2009=Preot Ioan Iovan-A Fost Frumos La Gherla !

download 2009=Preot Ioan Iovan-A Fost Frumos La Gherla !

of 66

 • date post

  31-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  95
 • download

  5

Embed Size (px)

description

2009=Preot Ioan Iovan-A Fost Frumos La Gherla !

Transcript of 2009=Preot Ioan Iovan-A Fost Frumos La Gherla !

i.."

Preot fosn lovan

A fost frumos ! l:d'Gherla

Argument

Publicdm in paginile ce vrmeazd- pentru a-i gi spre a-i cinsti memoria evoca personalitatea doud mirturii ale pdrintelui Ioan Iovan: memoriul adresatsinodalilor in anul 1955,pe c6nd era duhovnicul Vladimireqtilor - memoriu in urma cdruia a fost arestatqi condamnatla muncd silnicd pe viafd - $i o inregistrare realizatd, dupi mai bine de o jumdtate de veac,mai precisin 2006,Ia M[ndstireaRecea. intre cele doud momenteale viefii sale,de la Vladimireqti gi de la Recea,pdrinteleIoan a indirrat calvarul terorii comuniste'ce s-a abdtut qiRegimurile comunisteau ucis prin impugcare,bdtii, infometare etc. 90 de milioanede oamenidin {drilein care s-au instalat (cf. StdphaneCourtois, Cartea neagrd a comunismului,Edit. Humanitas,Bucuregti,1998,p. I l). Despreobdrgiasatanicda ideologieimarxiste,a se vedea Richard Wurmbrand,Marx Si Satan,Editura Stephanus,Bucuresti,1994. I

Vasile Manea

Argument

peste neamul nostru. A indurat acestcalvar, la fel ca qi cei mai mul{i dintre romdni, cu demnitate, ,,frrd,corigen{dla caracter",cum spunechiar ddnsul. Pdrintele Ioan s-a numdrat printre cei doud mii de preoJiortodocqiarestafiin anii '50 ai secolului trecut, dupd ce ierarhia Bisericii noastre a fost epurati de cdtreregiinul ateu. Pentru a inlelegemai bine confinutulmemoriului pe care l-a adresat sinodalilor,estenecesar sd prezentdmcontextul in carea fost redactat.in general se recunoagtecd ,,incd din primdvara anului 1945,in cercurilebisericeqti,se vorbea de o iminentd e_purare a ierarhiei"2 qi cdvacantdrile aveau ca scop ,,ocupareascaunelor ierarhice de cdtre arhierei devota{i noului regim"3. intr-adevdr, din Sinodul Bisericii Ortodoxg.Romdne au - mofost inldturaJi,imedi4t dupd 6 martie_,1945 ment ce marcheazd.inceputuldezastrului comunist in Rom6nia-, p,and in 1950,urmdtorii episcopi: patriarhul Nicodim Munteanu,Irineu Mihdlcescu- mitropolitul Moldovei, Tit Simedrea-miGabor, Biserica Ortodoxd Romdnd si regimul comunist Q945-1964). O imagine a relaliilor Stat-Bisericd, Bucureqti, 2006-2007,p. 27 . t lbid., p.29. 2 Adrian

tropolit al Bucovinei, Veniamin Pocitan- arhieVeniaminNistor - episreu vicar al Bucureqtilor, Nifon Criveanu- mitropolicop de Caransebeg, tul Olteniei, AtanasieDincd - loctiitor de episcop al RAmnicului, Lucian Triteanu de la Roman,GrigoreLeu - episcopulHuqilor,CosmaPetrovici - episcop al Dundrii de Jos (Gala{i), E- mitropolit al Basarabiei, Emifrem Endchescu lian Antal - loc{iitor al Mitropoliei Bucovinei,Visarion Puiu - mitropolit al Transnistriei, Eugeniu Laiu - mitropolit al Bucovinei,PartenieCiopron - episcop al Armatei, Policarp Moruqca Pavel $erloc{iitor de episcopal Maramuregului, pe arhiereu-vicar al Bucuregtilor,Teodor Scoal Arhiepiscopiei Sibiului robe{ arhiereu-vicar qi Nicolae Popovici, episcopulOradiei.{ar in locul.lor, putereacomunisti a impus in grabl ,,ar hierei devota{inoului regim". De pildd, qum.a{in 19-21 noie.mbrie 1947 au fost numi{i g!*Ig_le*{e Irei npi arhierei: pre-otulde mir Justinian Marina deveneamitropolitul Moldovei, Firmilian a fost ales arhiepiscop al Craiovei, iar SebastianRusan, episcop al Maramureqului. Existd doud moduri diametral opuse de a interpreta cele intdmplate atunci in viafa Bisericii Ortodoxe Romdne:pe de-o parte, se aduc grave

10

Vasile Manea

Argument

l1

aouzatliinstituliei eclesiale,datoritd compromisurilor fdcute de cdtre noii arhierei,trecdndu-se insi sub tdceredramaierarhilor trimiqi cu domiciliu lbrfat in mdnistiri sau pur qi simplu otrdvi(i, ignordndu-se de asemenea suferin{elecelor doud mii de preoli ortodocqiinchiqi in lagdrele comuniste,unde doud sute dintre ei au fost uciqi prin regimul declaratde exterminare!Aceastd atitudine de ignorarea martiriului Bisericii Ortodoxe Romdnes-a regdsitconstantqi in cunoscuta emisiune de televiziuneMemor i alul dur er i i, fafd de care pdrintele Ioan se aratdin interviul publicat in cartea de fa1d,pe bund dreptate,atdt de dezarndgit. Pe de alth parte, cealalti opinie dominantd, fie neagdorice complicitatea noilor arhierei cu regimul comunist, fie incearcd.sd.prezinte compromisurile lor ca fiind chiar salvatoarepentru Bisericd.Astfel, intr-o lucrare ce se vrea gtiin{ificd, cu o bibliografie imens6,pirintele profesor Adrian Gabor, citat deja mai sus,scrie doar despre faptele care ii fac cinste patriarhului Justinibn, ignor6nd cu totul opinii precum cele exprimate de cdtre pdrintele Ioan in memoriul adresat acestuia sau de cdtreOnisifor Ghibu, careajunge sd scrie in 1952- dupd ce cu mult respect,anila

rdnd, i--acerutnoului patriarh sd ia atitudine pentru apdrarea fiinfei Bisericii - despre,,aqa-zisul Sffint Sinod al patriarhului rogu Justinian"a. Poate cd este momentul sd acceptdmpur qi simplu realitatea,agacum a fost, cu bune gi rele, sd ne asumim istoria recentda Bisericii. De fapt, pentru pdrintele Nicolae Steinhardt,aceastaeste chiar defininilia credin{ei: ,,credin{a in Dumnezeu imi pare in deplinul in{eles al cuvdntului actul cel mai realist ce poate fi: aceptarea adevdrului [...]"5. Oricum, 4$troriul pnrinfelui Ioan desfiinteazd,pur gi simplu aserfiuneacd in vremea terorii comuniste Biserica a supravieguitdatoritd compromisurilor frcute de cdtre ierarhii sau preoJii ei; citindu-L,ai mai degrabi sentimentulcd Biserica a supravie{uit chiar in ciuda acelor compromisuri. - Iar indrdznealaunor ierarhi precum Nicolae Popovici, inldturat in 1950 (la vdrsta de 47 de ani) din scaunul Oradiei pentru atitudinea sa fro

Onisifor Ghibu, Chemare Ia judecata istoriei, Edit. Albatros, BucureEti, 1992,vol.l,p. 186. 5 Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Edit. Dacia, Cluj-Napoc a, 1997,p. 91.

l2

Vasile Manea

Argument

l3

pre{iq anti-sovietici, sau curajfl nenumdra{ilor o{i ortodocgicare au rdmasslujitori onegtiai lui la fel ca Hristos chiar qi in inchisorilecomuniste, gi pdrintele Ioan Iovan, ii aqazd pe tofi acegtiaintre marii mdrturisitori ai credinfei creqtinedin toate timpurile qi reprezintd o pagind foarte onorabild din istoria Bisericii Ortodoxe Romdne.CAt desprecei care au acceptatsd devind instrumentrete ale vrdjmaqilorlui Hristos, unii ca acegtia buie considerafi, a$a cum face qi pdrintele Ioan, vrednici de ocard,dar qi de intreaganoastrdcompasiune:,flu o trecutnici o zi, mdrturisea ddnsul, chiar qi atunci c6nd eram caterisit qi dupd gratii, in care sd nu-mi pomenescSffintul meu Sinod. E adevdratcd il pomeneamgi pe comandantulinchisorii gi pe gardian.Eu again{eleg preo1ia"6. De fapt, pdrintele a dovedit intreaga via[d,cd, s-a invrednicit de acel dar de mare pref pe care Pirinfii Bisericii l-au numit ,,dreapta socotinfi": a fost na{ionalist, frrd. sd cadd totuqi in extrema dreaptd;a aderat la fenomenul Vladimiregti, dar l-a gi condamnatcAndsitualia a luat-o razna; degi i-a actzat pe noii arhierei cd gi-au v6ndut conqtiinfa, le-a respectattotugi harul sacerdotaletc.Interviul acordat cotidianului Tribuna Ardealului (ClujNapoca),l7 octombrie 1992. 6

Ref'eritorla fenomenul Vladimiregti, o cercein general,cotare serioasdse lasdincl agteptatd. mentariile actualeii sunt potrivnice. Cu toate acestea,unii autori acceptdcd la inceput, fenomeAga reiesegi nul a stat sub semnulautenticitd{ii. din comentariul arhimandritului Ioasaf Popa, care condamni totugi cele petrecute la Vladimireqti: ,yAici gi-a fbcut aparilia o fatd vizionard, o tinara de 16 ani, cbreia i s-a ardtat Maica Domnului qi i-a poruncit sd ridice acolo o mdndstire numai de fecioare neintinate, fapt ce a dus la zidirea unei mdndstiri[...]"7.in continuareinsd,!ine sd adauge: ,,Tanerul preot qi duhovnic [Ioan Iovan], adoptdnd procedeul lui Ioan de Krondin URSS, citea doar moliwa de dezlegare s_tadt, pe to{i, fdrd spoveinchin[torilor gi-i impdrtdqea danie individuald. Mdicu{a, sfdtuitd de un preot de mir, Stahie,refugiat din Basarabia,a introdus impdrtdgireatuturor maicilor in fiecare zi. [...] Mdicufa Veronica gi tindrul preot slujitor nu s-au supusmdsurilor legale de remedierea cultului gi nu qi-au infrdnat entuziasmul nesocotit, ci s-auloasaf Popa, lntroducere la Feciorie Si castitate in epoca de aur a Patristicii (313-430),Edit. Anastasia,Bucuregti, 2001. 7

t4

Vasile Manea

Argument

l5

impotrivit Sfintului Sinod.al cdrui membri erau ierarhi anteriori instaldrii comunismuluila noi cu excepJia Patriarhului.Luciferismul din acest mic grup de conducerea Vladimireqtilor (poate incurajat tainic de uneltele hruscioviste) a dus la desfiin{areamdnistirii in 1955"8.Desigur, asemeneacomentariinu pot fi luat in serios,deoarece, agacum am vdzut mai devreme,autoritdtile comuniste au inldturat mulli alli ierarhi pdnd in 1950.Existd qi autori care neagi chiar autenticitatea revelaJieireferitoare la intemeiereamdndstirii. ,,Problemaeste de moralitate pentru Veronica Gurdu - scrie pdrintele Adrian Gabor. Dacd ar fi avut viziunile cu Maica Domnului nu s-ar fi cdsdtoritdupd iegireadin inchisoare"e. in aceastd logicd ins6, nici infeleptul Solomonnu a fost inspiratdecdtreDumnezeu, devreme ce a avut qapte sute de femei gi trei sute de concubine,iar ,,la timpul bdtrfinefii lui, femeile lui i-ai intors inima sprealfi dumnezei [...]" (3 Regi, ll,4). Ceea ce rdm6ne insd cu adevdrat de neacceptat este literatura infectatd,de spiritiqm pusd" Ibtd. n Adrian Gabor, Note de lecturd asupra Raportului Tismdneanu,in Anuarul Facultdlii de Teologie Ortodoxd a Universitdlii BucureSti, 2005-2006,p. 185-208.

pe seamaMaicii Veronica Gurdu.Oricum, Sinodul Bisericii OrotodoxeRom6nea aprobatreinfiin{areaMdndstirii Vladimireqti in martie 1990, av6nd-o ca stare{dpe aceea$iMaicd Veronica. PdrinteleIoan Iovan nu s-a mai intors la Vladimireqti,ci s-a stabilit la Mdndstirea Receade l6ngd Tdrgu Mureg,unde qi-atrdit ultimii ani ai vie{ii pdm6ntegti. Dincolo de ceeace a insemnatpentru pdrintele Ioan fenomenul Vladimireqti, care rdm6ne in ansamblul sduunul foar