturor funcţionalităţilor de securitate a sistemului

6

2. Arhitectura sistemului - gradul de detaliere a arhitecturii propuse şi gradul de aplicare la specificul proiectului

Propunerea tehnică descrie (narativ) componentele soluţiei ofertate şi modul de interfaţare între acestea

3 6

Propunerea tehnică descrie grafic componentele soluţiei ofertate şi modul de interfaţare între acestea

3

III. Organizare si metodologie 42

Page 24: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

1.Metodologia de management de proiect propusă de Ofertant - gradul de definire şi detaliere a metodologiei aplicat la specificul proiectului

Descrierea (narativa a) metodologiilor de management de proiect referitoare la planificare, managementul costurilor, managementul echipei, managementul calităţii, managementul comunicării în echipă, managementul comunicării cu alţi actori implicaţi, managementul riscurilor

3 15

Prezentarea grafică a proceselor de management de proiect (diagrame de proces) pentru procesele referitoare la planificare, managementul costurilor, managementul echipei, managementul calităţii, managementul comunicării în echipă, managementul comunicării cu alţi actori implicaţi, managementul riscurilor

3

Prezentarea planului de proiect propus, inclusiv activitatile si termenele de realizare propuse pentru fiecare in parte

3

Prezentarea dependenţelor între activităţile propuse şi a motivaţiilor acestor dependenţe

3

Prezentarea structurii echipei de proiect propuse pentru execuţia proiectului si a responsabilitatilor fiecarui membru al acesteia

3

2. Metodologia de dezvoltare software - gradul de detaliere a metodologiei aplicat la specificul proiectului

Prezentarea metodologiilor care vor fi folosite de ofertant în activităţile de dezvoltare software pentru sistemul ofertat - analiză şi proiectare, dezvoltare, testare, managementul codului sursă, documentare, managementul configuraţiei

3 9

Prezentarea uneltelor şi instrumentelor care vor fi folosite de ofertant în activităţile de dezvoltare de software

3

Prezentarea grafică a proceselor de dezvoltare software - diagrame de proces

3

3. Metodologia de dezvoltare a cursurilor multimedia interactive - gradul de detaliere a metodologiei aplicat la specificul proiectului

Prezentarea metodologiei care va fi folosita de ofertant pentru realizarea scenariilor de curs utilizate la dezvoltarea cursurilor multimedia interactive

3 9

Prezentarea metodologiei care va fi folosita de ofertant in activitatea de dezvoltare a cursurilor multimedia

3

Page 25: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

Prezentarea metodologiei care va fi folosita de ofertant pentru activitatile de testare, verificare şi validare a cursurilor

3

4. Metodologia de implementare a solutiei - definirea si detalierea etapelor de implementare din cadrul proiectului, aplicat la specificul proiectului

Prezentarea metodologiei care va fi folosita de ofertant in activitatile de implementare (instalare, configurare etc)

3 9

Prezentarea metodologiei care va fi folosita de ofertant in activitatile de formare propuse

3

Prezentarea metodologiei care va fi folosita de ofertant in activitatile de suport tehnic propuse

3

TOTAL 100

Modul de punctare:

Pentru sectiunea I, se acorda punctajul maxim pentru indeplinirea fiecarui criteriu in parte si zero pentru neindeplinire.

Pentru sectiunile II si III se vor avea in vedere urmatoarele grade de indeplinire a fiecarui criteriu: foarte detaliat, detaliat, putin detaliat, dupa cum urmeaza:

• definirea foarte detaliata a criteriului conform cerintelor din Caietul de sarcini: punctaj maxim; In definirea foarte detaliata a ofertei corespunzator factorului de evaluare analizat in raport cu cerintele din caietul de sarcini pentru care se va acorda punctajul maxim mentionat in tabel se va tine cont de urmatoarele aspecte – elementele precizate in cadrul criteriului de evaluare sunt clar prezentate, pe larg si in detaliu, pentru a rezulta clar buna intelegere din partea ofertantului a cerintelor, aplicate proiectului in cauza, sunt realiste, realizabile si exista o stransa corelare intre acestea, succesiunea intre acestea este logica si realizabila.

• definirea detaliata a criteriului conform cerintelor din Caietul de sarcini: 2/3; In definirea detaliata a ofertei corespunzator factorului de evaluare analizat in raport cu cerintele din caietul de sarcini pentru care se va acorda 2/3 din punctajul maxim mentionat in tabel se va tine cont de urmatoarele aspecte - elementele precizate in cadrul criteriului de evaluare sunt doar identificate si partial aplicate proiectului in cauza, sunt partial realizabile si corelate insuficient, succesiunea intre acestea este partial realizata.

• definirea mai putin detaliata a criteriului conform cerintelor din Caietul de sarcini: 1/3; In definirea putin detaliata a ofertei corespunzator factorului de evaluare analizat in raport cu cerintele din caietul de sarcini pentru care se va acorda 1/3 din punctajul maxim mentionat in tabel se va tine cont de urmatoarele aspecte - elementele precizate in cadrul criteriului de evaluare sunt partial identificate,

Page 26: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

nefiind aplicate proiectului in cauza, sunt partial realizabile si necorelate, succesiunea intre acestea nu este realizata.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult trei zile lucratoare de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica in conditiile prevazute de lege.

VIII.1. Ajustarea pretului contractului

da □ nu �

VIII.2. Garantia de buna executie a contractului

da � nu □

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de 5% din valoarea contractului, fara TVA.

Garantia trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare prezentat de catre ofertant trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare prezentat va putea fi emis de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari.

Instrumentul de garantare prezentat de catre ofertant va trebui sa fie in original.

Page 27: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

Calendarul estimat al procedurii de atribuire

Transmiterea spre publicare a anunţului de participare 18-Mar-11 Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire 23-Mar-11 Primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire şi răspunsul la acestea

29-Apr-11

Numirea comisiei de evaluare 22-Apr-11 Primirea ofertelor 6-May-11

Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal de deschidere 6-May-11 Verificarea cerinţelor minime de calificare 7-May-11 Stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanţi. Primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum şi a documentelor solicitate

9-May-11

Stabilirea operatorilor economici calificaţi 9-May-11 Verificarea ofertelor 10-May-11 Stabilirea clarificărilor cu privire la ofertele prezentate, precum şi primirea răspunsurilor la acestea

13-May-11

Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum şi a celor admisibile 13-May-11 Dacă este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaţie electronică - Stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, anularea procedurii 13-May-11 Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii 13-May-11 Semnarea contractului 27-May-11 Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire 14-Jul-11 Întocmirea dosarului de achiziţie publică 28-May-11 Finalizarea contractului 5-Nov-13

Page 28: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

SECTIUNEA II. CAIET DE SARCINI

Caiet de Sarcini

pentru

SERVICIILE DE DEZVOLTARE, IMPLEMENTARE SI INTRETINERE A APLICATIEI SOFTWARE NECESARE DEZVOLTARII PROFESIONALE A CADRELOR

DIDACTICE DIN MEDIUL RURAL

Page 29: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

Cuprins

1. INFORMATII GENERALE ............................................................................................... 32

2. SERVICIILE SOLICITATE ................................................................................................ 32

3. Cerinte Generale pentru portal.................................................................................... 33

− Zona de Back-end ....................................................................................................... 35

− Introducerea continutului – cerinte functionale..................................................... 35

− Cerinte de securitate ............................................................................................... 37

− Sectiunea de afisare a aplicatiei .............................................................................. 37

− Cerinte Generale .................................................................................................. 37

− Cerinte functionale ............................................................................................... 42

− Accesul utilizatorilor inregistrati ....................................................................... 42

− Adaugarea si actualizarea continutului web .................................................... 42

− Administrare forum .......................................................................................... 43

− Administrare pagini .......................................................................................... 43

− Gestiunea utilizatorilor ..................................................................................... 44

− Gestiunea rolurilor ............................................................................................ 44

− Biblioteca pedagogica ....................................................................................... 45

− Suport multimedia ............................................................................................ 47

− Integrare cu retele sociale online ..................................................................... 47

− SSO – Single Sign On ......................................................................................... 48

−−−− Cerinte functionale pentru platforma eLearning ............................................................... 48

− Instruire asincrona ...................................................................................................... 48

− Suport pentru instruirea dirijata, asincrona, neasistata de instructor ................... 48

− Navigare (conform cursului / metodei didactice) ................................................... 49

− Adnotari personale pe materialele de curs ............................................................. 49

− Informatii de urmarire a invatarii ............................................................................ 49

− Comunicare si colaborare ....................................................................................... 49

− Suport pentru instructor in instruirea sincrona ...................................................... 49

− Suport pentru sesiuni sincrone concurente ............................................................ 49

− Modificarea planului de training ............................................................................. 50

Page 30: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

− Monitorizarea activitatii cursantilor ....................................................................... 50

− Evaluare/raportare pe parcursul unei sesiuni sincrone .......................................... 50

− Functionalitati colaborative de mediere a comunicarii in timp real intre beneficiarii

proiectului ......................................................................................................................... 50

− Mesagerie instant/Chat ........................................................................................... 51

− Crearea si sustinerea de chestionare ...................................................................... 51

− Conferinta audio-video ........................................................................................... 52

− Tabla de desen partajata (Whiteboard) .................................................................. 52

− Aplicatii partajate (application sharing) .................................................................. 53

− Salvarea/Redarea sesiunilor inregistrate ................................................................ 53

− Functii de ajutor ...................................................................................................... 53

− Crearea si editarea de colectii de intrebari ................................................................ 53

− Generarea de teste aleatoare respectand conditiile: ............................................. 53

− Crearea de sesiuni de testare .................................................................................. 54

− Cronometrarea timpului alocat testului si incheierea automata a testarii ............ 54

− Functionalitati de comunicare asincrona ................................................................... 54

− Functionalitati de mesagerie ................................................................................... 54

− Functionalitati de avertizare ................................................................................... 54

− Instrumente de creare si administrare a continutului electronic .............................. 54

− Organizarea continutului educational..................................................................... 54

− Import obiecte de continut ..................................................................................... 55

− Editor de pagini de continut .................................................................................... 55

− Cautare .................................................................................................................... 55

− Import si export al pachetelor de cursuri ............................................................... 55

− Editor de teste ......................................................................................................... 56

− Standardizarea materialelor de instruire ................................................................ 56

− Reguli de acces, administrarea si securitatea aplicatiei ............................................. 56

− Autentificare si roluri .............................................................................................. 56

− Restrictionarea accesului cursantilor la activitati ................................................ 57

− Rapoarte .................................................................................................................. 57

− Privitor la utilizatorii conectati. ............................................................................... 58

Page 31: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

− Statistici privitoare la activitatile de invatare ......................................................... 58

− Statistici referitoare la sesiunile de testare: ........................................................... 58

− Rapoarte personalizate ........................................................................................... 58

− Acces la calificative .................................................................................................. 58

− Crearea activitatilor de instruire individuala la distanta ......................................... 58

− Managementul activitatii de instruire .................................................................... 58

− Conditionarea accesului la o activitate de parcurgere a altor activitati ................. 59

− Cerinte tehnice pentru platforma eLearning ............................................................. 59

− Sistemul de ajutor ................................................................................................... 59

− Interfata intuitiva si prietenoasa ............................................................................. 59

− Sistem de instalare .................................................................................................. 59

− Platforme stabile si sigure ....................................................................................... 60

− Tehnologie web ....................................................................................................... 60

− Conformitate cu dotarile tehnice ............................................................................ 60

− Arhitectura deschisa si extensibila. Scalabilitate .................................................... 60

− Instrumente de backup si restaurare ...................................................................... 60

− Cerinte pentru dezvoltarea modulelor de formare ................................................ 61

−−−− Cerinte privind securitatea sistemului............................................................................... 62

−−−− Cerinte pentru servicii ...................................................................................................... 62

−−−− Cerinte privind instalarea, testarea, punerea in functiune si receptia sistemului ................ 63

−−−− Implementarea proiectului ............................................................................................... 63

−−−− Documentatie .................................................................................................................. 65

−−−− Cerinte privind instruirea ................................................................................................. 65

−−−− Managementul proiectului ............................................................................................... 65

−−−− Intretinerea sistemului informatic .................................................................................... 66

−−−− Serviciul de suport pentru platforma software .................................................................. 68

Page 32: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

32

1. INFORMATII GENERALE

Proiectul cu tilul „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice din mediul rural prin activitati de mentorat”, este finantat in cadrul programului POSDRU, DMI 1.3, „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”.

Maniera de construire si de livrare a ofertei de dezvoltare profesionala adresata cadrelor didactice constituie principalul element de plus calitativ adus de acest proiect, fiecare cadru didactic fiind consiliat si sprijinit sa-si identifice un set de tinte de dezvoltare in functie de care sa selecteze modulele de formare.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un invatamant de calitate pentru elevii din mediul rural prin imbunatatirea si profesionalizarea formarii continue a cadrelor didactice din invatamantul obligatoriu, acordandu-le acestora un sprijin semnificativ in dezvoltarea carierei.

Grupul tinta este de minim 6000 de cadre didactice. Portalul, ca instrument de diseminare, se adreseaza unui numar nelimitat de utilizatori.

2. SERVICIILE SOLICITATE

Prin aceasta procedura de achizitie Autoritatea Contractanta urmareste implementarea unui sistem informatic, tip portal web, si a unui set de instrumente informatice, disponibile online publicului si respectiv utilizatorilor autorizati, care:

- Se constituie intr-o aplicatie software necesara dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice din mediul rural

- Crearea si popularea (de catre beneficiari) a unei biblioteci virtuale pentru suplimentarea materialelor disponibile cadrelor didactice din mediul rural

- Organizarea de laboratoare virtuale practice cu ajutorul materialelor educationale ce vor fi dezvoltate in cadrul proiectului

- Crearea unei comunitati virtuale pentru diseminarea bunelor practici, pentru schimb de experienta si colaborare in domeniul educational

- Crearea unui spatiu virtual de consiliere pedagogica si mentorat

- Crearea unui sistem de sprijin a mentorilor pentru asigurarea sustenabilitatii activitatii de mentorat

- Sprijinirea activitatii de pregatire continua a profesorilor din mediul rural

- Informarea cadrelor didactice asupra oportunitatilor de dezvoltare a carierei, de pregatire continua

Page 33: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

33

- Informarea publicului si grupului tinta asupra proiectului, obiectivelor sale, echipei de proiect, activitatilor si stadiului proiectului.

In continuare orice referire la „proiect” va acoperi strict proiectul de realizare a obiectului prezentei proceduri de achizitii, respectiv realizarea portalului de proiect si a platformei eLearning.

Considerand termenul necesar pentru realizarea proiectului, este de preferat ca solutiile ofertate să fie bazate, pe cat posibil, pe adaptarea si integrarea unor produse existente.

Toate cerintele din Caietul de Sarcini se considera minime si obligatorii. Neindeplinirea acestor criterii minimale conduce la eliminarea din competitie a ofertei respective. Ofertantul trebuie sa demostreze acoperirea cerintelor din Caietul de Sarcini, oferind o descriere detaliata a modului de indeplinire a fiecarei cerinte.

3. Cerinte Generale pentru portal

1. Structura portalului trebuie sa cuprinda o zona centrala pentru stocarea informatiilor (baze de date) si doua zone de interfatare: afisare (front-end) – spre Internet si back-end – spre reteaua locala. De asemenea sistemul va include o componenta ce va permite interfatare de tip B2B cu alte sisteme informatice

2. Zona de back-end trebuie sa cuprinda mecanismele de incarcare a informatiilor, conectarea la aplicatii de baze de date precum si totalitatea functiilor de administrare

3. Zona de afisare trebuie sa includa aplicatii pentru generarea paginilor portalului si pentru expunerea acestora in Internet, asigurand o prezentare structurata, unitara, coerenta, respectand standardele de design stabilite in prealabil

4. Layout/Paginile trebuie sa fie proiectate pentru limba romana si vor fi redactate cu diacritice

5. Portalul va suporta cel putin browser-ele compatibile cu versiunile de Microsoft Internet Explorer 6.0 sau mai recent, Mozilla Firefox 2.0 sau mai recent, Google Chome versiunea 3 sau mai recent

6. Portalul va trebui sa fie optimizat pentru o rezolutie de 1024x768

7. Designul paginilor si sub paginilor, va trebui sa fie unitar, intuitiv si optimizat din punct de vedere al vitezei de incarcare

8. Solutia tehnica propusa trebuie sa contina toate elementele necesare functionarii in conditiile si la parametrii ceruti prin prezenta documentatie. Eventuale module-program provenite de la terti vor fi integrate numai cu licenta, asigurandu-se beneficiarului toate drepturile de utilizare.

Page 34: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

34

9. Solutia trebuie sa fie modulara si deschisa. Furnizorul va face cunoscute standardele si instrumentele de dezvoltare utilizate astfel incat sa permita specialistilor beneficiarului extinderea ulterioara a portaluluisi posibiltatea schimbului de date cu alte sisteme.

10. Componenta de administrare a portalului trebuie sa permita definirea drepturilor/responsabilitatilor fiecarei categorii de utilizatori ai portalului, inclusiv vizualizarea actiunilor efectuate de catre acestia. De asemenea aceasta componenta va implementa un sistem modern de administrare a continutului (CMS).

11. Operarea, intretinerea, definirea, administrarea Portalului trebuie sa se faca prin interfete adaptate si proceduri automatizate de tip

– workflow pentru document gestionat

– avertizare pe finalizare document

– eventuale exceptii la nivel de utilizator.

12. Portalul va trebui sa fie adaptat pentru indexarea eficienta de catre motoarele de cautare. Paginile vor avea adresare stabila si vor include meta-informatiile adecvate.

13. Continutul trebuie sa fie editabil usor pentru orice zona

14. Sistemul trebuie sa aiba:

– Proceduri sigure de salvare si recuperare a datelor, capabile sa asigure restabilirea rapida a serviciilor in cazul unei avarii accidentale. Ofertantul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului descrierea procedurilor de recuperare si de salvare a datelor

– vizualizare standard prin interfata de afisare

15. Sistemul se va conforma standardelor

– HTML 4.01,

i. CSS2,

ii. RSS 1.0,

iii. XML1.0,

iv. XHTML,

16. Ofertantul se obliga sa instruiasca personalul beneficiarului pentru utilizarea intregului sistem ofertat

17. Din punct de vedere al administrarii sistemului, acesta trebuie sa intruneasca urmatoarele:

Page 35: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

35

- Sistemul trebuie sa fie stabil

o scalabil

o sa ofere continuitate in functionare.

- Instalarea trebuie sa se faca simplu pentru a putea fi cu usurinta refacuta in cazul in care este necesar. In acest sens se va pune la dispozitia beneficiarului un kit pentru instalarea aplicatiei care sa includa intreg pachetul de functionalitati.

- Activitatea de administrare trebuie sa se desfasoare

o centralizat

o cu efort limitat

- Toate modulele aplicatiei trebuie sa fie administrate in mod unitar (interfata unica)

- Activitatea de administrare a sistemului trebuie sa poata fi alocata administratorului/administratorilor de aplicatie pe fiecare modul/nivel in baza unor drepturi de acces usor configurabile (nume de utilizator si parola)

18. Din punct de vedere al securitatii sistemului/aplicatiei, aceasta trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte minimale:

- autentificarea utilizatorilor trebuie sa se faca o singura data pentru toate modulele aplicatiei;

- utilizatorul aplicatiei trebuie sa aiba posibilitatea de a modifica parola;

- aplicatia trebuie sa permita gestionarea criptata a informatiei transferate intre client si server

− Zona de Back-end

Zona de Back-end va cuprinde mecanismele de incarcare a informatiilor, conversie a formatelor, precum si totalitatea functiilor de administrare.

− Introducerea continutului – cerinte functionale

La introducerea continutului prezentat in paginile portalului, sistemul propus de ofertant va respecta urmatoarele cerinte:

- Regulile simple de validare (ca de exemplu verificarea completarii campurilor obligatorii) vor fi implementate in interfata utilizator astfel incat utilizatorul sa fie asistat la introducerea corecta a datelor

- Asigurarea de mecanisme de conversie initiala a informatiilor existente si incarcarea efectiva a acestora in bazele de date

Page 36: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

36

- Operatiuni de administrare a continutului, a sectiunilor, a structurii lor ierarhice precum si a relatiilor dintre acestea

- Prezentarea de rapoarte parametrizabile generate pe baza log-urilor (de utilizare/accesare a portalului). Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

o Statistica vizitatori portal(IP-uri distincte)

o Statistica accesari pagini (numarul de hit-uri)

o Statistici cumulative (de tipul numarul de IP-uri distincte pe luna)

o Generare automata a unei liste cu cele mai accesate pagini, afisabile in pagina de start. Se vor asocia filtre parametrizabile pentru eliminarea informatiei irelevante

o Monitorizarea operatiunilor de administrare/editare

- Administrarea specifica a diverselor componente (parametrizari, etc) ale portalului va fi facuta exclusiv din modulul de administrare.

- In scopul optimizarii viitoare va fi posibila colectarea de date tehnice cu privire la browser-ul, versiunea si rezolutia utilizate de vizitatorii portalului

- Implementarea unui sistem complet de control asupra ciclului de viata a continutului. Acest sistem de control al ciclului de viata al continutului va permite:

� filtrarea automata a formatului de afisare

� definirea de alerte si instiintari referitoare la continut

� stabilirea unei politici de securitate a accesului la continut

- Realizarea unei arhive a informatiilor iesite din uz

- Asocierea de metadate pentru continutul introdus

- Prelucrarea pozelor, introduse, pentru a fi publicate in paginile portalului

- Refolosirea continutul introdus, acolo unde este cazul.

- Definirea de fluxuri pentru procesare:

� secventiala,

� paralela

Page 37: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

37

− Cerinte de securitate

Sistemul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- autentificarea utilizatorilor trebuie sa se faca o singura data pentru toate modulele portalului;

- Utilizatorul aplicatiei trebuie sa aiba posibilitatea de a-si modifica parola;

- Portalul trebuie sa permita gestionarea criptata a informatiei transferate intre client si server

- Sistemul trebuie sa permita setarea unor drepturi avansate de acces la informatie la nivel de:

o utilizator,

o grup de utilizatori,

- Backend-ul va fi accesibil si va expune functionalitatile specifice de administrare doar utilizatorilor desemnati.

- Administrarea portalului sectiunii publice va fi facuta exclusiv prin intermediul backend-ului

- Administrarea va fi facuta in limita rolurilor stabilite. Aceste roluri vor cuprinde, cu o granularitate cat mai fina, drepturile de administrare de continut si drepturile de administrare a securitatii

- Toate actiunile administrative vor fi auditate. Evenimentele auditate vor include modificarile de securitate, modificarile de continut precum si actiunile de mentenanta

- Accesul la modul de administrare va putea fi restrictionat atat la nivel de utilizator precum si la nivel de adrese IP

− Sectiunea de afisare a aplicatiei

Zona de afisare va trebui sa cuprinda aplicatiile de generare a paginilor portalului si de expunere a acestora in Internet, asigurand o prezentare structurata, unitara, coerenta si respectand standardele de design stabilite in prealabil si gestionate de aplicatie.

− CERINTE GENERALE

a. Cerinte de design grafic

Beneficiarul va defini gama de culori folosita pentru portal, fonturi, elemente grafice, in perioada de analiza.

Pe paginile portalului vor trebui sa fie prezente urmatoarele elemente:

Page 38: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

38

- Sectiuni:

o Generare versiune pentru tiparire

o Prezentare proiect

o Noutati (generare automata, perisabilitate)

o Comunicate de presa

o Cele mai accesate pagini

o Ajutor (adaptat contextului)

o Harta portal

- Elemente de interactiune cu utilizatorii:

o Autentificare

o Cautare simpla

o Cautare avansata

o Abonare si Alerte

o Statistica interactiva

- Se vor defini stiluri unitare de prezentare ale paginilor si formate-standard de pagina, de comun acord cu beneficiarul

- Paginile vor fi structurate vizual urmarind un anumit aranjament tabelar, insa formatarea paginilor cu ajutorul tabelelor este de evitat

- Paginile portalului vor fi optimizate pentru incarcarea rapida a informatiilor

- Designul va fi optimizat in vederea incarcarii rapide. Se va asigura incarcarea cu prioritate a continutului relevant, pentru utilizatorii cu conexiuni lente dial-up

- Se recomanda adoptarea unui stil sobru, evitarea animatiilor si a efectelor dinamice ample, fara a minimaliza importanta informatiei grafice in general

- toate paginile portalului vor respecta formatele standard de prezentare (sabloane), definite in sectiunea de back-end

b. Functiuni si elemente interactive - Cerinte functionale

- Sectiunile, subsectiunile si paginile portalului vor trebui sa fie integral administrabile si gestionabile din modulul de back-end prin sectiunea de administrare a continutului

Page 39: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

39

- Orice informatie prezentata in aceasta sectiune va trebui introdusa folosind sectiunea de administrare a aplicatiei

- Paginile de continut vor trebui generate de catre modulul de publicare, pe baza informatiilor stocate in bazele de date ale portalului, conform sabloanelor de afisare

- Orice pagina web din aceasta sectiune accesata de catre vizitatori, va trebui sa contina o legatura (link) catre instructiunile de utilizare (help contextual)

- Formatele standard utilizate vor trebui sa organizeze informatiile pe una sau mai multe subsectiuni. Continutul prezentat va trebui structurat pe meniuri si submeniuri. Orice modificare in formatul standard (template/sablon) de prezentare a continutului, in sectiunea de administrare a aplicatiei, dupa validare se va reflecta implicit in sectiunea publica

- Continutul va trebui expus publicului folosind urmatoarele metode de prezentare:

o Formatul pagini in principal sa fie de tipul html si dupa caz xhtml, rss, wml sau swh

o Tipuri de echipamente finale pentru vizitatori – browser pentru statii fixe PC, sau mobile

- Nu se vor impune reguli de introducere a continutului ca acesta sa fie dependent de metoda de prezentare, ci acelasi continut sa poata fi utilizat indiferent de metoda de prezentare aleasa de catre utilizator

- Se va permite vizitatorilor sa primeasca ultimele informatii publicate pe portal prin intermediul serviciului de posta electronica

- Cautarea simpla - Subsectiunea de „cautare” va trebui sa fie prezenta in toate paginile portalului. Cautarea se va face in tot continutul text a paginii de web. Utilizatorul va fi avertizat daca in urma cautarii au fost identificate informatii arhivate

c. Sectiunea Generare versiune pentru tiparire

Aceasta functiune va permite generarea unei versiuni pentru tiparire a paginii curente, prin eliminarea anumitor elemente grafice si aplicarea unui stil adaptat acestui scop.

d. Sectiunea Prezentare proiect

Page 40: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

40

Aceasta sectiune va reprezinta descrierea proiectului, asa cum va fi introdusa de administratorul portalului. Vor putea exista mai multe subsectiuni, de asemenea adminstrabile, precum: Parteneri, Proiecte, Stadiu proiecte.

e. Sectiunea Noutati

Sectiunea de noutati va trebui sa prezinte un index al noilor informatii publicate in portal. Vor trebui prezentate data, rezumatul si legatura catre textul complet al acestora sau sectiunea-gazda. Optional, evenimentele vor putea fi prezentate filtrat in functie de categoria acestora.

Evenimentele vor trebui sa poata fi parametrizate administrativ astfel:

- data / ora de inceput si de sfarsit a aparitiei

- titlul

- rezumatul

- link-ul asociat

- stare activat/dezactivat

- categorie

Cele mai recente evenimente din fiecare categorie vor trebui prezentate si in pagina de start.

Toate elementele cu titlu de noutate vor trebui semnalizate cu un indicator specific.

Calea care conduce la elementul de noutate, incepand din meniul principal (exclusiv) si pana la sectiunea-gazda a elementului nou va trebui sa fie de asemenea marcata distinct.

f. Sectiunea Comunicate de presa

Sectiunea de „Comunicate de presa” va trebui sa expuna un index al informatiilor publicate in presa. Vor trebui prezentate data, rezumatul si legatura catre textul complet al acestora sau sectiunea-gazda. Optional, acestea vor putea fi prezentate filtrat in functie de categoria din care fac parte.

Evenimentele vor trebui sa poata fi parametrizate administrativ astfel:

- data / ora de inceput si de sfarsit a aparitiei

- titlul

- rezumatul

- link-ul asociat

Page 41: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

41

- stare activat/dezactivat

- categorie

Cele mai recente evenimente din fiecare categorie vor fi prezentate si in pagina principala a portalului.

g. Sectiunea Ajutor

In functie de context, vizitatorul va trebui sa aiba acces permanent la instructiunile de utilizare a portalului printr-o functionalitate de help contextual.

h. Harta portal

Harta portalului va trebui sa prezinte structura acestuia si va trebui sa fie generata dinamic, la cerere sau in urma unei modificari administrative care are ca rezultat o schimbare in structura portalului acestuia. Varianta publica a hartii va trebui sa fie generata in urma filtrarii parametrizate a elementelor irelevante.

i. Cautare simpla

Modulul de cautare va trebui sa expuna functionalitatea de cautare simpla in toate paginile portalului.

Utilizatorul va trebui sa poata cauta prin intermediul acestei functionalitati termenii introdusi prin aplicarea de operatori booleeni intre termenii cautarii in toate cataloagele indexate.

Rezultatele cautarii vor trebui afisate paginat, in ordinea descrescatoare a relevantei lor, maxim 10 pe pagina. Fiecare rezultat va trebui sa includa un link care va afisa pagina/documentul continand termenii cautarii precum si un extras al documentului in care vor fi evidentiati termenii cautarii.

j. Forum

Portalul va trebui sa puna la dispozitia utilizatorilor un forum, pentru a asigura colaborarea si crearea unor comunitati colaborative virtuale. Forumul va trebui sa prezinte statistici de activitate, informatii legate de cele mai recente mesaje publicate, va permite subscrierea la mesaje prin intermediul RSS si va permite utilizatorilor inregistrati sa raspunda la mesaje prin intermediul e-mail-ului.

Sistemul de securitate trebuie sa fie suficient de flexibil pentru a permite diferite drepturi de acces utilizatorilor.

Page 42: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

42

− CERINTE FUNCTIONALE

Portalul trebuie sa aiba doua zone: o zona publica si o zona privata.

Zona publica va permite utilizatorilor sa vizualizeze informatiile cu caracter public, fara a fi necesara autentificarea.

Zona privata va necesita autentificare. In functie de tipul utilizatorului si de permisiunile care ii sunt acordate, acesta va avea sau nu acces la anumite functionalitati.

Functionalitatile descrise mai jos vor fi accesibile numai persoanelor autentificate in sistem.

Portalul va oferi functionalitatile descrise in continuare.

− Accesul utilizatorilor inregistrati

Accesul utilizatorilor inregistrati in sistem se va face pe baza de autentificare prin nume de utilizator si parola.

− Adaugarea si actualizarea continutului web

Sectiunile din portal care prezinta continut web dinamic trebuie organizate astfel incat acest continut sa poata fi adaugat sau actualizat si din interfata centralizata. Modificari de detaliu (exemplu: asezare in pagina, etc) pot fi facute in fiecare din paginile de prezentare ale portalului.

Pentru adaugarea si actualizarea continutului web vor fi necesare urmatoarele functionalitati:

• Crearea continutului web

• Modificarea continutului web

• Stergerea continutului web

Orice material adaugat in cadrul portalului va trebui sa apartina unuia din tipurile de articole:

• Comunicat de presa

• Eveniment

• FAQ

• Imagine

• Subiect forum

Page 43: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

43

Continutul articolelor va putea fi adaugat cu ajutorul unui minieditor HTML de tipul WYSIWYG - Abrevierea termenului din limba engleza (What You See Is What You Get – Ceea ce vezi este ceea ce rezulta). Acest tip de editor permite formatarea avansata a textului prin intermediul unei interfete similare procesatoarelor de text.

Pentru fiecare continut se vor putea seta o serie de optiuni:

• Format de intrare

• Setari de meniu

• Informatii despre revizii

• Optiuni comentariu

• Optiuni cale URL

• Informatii despre autor

• Optiuni de publicare

• Cod CAPTCHA pentru prevenirea utilizarii robotilor

− Administrare forum

Gestionarea forumului se va putea face de catre administratorul portalului.

In cadrul forumului se vor putea gasi informatii legate de publicarile fiecarui utilizator cu rol de administrator, publicarile recente sau statistici ale forumului. Administratorul va putea crea categorii si subcategorii sau va putea restrictiona dreptul unor utilizatori de a publica pe forum.

Un utilizator care nu este inregistrat va putea doar sa citeasca discutiile de pe forum spre deosebire de utilizatorul inregistrat, care va avea si dreptul de a publica mesaje pe forum.

Functionalitatile necesare forumului sunt urmatoarele:

• Adaugarea categoriilor / subcategoriilor

• Gestionarea categoriilor

• Publicarea unui nou mesaj

• Raspuns la mesaj

Pentru adaugarea unui subiect in forum va trebui utilizat tipul de articol Subiect forum.

− Administrare pagini

Functionalitati necesare:

Page 44: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

44

• Crearea paginilor

• Modificarea paginilor portalului

• Stergerea unei pagini

Pentru adaugarea unei pagini in cadrul portalului va trebui folosit tipul de articol Page.

− Gestiunea utilizatorilor

Functionalitati necesare:

• Cautarea utilizatorilor

• Adaugarea utilizatorilor

o Setarea detaliilor

o Setarea parolei

o Selectarea Rolurilor utilizatorului

o Setarea adresei utilizatorului

o Setarea numerelor de telefon

o Setarea adreselor de posta electronica

o Adaugarea multipla a utilizatorilor

• Dezactivarea utilizatorilor

• Activarea utilizatorilor

• Stergerea utilizatorilor

• Modificarea utilizatorilor

• Setarea permisiunilor

• Exportarea utilizatorilor

− Gestiunea rolurilor

In cadrul portalului vor trebui sa existe cel putin urmatoarele roluri de utilizatori:

• utilizator neautentificat – acest rol trebuie sa aiba numai permisiuni de vizualizare pentru articolele din cadrul portalului cat si pentru subiectele din cadrul forumului

• utilizator autentificat – acest rol trebuie sa aiba numai permisiuni de vizualizare pentru articolele din cadrul portalului dar are permisiuni atat

Page 45: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

45

de vizualizare cat si de adaugare sau raspuns pentru subiectele din cadrul forumului

• profesor – acest rol trebuie sa aiba urmatoarele permisiuni:

o vizualizare pentru articolele din cadrul portalului,

o vizualizare cat si adaugare sau raspuns pentru subiectele din cadrul forumului,

o vizualizare / administrare profil profesor

o vizualizarea profilelor altor profesori

• mentor - acest rol trebuie sa aiba urmatoarele permisiuni:

o vizualizare pentru articolele din cadrul portalului

o vizualizare cat si adaugare sau raspuns pentru subiectele din cadrul forumului

o administrare profil

o administrare profesori la care este mentor

o vizualizarea profilelor de profesori

• editor de continut – acest rol trebuie sa aiba permisiunile de modificare a continutului articolelor cat si de adaugare de noi articole

• administrator – acest rol va fi un rol de sistem (rol creat odata cu instalarea portalului care nu poate fi sters sau editat din interfata) cu permisiuni depline asupra portalului

Functionalitatile necesare gestionarii rolurilor vor fi urmatoarele:

• Crearea unui rol

• Modificarea unui rol

• Stergerea unui rol

• Setarea permisiunilor asociate unui rol

− Biblioteca pedagogica

Aceasta sectiune va trebui sa gestioneze si afiseze intr-un mod facil si organizat materiale si resurse care vor fi folosite de utilizatorii portalului pentru informare si dezvoltare profesionala.

Biblioteca pedagogica va fi populata cu:

• Materiale – resurse educationale - furnizate de Autoritatea Contractanta

Page 46: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

46

Furnizorul va realiza editarea, optimizarea din punct de vedere al prezentarii si formatului de stocare, integrarea acestor materiale in cadrul portalului, intretinerea si administrarea acestora pe durata proiectului

• Materiale propuse de furnizor

Furnizorul va propune sau realiza materialele si va realiza integrarea acestora in cadrul portalului, intretinerea si administrarea acestora pe durata proiectului

• Materiale propuse de mentori, echipa de proiect

Furnizorul va asista utilizatorii in editarea, optimizarea din punct de vedere al prezentarii si formatului, integrarea materialelor in cadrul portalului si actualizarea acestora pe durata proiectului

• Materiale propuse de utilizatori – public, cadre didactice

Furnizorul va asista utilizatorii in editarea, optimizarea din punct de vedere al prezentarii si formatului, integrarea materialelor in cadrul portalului si actualizarea acestora pe durata proiectului

Biblioteca pedagogica va fi usor de parcurs prin cautare, rasfoire si in general va permite accesul facil al utilizatorilor la materialele cautate.

Biblioteca va favoriza organizarea materialelor si indexarea pentru facilitarea cautarilor prin intermediul motoarelor celor mai cunoscute de cautare web (Google, Yahoo, Bing).

Biblioteca va favoriza generarea de continut – resurse educationale – de catre utilizatori, dupa ce identitatea acestora a fost verificata.

Materialele care vor trebui gestionate de catre biblioteca pedagogica vor fi:

• Documente in format standard (html, doc, pdf, ppt)

• Documente multimedia: imagini, filme (de dimensiuni mici sau de dimensiune mare, care necesita prezentarea de tip streaming pentru optimizarea traficului de date), animatii multimedia, simulari

• Cursuri electronice, in formate standard, care respecta standardele internationale de formatare, impachetare si interoperabilitate:

o Formatele suportate vor fi minim SCORM si IMS

Page 47: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

47

o Sistemul va putea oferi un parcurs individualizat pentru vizionarea si parcurgerea cursurilor

o Cursurile vor putea include ca resurse didactice alte tipuri de resurse informationale – documente, multimedia, imagini, filme, animatii"

− Suport multimedia

• Interfata de administrare audio

Acesta sectiune va permite utilizatorilor adaugarea de continut audio pe portal, fiind o componenta importanta de comunicare in interiorul comunitatii.

Un utilizator va putea incarca si descarca fisiere audio, dar va exista si posibilitatea de a asculta continutul acestor fisiere folosind un player web integrat in portal.

Fisierele audio vor putea fi atasate articolelor prin operatiunea de cautare pe calculatorul personal.

Optiunea de download a fisierului sau de ascultare folosind player-ul din browser va fi setata de catre utilizator in momentul in care il incarca.

• Interfata de administrare video Aceasta sectiune va permite utilizatorilor sa incarce fisiere video in

orice format, sa le vizioneze in orice format si sa creeze capturi de ecran din film sub forma de pictograma.

Formatele video suportate trebuie sa includa:

• mov, mp4, 3gp, 3g2, mpg, mpeg • divx • rm • dir, dcr • wmv, asf, avi

Fisierele video incarcate vor putea fi vizionate direct in browser, folosind un player web.

− Integrare cu retele sociale online

Utilizatori vor avea posibilitatea de a interactiona cu retelele sociale pentru postarea automata de informatii pe site-urile respective.

• Optiunea de bookmark

Page 48: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

48

Prin intermediul unui buton de ”bookmark” utilizatorii vor putea salva pagina dorita pe tipuri de site-uri care ofera aceste funtionalitati, ca de exemplu unele dintre: Facebook, Twitter, Dellicious, Digg, Google Bookmarks, Google Buzz, MzSpace, Reddit, Yahoo Buzz, StumbleUpon.

• Posibilitatea de integrare cu retele de socializare

Sistemul va dispune ca optiune de posibilitatea de integrare cu retele de socializare. Astfel, sistemul trebuie sa permita configurarea unei astfel de intregrari, prin care utilizatorii vor putea interactiona cu retele de socializare, dupa ce in prealabil au atasat datele contului propriu.

In urma undei astfel de potentiale integrari, vor trebui sa fie disponibile, in functie de capabilitatile retelei de socializare, optiuni precum:

• Buton Like/Share • Preluarea comentariilor postate de contactele din reteaua de

socializare • Afisarea contactelor intr-o casuta din interiorul profilului • Preluarea automata de mesaje si afisarea in cadrul portalului • Afisarea profilului din reteaua de socializare • Afisare de status

− SSO – Single Sign On

Odata autentificat in sistem , utilizatorul va putea avea acces la toate componentele portalului, in funtie de permisiunile pe care acesta le are asignate de catre administrator.

− Cerinte functionale pentru platforma eLearning

Sistemul trebuie sa permita atat organizarea de sesiuni asincrone de instruire in cadrul carora cursantii sa parcurga materialele de instruire in ritm propriu cat si sesiuni sincrone in care sistemul sa asiste instructorul in sala de curs. De asemenea, sistemul trebuie sa permita organizarea de sesiuni de testare cu scop de evaluare a cunostintelor si sa ofere instrumente de colaborare on-line de tip conferinta (audio-video).

− Instruire asincrona

− Suport pentru instruirea dirijata, asincrona, neasistata de instructor

Aceste activitati vor permite profesorilor invatarea individuala, la distanta, fara un orar stabilit. Sistemul va oferi suport pentru parcurgerea

Page 49: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

49

cursurilor compatibile cu standardul SCORM 2004, care ofera posibilitatea de dirijare a cursantului prin materialul de curs folosind specificatiile de navigare si secventare ale acestui standard. Pentru a asigura aceasta compatibilitate se solicita ca platforma sa implementeze suport pentru standardul SCORM 2004.

− Navigare (conform cursului / metodei didactice)

Navigare libera - Cursantul va putea naviga prin curs in orice ordine, fara restrictii de numar de intrari intr-un material de curs, de intrari intr-un test.

Navigare secventiala - Cursul i se va prezenta cursantului in ordinea impusa de creatorul suportului de curs.

− Adnotari personale pe materialele de curs

Sistemul va permite utilizatorilor sa faca adnotari personale pe marginea cursului la parcurgerea acestuia.

− Informatii de urmarire a invatarii

Sistemul trebuie sa ofere urmatoarele informatii de parcurgere a cursului pentru fiecare anagajat:

• numarul de accesari pe obiectele de invatare din curs;

• timpul petrecut per obiect la fiecare accesare;

• punctajul obtinut la testele din interiorul cursului.

− Comunicare si colaborare

Sistemul trebuie sa sprijine colaborarea intre participanti prin crearea de forumuri de discutii, la care accesul este restrans la participantii la sesiunea de instruire. Forumul va putea fi moderat de instructor.

− Suport pentru instructor in instruirea sincrona

Sistemul va oferi suport instructorului in planificarea si desfasurarea de sesiuni de instruire in sala de curs. Instructorul va avea controlul si va dirija sesiunea de instruire.

− Suport pentru sesiuni sincrone concurente

Sistemul trebuie sa permita desfasurarea mai multor sesiuni sincrone simultane si independent una de alta, cu instructori, cursanti si material diferit.

Sistemul trebuie sa permita instructorului sa se conecteze la ecranul calculatorului unui cursant participant la o sesiune sincrona (de exemplu conferinta intre un instructor si un cursant) si vizualiza continutul ecranului acestuia.

Page 50: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

50

Fiecare utilizator participant va putea interactiona direct cu obiectul educational trimis de catre instructor in cadrul unei sesiuni sincrone (va putea modifica parametrii unui exercitiu sau unei simulari de exemplu).

Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de planificare si organizare de sesiuni colaborative publice sau private (pe baza de invitatie).

Sistemul trebuie sa ofere instructorului posibilitatea de previzualizare a unui curs, inainte de trimiterea acestuia catre cursanti, intr-o forma identica cu cea care va fi afisata cursantilor.

− Modificarea planului de training

In functie de evenimentele care au loc in timpul sesiunii sincrone de instruire, instructorul trebuie sa aiba posibilitatea de a adauga/sterge materiale educationale din planul de training al sesiunii curente, urmand ca in continuare in sesiunea de training sa se ruleze planul de training modificat.

− Monitorizarea activitatii cursantilor

Instructorul va avea posibilitatea de a monitoriza in timp real activitatea desfasurata de cursant si starea acestuia, ca de exemplu starea conectat/ne-conectat la sesiunea de instruire

− Evaluare/raportare pe parcursul unei sesiuni sincrone

Sistemul trebuie sa permita desfasurarea de activitati de evaluare in timpul sesiunilor sincrone si calcularea automata a rezultatelor obtinute.

Sistemul trebuie sa ofere instructorului posibilitatea de a vedea progresul fiecarui utilizator care sustine testul, in timp ce utilizatorii sustin testul, pentru evaluarile desfasurate in timpul sesiunilor sincrone.

− Functionalitati colaborative de mediere a comunicarii in timp real intre beneficiarii proiectului

Sistemul va trebui sa puna la dispozitia utilizatorilor instrumente de invatare colaborative pentru a fi uilizate atat in cadrul sesiunilor sincrone cat si pentru a sustine comunicarea in cadrul sesiunilor asincrone:

• Comunicare textuala online cursant - instructor (chat)

• Posibilitatea de organizare de grupuri de discutii tematice

• Facilitati de lucru in comun

• Video/audio - Sistemul trebuie sa contina o facilitate de transmisie de date audio si video de la instructor (in cazul in care acesta are instalata o camera video) catre cursanti.

Se solicita un sistem care sa permita colaborarea in timp real, cu capabilitati audio-video, intre benficiarii proiectului.

Page 51: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

51

Modulul de colaborare va suporta discutii online, schimbul de fisiere si directoare, completarea de chestionare, tabla de desen partajata (whiteboard), partajare de aplicatii.

Se vor putea organiza sesiuni de colaborare cu drepturi stricte sau libere. In sesiunile de colaborare cu drepturi restranse, organizatorul sesiunii va trebui sa aiba control asupra functionalitatilor disponibile pentru participanti.

− Mesagerie instant/Chat

Aceasta functionalitate de baza pentru comunicare va trebui sa se poata utiliza atat ad-hoc cat si in cadrul sesiunilor de colaborare.

Instrumentele de chat disponibile in modulul de colaborare vor suporta discutii nelimitate, simultane in cadrul grupului. Discutiile vor putea fi individuale (1 la 1) sau in plen, de tip conferinta.

Instructorii vor putea intermedia discutiile si vor putea suspenda cursantii din camera de chat.

Instrumentele de chat disponibile trebuie sa poata sprijini un mod structurat de adresare a intrebarilor cursantilor si a raspunsurilor instructorilor.

Activitatea din cadrul camerelor de chat trebuie sa fie jurnalizata si mentinuta ca arhiva in sistem.

Sistemul va trebui sa dispuna de o zona de listare a participantilor, impreuna cu status-ul acestora (liber pentru discutie, ocupat, etc.). La nivelul listei va trebui sa existe optiunea de atentionare a unui participant. Listele vor putea fi organizate prin crearea de grupuri pentru participanti.

− Crearea si sustinerea de chestionare

Aceasta functionalitate va permite crearea si editarea de chestionare la care participantii la sesiunea de colaborare sa poata raspunde.

Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de a limita in timp durata maxima de raspuns la fiecare intrebare in cadrul unei activitati de evaluare.

Sistemul trebuie sa permita generarea de teste formate din intrebari selectate aleator dintr-o baza de intrebari organizate tematic.

Chestionarele vor putea fi salvate in format XML si ulterior incarcate.

Interfata de creare de chestionare va permite crearea de intrebari cu raspuns simplu sau multiplu.

Sistemul trebuie sa poata prezenta rapoarte statistice cu privire la raspunsurile la chestionare furnizate de participantii la sesiunea de colaborare.

Page 52: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

52

− Conferinta audio-video

Modulul de colaborare va permite interactiunea audio-video intre participantii la sesiunea de colaborare. Aceasta functionalitate va trebui sa poata utiliza componente hardware adecvate: camere web, microfoane si casti/boxe audio.

Interfata va permite multiple ajustari ale calitatii transmisiei si receptiei video si audio pentru a beneficia optim de largimea de banda disponibila, inclusiv un sistem de tip asistent (wizard) pentru configurarea perifericelor de comunicare (camera video, microfon, boxe).

Interfata va permite controlarea transmisiunii audio-video, vizualizarea propriei imagini transmise, ajustarea volumului si dimensionarea imaginii video. Volumul se va putea ajusta pentru fiecare participant in parte si interfata va include un indicator de volum pentru fiecare participant din lista.

− Tabla de desen partajata (Whiteboard)

Prin utilizarea functionalitatii de whiteboard utilizatorii vor putea partaja cu usurinta ideile prin incarcarea unei imagini sau prezentari de pe statia de lucru locala sau prin crearea de imagini folosind instrumentele de desen disponibile.

Modificarile efectuate in tabla trebuie sa fie transmise simultan in timp real participantilor la sesiunea de colaborare. Sistemul trebuie sa suporte ecrane („foi”) multiple, accesibile prin controale de tip tab. Daca pe una din foi, alta decat cea curenta, s-a produs o modificare acest lucru va trebui semnalizat pe tab-ul corespunzator foii respective.

Tabla disponibila in modulul de colaborare va trebui sa suporte modificari simultane de catre mai multi utilizatori participanti la sesiunea de colaborare, ultima modificare fiind cea pastrata. Tabla va trebui sa suporte crearea de diagrame. Fiecare utilizator trebuie sa aiba la dispozitie o paleta de instrumente pentru desenarea de linii, poligoane, text, imagini, mutare, umplere, schimbare a culorilor, captura propriului ecran sau a unei regiuni a acestuia. Se solicita si posibilitatea de modificare a obiectelor deja prezente pe spatiul de desen (pe „foaie”). Acest obiecte trebuie sa poata fi selectate, mutate, redimensionate sau sterse. Paleta de instrumente disponibile va trebui sa includa un instrument de selectie/mutare/redimensionare. Spatiul de desen va trebui sa suport functii de marire/micsorare (zoom). Modulul va permite salvarea imaginilor astfel create pe discul local al utilizatorului.

Page 53: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

53

− Aplicatii partajate (application sharing)

Modulul va permite partajarea aplicatiilor care ruleaza nativ pe statia de lucru locala a unuia dintre participanti, fie initiatorul sesiunii de lucru sau un alt participant.

Sistemul va permite partajarea unei aplicatii, care sa poata fi selectata din lista de aplicatii care ruleaza in momentul respectiv, inclusiv desktop-ul.

Partajarea aplicatiei, ca si a actiunilor intreprinse de catre utilizatorul care o partajeaza vor trebui sa fie vizibile instantaneu de catre utilizatorii conectati la sesiunea de colaborare.

Sistemul va permite transferul controlului asupra aplicatiei partajate altui participant. Posibilitatea de transfer al controlului va trebui sa fie o optiune configurabila a sesiunii de colaborare.

Orice participant conectat la sesiunea de colaborare va putea solicita controlul aplicatiei partajate. Solicitarea controlului va trebui semnalata conducatorului sesiunii de colaborare.

− Salvarea/Redarea sesiunilor inregistrate

Modulul de colaborare va permite inregistrarea sesiunilor pentru vizualizare ulterioara. Sesiunile vor trebui sa poata fi reproduse in conditii similare cu cele in care a fost facuta inregistrarea. Un utilizator va putea alege daca doreste sa reproduca intreaga sesiune inregistrata sau doar o singura componenta, de exemplu doar componenta de chat, audio sau video.

− Functii de ajutor

Sistemul trebuie sa includa un manual de utilizare in limba romana cu descrieri pentru toate functionalitatile sistemului.

− Crearea si editarea de colectii de intrebari

Instructorul va putea crea colectii de intrebari care apoi vor fi folosite pentru generarea de teste. Fiecarei colectii i se va putea atasa domeniul din care fac parte intrebarile.

− Generarea de teste aleatoare respectand conditiile:

• testele aleatoare se pot genera din oricate colectii de intrebari,

• sa se poata specifica numarul de intrebari per test,

• sa se poata indica numarul de intrebari per criteriu de clasificare

• sa se poata specifica timpul limita pentru raspuns la test.

Page 54: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

54

− Crearea de sesiuni de testare

Sistemul trebuie sa permita crearea de sesiuni de testare care sa ofere instructorului posibilitatea de a indica perioada de valabilitate a sesiunii

− Cronometrarea timpului alocat testului si incheierea automata a testarii

In timpul rularii testului utilizatorul trebuie sa poata vedea timpul ramas. La expirarea timpului testul va fi inchis automat si sistemul va prezenta utilizatorului rezultatul obtinut.

− Functionalitati de comunicare asincrona

− Functionalitati de mesagerie

Platforma va permite utilizatorilor schimbul de mesaje private prin intermediul acesteia inclusiv posibilitatea de a adauga atasamente. Mesajele trebuie sa poata fi trimise catre utilizatori sau grupuri de utilizatori.

Sistemul de mesagerie trebuie sa suporte trimiterea evenimentelor (inscriere la un curs, inceperea cursului, acordarea unei note) si pe email, pentru fiecare utilizator.

− Functionalitati de avertizare

Sistemul va contine functionalitati de avertizare asupra urmatoarelor evenimente:

• Asocierea la o activitate de invatare

• Inceperea unei sesiuni sincrone

• Expirarea perioadei de inscriere la o activitate de invatare

• Expirarea perioadei de parcurgere a unei activitati de invatare

Avertizarea se va face folosind sistemul de mesagerie solicitat mai sus.

− Instrumente de creare si administrare a continutului electronic

− Organizarea continutului educational

Sistemul va pune la dispozitia fiecarui utilizator un spatiu propriu in care acesta sa isi poata pastra si organiza continuturi educationale sau orice alte resurse personale.

Spatiul de lucru trebuie sa dispuna de functionalitati de organizare (copiere, mutare si stergere de obiecte) si de functionalitati de gestionare a drepturilor de acces, cu posibilitate de aplicare a drepturilor in cascada (similar cu aplicarea drepturilor pe directoare, care se propaga si la fisierele si subdirectoarele continute).

Page 55: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

55

Utilizatorii vor avea posibilitatea de a partaja spatiul propriu (sau parti a acestuia) cu alti utilizatori sau grupuri de utilizatori. Utilizatorul va putea defini drepturile pe care le transfera celor cu care isi partajeaza resursele (citire, modificare, creare).

Instructorii vor putea organiza continuturile educationale proprii in suporturi de curs pe care sa le utilizeze in sesiuni de instruire si evaluare cu precizarea ordinii continuturilor in planul suportului de curs, a duratelor de parcurgere recomandate si a domeniilor carora li se adreseaza.

Sistemul va trebui sa ofere si un spatiu de stocare public, in care sa se poata incarca materiale la care sa aiba acces toti utilizatorii sistemului.

− Import obiecte de continut

Sistemul trebuie sa permita importul materialelor educationale ce pot fi rulate in browser, ca de exemplu html, doc, pdf, ppt, jpeg sau swf, de pe calculatorul utilizatorului in baza de date a sistemului.

− Editor de pagini de continut

Sistemul va oferi posibilitatea crearii de obiecte de invatare. Obiectele create vor contine text, imagini, filme, animatii. Sistemul va permite si editarea atributelor obiectelor create.

Utilizatorii vor trebui sa poata lucra in comun pe resurse educationale partajate.

− Cautare

Sistemul trebuie sa permita cautarea in baza de date a obiectelor de continut dupa cuvinte cheie, nume, tip, descriere si clasificari.

Sistemul trebuie sa permita stabilirea locatiilor in care se face cautarea (spatii publice de continut, spatii private, etc.) si sa intoarca doar informatiile din spatiile la care utilizatorul are acces.

Sistemul trebuie sa permita salvarea rezultatelor cautarii continuturilor educationale si consultarea ulterioara a acestora. Rezultatele trebuie sa fie disponibile dupa deconectare/reconectare.

− Import si export al pachetelor de cursuri

Sistemul va permite importul si exportul pachetelor de curs compatibile cu standardul SCORM si va analiza validitatea pachetelor de curs importate conform acestui standard.

Sistemul va avertiza utilizatorul in cazul in care operatia de import nu s-a finalizat cu succes. Utilizatorul va avea posibilitatea de a adauga mai multe pachete pentru import. Utilizatorul trebuie sa poata urmari statusul operatiilor de import.

Page 56: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

56

Operatiunile de import trebuie sa nu ingreuneze operarea uzuala a sistemului.

− Editor de teste

Sistemul va oferi posibilitatea crearii de intrebari de evaluare care vor fi folosite in cursurile destinate invatarii sau pentru generarea de teste in cadrul sesiunilor de evaluare. Se cer urmatoarele tipuri de intrebari cu calcul automat al scorului:

• Potrivire (de tipul „potriviti termenii cu definitiile corespunzatoare”)

• Grila cu o varianta corecta (de tipul bifati raspunsul corect)

• Grila cu orice combinatie de raspunsuri corecte (de tipul „bifati raspunsurile corecte”)

• Ordonare (de tipul ordonati urmatorii pasi in secventa corecta)

• Da/Nu (de tipul „este adevarata afirmatia?”)

Completare de spatii libere

De asemenea sistemul trebuie sa permita adaugarea de intrebari cu raspuns deschis.

Alte functionalitati ale editorului de teste:

• Sistemul va permite utilizarea a cel putin 2 sisteme de notare, numeric si prin calificative

• Sistemul va permite importul de intrebari din formate externe (cel putin Microsoft Office Excel) folosind o template predefinit

− Standardizarea materialelor de instruire

Sistemul va avea posibilitatea de realizare a unei biblioteci pedagogice de continut care sa asigure standardizarea materialelor folosite in procesul de instruire al profesorilor.

− Reguli de acces, administrarea si securitatea aplicatiei

− Autentificare si roluri

Sistemul trebuie sa asigure un mediu controlat de desfasurare a activitatilor de creare continut si instruire prin restrictionarea accesului la utilizatorii cu un nume de utilizator si o parola valida.

Utilizatorii sistemului vor trebui sa fie autentificati inainte de a avea acces la sistemul de instruire. Fiecarui utilizator i se va putea atribui un rol ceea ce ii ofera anumite drepturi de utilizare a sistemului. Sistemul va trebui sa aiba cel putin rolurile:

Page 57: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

57

• Cursant: utilizatorii cu cele mai putine drepturi. Li se va oferi acces la activitatile de instruire si evaluare care fac parte din programul lor de instruire, la instrumente de comunicare

• Instructor: utilizatori care au drepturi de a crea obiecte de invatare si cursuri, de a organiza si supraveghea activitati de invatare si evaluare. Va avea acces la partea de raportare aferenta activitatilor de instruire organizate de el.

• Administrator: utilizator cu drepturi de gestionare a utilizatorilor, alocare roluri, stabilire parametri functionali, precum si alte drepturi pe care furnizorul le considera necesare.

• Manager: utilizatori cu drepturi de vizualizare si generare de rapoarte referitoare la utilizarea aplicatiei si la rezultatele procesului de instruire, la nivelul intregului sistem

Sistemul va permite cumulare de roluri pentru utilizatori. Numarul de utilizatori per rol nu trebuie sa fie limitat.

Sistemul trebuie sa permita adaugarea, editarea si stergerea de roluri prin interfata grafica.

Platforma trebuie sa permita configurarea din interfata a functiilor asociate fiecarui rol de utilizator, permitand astfel modificarea facila a drepturilor de acces a fiecarui rol din aplicatie.

Platforma trebuie sa permita configurarea din interfata a structurii organizationale cu posibilitatea de adaugare a structurilor din organizatie (departamente, directii, grupe).

− RESTRICTIONAREA ACCESULUI CURSANTILOR LA ACTIVITATI

Sistemul trebuie sa permita inrolarea automata a profesorilor la cursuri si activitati de evaluare, posibilitatatea instructorului de a desemna un alt utilizator care sa aprobe cererile de inscriere ale profesorilor, respectiv posibilitatea ca instructorul sa aleaga participantii sau grupurile de utilizatori la sesiunile de instruire sau evaluare.

− Rapoarte

Sistemul trebuie sa prevada tipurile de rapoarte enumerate mai jos si sa ofere posibilitatea ca informatiile din rapoarte cat si din listele prezente in aplicatie sa poata fi exportate intr-un format ce permite prelucrarea lor (minim XLS sau CSV), pentru analize avansate, tiparire. Vor fi asigurate cel putin urmatoarele tipuri de rapoarte:

Page 58: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

58

− Privitor la utilizatorii conectati.

Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de a arata care sunt utilizatorii conectati la un moment dat.

− Statistici privitoare la activitatile de invatare

Statistici pe utilizatori constand in numarul de activitati de invatare terminate, numarul de activitati de invatare in derulare, numarul de activitati de invatare neincepute.

Raport de progres detaliat pentru fiecare activitate de invatare individuala.

− Statistici referitoare la sesiunile de testare:

Statistici pe sesiuni de testare constand in numarul de utilizatori inscrisi, numarul de teste terminate, numarul de teste in derulare, rezultatele obtinute de fiecare utilizator la un test.

Statistici referitoare la distribuirea rezultatelor la un test pentru un grup de utilizatori.

Statistici referioare la distributia rezultatelor obtinute de cursanti pe intervale de notare (de exemplu 4-6, 6-8, 8-10).

− Rapoarte personalizate

Lista de rapoarte prezentate mai sus nu este exhaustiva, ea va fi completata in faza de analiza functionala in vederea indeplinirii tuturor cerintelor de raportare. Se estimeaza un numar de maxim 15 tipuri de rapoarte ce se vor adauga celor solicitate mai sus.

− Acces la calificative

Fiecare utilizator va avea acces la calificativele obtinute in urma participarii la sesiunile de instruire sau evaluare.

− Crearea activitatilor de instruire individuala la distanta

Sistemul trebuie sa permita instructorilor sa creeze activitati de instruire la distanta precizand planul de curs si restrictiile de acces ca mai jos.

− Managementul activitatii de instruire

Instructorul va putea preciza perioada de validitate a activitatii.

Instructorul va avea posibilitatea de a preciza perioada de inscriere la activitati.

Sistemul trebuie sa permita planificarea cursurilor si inscrierea cursantilor.

Page 59: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

59

Sistemul trebuie sa ofere instructorului posibilitatea de a defini teme de rezolvat de catre cursanti sau grupuri de cursanti, de trimitere a acestor teme catre utilizatori, de colectare a raspunsurilor si evaluare a acestora. Temele vor putea fi asociate unei sesiuni de instruire.

− Conditionarea accesului la o activitate de parcurgere a altor activitati

Instructorul va avea posibilitatea de a conditiona parcurgerea unor activitati de terminare a altor activitati.

− Cerinte tehnice pentru platforma eLearning

− Sistemul de ajutor

Sistemul trebuie sa ofere functii de ajutor contextual. In orice moment al utilizarii sistemului, la accesarea ajutorului contextual se vor oferi informatii pertinente contextului. Sistemul trebuie sa aiba integrat manualul de utilizare al aplicatiei in limba romana.

Sistemul trebuie sa aiba un ghid de instalare in limba romana. Ghidul trebuie sa descrie complet actiunile ce trebuie realizate pentru instalarea sistemului, precum si ordinea acestora.

− Interfata intuitiva si prietenoasa

Aplicatia trebuie sa ofere utilizatorilor o interfata intuitiva si prietenoasa, in limba romana.

Intregul sistem trebuie realizat astfel incat functiile sale sa fie usor accesibile. Interfata sistemului va trebui sa ghideze utilizatorii in fiecare moment, astfel incat sa nu fie necesara consultarea de manuale sau materiale ajutatoare.

Aplicatia va trebui sa poata fi personalizata pentru a reflecta indentitatea vizuala a proiectului.

Sistemul trebuie sa permita ca la nivelul unei pagini, sa se actualizeze doar anumite informatii sau regiuni ale paginii, dupa necesitati, si nu intreaga pagina.

− Sistem de instalare

Sistemul trebuie sa dispuna de o interfata care sa permita instalarea facila, de tip „wizard”, care sa ghideze pe cel ce executa instalarea. Sistemul de instalare trebuie sa dispuna de mijloace minime de verificare a pre-rechizitelor instalarii, ca de exemplu existenta legaturii corecte la Baza de Date.

Page 60: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

60

− Platforme stabile si sigure

Componentele solutiei trebuie sa asigure un grad de securitate adecvat pentru protejarea datelor impotriva accesului neautorizat si a modificarilor abuzive.

Ofertantul trebuie sa includa in oferta toate componentele necesare functionarii sistemului, inclusiv baze de date sau servere de aplicatii.

− Tehnologie web

Se cere ca aplicatia ofertata sa fie web-based, pentru accesul la platforma sa fie suficient un browser standard web. De asemenea, utilizarea sistemului sa nu necesite instalarea manuala a unei aplicatii dedicate pe masinile cursantilor.

− Conformitate cu dotarile tehnice

Pentru a putea fi utilizat si cu infrastructura tehnica existenta accesarea sistemului nu trebuie sa necesite preinstalarea de componente speciale pe statiile de lucru. Un navigator web trebuie sa fie suficient pentru accesarea si utilizarea sistemului de pe statiile de lucru.

− Arhitectura deschisa si extensibila. Scalabilitate

Sistemul trebuie sa permita adaugarea de noi functionalitati si sa raspunda la noile cerinte fara a perturba sistemul/sistemele existente sau a cere reorganizarea costisitoare a datelor existente.

Sistemul trebuie sa poata rula nativ pe multiple sisteme de operare, cel putin pe sisteme de tip Windows si Linux.

Sistemul trebuie sa fie deschis, bazat pe standarde, sa fie extensibil prin utilizarea instrumentelor, pachetelor si produselor standard si sa nu depinda de solutii cu formate de date de tip proprietar.

Sistemul trebuie sa permita atat scalabilitatea pe orizontala, cat si pe verticala.

− Instrumente de backup si restaurare

Sistemul trebuie sa puna la dispozitia administratorilor o interfata de salvare si restaurare a datelor. Salvarea si restaurarea trebuie sa fie posibila per componente (baza de continut educational, informatii utilizatori) sau la nivelul intregului sistem. Interfata de salvare trebuie sa permita si programarea acestei activitati.

Page 61: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

61

− Cerinte pentru dezvoltarea modulelor de formare

Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice se va realiza printr-un program complex care va include sesiuni de formare, activitati de tip mentorat, activitati de cercetare-dezvoltare, dezbateri, ateliere de lucru si de reflectie asupra carierei, evaluarea cadrelor didactice. Pe baza continutului pe care il va primi de la Beneficiar, Ofertantul va dezvolta 8 module de formare:

� Strategii didactice in perspectiva transdisciplinara

� Evaluarea formativa in contextul invatarii

� Stiluri de predare, stiluri de invatare

� Comunicare educationala

� Consiliere educationala

� Calitatea in educatie

� Dezvoltarea personala si profesionala a cadrelor didactice

� Management institutional si management de proiect

Caracteristici tehnice ale cursurilor multimedia necesar de realizat

• Interactivitatea trebuie sa fie la nivel de invatare, nu numai de interfata (interactivitatea de tipul butoanelor de navigare este interactivitate de interfata).

• Sa poata fi parcurs in mod individual (in ritm propriu, fara a necesita prezenta unui instructor) sau asistat (clasa virtuala cu moderator);

• Sa aiba o structura modulara, existand mai multe cai de parcurgere (indicate sau la alegere). Pentru definirea cailor de parcurgere este obligatoriu sa se foloseasca facilitatile de secventiere / navigare oferite de standardul SCORM 2004;

• Sa contina obiecte interactive cu rol de fixare si evaluare;

• Sa fie formate din obiecte independente si individuale de invatare care sa aiba sens individual si sa poata fi reutilizate.

• Sa ofere prin intermediul sistemului eLearning informatii despre progresul cursantului. De exemplu, platforma eLearning va trebui sa preia rezultatele simularilor si sa indice care este nevoia de instruire a angajatului referitor la tema respectiva.

• Toate obiectele individuale de invatare trebuie sa fie prevazute cu un sistem de Ajutor.

• Cursurile trebuie sa prezinte o structura coerenta si o abordare unitara – atat pedagogic, cat si ca ergonomie si design.

Page 62: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

62

Cursurile multimedia trebuie sa implementeze standardul SCORM.

Informatiile necesare pentru realizarea modulelor multimedia interactive vor fi furnizate de Beneficiar. Programul de formare este in acest moment in curs de definire.

Modulele multimedia sunt estimate la 90 de ore de curs.

Modulele vor fi utilizate in principal pentru studiu individual, ca resurse suplimentare programului de mentorat, si ca suport direct in timpul programului.

− Cerinte privind securitatea sistemului

Ofertantul trebuie sa asigure securitatea sistemului informatic livrat astfel:

- Va fi realizata o analiza SWOT din punct de vedere al securitatii sistemului informatic (atat software cat si hardware);

- Va fi realizata o analiza a riscurilor si un plan de gestiune al riscurilor, incluzand modalitatea de “rezolvare” a riscurilor identificate;

- Se va asigura implementarea constanta a actiunilor preventive si corective, pe toata perioada proiectului, rezltate din analizele efectuate;

- Ofertantul va asigura continuu, pe toata perioada proiectului, securitatea informationala a sistemului, asigurand o monitorizare continua a vulnerabilitatilor noi care pot aparea, precum si modalitatile de prevenire a acestora.

− Cerinte pentru servicii

Pe intreaga durata de executie a Contractului, Ofertantul va asigura servicii pentru:

o Analiza si Proiectarea sistemului informatic

o Dezvoltarea sistemului informatic

o Instalarea sistemului informatic

o Instruirea utilizatorilor

o Testare sistemului informatic

o Punerea in functiune a sistemului informatic

o Managementul proiectului

Page 63: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

63

o Administrarea sistemului informatic

o Administrarea continutului portalului - ofertantul va asigura cel putin o resursa alocata continuu pentru administrare, pe intreaga durata a proiectului inclusiv perioada de intretinere.

o Promovarea activa online a portalului pentru cresterea vizibilitatii si accesarii portalului, in vederea dezvoltarii comunitatii active a utilizatorilor si asigurarea sustenabilitatii portalului - ofertantul va asigura cel putin o resursa alocata continuu pentru promovarea activa a portalului, pe durata proiectului, inclusiv perioada de intretinere

o Asigurarea de suport tehnic pentru utilizatori, pentru utilizarea portalului, creare si actualizare de continut pe toata perioada proiectului Intretinerea sistemelor informatice incepand cu data punerii in functiune a sistemului, pana in data de 05 Noiembrie 2013.

− Cerinte privind instalarea, testarea, punerea in functiune si receptia sistemului

a) Instalarea si punerea in functiune a sistemului informatic va fi realizata de catre personalul Ofertantului impreuna cu reprezentantii Beneficiarului. Beneficiarul va asigura conditiile tehnice pentru desfasurarea in bune conditii a acestor activitati pe amplasamente.

b) Instalarea sistemului se va face in conformitate cu Graficul de livrare si de prestare a activitatilor.

c) Testarea sistemului va fi efectuata impreuna cu personalul de specialitate al Beneficiarului, instruit in prealabil de Ofertant.

d) Termenii si conditiile de testare a sistemului sunt cei descrisi in Anexa Planurile de testare livrate si acceptate de Beneficiar.

e) Punerea in functiune a modulelor si a intregului sistem se va face de catre specialistii Ofertantului, in prezenta specialistilor Beneficiarului. Responsabilitatea pentru aceste activitati revine integral Ofertantului.

− Implementarea proiectului

Implementarea sistemului trebuie sa se desfasoare intr-un mod organizat, astfel incat sa se asigure monitorizarea si controlul activitatilor pe toata durata proiectului. Etapele implementarii trebuie sa fie bine definite,

Page 64: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

64

marcate cu puncte de verificare, livrari si livrabile. Ofertantul va asigura serviciile necesare implementarii sistemului.

Durata contractului: pana in data de 05 Noiembrie 2013, considerata de la semnarea contractului. (inzand perioada de intretinere a sistemului informatic)

Implementarea sistemului va contine etapele de mai jos:

1. Analiza si proiectarea sistemului informatic

2. Dezvoltarea sistemului informatic

3. Instalarea si configurarea sistemului informatic

4. Instruirea utilizatorilor

5. Testare functionala

6. Punerea in functiune a sistemului informatic

7. Garantie, mentenanta

Oferta va detalia planul de implementare al solutiei si va prezenta metodologiile si procedurile de lucru pentru asigurarea bunei desfasurari a acestuia, inclusiv:

• Metodologia de management de proiect

• Metodologie de dezvoltare software

• Metodologia de dezvoltare cursuri multimedia interactive

• Metodologia de implementare a solutiei - definirea si detalierea etapelor de implementare din cadrul proiectului, aplicat la specificul proiectului, inclusiv metodologiile de instruire si de asigurare a suportului tehnic.

Ofertantul va finaliza toate activitatile necesare implementarii proiectului dupa cum urmeaza, calculand de la data de incepere a proiectului:

• Realizarea sistemului informatic – maxim 4 luni

• Punerea in functiune sistemului informatic – maxim 4 luni (ofertantul va asigura suport pentru o perioada de 1 luna dupa lansarea sistemului informatic in productie)

• Instruirea utilizatorilor – maxim 4 luni

• Acceptanta operationala (dupa punerea in functiune a sistemului informatic) – maxim 4 luni

Page 65: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

65

• Intretinerea sistemului informatic, suportul tehnic, administrarea sistemului, activitati de promovare – dupa Acceptanta operationala, pana in data de 05 Noiembrie 2013. Acceptanta finala – dupa finalizarea etapei „Intretinerea sistemului informatic”

− Documentatie

Ofertantul va pune la dispozitia Autoritatii Contractante manualele de instalare, administrare si de utilizare pentru sistemul ofertat. Manualele vor fi disponibile in limba romana.

− Cerinte privind instruirea

Oferta trebuie sa cuprinda servicii de instruire a personalului responsabil din partea Beneficiarului in vederea utilizarii, administrarii ulterioare a solutiei ofertate. Ofertantul va livra un plan de instruire si o agenda a instruirii. La momentul realizarii instruirii, ofertantul va livra materialele necesare instruirii atat in format electronic, cat si in format tiparit. Instruirea va fi realizata in limba romana. Numarul de utilizatori ai sistemului care trebuie instruiti este de 20.

− Managementul proiectului

Furnizorul va prezenta in cadrul ofertei metodologia de management de proiect pe care o va utiliza in implementarea proiectului.

Ofertantul trebuie sa prezinte intr-un capitol separat propria intelegere a proiectului si a serviciilor pe care trebuie sa le presteze. Acest capitol va include atat descrierea la nivel inalt a activitatilor, modalitatea in care aceste activitati vor fi duse la indeplinire si livrabilele produse in urma activitatii.

Ofertantul trebuie sa prezinte metodologia de proiect pe care o va folosi in desfasurarea intregii activitati de implementare a proiectului.

Metodologia trebuie sa fie bazata pe metodologiile standard folosite in proiecte IT de anvergura.

Aceasta metodologie trebuie sa acopere cel putin procedurile de lucru pe care ofertantul le va utiliza in timpul implementarii, modul in care isi va organiza echipa de implementare (numar de specialisti, sarcina fiecarui membru al echipei, pregatirea profesionala, experienta si CV-ul pentru fiecare membru din echipa).

In cadrul ofertei, ofertantul va prezenta un plan detaliat de implementare a sistemului. Acest plan va fi evaluat din punct de vedere al indeplinirii sarcinilor necesare implementarii sistemului in conformitate cu cerintele specifice din prezentul Caiet de Sarcini.

Page 66: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

66

− Intretinerea sistemului informatic

Intretinerea sistemului informatic trebuie sa fie asigurata prin:

• Existenta unui punct de contact unic

• Mai multe canale de comunicare pentru asigurarea suportului tehnic: telefon, fax, e-mail

• Aplicarea de patch-uri, noi versiuni si rezolvarea de probleme

• Raportarea activitatii desfasurate

In cadrul acestui proiect, pentru sistemul informatic se solicita asigurarea perioadei de intretinere incepand cu data punerii in functiune a sistemului, pana in data de 05 Noiembrie 2013. In aceasta perioada se solicita mentenanta sistemului implementat.

Se va realiza suportul tehnic prin telefon pentru urmatoarele cazuri:

• Identificarea si verificarea cauzei unui defect sau a unei erori;

• Corectia defectului sau erorii si inlaturarea cauzei acesteia.

Se va realiza suportul tehnic prin telefon pentru urmatoarele cazuri:

• Nelamuriri referitoare la modul de utilizare al produselor software oferite;

• Identificarea si verificarea cauzei unui defect sau a unei erori;

• Corectia defectului sau eroarii si inlaturarea cauzei acesteia.

Durata de raspuns la incidente

Un incident poate fi notificat in orice zi calendaristica. Un specialist va prelua incidentul, il va diagnostica si va stabili impreuna cu beneficiarul gradul de severitate al incidentului.

Cand un incident este semnalat timpul de raspuns depinde de prioritatea incidentului dupa cum urmeaza:

Prioritate 1 Impact critic la nivelul sistemului de produtie 0.5 ore

Prioritate 2 Impact major la nivelul sistemului de produtie 1 ore

Prioritate 3 Impact mediu la nivelul sistemului de produtie 4 ore

Prioritate 4 Solicitare de recomandare sau extindere a 8 ore

Page 67: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

67

functionalitatii

Durata de rezolvare a incidentelor

Actiunile necesare pentru rezolvarea incidentelor vor fi facute in urmatoarele intervale de timp dupa ce se stabileste nivelul de severitate:

Nivel de severitate

Definire Durata rezolutie finala

1 O componenta critica a sistemului nu este operationala si problema cauzeaza pierderea completa a serviciului. Desfasurarea activitatii nu mai poate continua in mod rezonabil si situatia constituie o urgenta. O problema de Severitate 1 poate avea una sau mai multe din urmatoarele caracteristici:

- Coruperea datelor

- O functionalitate critica nu este disponibila

- Sistemul s-a blocat cauzand intarzieri inacceptabile sau nedefinite de raspuns sau resurse

- Sistemul se opreste in mod repetat chiar dupa incercari de repornire

Maxim 2 ore (rezolutie finala sau solutie alternativa)

Solutia alternativa va asigura continuarea activitatii obisnuite in mod rezonabil pana va putea fi oferita o rezolutie finala

2 Exista o problema critica care afecteaza serios sistemul sau operarea acestuia si cauzeaza pierderi semnificative de functionalitati.

Maxim 4 ore (rezolutie finala sau solutie alternativa)

3 Problema cauzeaza pierderi minore de functionalitate. Impactul este minor, operarea nu este afectata dar exista o problema care necesita o rezolutie. Rezolutia inseamna formular sau chestionarea si dezvoltarea unui raspuns,

1 zi lucratoare

Page 68: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

68

sfat, opinie sau corectia, solutie alternativa sau modalitate de asistenta a problemei.

Prin durata de rezolutie finala se intelege timpul necesar pentru a furniza o solutie finala care corecteaza eroarea/incidentul Acest timp include timpul de interventie, de diagnosticare si de corectie/escalare.

Alte servicii de mentenanta

Alte servicii de mentenanta care mai pot fi considerate sunt:

• Raport de prevenire

• Evolutia serviciilor de mentenanta

Raport de prevenire

Se refera la raportarea catre beneficiar a defectelor si erorilor identificate si corectate de furnizor dupa livrarea sistemului la beneficiar.

Acest raport permite livrarea de corectii pentru defecte care nici macar nu au aparut la beneficiar.

− Serviciul de suport pentru platforma software

Serviciul de suport va oferi expertiza tehnica si operationala, pentru a ajuta la maximizarea investitiei in tehnologie.

Serviciul de suport trebuie sa ofere drepturile la upgrade-ul produselor din cadrul solutiei (daca este cazul), la versiuni de intretinere, patch-uri si documentatie.

Serviciul de suport trebuie sa ofere asistenta tehnica profesionala legata de instalarea si operarea produselor software, pastrand sistemele informatice disponibile si fiabile, maximizand valoarea investitiei in tehnologie si ajutand la atingerea obiectivelor proiectului, cresterea productivitatii si maximizarea valorii investitiei.

Serviciul de suport tehnic va oferi un suport rapid, efectiv pentru intregul sistem. Caracteristicile cheie includ:

• Diagnosticare si rezolvare a problemelor, prin acces la informatiile tehnice si asistenta corespunzatoare.

Page 69: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

69

• O gama larga de resurse tehnice – inclusiv biblioteci de solutii tehnice si abilitatea de conectare la acestea si de a tine evidenta solicitarilor de asistenta tehnica.

Asistenta si rezolvarea problemelor trebuie sa contina:

• Analiza problemelor si raspuns de inalta calitate

• Prioritizarea problemelor dupa severitatea acestora

• O angajare prioritara la problemele cu grad de severitate ridicat

• Serviciul de suport utilizeaza proceduri care asigura faptul un analist de suport este disponibil oricand, atunci cand apare o problema critica, indiferent de data/ora cererii

• Analistii raspund cererii si lucreaza asupra problemei in functie de nivelul de severitate al acesteia. La problemele cu nivel de severitate ridicat se lucreaza cu prioritate pana la rezolvarea acestora

Page 70: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

70

SECTIUNEA III. FORMULARE

Sectiunea III. Formulare contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

Page 71: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

71

FORMULAR 2B CANDIDATUL/OFERTANTUL ........................................... (denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon:

Fax: E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare / inregistrare .................................................... (numarul, data si locul de inmatriculare / inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............................................................... (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul .....................................

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimul an:

Anul Cifra de afaceri anuala (lei) Cifra de afaceri anuala (echivalent

euro) 1. 2007 2 2008 3 2009 Media anuala:

Data:

Operator economic, ............................................

(semnatura autorizata) _________________

Page 72: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

72

FORMULAR 2C Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: __________________________________.

Numarul si data contractului: ___________________________________. 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ___________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: _________________________________.

Tara: ____________________. 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului(se bifeaza optiunea corespunzatoare) □ contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) □ contractant asociat □ subcontractant 4. Valoarea contractului:

exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul

exprimata in echivalent EURO

a) initiala (la data semnarii contractului):

_________ ___________

b) finala (la data finalizarii contractului):

_________ ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________. 6. Natura si cantitatea de bunuri care au fost livrate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul / candidatul isi sustine experienta similara: _______________________________.

Operator economic _______________

(semnatura autorizata)

Page 73: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

73

Formular nr. 10A

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam/_______________________ (denumirea serviciului), pentru suma de __________________________________ (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________ (suma in litere si in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in conformitate cu graficul de implementare prezentat in cadrul propunerii tehnice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

□ depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

Page 74: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

74

□ nu depunem oferta alternativa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _______/_______/_________

__________________________,

(semnatura),

in calitate de ___________________,

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ___________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

Page 75: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

75

Centralizator de preturi

Nr. Crt

Serviciu Cantitate Pret unitar (fara TVA)

Moneda Total / categoria

de serviciu

1 Servicii de dezvoltare, implementare si punere in functiune a sistemului informatic

2 Servicii de intretinere, actualizare aplicatii informatice

Total fara TVA lei TVA lei Total inclusiv TVA lei

Data _______/_______/_________ __________________________, (semnatura), in calitate de ___________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si

in numele ___________________________ (denumirea/numele operatorului economic)

Page 76: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

76

FORMULAR 2D

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

LISTA CU PERSONALUL PROPUS PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Pozitia pentru care este propus Nume si prenume

(a)

(b)

Anexez la declaratie CV-urile personalului propus pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Operator economic,

..................................

(semnatura autorizata)

Page 77: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

77

FORMULAR 2E

CURRICULUM VITAE

1. Functia propusa pentru contract: 2. Nume: 3. Prenume: 4. Nationalitate: 5. Data nasterii ( ziua/luna/anul): 6. Studii: 7. Alte abilitati: 8. Pozitia actuala: 9. Numarul de ani in firma: 10. Calificari relevante pentru contract: 11. Experienta profesionala: 12. Limbi cunoscute : ( descrise prin calificativele excelent, bine , satisfacator, slab) Vorbit , Citit, Scris, Subsemnatul declar pe propria raspundere ca datele biografice descrise mai sus sunt corecte si ca ele descriu calificarea si experienta mea profesionala. Nume prenume si semnatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnatura autorizata a reprezentantului firmei ofertante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data ( ziua/luna/anul) . . . . . . . . . . . . . . . ..

Page 78: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

78

Formular nr. 12 A

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ____________ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii...................... Operator economic,

......................

(semnatura autorizata)

Page 79: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

79

Formular nr. 12 B Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizata de .................................................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de

judecătorul-sindic b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor

de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata.................;

c) nu sunt in situatia in care in ultimii doi ani sa imi fi indeplinit in mod defectuos sau sa nu-mi fi indeplinit obligatiile contractuale din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestor contracte;

d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

e) nu prezint informaţii false si declar ca prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

Page 80: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

80

......................

(semnatura autorizata)

Page 81: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

81

Formular nr. 12 C Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .............. (zi/luna/an), organizata de ...................................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

□ in nume propriu;

□ ca asociat in cadrul asociatiei .....................................;

□ ca subcontractant al ................................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

2. Subsemnatul declar ca:

□ nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici;

□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............................................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

Page 82: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

82

...................... (semnatura autorizata)

Formular nr. 12 D

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

......................

(semnatura autorizata)

Page 83: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

83

Nr. crt.

Obiectul contractului

Codul CPV

Denumirea / numele beneficiarului/

clientului Adresa

Calitatea prestatorului*)

Pretul total al

contractului

Procent indeplinit

de prestator

(%)

Cantitatea (U.M.)

Perioada de derulare a

contractului**)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

......

Operator economic,

......................

(semnatura autorizata)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

Page 84: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

84

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a prestarii.

Page 85: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

85

Formular nr. 12 G

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .................................................................. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

......................

(semnatura autorizata)

Page 86: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

86

Operator economic,

......................

(semnatura autorizata)

Nr. crt.

Denumire subcontractant Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate

Specializare subcontractant

Page 87: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

87

FORMULAR 3

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ............................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ........................................, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .................................... din data de ...............................,

certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .........................................., urmatoarele:

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Page 88: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

88

Ofertant, Data.................. ...................................... Reprezentant/Reprezentanti legali (semnaturi)

Page 89: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

89

MODEL CONTRACT DE SERVICII

nr._________ data __________

1. In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare de servicii,

Intre

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa (MECTS-UMPFE), adresa: Strada Spiru Haret nr. 12, etaj II, cod 010176, sector 1, Bucuresti, telefon: 021/305.59.99, fax: 021/305.59.89, cod fiscal _______________, cont trezorerie _______________________________, reprezentata prin ______________________, functia, in calitate de achizitor, pe de o parte,

Si

....................................... (denumirea operatorului economic), adresa ...................................., telefon/fax ...................., numar de inmatriculare ........................, cod fiscal ................., cont (trezorerie, banca) .................................., reprezentata prin .......................... (denumirea conducatorului), functia ............... in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;

e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile prestate conform contractului;

Page 90: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

90

f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

(Se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)

3. Interpretare

3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze, respectiv sa furnizeze urmatoarele servicii si produse................................. (denumirea serviciilor si produselor), in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului

5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform Graficului de plati, este de .................... lei, sau, dupa caz, ........... euro, din care TVA.......

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de ....... luni, incepand de la data de .......................

Page 91: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

91

(Se inscriu perioada si data.)

6.2 - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte in termen de ___ luni de la data semnarii sale de ambele parti, respectiv la data de _________________ cu posibilitatea de prelungire, prin act aditional in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe la data semnarii sale de ambele parti. Livrarea produselor si efectuarea serviciilor se va face in conformitate cu specificatiile cuprinse in prezentul contract.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- Anexa 1 – Descrierea serviciilor incluse in contract

- Anexa 2 – Propunerea tehnica a ofertantului

- Anexa 3 – Propunerea financiara a ofertantului

- Anexa 4 – Grafic de plati

- Anexa 5 – Graficul de implementare al proiectului

- Anexa 6 – Proces Verbal de receptie a serviciilor

- Anexa 7 – Garantia de buna executie a contractului

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea tehnica, anexa la contract.

9.2 - Prestatorul se obliga sa furnizeze produsele si sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile Anexei 5 - Graficul de implementare al proiectului.

9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.4. – Prestatorul va despagubi achizitorul in conditiile art. 9.3 in masura in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

Page 92: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

92

- Achizitorul a notificat in scris prestatorul, in termen de 5 zile de la primirea unei sesizari, cu privire la reclamatiile, actiunile in justitie, despagubirile care i-au fost solicitate;

- Despagubirile sa fi fost acordate printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila in urma epuizarii tuturor cailor de atac.

- Despagubirile sa se refere exclusiv la daunele directe suferite de Achizitor.

9.5 Valoarea despagubirilor si costurilor suportate de Prestator nu va putea depasi valoarea contractului.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate in termenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul facturilor in lei, prin ordin de plata, nu mai tarziu de perioada 24-31 ale lunii urmatoare celei in care se inregistreaza factura la sediul achizitorului, daca prestatorul si-a indeplinit in totalitate obligatiile contractuale aferente perioadei facturate. Facturile vor fi insotite de Procesul Verbal de Receptie a livrarii corespunzator serviciilor prestate, intocmit conform prevederilor caluzei 15. Platile se vor face in contul prestatorului deschis la Trezorerie.

Orice plata solicitata in cadrul contractului se va putea efectua numai in urmatoarele conditii:

- factura fiscala va trebui sa fie intocmita pentru servicii prestate;

- factura fiscala este insotita de Procesele Verbale de Receptie aferente, in original.

10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 0,1% pe zi din valoarea obligatiilor scadente si neexecutate.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala 0,1% pe zi de intarziere din plata neefectuata.

Page 93: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

93

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa, adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator si sa nu incalce prevederile imperative ale Legii 85/2006 privind procedura insolventei. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1 - Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in termen de 10 (zece) zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti, in cuantum de............... lei, reprezentand 5% din valoarea contractului de prestare, fara TVA, pentru intreaga perioada de derulare a contractului.

12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate si acordand totodata un termen rezonabil pentru rezolvarea neconformitatilor. In cazul in care Prestatorul nu a reusit sa remedieze neconformitatle in termenul agreat se va trece la retineri din garantia de buna executie.

12.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract.

12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Alte responsabilitati ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura

Page 94: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

94

provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare convenit – Anexa.......... Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

14. Alte responsabilitati ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

15.3 - Achizitorul are obligatia de a semna procesele verbale de receptie a serviciilor in termen de maxim 5 zile de la efectuarea receptiilor. In cazul in care Achizitorul nu semneaza, refuza sa semneze si/sau nu transmite in scris observatii temeinic justificate cu privire la receptie, in termenul mentionat mai sus, Prestatorul va fi indreptatit sa considere ca /serviciile/bunurile livrare, au fost acceptate tacit si sunt corespunzatoare cerintelor contractului si, in consecinta, va fi indreptatit sa primeasca contravaloarea acestora.

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare

16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului.

(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate achizitorului, partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si

b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi terminata intr-o perioada stabilita in Graficul de prestare – Anexa

Page 95: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

95

...... trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:

i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau

ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.

16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.

17. Ajustarea pretului contractului

17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

17.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza

18. Amendamente

18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanti

19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 -

(1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

Page 96: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

96

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.

19.3 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

20. Drepturi de proprietate intelectuala si drepturi de autor.

20.1. Exercitarea drepturilor conferite prin prezentul Contract si indeplinirea obligatiilor aferente se vor face in deplina conformitate cu dispozitiile legale relevante, in special in materia protejarii mediului concurential normal, si a legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe.

20.2. Drepturile de autor, atat morale cat si patrimoniale asupra produselor informatice care vor fi livrate sau care vor fi dezvoltate conform Ofertei Tehnice pe baza cerintelor din Caietul de conform prevederilor prezentului Contract, sunt si vor ramane proprietatea partii care le-a dezvoltat.

20.3. Achizitorul primeste dreptul de utilizare perpetua, neexclusiva si netransferabila asupra produselor furnizate dupa achitarea integrala a valorii contractului, in conditiile mentionate in prezentul contract si in Acordurile de licentiere furnizate impreuna cu produsele.

21. Cesiunea

21.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

21.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

22. Forta majora

22.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

22.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin

Page 97: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

97

drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

23. Rezilierea/incetarea contractului

23.1 Prezentul contract inceteaza de drept la data expirarii duratei lui de valabilitate mentionata la punctul 6.1 sau prin acordul scris al partilor.

23.2 O parte poate rezilia acest Contract inainte de termen, de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti cu notificarea prealabila transmisa cu cel putin 15 zile inaintea de data la care rezilierea va opera, in situatia in care partea in culpa:

(i) Este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de insolventei inainte de inceperea sau in timpul executarii prezentului contract;

(ii) Cesioneaza obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti; Prin exceptie, partile stabilesc de comun acord, ca Prestatorul va avea dreptul de a cesiona drepturile financiare rezultand din prezentul contract, catre bancile sale finantatoare, fara a fi necesar acordul prealabil scris al Achizitorului.

(iii) Isi incalca vreuna din obligatiile sale, si nu remediaza aceasta incalcare pana la expirarea termenului de 15 zile mentionat mai sus. In cazul in care, in termenul mentionat mai sus, partea in culpa va remedia obligatia executata necorespuzator, rezilierea nu va mai opera.

23.3 In caz de reziliere, Prestatorul va fi indreptatit sa primeasca pretul reprezentand contravaloarea serviciilor efectuate si acceptate in temeiul Contractului pana la data efectiva a rezilierii, daca rezilierea nu se datoreaza culpei exclusive a Prestatorului.

23.4 Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre Parti.

24. Solutionarea litigiilor

24.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

24.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

25. Limba care guverneaza contractul

25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Page 98: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

98

26. Comunicari

26.1 - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

26.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

26.3. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 26.4. Daca notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 26.5. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

26.6. Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 3 zile lucratoare, cu exceptia cazului in care se prevede altfel in prezentul contract si Anexele sale.

26.7 Partile desemneaza urmatorii reprezentanti pentru urmarirea derularii contractului:

-din partea Prestatorului: Dl./Dna................................in calitate de ..................

-din partea Achizitorului: Dl./Dna................................in calitate de ..................

27. Legea aplicabila contractului

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, ......................., prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

(Se precizeaza data semnarii de catre parti.)

Achizitor, Prestator,

........................ ........................

(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

LS LS

Page 99: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

99

Anexa 1 – Descrierea serviciilor incluse in contract

Page 100: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

100

Anexa 2 – Propunerea tehnica a ofertantului

Page 101: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

101

Anexa 3 – Propunerea financiara a ofertantului

Page 102: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

102

Anexa 4 – Grafic de plati

Page 103: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

103

Anexa 5 – Graficul de implementare al proiectului

Page 104: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

104

Anexa 6 – Proces Verbal de receptie a serviciilor

Page 105: 20110318 SO UMPFE Rural RO - Document a Tie de Atribuire v16F

105

Anexa 7 –Garantia de buna executie a contractului