1.docx · Web viewUn rol important în economia țăriirevine conformității gestionării...

of 50 /50
Aprobat prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.22din 30.06.2016 Curtea de Conturi a Republicii Moldova RAPORTUL auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015 1

Embed Size (px)

Transcript of 1.docx · Web viewUn rol important în economia țăriirevine conformității gestionării...

Aprobat

prin Hotărîrea Curții de Conturi

nr.22din 30.06.2016

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

RAPORTUL

auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Ungheni pe anul 2015

Iunie 2016

Lista abrevierilor

Abrevierea

Termenul abreviat

CÎS

Camera Înregistrării de Stat

AAPL

Autoritățile administrației publice locale

AP

Aparatul președintelui

APL

Autoritățile publice locale

ARFC

Agenția de Stat Relații Funciare și Cadastru

CNAS

Casa Națională de Asigurări Sociale

CMF

Centrul Medicilor de Familie

CO

Consiliul orășenesc

ADR Centru

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

CR

Consiliul raional

CS

Consiliul sătesc

DF

Direcțiafinanțe

DIF Ungheni

Direcția Inspecției Financiare Ungheni

CL

Consiliul local

CA

Consiliul de administrare

HG

Hotărîrea Guvernului

DASPF

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

IMSP

Instituție medico-sanitară publică

ÎM

Întreprindere Municipală

ÎS

Întreprindere de Stat

SA

Societate pe Acțiuni

MF

Ministerul Finanțelor

OCT

Oficiul Cadastral Teritorial

UAT

Unitate administrativ-teritorială

I. REZUMAT EXECUTIV

Un rol important în economia țăriirevine conformității gestionării patrimoniului public în cadrul APL, avînd ca scop consolidarea disciplinei financiare și sporirea eficienței utilizării fondurilor publice.Analiza și evaluarea sarcinilor și activităților la toate etapele procesului de administrare și gestionare a patrimoniului public de către AAPLdin raionul Ungheni, în exercițiului bugetar 2015, au evidențiat anumite probleme și deficiențe, majoritatea fiind generate de: nerespectarea de către AAPL a principiilor bunei guvernări a activelor economice(inclusiv a fondurilor imobiliare);ambiguitățile cadrului legislativ-normativ cu privire la responsabilizareapersoanelor cu funcții de conducere pentru administrarea defectuoasă a patrimoniului public; lipsa unor prevederi explicite privind modalitatea de evidență conformă a patrimoniului public și de raportare veridică a situațiilor patrimoniale;necunoașterea/interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul financiar-contabil etc.La baza acestui Raport sînt constatările, concluziile și analizele din notele privind culegerea probelor de auditde la AAPLdin cadrul a5UAT; materialele de inventariere a imobilelor și construcțiilor din 11primării; alte informații solicitate în scris de la 33AAPL,5 CMFși 6 întreprinderi municipale, fiind examinate și 2 acte de inspectare financiară ale DIF Ungheni pentru anul de referință.Pe marginea constatărilor de audit, instituțiilor publice le-au fost înaintateun șir de recomandări, ultimele raportînd pe parcursul desfășurării auditului despremăsurile întreprinse,finalizatecu contabilizarea și majorarea valorii patrimoniului public din UATcu circa 20,1mil.lei[footnoteRef:2], încasarea unor venituri de 148,9mii lei; rectificarea erorilor contabileîn sumă de circa 11,0mil.lei etc. [2: Anexa nr.5la Raportul de audit „Măsurile întreprinse de APL auditate pe parcursul derulării misiunii de audit”.]

În sensul celor evocate, auditul relevăurmătoarele.

La obiectivul I:Au asigurat AAPLmanagementul financiar-contabil al fondurilor proprietate publică și veridicitatea raportărilor financiare?

· managementul și monitoringul vicios în cadrul procesului de contabilizare a valorii bunurilor nou create din contul banilor publici; înregistrarea neconformă a operațiunilor economice; efectuarea necorespunzătoare a inventarierii anuale a patrimoniului au condus la faptul că,din 25 conducte de apă din raion (finalizate și aflate în curs de execuție) în valoare totală de 68,9 mil.lei (la situația din 01.01.2016), 2 apeducte cu valoarea totală de 21,8mil.lei(sau 35% din valoarea tuturor apeductelor)nu au fost contabilizate;

· la finele anului de gestiune, AP nu a transmis primăriei or.Ungheni costul investițiilor capitale(reparația unei străzi) în valoare de 1,7mil.lei,fiind admisă decontarea valorii acestora la cheltuielile bugetare ale instituției,fără întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea majorării valorii patrimoniului public nou creat;

· managementul contabil neadecvat din cadrul APși indisciplina executorie au condiționatdenaturări semnificative în raportarea situațiilor financiare și patrimoniale. Astfel,

· soldul cheltuielilor bugetare pentru investiții capitale (contul 203) a fostmajorat eronat cu suma totală de 908,0 mii lei, din care 536,9mii lei–pentru proiectarea lucrărilor aferente„Complexului chirurgical Ungheni”, care, din lipsa resurselor de finanțare pentru edificarea obiectului în cauză, s-au dovedit a fi inutile, ceea ce denotă o administrare neeconomicoasă a banilor publici;

· la alte mijloace fixea fost raportată suma totală de 897,7mii lei, de facto suma reprezentînd contribuția CR la reparațiași construcția unor obiecte deja finalizate și date în exploatare, care regulamentar urmau a fi transmise AAPLde nivelul I pentru majorarea valorii fondurilor publice.Totodată, a fost raportatămajoratvaloarea construcțiilor specialeși a altor mijloace fixe,respectiv,cu467,6mii lei și cu 119,1mii lei, ulterior fiind diminuată cu sumele menționate valoareaclădirilor,mașinilorși utilajelor;

· lipsa în contabilitateafondatorilor ÎMși IMSP a evidenței analitice a investițiilor pe termen lung în părți nelegate și în părți legate a condiționat raportarea eronată a situațiilor financiare cu suma totală de 10,0mil.lei;

· contraperformanța managementului(monitoringului) în cadrul procesului de contabilizare a valorii bunurilor deținuteși lipsa unor prevederi explicite în acest scop[footnoteRef:3]au generatneevaluarea și neînregistrarea în evidență de cătreentitățile publice din raion a terenurilor aferente construcțiilor publice, care numai în cadrul UAT de nivelul I constituiau circa 2142,5ha și valorau[footnoteRef:4] minimum553,5mil.lei; [3: Cadrul legal-normativ ce ține de domeniul evidenței patrimoniului APL în UAT necesită a fi supus unei expertize, respectiv, unei abordări punctuale pentru a fi actualizat în concordanță cu legislația,astfel ca aceasta să permită o raportare veridică și complexă a valorii patrimoniului public.] [4: Conform pct.IV din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului(în continuare – Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997).]

· 24 de primării administrau3995,7haterenuri împădurite(sau aflate sub vegetație forestieră) în lipsa unuiregim silvic performantși aamenajamentelor silvice[footnoteRef:5]; a cadastrului forestier și a granițelor între proprietăți; a specialiștilor în silvicultură etc. Prin urmare, aceste terenuricu certitudine sînt supuse riscului de defrișare parțială sau totală,de înstrăinare ilicită etc. și, respectiv, de disparițieca fond silvic local. Totodată, lipsa unei legislații speciale privind administrarea terenurilor aflate în afara fondului silvic de stat nu asigură implementarea art.11 alin.(1) din Codul silvic[footnoteRef:6](„administrarea fondului forestier și cinegetic este prerogativa statului”); [5: Din 24 de primării, doar una deține amenajamente silvice(document de bază în gestionarea durabilă a pădurilor cu conținut tehnico-organizatoric și economic fundamentat ecologic).] [6: Codul silvic nr.887-XIII din 21.06.1996 (în continuare – Codul silvic).]

· ca urmare a deficiențelorși inacțiunilor în procesul de inventarierea bunurilor imobile proprietate a UATși a statului din partea unor APL, neconformării acestora la cerințeleHGnr.162 din 19.02.2004[footnoteRef:7], precum și urmare a unor inventarieri formale, un șir de bunuri edificate din contul banilor publici nu au fost identificate și contabilizate corespunzător(în 7 primării, în valoare de circa 1,2mil.lei). [7: HGnr.162 din 19.02.2004 „Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a UAT și a statului”.]

LaobiectivulII:Au asigurat AAPLeficiența/eficacitatea gestiunii activelor economice transmise în administrarea întreprinderilor municipale/comunale?

· lipsa de control și managementul neadecvat din partea AAPL,precum și reglementarea insuficientă a activității întreprinderilor fondate au generat înrăutățirea situației economico-financiare la toate ÎM ai căror fondatorisîntAAPLdin raion. Ca urmare,52% dinÎM au raportat (în 2015) ca rezultat al activității economico-financiare pierderi în sumă totală de 12,4mil.lei, iar 5 ÎM (din totalul de 6), al căror fondator este CO Ungheni, au raportat pierderi de 11,9 mil.lei, acestea majorîndu-se față de anul precedent (2014) cu 4,1 mil.lei;

· contrar prevederilor legale, patrimoniul gestionat de ÎM „ServiciiComunale Ungheni”,în valoare de 7,2mil.lei, nu este însoțit de actul de primire-predare aprobat de fondatorulși administratorul întreprinderii, totodată nefiind stabilit modul și condițiile de remunerare a ultimului, aceasta invocînd o atitudine iresponsabilă din partea COUngheni în gestionarea patrimoniului public;

· ÎM „Apă-Canal Ungheni”nu a înregistrat în evidența întreprinderii (conform actelor de primire) terenurile cu suprafața de 12,7 ha, iar fondatorul (CO Ungheni),în pofida înrăutățirii considerabilea situațieieconomico-financiare (în 2015) a ÎM, nu a elaborat un plan de măsuri pentrusporirea eficiențeiîntreprinderii;

· lipsa prevederilor privind responsabilizarea fondatorilor care au în administrare entitățifondate, în vederea stabilirii și evaluăriiindicatorilor de performanță aiÎM, nu a permis audituluisă aprecieze gradul de realizare a scopului privind consolidarea disciplinei financiare și eficientizarea gestionării patrimoniului public;

· în pofida recomandărilor auditului precedent(efectuat la ÎM[footnoteRef:8]), reglementările din statutele ÎM nu au fost ajustate la prevederile legislației în vigoare,acestea continuînd să genereze premise fondatorilor de a se eschiva de la responsabilitățile aferente unei gestionări conforme/prudente a patrimoniului public, în detrimentul comunității în ansamblu. [8: Hotărîrea Curții de Conturi nr.21 din 08.04.2014 „Privind Raportul auditului conformității administrării fondurilor publice în cadrul întreprinderilor municipale pe anul 2013”.]

La obiectivul III:AAPL au asigurat cadastrareași (re)evaluarea fondurilor fixe în corespundere cu cerințele cadrului legal în vigoare?

· contrar prevederilor legale[footnoteRef:9],AAPL nu au asigurat înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra 240 de bunuri imobile în valoare totală de 207,6 mil.lei, precum și a terenurilor aferente acestora; [9: Art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (în continuare – Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998).]

· 12 conducte de gaze în valoare totală de 85,6mil.lei și un apeduct cu valoarea de 38,7mil.lei din evidența AP nu sînt înregistrate la OCT;

· primăria or. Ungheni a înregistrat la OCT terenurile aferente fără a indica 4 imobile de pe acestea în valoare totală de 18,6mil.lei. Totodată,conform deciziei CO Ungheni și actului de primire-predare,un edificiu în valoare de 4,6mil.leia fost transmis CNAS în 2005, însă, la situația din 31.12.2015, primăria a raportat valoarea acestuia în bilanțul contabil, fărăa calcula plata de locațiune pentru ultimii 3 ani(2013-2015), în sumă totală de 221,7mii lei;

· COUngheninu a asigurat înregistrarea la OCT a drepturilor de proprietate asupra imobilelor transmise ÎM fondate (în total 37imobile în valoare de peste14,57mil.lei).

La obiectivulIV:Au asiguratAAPL impactul fiscal-bugetar rezultat din administrarea patrimoniului public local?

· nedelimitarea terenurilor publice și a celor private nu a permis auditului să exprime o opinie veridică asupra asigurării calculării și încasării integrale a plăților pentru folosirea terenurilor proprietate publicăa UAT, iar prezența în evidența unor primării a soldurilor neachitate la plățile funciare, precumși a altor deficiențeconstatate de audit denotă existența unor rezervenevalorificate la acest capitol;

· lipsa unor reglementări privind organizarea evidenței contabile a plăților provenite din gestionarea terenurilor proprietate publică, precum și a unui program informațional de dateîn cadrul primăriilor, nu au asigurato evidență amplă și veridică a calculării și încasării plăților funciare. Ca urmare, numai contabilitatea primăriei Ungheni nu a inclus în evidență și, respectiv, în raportul financiar (la 31.12.2015)plățile agențiilor economici pentru arenda terenurilor (folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate) în sumă de la184,0mii lei pînă la 736,1mii lei.Totodată, folosirea terenurilor aferente construcțiilor în lipsa unor contracte de arendă a lipsit primăria or. Ungheni de venituri estimate la suma de 148,9mii lei (acestea fiind achitate pe parcursulauditului).

II. INTRODUCERE

Prezenta misiune de audit a fost realizată în temeiul prevederilor art.28și art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008[footnoteRef:10]și în conformitate cu Programul activității de audit al Curții de Conturi pe anul 2016, avînd drept scop evaluarea conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din raionul Ungheni peanul 2015. [10: Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.]

Informațiile generale privind raionul Ungheni, cadrul normativ și legislativ relevant (care vizează bazele juridice, organizatorice și financiare de gestionare a patrimoniului public al raionului, precum și evidenta contabilă în cadrul autorităților publice supuse auditării) sînt expuse în Anexa nr.1 la prezentul Raport de audit. Anexa nr.2 cuprinde obiectivele auditului, domeniul de aplicare și metodologia. În Anexele nr.3-4sînt prezentate, în scop informativ, datele-cheie sintetizate din situațiile patrimoniale, în baza informațiilorprezentate de APL pe exercițiul bugetar 2015. Anexa nr.5 cuprinde măsurile întreprinse de AAPL pe marginea Raportului de audit.

Pentru a atinge scopul auditului, au fost determinate următoarele obiective de audit:

· Obiectivul I. Au asigurat AAPL managementul financiar-contabil al fondurilor proprietate publică și veridicitatea raportărilor financiare?

· Obiectivul II. Au asigurat AAPL eficiența/eficacitatea gestiunii activelor economice transmise în administrarea întreprinderilor municipale/comunale?

· Obiectivul III. AAPL au asigurat cadastrarea și (re)evaluarea fondurilor fixe în conformitate cu cerințele cadrului legal în vigoare?

· Obiectivul IV. Au asigurat AAPL impactul fiscal-bugetar rezultat din administrarea patrimoniului public local?

III. CONSTATĂRI, CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Obiectivul I.Au asigurat AAPL managementul financiar-contabil al fondurilor proprietate publică și veridicitatea raportărilor financiare ?

Fără o informareobiectivăși un sistem de raportare corect, fără resurse potrivite pentru un management adecvat, fără o asigurare clarăcă sistemele contabile satisfac nevoile statului,este inevitabil impactul necorespunzător, astfel nefiind posibilăaplicarea principiiloreconomicității, eficiențeișieficacitățiiîn gestionarea patrimoniului public.

În temeiul cadrului legal[footnoteRef:11], administrarea bunurilor domeniului public,evidența patrimoniului UAT, precum și exercitarea controlului asupra integrității și folosirii eficiente a acestuia ține de competenta consiliilor locale. [11: Art.14 alin.(2) lit.b), lit.c) și lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală (în continuare – Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.);art.9 alin.(2) lit.i) și lit.j) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (în continuare – Legea nr.121-XVI din 04.05.2007).]

În lipsa unei definițiiexacte anoțiunii avuție netă a UAT(care înseamnă valoarea activelor minus obligațiile asociate ale UAT), prezentul audit s-a axat pe patrimoniul public local, exprimat prin imobile, construcții, terenuri, pădurietc., care reprezintă o sursă generatoare de venituri aferente bugetelor locale șinecesită o administrare eficientă și exigentă.

Actualul audit(darși cele precedente) ascos în evidență deficiențele majore în gestionarea și raportarea patrimoniului UAT,precum șicu referire la drepturileșiobligațiile cu caracter patrimonial. Prin urmare, verificările efectuate la nivelul UAT au constatat abateri de la legalitate și regularitate, care, deși nu au generat producerea de prejudicii, au condus la denaturarea semnificativă a datelor și informațiilor cuprinse în situațiile financiare și au cauzat o gestionare neeconomică a bunurilor publice. În cele mai multe cazuri s-a constatat că nu au fost efectuate inventarierile de rigoare, iar în altele inventarierea, așa cum a fost organizată șidesfășurată, nu a cuprinstoate elementele patrimoniale, disponibilitățileșiobligațiilefață de terți etc. Ca urmare, acestesituații nu au contribuit la crearea uneiimagini fidele asupra valorii conforme și performanței unității pentru respectivul exercițiu financiar.Totodată, auditul a identificat necontabilizarea unor bunuri patrimoniale, edificate din contul fondurilor publice(fondul ecologic; fondul de investiții sociale; granturile acordate și din alte surse).

· Managementul șimonitoringulcontraperformant în cadrul procesului de contabilizare a valorii bunurilor nou create din contul banilor publici, înregistrarea neconformă a operațiilor economice, neveridicitatea și neintegritatea valorii patrimoniale, denaturarea datelor incluse în bilanțurile contabile ale APL din raionreprezintă factorigeneratori de pierdere a patrimoniului public.

În acest sens, se exemplifică situația precară(la nivel de raion) ce ține de evidența conductelor de apă, edificate din contul banilor publiciși resurselor externe acordate RepubliciiMoldova în cadrul implementării Programului aprobat prinHG nr.1406 din 30.12.2005[footnoteRef:12]și conform altor prevederi legale.Astfel, potrivit probelor colectate în cadrul auditului,la situația din 01.01.2016, în raionul Ungheni existau 25 de conducte de apă (finalizateși aflate în curs de execuție)cu valoarea totală de 68,9mil.lei(cu excepția apeductului Zagarancea-Cornești)[footnoteRef:13]. Din acestea, 11 conducte de apă (finisate) în valoare totală de 26,6mil.lei au fost contabilizate de către AAPL la contul contabil 011 „Construcții speciale”; 5 conducte în valoare totală de 6,8mil.leiau fost transmise în gestiune economică unor agenți economici, fiind contabilizate de către APL la contul contabil 136 „Investiții pe termen lung în părți legate”; 7 conducte de apă în valoare totală de 13,7mil.lei aflate în curs de execuțieau fost contabilizate la conturile 203 „Cheltuieli bugetare pentru investiții capitale”și 216„Cheltuieli din mijloacele fondurilor speciale pentru investiții capitale și procurarea utilajului”; 2 apeducte în valoare totală de 21,8mil.lei(sau 35% din valoarea tuturor apeductelor) nu sînt înregistrate în evidența contabilă. În acest sens,auditul atestă cazuri de necontabilizare a unor apeducte, în pofida faptuluică la edificarea acestora s-au cheltuit sume considerabile de fonduri publice și, respectiv, se află în funcțiune. Astfel, [12: Programul de alimentare cu apă și de canalizare a localităților din Republica Moldovapînă în anul 2015, aprobat prin HG nr.1406 din 30.12.2005, abrogată la 28.03.2014 prin HG nr.199 din 20.03.2014.] [13: Anexa nr.3 la prezentul Raport.]

· în pofida faptului că „Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă a satului ValeaMare”, în valoare de 2,1 mil.lei[footnoteRef:14], a fost finalizat și dat în exploatare în anul 2013, pînă la moment acesta nu a fost contabilizat corespunzător și format ca bun imobil, astfel nefiind respectate prescripțiile regulamentare[footnoteRef:15]. Cu toate acestea, apeductul a fost transmis (la 17.02.2014) ÎM„ServiciiComunale” din localitate, care,la rîndulsău, la fel nu l-a contabilizat, prestînd servicii de alimentare cu apă deja de 2 ani. De menționat că, pentru perioada respectivă,întreprinderea a încasat venituri din prestarea serviciilor de alimentare cu apă de circa 221,7mii lei.Totodată, aceasta nu a calculat uzura apeductului în sumă totală de 210,0mii lei, fapt ce a determinat o raportare neveridică și un cost diminuat al apei livrate. În același timp, necontabilizarea obiectului edificat din bani publicia condiționat o raportare diminuată a valorii patrimoniului publiccu suma de 2,1mil.lei, generînd premise de pierdere a acestuia; [14: 1,3 mil.lei au fost alocați de Fondul de investiții sociale din Republica Moldova(FISM); 0,8 mil.lei – din contul contribuției localității.] [15: Pct.64,pct.66,pct.76 șipct.80 dinInstrucțiunea cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelortnr.94 din 19.07.2010, abrogată la 01.01.2016 prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 (în continuare – Instrucțiunea aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelornr.94 din 19.07.2010).]

· primăria Mănoilești,avînd actele de recepție finală a lucrărilorși de primire-predare a bunurilor (inclusiv,facturile de expediție), conform cărora a primitlucrările executate la construcția apeductului[footnoteRef:16],în valoare totală de 28,8mil.lei, a contabilizat la contul contabil 011 „Construcții speciale” doar 9,1mil.lei, fapt ce a determinat o raportare diminuată a investițiilor publice cu 19,7mil.lei.În acest sens, auditul relevă că,în perioada 2012-2015, prin intermediulADR Centru(în calitate de investitor)și primăriei Mănoilești (în calitate de beneficiar), au fost valorificați 28,8mil.leiîn cadrul proiectului „12000 cetățeni, aprovizionați cu apă în 12 localități”, volumul investițiilor fiind recepționat de primărie.De menționat că beneficiarul proiectului respectiv a fost desemnată primăria Mănoilești, însă potențialii utilizatori ai rețelelor sînt locuitorii din 5 primării[footnoteRef:17].Ca rezultat, urma a fi soluționată problema privind cota fiecărei APL beneficiară de apă, precum și modalitatea de organizare a activității apeductului (inclusiv prin organizarea parteneriatului public respectiv), ceea ce nu a fost efectuat. [16: Apeductul de grup pentru aprovizionarea cu apă a 12 localități din raionul Ungheni.] [17: Primăriile: Mănoilești; Cetireni; Florițoaia Veche; Unțești și Alexeevca.]

· Managementul financiar-contabil al fondurilor proprietate publică nu corespunde în toate cazurile prevederilor regulamentare, ceea ce afectează veridicitatea raportării financiare.

Administrarea proprietății publice(inclusiv a celei transmise ÎM) se efectuează în scopul armonizării proporțiilor șistructurii proprietății publice cu funcțiile UAT; atragerii în sectorul public al economiei naționale a resurselor investiționale și asigurării unui management eficient; dezvoltării competitivității și concurenței locale.

În același timp, misiunea de audit relevă că sistemul de management financiar-contabil al raportării gestionării patrimoniului în cadrul APși altor APL nu a fost integral conformat la prevederile legale, fiind afectat de unele deficiențe care se exprimă prin: lipsa unei evidențe conforme a fondurilor proprietate publică și a raportării veridice a situațiilor patrimoniale; transmiterea neconformă a patrimoniului în gestiunea întreprinderilor fondate, precum și lipsa unor informații veridice privind activele transmise; înființarea unor ÎM fără reglementarea exhaustivă a responsabilităților fondatorului și ale managerului privind administrareași raportarea patrimoniului transmis în gestiune; neimplementarea integrală a recomandărilor pe rezultatele auditurilor anterioare etc. Acest cumul de factori denotă absența unui sistem de reguli și proceduri privind modul de raportare financiară a gestionării patrimoniului public local, care, în consecință, lipsesc bugetele de venituri pasibile încasării și de resurse aferente soluționării problemelor sociale de ordin local. Astfel,

· potrivitpct.29 din Anexa nr.3 (capitolul V) la Instrucțiunea aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.93din 19.07.2010[footnoteRef:18], anual, la finele anului bugetar în exercițiu, executorii de buget, prin intermediul cărora au fost efectuate investițiile capitale, urmează să transmită volumul lucrărilor efectuate la balanța executorului de buget, la balanța căruia se află obiectul de construcție. Însă,neconformîndu-se reglementărilor menționate, AP nu a transmis primăriei or. Ungheni costul investițiilor capitale pentru reparația drumului de acces spre Spitalul raional, în valoare de 1,7mil.lei,acestea fiinddecontate la cheltuielile bugetare ale instituției.Ca urmare, primăria nu a majorat valoarea obiectului cu suma reparației și, respectiv, a fost diminuată valoarea patrimoniului public; [18: Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.93 din 19.07.2010, abrogatăla 01.01.2016 (în continuare – Instrucțiuneaaprobată prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.93 din 19.07.2010).]

· lipsa procedurilor de control intern aferente domeniului contabil, managementul contabil defectuos și indisciplina executorie neadecvatăau condiționat denaturări semnificative în raportarea situațiilor financiare și patrimoniale. Astfel, la situația din 31.12.2015, soldul cheltuielilor bugetare pentru investiții capitale (contul 203) a fost majorat eronat cu suma totală de 908,0 mii lei, din care 536,9mii lei au fost utilizați pentru proiectarea lucrărilor aferente „Complexului chirurgical Ungheni”, care, din lipsa resurselor de finanțare, nu a fostedificat,cheltuielile de proiectare fiind inutile. Cele menționate sînt o consecință aneîntreprinderii de către AP a măsurilor de rigoare privind organizarea unei evidențe contabile ce ar asigura raportarea veridică a situațiilor financiare și patrimoniale. Contrar prevederilor cadrului legislativ-normativ în vigoare, contabilitatea AP nu a ținut evidența analitică a mijloacelor fixe, a investițiilor pe termen lung în părți legate și în părți nelegate, a cheltuielilor bugetare pentru întreținerea instituției și pentru alte activități. În bilanțul contabil al instituției sînt înscrise unele sume care nu țin de AP, astfel fiind denaturată darea de seamă pentru anul auditat;

· la situația din 31.12.2015, AP a raportat eronat și alte mijloace fixe, construcții speciale etc.,în sumă totală de 897,7mii lei, carede facto reprezintă contribuțiile CR în reparațiași construcția unor obiecte deja finalizate și date în exploatare(lucrări, proiecte,perfectarea documentelor de geodezie etc.), acesteaurmînd a fi transmise regulamentar APL pentru a fi atribuite la majorarea valorii fondurilor publice.Astfel, în evidența contabilă a AP, launele conturi (010, 011,019) a fost incorect reflectată:

· valoarea contribuției CR la construcția apeductelor spre localitatea Bușila –257,9mii lei;

· valoarea documentelor de geodezie la construcția apeductului Nicolaevca-Cetireni-Ungheni (89,7mii lei)și a proiectului gazoductului Pîrlița-Bușila (468,3mii lei), care regulamentar urmau a fi transmise beneficiarilorpentru majorarea valorii mijloacelor fixe respective;

· valoareareparației la primăria Teșcureni(din anii precedenți) în sumă de 81,8mii lei,care nu a fost transmisă APL respective. Mai mult decîtatît, din cauzacă APL Teșcureni nu a fost de acord cu costul lucrărilor dereparație, materialele pe acest caz au fost remise organelor de anchetă, AP urmînd să atribuie suma menționată la contul contabil 170 „Decontări privind manco”, astfel nefiind respectatpct.160 din Instrucțiunea aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelornr.93 din 19.07.2010;

· contrar prevederilor regulamentare[footnoteRef:19], evidența analitică a unor valori materiale în cadrul APnu corespunde realității. Astfel, [19: Pct.35,pct.36,pct.39și pct. 45 din Instrucțiunea aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.93 din 19.07.2010.]

· valoarea a 3 garaje în sumă totală de 467,6mii lei, în loc decontul 010 „Clădiri”, a fost atribuită neregulamentar la contul contabil 011 „Construcții speciale”;

· valoarea a 35 de utilaje, mașini și echipamente, în sumă totală de 119,1mii lei, în loc decontul contabil 013 „Mașini și utilaje”, incorect a fost atribuită la contul 019„Alte mijloace fixe”etc.

· Evidența patrimoniului public transmis în gestiune IMSPși unor întreprinderi municipale fondate de CRși CL nu întrunește prevederile cadrului legal-normativ în vigoare. Astfel, AAPL din raion, în calitate de fondatori ai IMSPși ÎM, au asigurat entitățilefondate cu patrimoniul necesar desfășurării activității acestora,transmițîndu-l în gestiune. În același timp, aceste bunuri sînt proprietatea UAT, a căror evidență contabilă urmează a fi ținută la conturile respective, conform prevederilor regulamentare. Însă, AAPL nu au asigurat contabilizarea conformă a patrimoniului public transmis în gestiune IMSPși ÎM, fiind admise iregularități ce au cauzat denaturarea situațiilor financiare din acest domeniu.

În sensul celor evocate, se atestă că lipsa evidenței analitice a investițiilor pe termen lung în părți nelegateși a investițiilor pe termen lung în părți legateîn contabilitateafondatorilor(APL) a condiționat raportarea eronată a situațiilor financiare cu suma totală de 10,0mil.lei.Astfel, la situația din 01.01.2016, în evidența contabilă a AP(contul 135) au fost înregistrate bunurile proprietate publică transmise în gestiune IMSP în valoare totală de peste 66,4 mil.lei. Totodată, la IMSP au fost înregistrate bunuri proprietate publică ale fondatorului în sumă totală de peste 64,2 mil.lei, sau cu o diferență de 2,2mil.lei, cauza principală fiind neexcluderea din evidența fondatoruluia bunurilor casate. De asemenea, probele de audit acumulate denotă că deficiențele nominalizate sîntși o consecință aconlucrării ineficiente și lipsei de verificare între fondator șiIMSP, ceea ce a condiționat raportarea financiară diferită/denaturată a situațiilor patrimoniale ale acelorași bunuri.Analogic celor menționate, neregulamentar esteținutăși evidența investițiilor pe termen lung în părți legate, fapt ce a cauzat o raportare neautentică la fondatori cu suma de peste 7,8mil.lei( 3,5mil.lei –diferența dintre valoarea patrimoniului transmis de fondator(AP) și valoarea patrimoniului înregistrat la ÎM„Apă Ungheni”; 4,3 mil lei – diferența dintre bunurile publice transmise de primăria or.Ungheni și cele înregistrate la întreprinderile fondate de CO Ungheni).

· Cadrul legal-normativ privind domeniul evidenței patrimoniului UAT necesită a fi supus unei expertize, respectiv, unei abordări punctuale, pentru a fi actualizat în concordanță cu legislația, astfel ca aceasta să permită o raportare veridică și complexă a valorii patrimoniului public.

Acest deziderat reiese din faptul că prevederile actuale nu conțin îndrumări metodologice explicite, în special ce țin de bunurile domeniului public(evidența și valoarea terenurilor publice; evaluarea și reevaluarea imobilelor publice și modalitatea aducerii acestora la prețurile de piață etc.), iar vidul de natură legal-normativă genereazăcondiții de diminuare și/sau de pierdere a patrimoniului public.

Cadrul legal-normativ în vigoare stabilește prevederi obligatorii cu referire la asigurarea evidenței patrimoniului UAT, însă lipsa unor norme în cauză creează premise pentru interpretarea lor eronată. Astfel, potrivitart.9 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007,de competența AAPLțineevidența patrimoniului UAT, a contractelor de locațiune/arendă, comodat, concesiune și de administrare fiduciară.Neaprobarea Normelor metodologice privind evidențaproprietății publice a UAT (care urmau a fi elaborate de MFși aprobate de Guvern conformart.13 din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999[footnoteRef:20]) generează/creează incertitudini privind modul de ținere a contabilității patrimoniului public și celui privat al UAT, precum și privind aspectele ce țin de administrarea patrimoniului public al acestora. Rezultatele verificărilor efectuate la entitățile auditate asupra regularitățiișiveridicității raportării patrimoniului public denotă admiterea acelorașiiregularități, atestate și în perioadele anterioare, care, în principal, se rezumă la: lipsa unei evidențeconforme a patrimoniului public; neînregistrarea integrală a acestuia în evidența contabilă, ceea ce determină raportarea neveridică a situațiilor patrimoniale; neimplementarea recomandărilor auditurilor/controalelor anterioare în vederea remedierii neregulilor. Astfel, [20: Legea nr.523-XIV din 16.07.1999cu privire la proprietatea publică a UAT. ]

· lipsa unor reglementări de rigoare[footnoteRef:21], precum și nerespectarea cadrului legal-normativ[footnoteRef:22] care reglementează modul de ținere a evidenței terenurilor aflate în administrarea instituțiilor bugetare au determinat faptul că nici o entitate publică din raion nu a evaluat și nu a înregistrat în evidență terenurile aferente construcțiilor publice. Prin urmare,luînd în considerare că,potrivitinformațiilor prezentate auditului de 33 de primării (la situația din 01.01.2016), terenurile aferente imobilelor publiceînsumau 2142,5ha,care valorează minimum[footnoteRef:23]circa 553,5mil.lei, valoarea patrimoniului public raportat pentru anul de referințăa fost diminuată cu suma respectivă.Una din cauzele neînregistrării conforme a fondului funciar public este și neimplementarea prevederilor cadrului legal[footnoteRef:24], conform căroraARFC, în comun cu AAPL, urmau să efectueze delimitarea terenurilor proprietate publică prin acțiuni de identificare și formare a acestora în modul stabilit de legislație. Astfel, conform informațiiloroferite de Serviciul relații funciare și cadastru al CR, din lipsa mijloacelor financiare, capacităților tehnice și logistice adecvate ale entității care efectuează lucrările de delimitare etc.,pînă la moment nu au fost delimitate terenurile proprietate publică și privată aleUAT(prin acțiuni de identificare și formare a acestora în modul stabilit de legislație). Ca urmare, la momentul actual nu sînt identificate terenurile din domeniul public și cel privat,nefiind stabilit statutul juridic al acestora, ceea ce contravine legii și permite înstrăinarea abuzivă a unor terenuri publice. [21: Conform prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007, competențele privind reglementarea contabilității (inclusiv de acordare entităților a ajutorului metodologic în aspectele problematice ale contabilității și raportării financiare) sînt atribuite MF, ca regulator național în materie de contabilitate și raportare financiară.] [22: Art.17 alin.(4) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007; art.5 alin.(4) lit. b) din Legea nr.989-XV din 18.04.2002cu privire la activitatea de evaluare; art.3lit.a), art.5 alin.(3), alin.4lit.b) din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (în continuare – Legea nr.91-XVI din 05.04.2007); pct.69 din Ordinul ministrului Finanțelor nr.94 din 19.07.2010.] [23: Conform prevederilor pct. IV din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997.] [24: Art.3 alin.(2) și art.41 din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007.]

În acest sens, auditul relevăurmătoarele:

· urmare a neînregistrării, neinventarierii și necontabilizării conforme a terenurilor publice, primăria com. Hîrcești a admis înstrăinarea (în 2008), în folosul unei persoane fizice, a terenului cu suprafața de 13,31 ari aferent casei de cultură nefinisate din s.Drujba. Mai mult decîtatît, neluînd în considerare că edificiul respectiv nu a fost finalizat pe parcursul a 22 de ani, primăria a calculat uzura, ca urmare acestaavînd o valoare de numai 9,4mii lei (la situația din 01.01.2016), ceea ce creează premise pentru înstrăinarea imobilului propriu-zis.

De asemenea, auditul relevă că una din cauzele principale ale celor relatate mai sus este și nerealizarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică[footnoteRef:25], fiind necesară (re)actualizarea acestuia în conformitate cu prevederile Legii nr.296 din 21.12.2012[footnoteRef:26], ceea ce ar asigura executarea lucrărilor respective pînăîn 2018; [25: Programul de delimitare a terenurilor proprietate publică, aprobat prin HGnr.1528 din 29.12.2007.] [26: Legea nr.296 din 21.12.2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor.]

· 24 deprimării administrează 3995,7haterenuri împădurite(sau aflate sub vegetație forestieră) în lipsa unui regim silvic performant și a amenajamentelor silvice[footnoteRef:27], a cadastrului forestier, a specialiștilor în silvicultură etc., ceea ce generează un risc sporit [27: Din 24 primării doar una deține amenajamente silvice(document de bază în gestionarea durabilă a pădurilor cu conținut tehnico-organizatoric și economic, fundamentat ecologic).]

de defrișare, înstrăinare ilicităși, respectiv, de disparițiea acestora din fondul silvic local. Totodată, lipsa unorreglementări legislative speciale privind administrarea terenurilor aflate în afara fondului silvic de statnu asigură implementarea art.11 alin.(1) din Codul silvic („administrarea fondului forestier și cinegetic este prerogativa statului”).Prin urmare, terenurile sub vegetație forestieră proprietate a UAT(3995,7ha), evaluate la circa 82,7mil.lei(reieșind din cheltuielile de 20,7 mii lei/1hasuportate pînă la atingerea stării de masiv), au fost administrate într-un regim silvic neperformant: fără contracte de prestare a serviciilor silvice; fără declararea corespunzătoare a tranzacțiilor; fără paza respectivă; în lipsa cadastrului forestier și a granițelor între proprietari; în lipsa specialiștilor în silvicultură etc.De asemenea, pe terenurile în cauză nu se execută lucrări silvice(exceptînd exploatările de masă lemnoasă), totodată lipsind un sistem sancționatoriu eficient pe măsura deficiențelor silvice, care au caracter de masă. Drept consecință a disfuncționalităților menționate, se relevă prezentarea în situațiile financiare a unor elemente patrimoniale incerte, neconfirmate prin inventariere. Totodată, neefectuarea corespunzătoare a inventarierii, condiționează diminuarea și deprecierea patrimoniului public șicelui privat al UAT.

În acest context,auditul atestă că fără aflarea soluțiilor aferente acestor probleme, fără elaborareapoliticilor coerente și consecvente în domeniul silviculturii la nivelul APL, are loc fragmentarea excesivă a proprietăților forestiere și, în final, acestea sînt supuse unui risc înalt de dispariție;

· în pofida nenumăratelor hotărîri ale Curții de Conturi privind rapoartele auditurilor bugetelor UATși gestionării patrimoniului public, prin care atît Guvernul,cîtși autoritățile centrale de resort au fost informate (reclamate) pentru luarea de atitudine privind soluționarea situațiilor neconforme în administrarea și evidența patrimoniului public, precum și completarea vidului de îndrumări metodologice, în special ce țin de bunurile domeniului public, la moment problemele ca atare nu au fost soluționate. Nu a fost asiguratăconformarea actelor normative privind reevaluarea imobilelor publice, care, din diferite circumstanțe în evidența contabilă au rămas fără valoare de bilanț, ceea ce creează premisele unor înstrăinărila prețuri simbolice și, respectiv, de diminuarea patrimoniului public.Ca exemplu pot servi unele edificii din domeniileeducație, sănătate, cultură etc., care sînt în stare funcțională, dar urmare a calculării uzuriitotale, sînt raportate ca imobile cu valoarea de bilanț„0” lei(școalași primăriadin s. Hîrcești). Totodată, din lipsa unor norme explicite privind soarta unor imobile din domeniile educație și sănătate, care, din anumite motive, nu sînt în funcțiune(au fost lichidate sau comasate) etc.,un șir de imobile, în condiții de insuficiență aresurselor de întreținere(pentru pază, conservareetc.) se deteriorează.În acest sens, auditul relevăcă, la moment(conform informațiilor APL de nivelul I), din 363 de imobile publice, 75cu valoarea de 27,6mil.lei nu sînt utilizate,APL neavîndmijloacele necesare pentru a le întreține, astfel fiind supuse riscului de demolare;

· nerespectarea de către unele APL a cadrului regulamentar în procesul de inventariere a bunurilor imobile proprietate a UATși a statului[footnoteRef:28], precum și urmare a unor inventarieri formale(neluînd în calcul un șir de bunuri edificate din contul banilor publici) au condiționat faptul căAAPL din raion nu au identificat și nu au contabilizat corespunzător patrimoniul proprietate publică. Astfel,numai la7 primării(din totalul de 33), precum și la o primărie verificată de DIF Ungheni nu sînt înregistrate în evidența contabilă bunuri(inclusiv imobile) în valoare totală de circa 1,2mil.lei. Totodată, cele menționate au foste cauzate și de lipsa unor școlarizări și consultăriprivind conținutul patrimoniului ce aparține UATși, respectiv, administrarea acestuia de către APL; [28: HGnr.162 din 19.02.2004 „Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a UAT și a statului”.]

· un șir de primării au contabilizat unele imobile cu un profil ce nu se încadrează în aria de competențe a acestora, pentru care lipsesc condiții și/sau reglementări privind utilizarea lor. Astfel, 3 primării[footnoteRef:29] au în evidență 4 biserici în valoare totală de 0,5mil.lei; o primărie[footnoteRef:30]ține evidența unei cazărmi militare în valoare de 225,8mii lei; o primărie a contabilizat o fabrică(punct) de vin cu valoarea de159,9mii lei[footnoteRef:31], iar alta–un complex de sere cu valoarea de 331,7mii lei[footnoteRef:32] etc.În acest context, primăria s.Hîrceștiține evidența unui imobil(fosta primărie), care, nefiind totalmente uzat, a fost demolat neregulamentar(în lipsa deciziei CL). [29: Primăriile satelor/comunelor: Măcărești, Cornova și or. Cornești.] [30: Primăria s. Teșcureni.] [31: Primăria s. Măcărești.] [32: Primăria s. NegureniiVechi.]

Cele menționate sînto consecință a nerespectării cadrului legal-normativ[footnoteRef:33], nivelului scăzut al managementului contabil, rezultat din calificarea insuficientă și fluctuația mare a personalului contabil; necunoașterea/nerespectarea cadrului legislativ-normativ din domeniu; neconștientizarea și neevaluarea autentică a punctelor slabe din propriile activități; motivarea insuficientă pentru perfecționarea profesională etc. De menționat că, pe parcursul auditului, unele AAPL, instituții publice șiÎM au întreprins măsuri în vederea înlăturării unor iregularitățișideficiențe constatate de audit (vezi Anexa nr.5 la prezentul Raport). [33: Art.24 din Legeanr.113-XVI din 27.04.2007; pct.8, pct.9,pct.14, pct.17 și pct.18 din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului Finanțelornr.60 din 29.05.2012.]

Recomandări:

1. Președintele raionului, primarii satelor/comunelor ValeaMare și Mănoilești:

1.1. să determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de raportare financiară și administrare/gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea unor măsuri concrete în scopul remedierii deficiențelor constatate de audit;

1.2. să revadă modul de transmitere în gestiunea rețelelor de aprovizionare cu apă, cu ajustarea situațiilor existente (inclusiv privind serviciile de aprovizionare cu apă a populației) la parametrii stabiliți de cadrul legal-normativ în vigoare.

2. Președintele raionului, primarii or. Ungheni și satelor/comunelor Mănoilești, Valea Mare, Sculeni și Hîrcești:

2.1. să demareze acțiuni neîntîrziate de inventariere și evaluare a proprietății publice (inclusiv a terenurilor aferente obiectivelor proprietate publică), pentru asigurarea înregistrării și contabilizării conforme a acesteia;

2.2. să asigure raportarea regulamentară a situațiilor funciare, cu implementarea unui sistem eficient de administrare a fondului funciar.

3. Consiliul raionalșiConsiliul orășenescUngheni,de comun cu entitățile fondate,să ajusteze valoarea investițiilor pe termen lung în vederea excluderiidiferențelor între datele instituțiilor/întreprinderilor șicele ale fondatorului.

4. DFsă asigure monitorizarea metodologică și activitatea de control asupra conformității ținerii evidenței contabile și veridicității rapoartelor financiare și patrimoniale ale AAPL de nivelurile I și II.

5. Consiliul comunalHîrceștisă determine gradul de responsabilitate al persoanelor implicate în procesul de demolare/înstrăinare a bunurilor publice(demolarea neautorizată a fostei clădiri a primăriei și comercializarea terenului aferent casei de cultură din s.Drujba).

Obiectivul II.Au asigurat AAPLeficiența/eficacitatea gestiunii activelor economice transmise în administrarea întreprinderilor municipale/comunale?

Potrivit dării de seamăprivind valoarea patrimoniului public al întreprinderilor de stat/municipale din raionul Ungheni, sînt înregistrate 24 ÎM(inclusiv3care nu activează), avînd(la situația din 01.01.2016)în gestiune mijloace fixe în sumă totală de 83,2mil.lei.În același timp, COUngheni este fondatorul a 2SAși a unei societăți cu răspundere limitată. Evaluărileanterioareșiale actualei misiuni de audit denotă că practicile atestate în activitatea ÎM contravin principiilor și normelor prudențiale în materie de gestiune economică, la origine fiind o atitudine necorespunzătoare atît din partea fondatorului (AAPL), cîtși a ÎM, care, prin neimplicarea/nesupravegherea de rigoare, practic nu au asigurat o activitate corespunzătoare(eficientă) a ÎM.

În acest sens, auditul relevă că cele descrisesînt determinate de:neconformarea managementului existent normelor regulamentare și prudențiale;transmiterea în gestiuneaÎM a patrimoniului în lipsa sau deficitul de surse financiare;preocuparea insuficientă a factorilor de decizie ai AAPLși ai ÎM de gestionarea eficientă și conformă a patrimoniului public local și de prestarea unor servicii publice calitative;neimplementarea recomandărilor anterioare ale Curții de Conturietc.

· Analiza activitățiiÎM(ai căror fondatori sîntAAPLdin raion)denotă prezența unui management defectuos, fapt ce a generat înrăutățirea situației economico-financiare (în 2015) la toate ÎM auditate.

Prin urmare, din 21 de ÎM fondate de AAPLdin raion (care au raportatdesfășurarea activității economice în exercițiul bugetar respectiv), 11întreprinderi au înregistrat pierderi în sumă totală de 12,4mil.lei(din care,10,9mil.lei, sau 88%sînt pierderile ÎM„Apă-Canal Ungheni”), 5(cu capital nesemnificativ) au raportat profit în sumă totală de 0,2mil.lei, iar altele5 au finalizat anul în lipsa profitului (sau pierderilor), toate rezultatele înrăutățindu-se față de anul 2014.

În sensul celor evocate, se exemplifică următoarele:

· urmare a analizei activității ÎM(fondator COUngheni),s-a constatat că managementul defectuosși neîntreprinderea măsurilor de rigoare din partea fondatorului privind implementarea recomandărilor auditului precedent, au generat o înrăutățire a situației în anul 2015, față de 2014. Astfel, 5 ÎM(din cele 6 fondate de COUngheni) au raportat în rezultatul activității economico-financiare pierderi în sumă totală de 11,9mil.lei, acestea majorîndu-se față de anul 2014 cu 4,1mil.lei;

· 2 ÎM din 3(fondator CR) au raportat,ca rezultat al activității economico-financiare, pierderi în sumă totală de 920,0mii lei(inclusiv 905,5 mii lei –pierderile ÎM„Apă Ungheni”).Astfel,ÎM„Apă Ungheni” pe parcursul a 4 ani practic nu a înregistrat activități și venituri din vînzări, raportînd anual pierderi considerabile și formînd datorii. De menționat că, la datafondăriiîntreprinderii în cauză, CR nu dispunea de o fundamentare tehnico-economică privind necesitatea constituirii și funcționării acesteia, precum și de un plan argumentat de demarare a activității întreprinderii, prin ce nu a respectat prevederilecadrului legal[footnoteRef:34] în vigoare. Deși pe parcursul anilor 2012-2015, CR a finanțat întreprinderea în cauză cusuma de 286,0mii și a dotat-o cu mijloace fixe în valoare de 38,7mil.lei, aceasta nu a înregistrat venituri din activitate,raportînd pierderi pentru ultimii 4 ani în sumă totală de 3,2mil.lei (inclusiv 0,9 mil.lei în 2015).Totodată, auditul relevă că,potrivitprescripțiilordin Instrucțiunea nr.04-3 din 06.01.1995[footnoteRef:35], era necesar ca ÎM săconserveze utilajelenefuncționaleși, respectiv, să nu calculeze uzura, însăaceastă normă nu a fost respectată.Mai mult decîtatît, în lipsa activității, la situația din 31.12.2015, întreprindereanominalizatăa înregistrat datorii neachitate de 41,1mii lei. [34: Art.20 alin.(1) din Legea nr.845-XII din 03.01.1992cu privire la antreprenoriatși întreprinderi (în continuare – Legea nr.845-XII din 03.01.1992);art.179 dinCodul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002 (în continuare – Codul civil).] [35: Instrucțiuneanr.04-3 din 06.01.1995 „Privind depozitarea, conservarea și de conservarea mașinilor de construcție, mijloacelor de transport și utilajelor”, aprobată deMinisterului Finanțelor, Ministerul Privatizării și Administrării Proprietății de Stat și Departamentul Arhitecturii și Construcțiilor.]

Cele relatate sînt cauzate de lipsa unor politici investiționale, menite să asigure eficiența și eficacitatea activitățiiÎM,precum și de faptulcă CA(sau consiliul director) și comisiile de cenzori, prin prisma responsabilităților ce le-au revenit, nu au examinat situația privind diminuarea indicilor de rentabilitate aiÎMși nu au întreprins măsurile oportune pentru asigurarea unei activități relevante a acesteia.

· Unele reglementări din statutele ÎM nu întrunesc rigorile legal-normative, generînd astfel premise fondatorilor de a se eschiva de la responsabilitățile aferente unei gestionări conforme/prudente a patrimoniului public în detrimentul comunității în ansamblu. Astfel, probele de audit acumulate denotă că majoritatea statutelor ÎM, fondate de către AAPL, au fost aprobate acum 10-15 ani șipînă în prezent nu au fost operate modificările/ajustările de rigoare. Analiza conformării prevederilor din statutele ÎM Regulamentului-model aprobat prin HG nr.387 din 06.06.1994[footnoteRef:36] relevă necorespunderea acestora cadrului legal existent. Astfel, nu sînt stabilite expres drepturile și obligațiile fondatorului, CAși ale administratorului în gestiunea întreprinderii, valoarea și nomenclatorul patrimoniului cu care entitatea răspunde pentru angajamentele/obligațiunile sale; modul de formare și modificare a capitalului social; modul de aprobare a planurilor de dezvoltare strategică, a business-planurilor, respectiv, a indicilor economici; sursele de finanțare/acoperire a unor cheltuieli aferente (cum ar fi: îmbunătățirea condițiilor de trai ale angajaților, organizarea acțiunilor de binefacere etc.) pentru exercitarea unor drepturi și obligații ale ÎMși ale fondatorului (CL); soarta patrimoniului public în cazul reorganizării (lichidării și/sau fuzionării) unității economice etc., fapt ce nu asigură un management corporativ/financiar exigent. Forma și conținutul statutului ÎM nu corespund cerințelor privind existența unui management financiar și control intern eficient, nefiind stabilite expres organele de conducere ale întreprinderii, drepturile și obligațiile acesteia. În acest sens, se relevă că auditul precedent a menționat despre majoritatea încălcărilor descrise mai sus, acestea nefiind luate în considerare. [36: Regulamentul-model al întreprinderii municipale, aprobat prin HG nr.387 din 06.06.1994 (în continuare – Regulamentul-model aprobat prin HG nr.387 din 06.06.1994).]

În sensul celor evocate,auditul exemplificăcazurile cu referire la3 ÎM (ce gestionează patrimoniu public cu valori semnificative):

· în statutul ÎM„Apă-Canal Ungheni”nusînt prevăzute modalitatea formării și activitatea CAși a comisiei de cenzori; valoarea și nomenclatorul patrimoniului cu care entitatea răspunde pentru angajamentele/obligațiile sale etc. De menționat că,în pofida întreprinderii unor tentative de înregistrare la CÎS a unui statut în redacție nouă, acesta, din cauza unor discordanțe cu cadrul legal, nu a fost înregistrat. Totodată, ÎMnu a asigurat înregistrarea în evidența contabilă (conform actelor de transmitere) terenurile cu suprafața de 13,08 ha (la data desfășurării auditului –12,7 ha). Mai mult decîtatît,nu au fost întreprinse măsurile de rigoare în vederea eficientizării activității întreprinderii, ceea ce s-a soldat cu pierderi la finele anului 2015 (majorate față de perioadele precedente), totodată fiind majorate datoriile creditoare în 2015, față de 2014,cu 7,1mil.lei, inclusiv față de buget – cu 85,6 mii lei;

· neconformîndu-se recomandărilor precedente ale Curții de Conturi, atît fondatorul (CO Ungheni), cîtși ÎM„ServiciiComunale” nu au întreprins măsuri în vederea ajustării valorii patrimoniului și reflectării corecte a acestuia în statutul ÎM. Totodată, valoarea patrimoniului nu este indicată nici în acordul încheiat cu administratorul întreprinderii. De menționat, că auditului i-au fost prezentate documentele respective (un contract încheiat cu administratorul, fără număr, din 15.10.2008) care confirmă valoarea patrimoniului în sumă de 10,0mii lei. Prin urmare, contractul nu a fost modificat pe parcursul a 8 ani, în pofida faptului că la 05.02.2010 CO Ungheni a aprobat reorganizarea prin fuziune a ÎM„Regia Amenajare și Creare a Spațiilor Verzi” (ÎM „ACSV”) cu ÎM„ServiciiComunale”Ungheni,valoarea patrimoniului ultimei ÎMmajorîndu-se cu 72,9mil.lei. Totodată, în baza recomandărilor auditului precedent(2014), ÎM „ServiciiComunale”Ungheni a transmis de la balanța saprimăriei Ungheni fondurile fixe de menire socială(drumuri, poduri etc.), ca urmare, în anul de referință valoarea patrimoniului gestionat de întreprindere s-a diminuat pînă la 7,2mil.lei. Astfel, contrar prevederilor cadrului legal-normativ[footnoteRef:37], patrimoniul gestionat de ÎM „ServiciiComunale” de 7,2mil.lei nu este însoțit de actul respectiv de primire-predare, aprobat de fondatorulși de administratorul întreprinderii, iar aceasta indică o atitudine iresponsabilă din partea COUngheni în gestionarea patrimoniului public; [37: Art.4 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992; pct.17 din HG nr.387 din 06.06.1994; pct.21și pct.22 din statutul ÎM.]

· misiunea de audit relevă că nici reglementările din statutul ÎM„Apă Ungheni” (al cărei fondator este CR) nu întrunesc prevederile cadrului legal-normativ în vigoare, ceea ce generează reducerea posibilităților de monitorizare și control din partea AAPL asupra gestionării conforme a patrimoniului public local, precum și dificultăți în asigurarea activității ÎM în beneficiul fondatorului. Astfel, analiza conformării prevederilor statutului ÎM„Apă Ungheni”la Regulamentul-model aprobat prin HG nr.387 din 06.06.1994 relevă necorespunderea acestora cadrului legal existent. Prin urmare, nu sînt stabilite expres: drepturile și obligațiile fondatorului și administratorului în gestiunea întreprinderii; valoarea și lista patrimoniului cu care întreprinderea răspunde pentru obligațiile sale; modul de formare și modificare a capitalului social; modul de aprobare a planurilor de dezvoltare strategică, planurile businessși de activitate, indicii economici; sursele de finanțare/acoperire a unor cheltuieli aferente pentru exercitarea unor drepturi și obligații ale întreprinderii și ale fondatorului; soarta patrimoniului public la reorganizarea, lichidarea sau fuzionarea întreprinderii etc., ceea ce nu asigură un management financiar guvernat de buna gestiune a întreprinderii. Totodată, forma și conținutul statutului ÎM nu corespund cerințelor privind existența unui management financiar și control intern eficient, nefiind stabilite expres organele de conducere ale întreprinderii, drepturile și obligațiile acestora.Contrar prevederilor regulamentare[footnoteRef:38], ÎM„Apă Ungheni” nu deține contractul individual de muncă încheiat între fondator (CR) și administratorul întreprinderii, care ar confirma drepturile și obligațiile reciproce, inclusiv modul în care conducătorul își exercită atribuțiile de administrator al bunurilor întreprinderii și, nu în ultimul rînd, răspunderea pentru neexecutarea/executarea neconformă a obligațiunilor sale, precum și termenul de valabilitate, condițiile de modificare și reziliere a contractului; [38: Art.2 alin.(1) din Legea nr.845-XII din 03.01.1992, art.22 din Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002; pct.17și pct.18 din Regulamentul-model aprobat prin HG nr.387 din 06.06.1994.]

· neconformîndu-se pct.30 din Regulamentul-model aprobat prin HG nr.387 din 06.06.1994, potrivit căroracontrolul asupra activității financiare și economice a întreprinderii este exercitat de fondator, activitatea financiară și economică a întreprinderii urmînd a fi verificată sistematic de comisia de revizie (cenzori),AAPL nu au prezentat auditului actele comisiilor de cenzori pentru perioada auditată, astfel concluzia fiind că fondatorii nu au asigurat respectarea prescripțiilor menționate, în consecință nefiind efectuate reviziile respective la întreprinderi, ceea ce denotă lipsa unui control riguros asupra activității financiare și economice a acestora.Astfel, cele descrise demonstrează neîntrunirearigorilor unui management de bună guvernare și nu cuprind clauze administrative și materiale privind eficiența gestiunii economice și integritatea resurselor materiale/financiare. În același timp, lipsa unui contract individual de muncă încheiat cu fondatorul, diminuează calitatea managementului ÎMși condiționează riscuri sporite de gestionare neconformă a patrimoniului public local.

Recomandări:

6.Președintele raionului Ungheni și primarul or. Ungheni:

6.1.de comun cu administratorii întreprinderilor fondate, să elaboreze și să aprobe un plan de măsuri pentru redresarea situației financiare/patrimoniale a întreprinderilor municipale și menținerea managementului orientat spre eficientizarea gestionării patrimoniului public, inclusiv prin efectuarea acțiunilor de inventariere și de reevaluare a patrimoniului în conformitate cu actele normative în vigoare;

6.2.să întreprindă măsurile de rigoare în vederea conformării statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate, cu luarea măsurilor de rigoare pentru remedierea neregulilor admise.

Obiectivul III .AAPL au asigurat cadastrarea și (re)evaluarea fondurilor fixe în conformitate cu cerințele cadrului legal în vigoare?

În pofida faptului că,misiunile de audit precedente au menționat despre neînregistrarea imobilelor publice la OCT, situația nu s-a ameliorat. Astfel, cu abateri de la cadrul legal[footnoteRef:39], AAPLși ÎM fondate de acestea nu au asigurat înregistrarea integrală în Registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile(inclusiv a celor transmise în gestiune întreprinderilor), ceea ce determină pierderea drepturilor de proprietate asupra unor bunuri imobile și menținerea riscului de pierdere a altor proprietăți. Prin urmare, din totalul de 363 de bunuri imobile proprietate publică,aflate la balanța a 33 de primării, la situația din 01.01.2016, la OCT Ungheni nu sînt înregistrate drepturile asupra240de imobile(66% după număr), în valoare totală de 207,6 mil.lei(40% după valoare), precum și asupra terenurilor aferente acestor imobile.Ca urmare,nu a fost asigurată recunoașterea publică a dreptului de proprietate și a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile.Totodată, în pofida faptului că unele APL au raportat auditului despre imobilele înregistrate la OCT, acestea s-au dovedit a fi neconforme. [39: Art.499 din Codul civil;art.4și art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998.]

· Contrarprevederilor art.4alin.(3) din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998, care stabilesc obligativitatea înregistrării atît a bunului imobil, cîtși a terenului pe care acesta este amplasat, AAPLau admis înregistrarea la OCT numai a terenurilor, fără a indica imobilele amplasate pe acestea. În alte situații,AAPL au înregistrat unele imobile publice(școli, grădinițe, case de cultură etc.), însă ca destinație au indicat neregulamentar că acestea sînt„case de locuit”, „depozite”etc. Totodată, unele imobile de fapt nu sînt înregistrate, iar altele au suprafețele diminuate față de cele efective.Este cazul unor primării, din care se exemplifică:

· primăria or. Ungheni,la care 12 imobile (din 40gestionate), în valoare totală de 34,7mil.lei(sau 30% din total),rămîn în continuare neînregistrate. De menționat că,în cadrul unor înregistrări, primăria a legitimat doar dreptul de proprietate asupra terenurilor, fără luarea în considerare aimobilelor amplasate pe acestea. Ca urmare,primăria nu a asigurat înregistrarea unor imobile amplasate în or. Ungheni (Centrul de resurse pentru tineret –6,3mil.lei; Grădinița-creșă „T. Sobolevschi” –5,0mil.lei; Grădinița-creșă „Guguță” –1,7mil.lei;Grădinița-creșă „Licurici” –5,6mil.lei etc.),la OCT fiind înregistratecu drept de proprietate publică doar terenurile aferente acestora. Totodată, în unele cazuri suprafețele imobilelor publice înregistrate la OCTsînt substanțial diminuate față de suprafețele efective ale acestora și, respectiv, față de suprafețele contabilizate de către primărie. Astfel, la OCT este înregistrat terenul aferent Grădiniței-creșe „Andrieș” cu suprafața de 1,0184ha, iar imobilul –cu suprafața de 197,0m2, însă efectiv suprafața grădiniței constituie 2150m2, sau cu 1953m2 mai mult ca suprafața înregistrată la OCT. Cazuri similare s-au constatat și la Grădinița„Albinuța”, Grădinița-creșă nr.47 etc. Mai mult decîtatît, primăria a înregistrat la OCT terenuri aferente unor imobile și, respectiv, imobilele amplasate pe acestea, fără a indica suprafața (spre exemplu:pentru Grădinița- creșă „Steluța”nu a fost indicată/înregistrată suprafața imobilului de 2181m2). De asemenea, au rămas neînregistrate la OCT imobile și valori considerabile ale acestora din gestiuneaÎM(fondator – COUngheni). Astfel,nu a fost asigurată înregistrarea la OCT a drepturilor de proprietate asupra:ÎM„Apă-Canal Ungheni”(29 de obiecte cu valoarea totală de 12,7 mil.lei); SRL „AVE Ungheni” (5 imobile– 1,8mil.lei); ÎM„Servicii Comunale Ungheni” (3 imobile – 70,5mii lei);

· primăria com.Sculeni,carenu a înregistrat la OCT nici o clădire din 22 contabilizate(la situația din 01.01.2016), cu valoarea totală de 45,2mil.lei, limitîndu-se la înregistrarea doar a 9 terenuri publice(fără a indica că pe acestea sînt amplasate clădiri publice, inclusiv:Liceul Teoretic din s.Sculeni; Gimnaziile din satele Gherman, Blîndeștiși Floreni etc.;

· primăria com. ValeaMare,care din 12 imobile gestionate în valoare totală de 10,2mil.lei, a înregistrat doar dreptul de proprietate pentru 3clădiri, la restul fiind înregistrate doar terenurile aferente,fără a indica că pe acestea sînt imobile;

· primăria com. BogheniiNoi,care a înregistrat la OCT 7 imobile publice cu altă destinație decît cea curentă, și anume „case de locuit”(gimnaziul din s.Mircești; căminele culturale din satele Mircești, Boghenii Vechi și Poiana);grădinița din s.Boghenii Vechi a fost înregistratăca „depozit”etc.;

· primăria com. Mănoilești,din 12 imobile în valoare totală de 26,3mil.lei(luate în evidență), în cazul a 11 imobile în valoare totală de 18,1mil.lei(inclusiv: sediul primăriei; grădinițele de copii; casele de cultură, fostele școli etc.) a asigurat înregistrarea cadastrală doar a terenurilor publice aferente acestora, imobilelenefiind înregistrate. De menționat că, în cazul sediului primăriei(550,0 m2), jumătate din suprafața acestuia aparține unei persoane fizice(gospodărie țărănească), care în baza unui contract de ipotecă a fost gajată pentru un credit la o bancă comercială. Restul sediului, care aparține primăriei, la care APL în ultimii ani a făcut reparații costisitoare, nu este înregistrat cu drept de proprietate publică, fapt ce poate cauza pierderea acestuia;

· deși APa întreprins un șir de măsuri în vederea înregistrării dreptului de proprietate și celorlalte drepturi reale asupra terenurilor, clădirilor și construcțiilor legate solid de pămînt, pînă în prezent acestearămîn neînregistrate: punctul medical Crutoaia, OFM Cornova și OFMTeșcureni. De asemenea, misiunea de audit relevă că AAPL nu s-au conformat reglementărilor privind înregistrarea conformă a rețelelor de gaze. Astfel, potrivit HG nr.683 din 18.06.2004[footnoteRef:40], AAPLși alți beneficiari urmau să ia în evidență contabilă, să înregistreze la organele cadastrale și să transmită toate rețelele de gaze la deservire tehnică, în bază de contract, întreprinderilor de gaze ale SA „Moldovagaz”. Însă, contrar prevederilor menționate, AP ține evidența a 12 conducte de gaze, în valoare totală de 85,6mil.lei,neasigurînd înregistrarea acestora la organul cadastral. Nu este conformat prevederilor legale nici apeductul Zagarancea-Cornești la valoarea de 38,7mil.lei, acesta nefiind înregistrat la OCT. [40: Pct.3 din HG nr.683 din 18.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni „Moldovagaz” la deservire tehnică”.]

· Absența unei evidențe conforme a patrimoniului public și a raportării veridice a situațiilor patrimoniale are drept consecință înregistrări neconforme a unor imobile publice, ceea cecreează un risc sporit de pierdere a acestora în diferite circumstanțe.

În acest sens, se exemplifică clădirea Centrului de reabilitare pentru bătrîni, care fiind contabilizată de către primăria or. Ungheni la valoarea de 4,6mil.lei, a fost înregistrată la OCT ca transmisă în gestiunea economică a CNAS.La rîndul său, primăria nu a întreprins măsuri în vederea legiferării relațiilor de locațiuneși nu a calculat pe ultimii 3 ani (2013-2015) plățile respectivesuma totală de 221,7mii lei, motivînd că,potrivit deciziei COUngheni nr.12/5 din 15.12.2004 și actului de primire-predare din 14.01.2005, imobilul a fost transmis de la balanța primăriei la balanța CNAS.Prin urmare, situația descrisă denotă o incertitudine privind imobilul vizat, care rămîne nesoluționată.

De menționat că, deficiențele privind neînregistrarea imobilelor au fost constatateși în cadrul auditului anterior, acestea rămînînd neînlăturate.Probele de audit acumulate au relevat o stare defectuoasă a managementului patrimoniului aflat în gestiunea APL și a ÎM, fondate de către acestea. Situația respectivăa fost generată de:

· neînregistrarea regulamentară în Registrul bunurilor imobile a drepturilor patrimoniale la OCT;

· nerespectarea cadrului legal-normativ în domeniul administrării și gestionării proprietății publice, cu instituirea mecanismelor fiabile în vederea conformării acestuia;

· necunoașterea reglementărilor legale în domeniul funciar și raportării financiare, interpretarea eronată a prevederilor legale, precum și pregătirea insuficientă a personalului angajat în domeniu, atît din cadrul ÎM, cîtși din AAPL (de nivelurile I și II);

· absența unei evidențe conforme a patrimoniului public și a raportării veridice a situațiilor patrimoniale;

· lipsa unor Norme metodologice privind evidența patrimoniului public al UAT, responsabil fiind regulatorul în domeniu, în persoana MF;

· neîntreprinderea măsurilor de rigoare în vederea remedierii erorilor și deficiențelor stabilite, conform recomandărilor în cadrul auditurilor/controalelor anterioare, ceea ce amplifică indisciplina și iregularitatea etc.

Recomandări:

7.Președintele raionului și primariior. Ungheni și satelor/comunelorMănoilești, Valea Mare, Sculeni și Hîrceștisă asigure înregistrarea conformă a drepturilor asupra patrimoniuluipublic local la OCT, precum și în evidența contabilă, cu implementarea unui sistem de control intern eficient în domeniul administrării și gestionării fondului imobiliar.

Obiectivul IV.Au asigurat AAPL impactul fiscal-bugetar rezultat din administrarea patrimoniului public local?

Deși potrivit art.11 din Legea nr.91-XVI din 05.04.2007 Guvernul și APL urmau ca pînă în 2008 să asigure efectuarea lucrărilor de identificare a terenurilor proprietate publică și pînă în anul 2009 să asigure înregistrarea acestora în Registrul bunurilor imobile, pînăîn prezent delimitarea exhaustivă a terenurilor proprietate publică a statului, a UATși a domeniului privat nu a fost definitivată. Nedelimitarea terenurilor publice și private nu permite auditului să exprime o opinie veridică asupra asigurării calculării și încasării integrale a plăților pentru folosirea terenurilor proprietate publicădin UAT, iar înregistrarea în evidența contabilă a unor primării a soldurilor neachitate la plățile funciare, precumși altordeficiențe constatate denotă rezerve nevalorificate la acest capitol. Totodată, auditul exemplifică în acest sens unele situații rezultate din administrarea defectuoasă a patrimoniului public local, care, în consecință, lipsesc bugetul de venituri considerabile.

Neregulile menționate, dar și lipsa unor reglementări privind organizarea evidenței contabile a plăților provenite din gestionarea terenurilor proprietate publică, precum și a unui program informațional de dateîn cadrul primăriei or. Ungheninu asigură o evidență amplă și veridică a calculării și încasării plăților funciare. Ca urmare, din cauza lipsei contractelor de arendă a terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate și calculelor respective în acest scop, contabilitatea primăriei Ungheni nu a inclus în evidențăși ulterior în raportul financiar la situația din 31.12.2015 datoriile unor agenți economici în sumă de minimum 184,0mii lei și maximum 736,1mii lei, provenite din folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate. Situații similare s-au constatat și la vînzarea terenurilor aferente unor obiecte privatizate. Astfel, în 2015, primăria or. Ungheni a comercializat 3,42 ha de terenuri aferente unor construcții la valoarea totală de 1,04mil.lei. Conform informațiilor prezentate de inginerul cadastral și raportului financiar al primăriei (la situația din 31.12.2015), restanțeneachitate din tranzacțiile funciare nu erau înregistrate. De menționat că, urmare a verificărilor efectuate, la 25.09.2015 primăria, prin încheierea contractului de vînzare-cumpărare,a vîndutun teren aferent imobilelor înstrăinate anterior(2012) cu suprafața de 2,8ha.În acest sens, primăria Ungheni nu a întreprins măsurile de rigoare în vederea încasării plății pentru arenda terenului de la momentul înstrăinării imobilului și pînă la comercializarea terenului. Totodată se relevă că,în urma măsurilor întreprinse de primărie în perioada desfășurării auditului, agentul economic care a procurat terenul menționat a achitat plata respectivă pentru 3 ani, în sumă de 148,3mii lei.

De asemenea, la 2 persoane fizice au fost vîndute(în 2015) 2 terenuri, respectiv, de 5,9ariși de 4,8ari, pentru care, pînă la momentul înstreinării, primăria Ungheni nu a avutîncheiate contracte de arendă și, respectiv, nu a calculat plățile funciareaferente de circa 0,6mii lei, acestea fiind achitate pe parcursul auditului.

În concluzie, auditul atestă căverificările efectuate la nivelul UAT au constatat abateri de la legalitate și regularitate, care, la rîndul lor, au generat denaturarea semnificativă a datelor și informațiilor cuprinse în situațiile financiare raportate.Situația

precară în domeniul patrimoniului public a fost condiționată de efectuarea formală a inventarierilor fără acoperirea tuturor elementelor patrimoniale, disponibilităților, creanțelorși obligațiilor fată de terți etc. Abaterile constatate sînt efectul neimplicării suficiente a ordonatorilor de credite în evidența conformă a patrimoniului public, astfel că auditul public extern anual atestă nereguli majore în gestionarea/administrarea patrimoniului public, cu riscul neaplicării regimului fiscal (generator de venituri publice) asupra bunurilor imobiliare în detrimentul bugetelor locale. Abaterile rezultate din preocuparea insuficientă a APL pentru organizarea, implementarea și administrarea proprietății publice pot determina pierderea și/sau deteriorarea acesteia și încetarea caracterului absolut al dreptului de proprietate.

Recomandări:

8. Primarul or. Unghenisă asigure (re)inventarierea, contabilizareași raportarea regulamentară a patrimoniului public șisituațiilor patrimoniale, cu respectarea cadrului legal-regulamentar la toate etapele de monitorizare/gestionare șievidență a patrimoniului public.

VI. EVALUAREA CONFORMITĂȚII ȘI IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILORANTERIOARE ALE CURȚII DE CONTURI

În anul 2013,Curtea de Conturi a efectuat auditul asupra regularității executării bugetului raionului Ungheni pe anii 2011-2012 și gestionării patrimoniului public, fiind adoptată Hotărîreanr.25 din 20.05.2013, iar în anul 2014, respectiv, asupraconformității administrării fondurilor publice în cadrul întreprinderilor municipale pe anul 2013(Hotărîreanr.21 din 08.04.2014).

În urma verificărilor efectuate la compartimentul respectiv, auditul relevă că AAPL din raionul Ungheni nu au întreprins pe deplin măsurile necesare în vederea remedierii iregularităților constatate anterior, astfel contribuind la menținerea unui management financiarși operaționalneadecvat, fapt atestat și în prezentul Raport de audit. Astfel, din totalul recomandărilor înaintate, au fost executate doar cele ce țin de înregistrarea la OCT a patrimoniului public gestionat de AP, restul fiind realizate parțial, ceea ce nu asigură continuitatea în acțiunile de remediere și de perfecționare a managementului financiar. Ca rezultat al verificărilor de audit întreprinse, a fost relevatăpersistențaacelorași probleme, exprimate prin: (i) administrarea defectuoasă de către fondatori a patrimoniului ÎM; (ii) evidența, administrarea și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public; (iii) ținerea neconformă a evidenței contabile și raportarea eronată a unor situații financiar-patrimoniale.

Reieșind din cele menționate, recomandările anterioare implementate parțial de către AAPL au fost actualizate și reiterate în prezentul Raport de audit, pentru o remediere punctuală a neconformităților, precum șipentru diminuarea riscurilor iminente.

 

VII. CONCLUZIEDE AUDIT CU REZERVE

Prezenta misiune de audit rezumă că lipsa evidenței conforme a patrimoniului public și raportării veridice a situațiilor patrimoniale, precum și neasigurarea înregistrării integrale în Registrul respectiv a drepturilor asupra bunurilor imobile denotă responsabilitatea controversată a factorilor de decizie în exercitarea atribuțiilor funcționale. Astfel, auditul public extern reiterează o bună parte din carențeleșiiregularitățileadmise, cele mai principale fiind:

- neimplementarea elementelor sistemului de management și control intern la valorificarea banilor publici, care ar asigura respectarea actelor normative în domeniul alocațiilor capitale șicapitalizarea valorilor nou create din acestea;

- lipsa evidenței conforme a patrimoniului public și raportării veridice a situațiilor patrimoniale, precum și neasigurarea înregistrării integrale în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra unor bunuri imobile;

- evidența incompletă și denaturată, administrarea și gestionarea defectuoasă a patrimoniului public în condițiile neinventarierii și neînregistrării complete a proprietățilorpublice.

În consecință, rezumăm că resursele patrimoniale din gestiunea AAPL din raionul Ungheni nu sînt evaluate, administrate și folosite la justa valoare în interesul public.

Echipa de audit:

Controlor de stat principal/auditor public

(șef de echipă)Valentina Deliu

Controlor de stat superior/auditor publicElena Colibă

Responsabil de efectuarea și monitorizareamisiunii de audit:

Șef Direcția generală III

(auditul autorităților publice locale)Vladimir Potlog

Anexanr.1

Informații succinte privind raionul Ungheni, cadrul normativ-legislativ relevant (care vizează bazele juridice, organizatorice și financiare de constituire și utilizare a bugetului raionului, precum șievidența contabilă în autoritățile publice supuse auditării)și derularea procesului bugetar

Raionul Ungheni este amplasat geografic în partea central-vestică a Republicii Moldovași se învecinează cu raioanele Nisporeni, Călărași și Fălești. În partea de vest se mărginește cu rîul Prut care constituie frontiera dintre România și Republica Moldova, iar din anul 2007 aceasta este și hotarul cu Uniunea Europeană.

Suprafața totală a raionului la 01.01.2015 era de 108,3 mii ha, din care 50,1mii ha constituie terenurile cu destinație agricolă, 22,9 mii ha – terenurile fondului silvic, 2,7 mii ha – terenurile fondului apelor,și alte terenuri – 32,6 mii ha.Populația totală, conform datelor recensămîntului din anul 2014, constituie 107,7 mii locuitori, din care 35,3 mii –populația urbană,și 72,4 mii – populația rurală.Raionul Ungheni este o UAT de nivelul al doilea, conducerea căruia este efectuată de CRși de președintele raionului.Raionul este persoană juridică de drept public și dispune, în condițiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului și al altor unități administrativ-teritoriale. Organizarea administrativă a raionului cuprinde 33 de primării cu 12 sate, 19 comune și 2 orașe (Ungheni și Cornești).

În perioada supusă auditării, din bugetele UAT ale raionului Ungheni au fost finanțați: 328 de ordonatori secundari/terțiari de credite, inclusiv instituții: preșcolare – 52; de învățămînt primar – 4; de învățămînt secundar general – 45; de învățămînt neatribuite altor grupe – 47; biblioteci – 51; muzee – 3; case de cultură și cluburi – 60; alte instituții – 66 etc.

La 1 ianuarie 2016, numărul angajaților în domeniile finanțate din bugetele UAT ale raionului Ungheni a constituit 4153, inclusiv în: autoritățile executive – 217; instituțiilepreșcolare – 995; instituțiile de învățămînt primar – 84, instituțiile de învățămînt secundar – 1673; instituțiile de învățămînt neatribuite altor grupe – 182; biblioteci – 86; muzee – 12; case de cultură și cluburi – 198; alt personal –706.

În raion activează 11841 de agenți economici, inclusiv: 8246 de gospodării țărănești; 1245 de întreprinderi individuale, 1576 de societăți cu răspundere limitată și 774 de alțiagenți economici.

UAT, în conformitate cu prevederile legale, beneficiază de autonomie decizională, organizatorică, gestionară și financiară și are dreptul la inițiativă în ceea ce privește administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-și, în condițiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.

Pornind de la domeniile de activitate ale AAPL, stabilite prin Legea privind descentralizarea administrativă (nr.435-XVI din 28.12.2006), competențeleșiresponsabilitățileAAPLsînt structurate în două niveluri:

nivelul I – competențeleautorităților publice care sînt constituite și activează pe teritoriul orașului, comunei sau satului, pentru promovarea intereselor șisoluționarea problemelor colectivităților locale;

nivelul II – competențeleautorităților publice care sînt constituite și activează pe teritoriul raionului pentru promovarea intereselor șisoluționarea problemelor populațieiUAT. La fel, bugetele UATsînt structurate în bugetele UAT de nivelul I și de nivelul II.

În conformitate cu prevederile Legii menționate, AAPL de nivelurile I și II dispun de libertate deplină de acțiune în reglementarea și gestionarea oricărei chestiuni de interes local, care nu este exclusă din competența lor și nu este atribuită unei alte autorități. Alte competențe proprii AAPL pot fi atribuite acestora numai prin lege. În temeiul Legii nr.435-XVI din 26.12.2006, precum și al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006, APL se bucură de autonomie financiară, adoptă bugetul lor propriu, care este independent și separat de bugetul de stat,sînt persoane juridice de drept public și dispun de un patrimoniu distinct de cel al statului și al altor UAT. Totodată, AAPL de nivelurile I și II, precum și cele centrale pot coopera, în condițiile legii, pentru asigurarea realizării unor proiecte sau servicii publice care solicită eforturile comune ale acestor autorități, activitățile de cooperare urmînd a fi stabilite în acordurile semnate între părți, în strictă conformitate cu resursele bugetare și cu responsabilitățile asumate de ele.

Subiecții autonomiei locale prin care AAPLîși realizează autonomia locală în sate (comune), orașe (municipii) sînt consiliile locale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități executive, iar în raioane sînt consiliile raionale, ca autorități deliberative, șipreședinții de raioane, ca autorități executive.

Consiliile locale și cele raionale, primarii șipreședinții de raioane funcționează ca autorități administrative autonome, soluționînd treburile publice din sate (comune), orașe (municipii) și raioane, în condițiile legii.

Raporturile dintre autoritățile publice centrale și cele locale au la bază principiile autonomiei, legalității, transparențeiși colaborării în rezolvarea problemelor comune. Între autoritățile centrale și cele locale, între autoritățile publice de nivelul I și cele de nivelul II nu există raporturi de subordonare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale (nr.397-XV din 16.10.2003), bugetele UAT de nivelul I sînt bugetele locale care reprezintă bugetele satelor (comunelor), orașelor (municipiilor, cu excepția municipiului Chișinău), iar bugetul UAT de nivelul II – bugetul raional. Prin această lege sînt delimitate competențeleautorităților locale de nivelul I și nivelul II ce țin de repartizarea veniturilor între bugetele UATși efectuarea cheltuielilor publice. În limitele prevederilor legale, AAPL ale UATsînt responsabile de elaborarea și aprobarea bugetelor proprii în baza prevederilor legale și în conformitate cu Clasificația bugetară unică.

Prezentarea atît a bugetelor aprobate, cîtși a rapoartelor privind execuția bugetelor UAT este asigurată de fiecare autoritate executivă în parte, una dintre funcțiileDF din cadrul CR fiind generalizarea și prezentarea datelor (integral pe raion) la MF.

Cadrul normativ și legislativ relevant

Bazele juridice, organizatorice și financiare de constituire și utilizare a bugetului raionului sînt reglementate de:

· Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

· Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;

· Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

· Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;

· Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar etc.

 

Evidența contabilă în autoritățile publice auditate este reglementată de:

· Legea contabilitățiinr.113-XVI din 27.04.2007;

· Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelornr.93 din 19.07.2010;

· Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelornr.94 din 19.07.2010, precum și de alte acte cu caracter normativ.

Derularea procesului bugetar:

Derularea procesului bugetar la nivel local are loc în contextul procesului bugetar realizat pe scară națională. AAPL, cu responsabilități ce țin de elaborarea și aprobarea bugetelor locale, se împart în două categorii:

I – autorități reprezentative și deliberative (consiliile locale ale orașului, comunelor, satelor și ale raionului), care examinează și aprobă bugetul UAT;

II – autorități executive (primarii de orașe, sate, comune șipreședintele raionului, ca ordonatori/executori principali de buget), care asigură elaborarea proiectelor bugetelor locale de nivelul I și de nivelul II în baza normativelor stabilite, conform Notei metodologice privind elaborarea de către APL a proiectelor bugetelor UAT pentru anul 2015, elaborate de MF, și a prevederilor Legii nr.397-XV din 16.10.2003.

Executarea bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezoreria al MF,reflectîndu-se, în conformitate cu clasificația bugetară, în conturi distincte privind: a) încasarea veniturilor și b) efectuarea cheltuielilor în limita alocațiilor aprobate.

Bugetele de nivelul I, în sistemul actual, nu au stabilite relații directe cu bugetul de stat, toate relațiile fiind intermediate de UAT de nivelul II atît la etapele de planificare și de executare, cîtși la cea de raportare, care se realizează prin prezentarea către DF a proiectelor bugetelor UAT de nivelul I și a dărilor de seamă privind executarea bugetului.

Anexa nr.2

Obiectivele auditului, domeniul de aplicare și metodologia

Pentru a ghida activitatea de audit și a cuprinde aspectele ce țin de gestionarea patrimoniului raionului Ungheni, au fost elaborate următoarele obiective de audit:

· Obiectivul I. Au asigurat AAPL managementul financiar-contabil al fondurilor proprietate publică și veridicitatea raportărilor financiare?

· Obiectivul II. Au asig