15 lunl s 13 p Afacerea Portulul Constanta_seria_2... · PORTUL01 CONSTANTA Garanti*...

of 4 /4
SERIA IL ANUL II, No. 299. nditia a treia VINERI, 8 NOEMBRE 1896 NUMARUL 10 BANI ABONA!IFNTELE Incep la 1 el 15 ale fie- carellunI el se plateee tot- d'a -una inainte In Fh 4cwresti la Casa Administratiel In judele si atreine,tatI prin mandate postale Un an In tari 30 let ; In streinitate 50 lei e ami ... 15 > ' » 15 *tee lunl . 8 . ' s 13 Un numir in streinitate 30 baril MANUSCRISELF NU SE INAPOIAZA BFDACTIA No. e STRADA CLEMENTEI No. á 0 NUMARUL 10 BANI ANIINCIIl7BILE In Bucurestl si judete sa numat la Adminietra ie In strainitate, direct is a.dsiw4irali si la toate oficiile de publicitate Anunciarl la pag. IV 0.30 b. liais . . III =. lei . p II 8. . . Insertüle si reclamele 8 lei rindul Us suait ochltl $0 bail ADM1NIATBATIA No. é. STRADA CLEMENTRI No. 3. Afacerea Portulul Constanta VESTEJIREA PLASTOGRAFILOR Prevederile noastre s'ait tinplinit. Stätescu-Vasiliu aú luat sub scu- tul lor pe plastografii ci calomnia- torii Mitropolitului Primat, dînd o ordonantä de nelcrmärire in a- facerea scrisorilor ci injuriilor publicate de Vointa Nationalä. $i n'a fost de ajuns aceastä o- dioasä procedare a judecätorului de instructie, a mai trebuit ca dina sä fie insotitä de un simu- lacru de cercetäri, de o prefäcutä con,stiincioasä indeplinire a da- toriei din partea magistratuluï. Lu/ni îndelungate, el a simulat cercetäri, ascultäri de martori, descinderi locale, perquisitiuni, spre a s firci prin a iscäli ceea ce avea poruncä sä iscäleascä de la înce- put : osinda reclamantz.tlui, glori- ficarea vinovafilor. E comedia hotului de pägubac. Intr'wn proces de natura acelui ce Mitropolitul Primat intenta ca- lomniatorilor säi, linia de purtare a judecätorului de instructie e cunoscutà ori-cärui magistrat cin- stit. El n'are alt mandat de cit sä deschidä reclamantului affile C,urtiï ou Jurati, ci ast-fel s'a procedat tot-d'a-una. Nu e vorba de o crimä, nu e vorba de arestarea preventiva a presupusului culpabil, nu e vorba de nid o mäsurä vexatorie, spre a fi in drept judecätorul de instruc- tie sä cutreere toate judetele ci sä aducä sute de martori, ca sä aibä conctiinta impäcatä, a n'a trecut peste drepturile sale. Aici, Mitropolitul, dupa ce i se refuzase odatä deja de cätre Pre- cedintele Curtei cu Jurati dreptul de a da ochi cu calomniatorii set, reinoise cererea cätre judecätorul de instructie, nu pentru ca jude- cätorul sä devie acuzatorul Vointel, dar ca sä dea reclamantului posi- bilitatea de a dovedi cä falce aú fost acuzärile, plastografiate eraü scrisorile. CTZnd Sinodul a judecat ilegal, cänd Casatia, institufia in drept se judece, n'a judecat de lm, era o datorie de conctiintet pentru un ma- gistrat integru sä permi.tä Mitro- politului de a merge înaintea Ju- ratilor, ci e o ingrozitoare iniqui- tate sä se dea Vointel Nationale o d protectiune de care nu s'a bucurat, nici odatä, nici un deliquel t in materie de delict de presa. 0, ait este de scirboa,set proce- darea judecätorului de instructie Vasiliu; ordonanta sa este o satis- facie mai mare de cit hotärirea ce ar fi putut sä dea juratii sei mai binevoitori reclamantului. Cind guvernul se schimbä in apärätor al plastografilor, el dä prin aceasta cea mai strälucitä satisfactie Mitropolitului. E vre-nn naiv astä-zi care sä creadä cet dadi guvernul poseda cea mai midi dovadä, iar nu pro- be zdrobitoare despre vinoväfia Mitropolitului, dacä guvernul avea convingerea cä plastografii de la Vointa vor fi achitati nu s'ar y fi gräbit sä trimitä afacerea inain- tea Ourla cu jurati? Nu e nid unul. Nerufinarea j udecätorului de in- strucfie, instrument orb ci servil al ministruluï de justifie, este mai mult de cit condamnarea Vointei, e vestejirea guverwului care nu indräznecte sä lase pe reclamant f atä 42n f aä C2G calOmniatOri2. Stätescu a iscälit ast-fel sentinta de nevinovätie a Mitropolitului. 11111. PERFIDIA LUI PARTHENIE ln priviuta lucercarilor judecätoruluT de instructie Vasilid de a indupleca pe Mitro- politul Primat Ghenadie ca sä cearä revi- zuirea hotärireT Sinodulul, mal primim ur- mätoarele date absolut autentice : Agentul guvernulul Vasiliu atnceput prin a Induiosa pe I. P. S. Mitropolit Ghenadie, spuniudu-1 ea Parthenie se cadeste amar de cele petrecute, cä este foarte tnï<hnit si cu totul desgustat de tovaräsil sal din nele- giuita locotenenta, in cit, daca ar putea, s'ar retrage bucuros spre a se duce la monas- tire ca sä resufle si sä se pocäiascä. La aceastä jalnicä peroratie Mitropolitul Ghenadie a raspuns ca nu se Indoente de cäinta intima a tutulor detractorilor sal tru cit. 'sl-ad Incärcat constiinta cu o cri- rnä si cä din parte-1 tl recomandä la mila Domnulul, ne nutrind nicl un simtimint de razbunare asupra nimänul. Judecatorul Vasiliu, dupa mai multe alte preambule, puse in cele din urmä categoric urmätoarea cestiune : Inalt Prea Sfinte, de ce nu insár- cinalï in scris pe Pärintele Parthenie set vä cearä si sus,t,ie revizuirea hotarîreï Sf. Sinod, dicï sunt sigur ca veti obtine in- data ertarea duhovntceascä si deplina rea- bilitare In ierarchia Arhiereascä,de oare-ce Episcopul Parthenie tine Sinodul in mina si guvernul nu iese din cuvintul sad In a- facerile Bisericesti. §i ast-fel lucrurile s'ar inpäca pentru toatä lumea. Mitropolitul Primat a räspuns scurt cä n'are a face niel o cerere, Iutru cit a fost lovit eu cea mal flagranta nelegiuire. Din aceastä Incercare reiese invaderat, urmätoarea manoperä perfida a lui Par- t henie: Incerctnd a obtine un mandat de impa- ciuire de la Mitropolitul Ghenadie, pe de o parte ohtinea declaratia legala pentru va- canta de Mitropolit Primat, iar pe de alta parte 'si impunea candidatura prin faptul cä urma a-1 se datora impäcarea si solu- tiunea definitiva a afacerel !.. iretenia lnsä prea a fost cusutä cu ata alba si Rosul Episcop s'a arätat o data mai mult infam si perfid. B.N. 41111». VIITOARELE INTERPELAR! Mesagiul de deschidere al Corpurilor Legiuitoare, ne va anunta negresit nu- meroasele visurl de aur pe hlrtie ale guvernulul liberal pentru fericirea aces - tel tari. De se va andeplini vre -unul singur clin ele, aceasta o vom vedea in scurt timp, dar un lucru ramine cert si a- nume : Nepriceperea guvernulul, admi- nistratia sa pacatoasa si ilegala a creat o ast -fel de atmosfera, in cif se poate prevedea cu siguranta cui partea cea mal !nsemnatä a sesiunel pilla la va- cantele Cräciunulul, va fi intrebuintatä de guvern spre a da socoteala de toate ticalosiile sale, dintre cari : I) Cestiunea judecateT ilegale a Mitropolitu- lui si detronarea sa imediata dupa inchiderea sesiunel legislative trecute. 2) Scandaloasa tagada de dreptate in proce- sul intestat de Mitropolit, ziarulul Voinfa Va- tionalä. 3) Amestecul ministrulu! Justitiel in atribu- tiunile judecatorilor de instructie, relativ la departarea judecatorulul Darescu din Bucurestl, Triscu din Craiova, etc. 4) Atitudinea guvernuluT In descoperirea abu- surilor de la Galata. 5) Starea deplorabile a administratiunilor Pri- mariilor urbane ; ghesefturile de la Tas!, Ploestl, Hus', etc. 6) Conventiunea consulara cu Grecia. 7) Cestiunea nationala. 8) *coalele romine din Macedonia, si supri- marea subventiunilor. 9) Cestiunea revocaret consululul general din Constantinopole, Radu Sturdza. 10) Arendarea scandaloasa a morie! Po- telu. 11) A.ngajatnentele guvernulul ln politica ex. terna in orma vizitel Imparatulul Austriel. 12) Rafueala generalulut Budisteanu in ces - tiunea armamentuluT nostru ciomag. 13) Situatia lui Stolojan in cabinet sisgomo- tele de remaniere ministeriala. 14) Refusul guvernuluT de a da autorisatie sa se initinteze chile ferate de interes local st piodicele aduse ast-fel desvoltarel industriel si comerciului nostro. 15) Ghesefturile facute eu prelungirea con - tractuluT lucrarilor portulut Constants, fare li- citatiune si in contra prescriptiunilor legal vo- tata de parlament. Notati bine cä in aceasta scurtä no- menclatura', no' n'am trecut de cit ces - tiunile cele rital arzätoare, cele cari sa gäsesc in mintea tuturor. In resumat, se pregatesc numeroase zile amare pentru d -nu Dim. Sturdza si colegil d -sale din guvern. APACEREA PORTUL01 CONSTANTA Garanti* antreprenoruluìí.Dfirui- rea a juuiätate de garantie. Dupä ce am arätat conditiuni- le suspecte in cari s'ait mei rit lu- crärile portuluï Constan f a ci in cari s'ait adjudecat ci enceput a- ceste lucran , set povestinl un fapt de toatet gravitatea. Garantia antreprenorului In vederea lieitatiu ei se intoc- mise un caiet de sartite atît pen- tru lucrarea in total, cit ci pen- tru lucreirile restrinse ale unui sin - gur basen. Caietul de sarcini a fost trimes caselor din sträinätate, cu o scri- soare in care se zicea intre al- tele : «Les travaux seront exécutés sur séries de prix d'après les pro - jets définitifs et les conditions du cahier des charges ci- annexées» . adicà : Lucrärile vor fi executate asu- pra seriilor de pretwri dupa' pro iectele definitive ci conditiunile ca- etului de sarcine aci anexate» . Iatei ce gäsim in caietul de sar- cine, la articolul 66, sub titlul ga- rantia definitiva (cautiune) : Art. 66. G arantia definiti- vil ce antreprenorul urmea- zä sá depunii conform art. 4 a conditiunilor generale, inainte de subscrierea con - tractului, va fi de cinci la sut& (S " ") din valoarea lu- e/41410r dupa' devis. Dárnirea a jumátate din garantie Cu toate cei textul acesta e atît de ciar, ministral, din pro - pria lui autoritate, a re- dus garantia de la 5 °I° la Acest lucru e atit de extraordinar in cit pare de necrezut. , i cu Coate acestea e aca. Ministrul a däruit d -lui Hallier aproape jumátate din garantie, ceea ce face mai bine de o ju- mátate milion la care a re- nu ntat. Ne oprim ait aci. Dar vom re- veni asupra acestei a facer!, ca i asupra multor altora la portul Constants. PENTRU D. C. F. ROBESCU Gazeta a anuntal ca de oare -ce am avut in- drazneala sit atacara adminislratia guvernulul liberal, ea va arata pretinsa destrabalare ce a domnit la Primaria Capitalel sub conser- va tort. *i in adevar de cind a reinceput campania opozitiel, a reinceput sa lucreze la Primarie cornista de ancheta care de un an aduna, in lip- sa de probe... jetoane de presenta. Acum presa liberala publica pretinsele do- vezT de destrabalare cari se vede prin citarea datelor si nuinerilor dosarelor ca emana chiar din Primarie. Noi credeam ca d. Robescu, a caria activitate pina acorn s'a semnalat pumai prin scotocirea dosarelor, repuntase .acum in urmä la polemica dupa nenorocita campapie din prima -vara tre - cula. care a avut de rezultat sa tnzestreze pe d. Filipescu eu o frumoasa colectie de scuze Inscrise in procese - verbale de catre oamenia pe cari poltronul de la Primarie ii a pus inainte si care a atras d -lui Robescu o corectiune de pe orma careta trebue sa sienta si azi ustura- tura vanataelor. Dar vroeste aeum d -sa sa reinceapa ? Bucu- ros. Nol avem in tot - d'aura calcavure la dispo- zitia lui. De ce a gasit el acum prilej ca sa se a- gate? De exproprierile din strada Francmasoni si de cumpararea unid loe al d -lui Al. Sc. Ghica. De ce s'a facut ateste lucrar! ? Pentru ca ne ad parut utile si asa a pretuit consiliul co- munal. Ambele operatiuui s'ait facut In mod corect. Prin urmare nicd n'am avea sa va dam alte explicatiunl, eu atit mai mult eu cut n'avem de gind dupa ani de zile sa ne tinem de raspun- suri eu privire la lucrurl despre cari macar ar trebui sa ne trimeata dosarele spre a ne reim- prospata memoria. Dar pentru azi vom da un seurt räspuns la insanitatile 1nsirate in'patru lungi articole, spre a Invedera halul de timpeala in care a ajuns personagiul de altminterl in destul de cunos- cut prin marginirea lui, care se stia in capul Primarie!. Despre exproprierile din strada Francmasoni zice ca s'a Meut un lucru gray, cite! lucrarea trebuia facuta in numele ministerului de res - bel, care avea interes ca exproprierea sa se de- savirsasca, si ca Primaria veche n'a luat o do- vada despre aceasta, ci s'a multumit pe parola ministruluT. Fara a mat cercata in dosare, se gilt este ras - punsul in chiar articolul aparut in Voinfa Na- tionalä care zice cit prin adrese repetate, mi- nisterul de resbel a cerut ca sa se faca lu- crarile. Dar imbecilul nu pricepe si noi n'avem pre- tentia de á l face sa priceapa. Primaria avea sa rectifico stradale din toata partes aceea a loeulai, In vederea gara centrale si in special trebuia sa rectifica strada Franc- masoni pe care mereit sit deschidea circulatia de autoritatile militare. Primaria mal obtine sa participe si ministerul de resbel la ace §te lu- crar! §i imbecilul nu e multumit, si sa mazga- lese coloane de ziar pentru aceasta si sa pla- tese pentru asa descoperirT diurne consilierilor comunali si unul inspector care, cind iT s'a ce- rut, a descoperit chiar si hotu! pe seama lui Beizadea Mitica, intr'un raport despre care vom avea prilej sa ne ocupam. Dar eu locul d -lui Ghica, fost senator, ce e ? Se zice ca s'a Meut aceasta expropriere pentru a sa deschide strade, cänd deja sa votase legea marginirel oresulia, care interzicea deschidere de strade In atea zona a orasuln!. Aci imbecilul minte in mod sfruntat. Nu s'a fácut niel o expropiere in urma declaratiunel de utilitate publica a vre -une! strade. Din con- tra, toemal pentru a se impiedica deschider! de strade, sa prevedea chier In lege ca sa se cumpere loeurl in jurul Bucurestilor apre a sa anexa pe cát sa poste comunel proprietatea zonal a patra. Primele locur! pe cari s'a gândit administra- Va de atuncT a le cumpara ait fost acelea pe cari proprietaril tntocmisera planurl de parce- lare si de deschideri de strade. In acelasi timp s'a negociat si Cu d. Al. Ghica si eu d. Gene- ral Candiano Popescu si tome pentru a sa impedita pe acele locurl deschiderile de strade proiettate. Pe lunga cele - l'alte locul d -lui Al. Ghisa s'a luat pe un pret exceptional de avan- tagios, ceea -ce a facut ea eumparatoarea a fost aprobata si de consiliul de ministri. N'aveam sa va dam niel o explicatie. Prima- ria era libera sa cumpere terenurile ce pre- tuia ca -i pot fi de fotos. Ceea -ce ar fi putut fina sa autorize o cerere de explicatiun!, ar fi tost daca o casa supusa retrageril ca aceea a d -lui Stätescu si pentru care proprietarul prin tre! declaratiunl auten- tics sa obliga a sa pune pe retragere, ar fi fost eomparata de primarie. Acest gheseft a fost propus (cum dovedeste «Monitorul Comunal») de pungasul ce sa aflä azl in capri primarie! si numal deuuntarea noastre a impedicat savirsirea hotiel. Acest ora irisa mat are neobrazarea sa mal vorbeasca si intre altele sa mal publice doua lungi articola spre a acuza fosta administratie de faptele a doul functionarT: unul d. St. Sutri, ,si altul un biet functionar Cu 150 lei pe luna, d. Hrist. Mihaeseu. Ambi! a0 fost dati judecatil inainte ca libe- rali! sa calce prin primarie. Acest lucro care ar trebui sa invedereze ein- stea une! administrat.inni care nu cruta pe functionarii incoeecti, pare culpabil aceluia care nu numeste niel un functionar In primarie fart ca sa fi trecut pe la eunoscutele agentil cari percep, in numele primaruluT, o suma de la fie -care candidat la vre -o slujba. ,.T-P.TB UVA_ PO.t .TICA De cite-off Ion Brätianu simtea cä se apropie pentru partidul sad, ziva socoteli- lor si cä o crizä ministerial& este iminentä, recurgea ea ultim argument de convingere al elemestelor disidente, la primejdia ce bate la portile tare!. Dupa prorocirile sale ar fi urmat de la 1884 si pina la 1887 ca in vre -o zece ria- duri sä tsbucneascä resbelul dintre Fran- cia si Germania, sad sä intervie militäreste Rusia in RomInia spre a trece In Bul- garia. Prin cite -va cuvinte infläcärate fäciud apel la patriotismul deputatilor, tl invita la urma urmelor sä nu cearä eu multó in- sistenta eliminarea lui Radu Mihai din Mi- nister, cäcl altminterea tara va fi In pri- mejdie si negresit dusmanul va calca pä- mintul rominesc. Ori cit era de copiläreascä legatura din - tre mentinerea unul Ministri in guvern, cu mentinerea !Ace( europene, deputatil colec- tivistl se multunlead eu ateste destäinurl sensationale s1 triza treces pentru cit -va time. D. Dint. Sturdza, credincios urmas al scoalel colectiviste din trecut, reediteazä la 1896 farsa gravelor evenimente ce se pregätesc. Data aceasta pericolul pare cä nu mal vine din Rusia sad Germania, ci direct de la Canstantinopole, si d. Ditnitrie Sturdza spre a pune ca ät netnultumirilor Arme - niel, n'a gäsit alti solutiune mal lnteleapta de ctt mentinerea guvernulul actual, sub re- numita presedintie a intendentulul princi- pesel Gorciakof. Cea mal mica schiurbare ar fi de natura' a pude foc Orientulul ! D. Dintitrie Sturdza a sftrsit zictnd: cAr- menil se agita, Turcii sunt slabs ! Nol credem cä guvernul sad e mal slab de cut Turcii ! Na> TRIBUNA LITERARA SNOAVE BUNI. LEGE Se intímpla la un drum, un popä, un romin si un Ligan umblaü pe cale Gite- si trel spre unde le era vrerea sä se duca'. Pe la namiezi asa, li se fäcu foame. Fie -care din e1 avec merinde cu el ca' aveaü de Meut cale lunga. Popa avea brinzä, romïnul carne de miel si tiga- nul peste särat. Se dädurä sub un porn ca sa se a- pere de arsita soarelul, intinserä de mincare pe o basma rosie a popil, se inchinar& si hai sa inceapa sa im- buce. Popa, de colo, ce sa faca el sa guste si din mincarea alorlalti tovaräsl de drum ?... zise : Stati, ca' dupa lege se cade cind mänincä la drum un preot cu niscal drept credinciosi, drept credinciosil sa imparta merindea eu preotul. Dar popa nu'mparte, parinteo ? intrebä tiganul. Nu, cä e de ajuns cinstea ca sta cu el de mänincä la un loc. Si asa gusta popa adita ce gust& ca manincä cum se cade si din mie - lul rominulul si din pestele tiganului! Tiganul se uita la el cum imbuca, -- cä imbuca de parca i se batea zece nebuni la gura si väzind ca si !el siro- minul romín mal -mal fläminzl, zise : Aoleo, taita parinteo, buna lege al !.. Mincasi si pestele men si mielul lui Mihal. ZÁU, N'AM FUHAT'O la un sigan o gisca si porneste sä o dug# la nasi -säü, ca' era ajunul Cräciu- nului si la sarbatori mari, multe vedea tiganul de la el. Mergind el asa pe cale, cä nasi-san sedea intr'alt sat iacä il iese in drum o iapa. A vazut'o tiganul singurä si i -a fost sä nu'I fie urit : a incalecat pe ea, si eu gisca la subtioara a pornit inte. A ajuns la nasi -säü, i -a sarutat mina, 1 -a intrebat de sänätate si i -a inminat ploconul. Nasi -säü i -a multumit si a dat drumul gistel intre gistele lui, in bataturä. Gisca cum s'a väzut intre se- menele el, a inceput a se scutura si a garai. Tiganulul, ce i s'a parut nebunul ?... Ca il spune gisca ca a furat iapa. Incepu sa se anchine si sa zita: Zan n'am furat iapa, näsicule ; sa 'ml ajute D -zeti daca n'am gäsit'o pe drum. CU TOTE Ce'1 impinge dracu pe un pardalnie de popa, se apucä sa se tie dupa ne- vasta unui roman din sat. Spune'I azl o vorbä, spune'l moine alta... ademeneste muerea si se invoeste sä I primeasca in casa antr'o seara când il era bärbatul dus la târg. Dar bärbatul orI ca' banuia, ori cine stie din ce pricina, se intoarse atas& pe neasteptate si da de popa in casa cu nevastä -sa. Ce sa' -I faca' el dupa ce '1 -a bätut bine ca sa -1 batjocoreascä de tot ?... Sa -1 bage in cocina porcilor sa stea pana a doua -zi. Cand il viri in cocina', porcil pria in- tunerec, speriati ca' au zeati zgomot si simteatû natie sträinä intre el, incepura a gi'ohai. Dar popa de colo, cu duhul blandetel, väzänd ca' n'are incotro, zise : Cu totil taita', cu Lotil pana mane de dilnineata ! Si NU TELC} DE GIEABA Pe vremea räzboiului de fu acum douä -zecl de ani, futre soldatil unui re- gitnent care intrase in foc, era si un jidan fritos tare. Cand auzi el pocniturile de puscl si bubuiturile de tunuri, si auzi suerandu -t gloantele pe la urechi si väzu pic.ind soldatil cu gramada imprejurul lui, vici una niel doua prinse a da dosul. Un capitan il väzu si se rasti la el: Unde fuga jidane, ca te dobor ! Nu fug sa trait! dotn'le capitanule, zise jidanul oprindu -se din fuga, da purea mea bate departe si trece glon- tul dincolo de turc!, ma' departam In colo ca de oi trage sä caza glontul drept in mijlocul sor, sä nu trag de geaba.

Embed Size (px)

Transcript of 15 lunl s 13 p Afacerea Portulul Constanta_seria_2... · PORTUL01 CONSTANTA Garanti*...

 • SERIA IL ANUL II, No. 299. nditia a treia VINERI, 8 NOEMBRE 1896NUMARUL 10 BANI

  ABONA!IFNTELEIncep la 1 el 15 ale fie- carellunI el se plateee

  tot- d'a -una inainteIn Fh 4cwresti la Casa Administratiel

  In judele si atreine,tatI prin mandate postaleUn an In tari 30 let ; In streinitate 50 lei

  e ami ... 15 > ' 15*teelunl . 8 . ' s 13

  Un numir in streinitate 30 baril

  MANUSCRISELF NU SE INAPOIAZA

  BFDACTIANo. e STRADA CLEMENTEI No.

  0NUMARUL 10 BANI

  ANIINCIIl7BILEIn Bucurestl si judete sa numat la

  Adminietra ieIn strainitate, direct is a.dsiw4irali si la

  toate oficiile de publicitateAnunciarl la pag. IV 0.30 b. liais

  . . III =. lei. p II 8. . .

  Insertle si reclamele 8 lei rindul

  Us suait ochltl $0 bailADM1NIATBATIA

  No. . STRADA CLEMENTRI No. 3.

  Afacerea Portulul ConstantaVESTEJIREA

  PLASTOGRAFILOR

  Prevederile noastre s'ait tinplinit.Sttescu-Vasiliu a luat sub scu-

  tul lor pe plastografii ci calomnia-torii Mitropolitului Primat, dndo ordonant de nelcrmrire in a-facerea scrisorilor ci injuriilorpublicate de Vointa National.

  $i n'a fost de ajuns aceast o-dioas procedare a judectoruluide instructie, a mai trebuit cadina s fie insotit de un simu-lacru de cercetri, de o prefcutcon,stiincioas indeplinire a da-toriei din partea magistratulu.

  Lu/ni ndelungate, el a simulatcercetri, ascultri de martori,descinderi locale, perquisitiuni, sprea s firci prin a iscli ceea ce aveaporunc s iscleasc de la nce-put : osinda reclamantz.tlui, glori-ficarea vinovafilor.

  E comedia hotului de pgubac.Intr'wn proces de natura acelui

  ce Mitropolitul Primat intenta ca-lomniatorilor si, linia de purtarea judectorului de instructie ecunoscut ori-crui magistrat cin-stit. El n'are alt mandat de cits deschid reclamantului affileC,urti ou Jurati, ci ast-fel s'aprocedat tot-d'a-una.

  Nu e vorba de o crim, nu evorba de arestarea preventiva apresupusului culpabil, nu e vorbade nid o msur vexatorie, sprea fi in drept judectorul de instruc-tie s cutreere toate judetele ci saduc sute de martori, ca s aibconctiinta impcat, a n'a trecutpeste drepturile sale.

  Aici, Mitropolitul, dupa ce i serefuzase odat deja de ctre Pre-cedintele Curtei cu Jurati dreptulde a da ochi cu calomniatorii set,reinoise cererea ctre judectorulde instructie, nu pentru ca jude-ctorul s devie acuzatorul Vointel,dar ca s dea reclamantului posi-bilitatea de a dovedi c falce afost acuzrile, plastografiate erascrisorile.

  CTZnd Sinodul a judecat ilegal,cnd Casatia, institufia in dreptse judece, n'a judecat de lm, era odatorie de conctiintet pentru un ma-gistrat integru s permi.t Mitro-politului de a merge naintea Ju-ratilor, ci e o ingrozitoare iniqui-tate s se dea Vointel Nationale o

  d protectiune de care nu s'a bucurat,nici odat, nici un deliquel t inmaterie de delict de presa.

  0, ait este de scirboa,set proce-darea judectorului de instructieVasiliu; ordonanta sa este o satis-facie mai mare de cit hotrireace ar fi putut s dea juratii seimai binevoitori reclamantului.

  Cind guvernul se schimb inaprtor al plastografilor, el dprin aceasta cea mai strlucitsatisfactie Mitropolitului.

  E vre-nn naiv ast-zi care scread cet dadi guvernul posedacea mai midi dovad, iar nu pro-be zdrobitoare despre vinovfiaMitropolitului, dac guvernul aveaconvingerea c plastografii de laVointa vor fi achitati nu s'ar

  y fi grbit s trimit afacerea inain-tea Ourla cu jurati?

  Nu e nid unul.Nerufinarea j udectorului de in-

  strucfie, instrument orb ci servilal ministrulu de justifie, este maimult de cit condamnarea Vointei,e vestejirea guverwului care nu

  indrznecte s lase pe reclamantf at 42n f a C2G calOmniatOri2.

  Sttescu a isclit ast-fel sentintade nevinovtie a Mitropolitului.

  11111.

  PERFIDIA LUI PARTHENIE

  ln priviuta lucercarilor judectoruluT deinstructie Vasilid de a indupleca pe Mitro-politul Primat Ghenadie ca s cear revi-zuirea hotrireT Sinodulul, mal primim ur-mtoarele date absolut autentice :

  Agentul guvernulul Vasiliu atnceput prina Induiosa pe I. P. S. Mitropolit Ghenadie,spuniudu-1 ea Parthenie se cadeste amar decele petrecute, c este foarte tn

 • E P O C A

  TARA ZIP.,CITISta intr'o zi un arendas de vorb cu

  cati-va prietenl la citrciunta din sat, a-farti sub umbrar.

  Pe c9nd vorbeatl el, iac niste hotsn fiare ; fl ducea clrasil la sub-pre-ectur

  Sei uit arendasul si vede printre elpe un Ligan pe care -f stia ca abia sca-pase din puscrie de nu era o luna.

  Dar bine, ni rigane, l zise, nicin'al esit bine din puse frie, si iar te -a'apucat de blestemtii ?

  Nu, boiarule ; pa mine m'a luatmartor!

  Ce fel de ni artor mal, legat eulantw-I ?.. intreb boerul.

  Apol tara zapacita, boiarule, nnsta[ dumneata.

  Dnnritrro 19tainceseu.

  .'LATERE-6ARTA eSTEI N

  IN VENTILhV I, DESCOPERIRI

  Telantograt-a>tl. Electroartografnl

  Aveam telegraful, aveanr telefonul, tele-patia, telescopul, telalil, telegaril, avem as-tan Telautograful, aparat, zice inventato -rul sa, menit a reproduce scriitura la dis-tanta.

  Telegraful este deja o institutiune asade Invechita... Ce e mal banal astazl deLit sa bat1 o depesa, ehiar fiind de eel malblind naturel ?

  Telefonul e tirai tirar, dar vorba strabunulo! Traan :

  Verba volant...Ce ingenios, gindea profesorul american

  Elisha Gray, ar fi un instrument care, pre-sintind, avautagiul rapiditatil telegrafului,ne -ar permite sa comunicara eu o persoanadepartata, intr'uii mod care sa dea ziselornoastre cararterul de veracitate netaga-duita al autoscrierii.

  Cite nelntelegerl, elle quiproquo, lacari prin o rea transcriptie telegrafistuldadea nastere, suprimate, si cind destina -tortil va avea la mina slovele negre pro -pril ale corespondentulul, acest din urinanu va mal putea da u dezmintire for-mata.

  Al zis ca nu ver primi nici -o -data safil ministru In acest guvern odios ?

  Eu am zis ? Niei -o -data ! I)a o des -mintire formala la aceasta insinuatiune ra-voitoare din partea acelora cari, gelosi de!natta pozitiune de ministru la care ajun-sel prin capacitatile mele personale...

  Pal, uite telegrama prin care In ter -ment violenti stigmatizal acest guverncare...

  Infame manopere ! Oribile machina -tiuni ! Aceasta telegrama a Post lnjghebatasi data de atei cari. etc...

  lata o scena care nu se va mal puteaproduce In viitor, daca eminentul nojupoliticien Z... in un arces de turba va serie,Cu ajutorul telautografulul, prietenulul samomentan, nu mal putiu eminentului poli -ticien X..., despre odiozitatea guvernulutdin care doua zile apol va face parte...

  Ideea transrniteril scrierit la distanta nune vine de la Chin "zl, ca praful de pasca,ca ata de taiat sapunul si atitea allele, saavem curajul s'o afirmam.

  In 1879 Cowper inventa peana elettrico,constituita din un transniitator si un recep-tor asezatl la distarita, In legatura princonductora elettrici cari le cornuiiicau de-plasart sincroruice si geometric identice saproportionale.

  Clnd serial eu transwitatorul pe o bandade hirtie ce se desfasura eu o iutealaforma, se reproducea pe receptor aceleasicarattere pe o a doua banda de hirtie des -fasurindu-se In acelas sens relativ, eu omistare tot uniforma.

  Acest aparat avea mari inconveniente :trebuia sa seni pe o banda de hirtie carese desfasura (ceea -ce cerea o indeminare eutotul speciala) si nurnal pe o banda st finita ;ori -ce corectiune, ori -ce schinibare era im-posibila. Nu e dar de mirare ca acest apa-rat sa nu fi avut succes.

  In timpul din urina, profesorul ElishaGray a prezintat preset de la New Yorksi Chicago Telautograful inventat ded -sa.

  Transmitatorul Telautografului se coni -pune din un creion de care sunt legatedoua fire in unghiu drept, fie -care modifi-clnd un circuit electric. Hlrtia pe care sestrie se alla pe o placa metalica, care sepoate pune In contact eu circuitul electricprin o usoara presiune a creionulul.

  Beceptorul transcrie mesagiul eu un sti-let de sticla, aceasta mistare fiind rezul-tanta miscarilor rectilineare transmise. De-senmuri ehiar pot fi transmise ast -fel cumare fidelitate. Hirtia fiind imobila, poti salnaintezt, sa dal Inapol, sa corectezi, sastergl, etc.

  Rapiditatea este limitata de lndeminareascriitorulul ; s'a putut serie pina la 35 vorhepe minuta.

  Vorba ar fi sit se instaleze ;etele si biu-rourl centrale telautografice, cum sunt birou-rile telegrafice actuale, eu avantagil spe-ciale, precum inviolabilitatea, caraLterril se-cret si permanent al mesagielor si posibi-litatea transmiterel ehiar In absenta desti -natorulul.

  Prin Intrebuintarea posibila a releurilor,discanta de transmisiune a telautorjramelorpare a fi nelinutata.

  Intrevedem epoca cind un bancher dinBucr,restl va serrara un eek pentru Paris,Cu aceeasl repeziciune cu care asta -zI co-munica cu corespondentul sala Parizian prinprocedenl telegrafie ordinar.

  Mal minima iosa pare a fi Electroarto-graful domnultil M. N. S. Amstutz, inginerdin Cleveland (Ohio, Statele- Unite).

  Prin combivatiunea ingenioasa a proprie -tatiloi- gelatinet bicromale, a legilor propa-gatiunii cureutulul electric, a sistemelor debincronisatiune la distaiita a doua axe cari

  se Invirtesc. Electroartograful d -lui Amstutzse Incumeta a trasmite si reproduce la dis -tanta imaginele fotografice.

  Pas, domnule casier, de o mal sterge eucasa atuncr Lind, gracie Electroartografulut,iiiutra d -tale va putea fi raspindita ;t laminute In Coate unghiur-ile taret.

  Ortens.

  I1\1F0111,144TIiSe atribue guvernulut intentiunea

  de a presinta Corpurilor legiuitoareun proect de lege pentru construc-tiunea unel liniT ferate intre Cons-tanta si Tulcea.

  Aceasta linie ar fi fost proectatain urina calatoriet M. S. Regelul laConstanta, cu prilejul solelunitatelnuneret pietret fundamentale a por-tulut.

  D. Nicolae D. Cantacuzino, sect e-tar al legatiunel noastre din Viena,a fost insarcinat sa gireze afacerilelegatiunel romine la Atena.

  D. Eug. E. Statescu, fiul ministru-lui justitiei, care a isbutit cel d'in-nia la examenul de atasat de le-gatiune si care avea dreptul la pri-ma vacanta, a renuntat la acel dreptin favoarea d-lut N. Filodor.

  D. Statescu va fi numit in curindatasat la Paris.

  MIM101111111111

  In cursul acestei lunl se va faceinaugurarea halet Trajan, a carelconstructiune a fost facuta subadministratiunea conservatoare.

  Guvernul a renuntat a mai tineo ntrunire publica in Capital,Duminica viitoare.

  Hotarrea aceasta a f ost buatin unna neintelegerilor cari dom-nesc in rindurile guvernamenta-lilor.

  0 telegrama din Viena ne a-punta ca contele Stuergkh, atasatmilitar pe lnga legatiunea austroungara din Bucuresct, a fost re-chemat in activitate si inlocuit priacapitanul de stat -major dl. cavalerTeodor Iordan Boswardowski.

  Duminica, 10 Noembrie, se va celebrala mosia Cmrzanl din judetul Suceavaedstoria amiculul si colaboratorululnostru Constantin Romanescu cu domnisoara Ana Mortun, fiica d -lui Em.Mortun, mare proprietar din Suceava.

  Urm toate fericirile tinerel perechi.vvComitetul national-studentesc nvitft

  pe d-nii studentl a veni in ziva de Sf.Mihail, 8 Noembrie, ora :3 si jum., laUniversitate, pentru a porni in corporesi cu drapelul albastru al studentilor,a biserica S-tulut Mihalr unde se va o-ticia un servici religios in ntenioriamarelul Domn al ominilor.

  RECURSUL STEIRER

  Sectiunea a 11 -a a Inaltel Curti de Casa -tiune a judecat eri recursul facut decl -na Maria Steiner, moasa Lusgarten, sidoica Radulescu, In contra ordonantel Ca-merel de punere sub acuzare In aface-rea crimen de pruncucidere ce li se im-puta.

  Inca de la orele 12 sala de sedinta aCurtel este literalmente plana de lume ;accesul sale' este aproape itnposibil ; a-paratoril chiar al recurentelor allia potstrabate, pina la locul destinai avoca-t icor.

  In auditorio, mal multi membri din fa-milia d -net Steiner, multe doamne si kartemulti avocati.

  A pararea este representata prin dd. a-vocati Take lonescn, D. Giani, Delavran-cea. M. Cornea, V. Lascar, P. Gradisteanu,fratit Cernescu, si Vladescu; au luat eu-vintul Irisa pentru desvoltarea motivelor decasare numai dd. M. Cornea, Take Ionescu,V. Lascar si Delavrancea.

  Inceperea desbaterllorLa orele 1 Curtea antra in sedinta sib

  presedinta d -lui C. Schina, p rim - presedittte.

  Fotolinl ministerulul public este ocupatde faincosul Sarateanu.:

  D -1 Consilier de curte Stefauescu da ci-tire raportulul Meut In cauza, apol se dacuvintul recureutilor.

  Cel d'Iutlt care is cuvintul este d. advo-cat M. Cornea, care desvolta inotivul decasare bazat pe faptul c procurorul gene-ral factud opozitiune la camera de puneresub acuzatie Iii contra ordonantel judelulinstructor care insti'uise afacerea si caredaduse ordonanta de neurmarire, notificlndfacerea acestel opozitiuni partilor, nu le -acomuuicat lit acelas timp sr motivele opo-zitiunel, saa eel potin camera de puneresub acuzare nu a lust iiiculpatelor un noninterogatoriu, ceca -ce constitue o violare adreptului de aparare si atrage nulitatea or-donantel camerei de punere sub acuzare.

  Dupa o stalucita pledoarie, dl. Corneaconchide cerind casarea fart trimetere.

  Dupa dl. Cornea, euvintul a fost dat d -lutTake lonescu, care a dezvoltat al IV -lesmotiv de casare.

  bitr'o nragistrala pledoarie, distiusul avo -cat arata ca doctorul Sutu, medicul expertcare a Meut autopsia cadavrului, nu a de-pus mai fnainte legiuitul juramint, lucrocare atrage de drept nulitatea actelor lu-cheiate de dlnsul si pe cari s'a bazat ca-mera de punere sub acunare in ordonantadata.

  De asemenea arata ca de aceeasl nulitateeste lovita si depozitiunea d -rului Christea,care iarasl a fosf interogat far ca sa pres-teze juramintul. Cu aceasta ocazie d. 'I'akelonescu, intr'un mod ciar si vadit, aratadeosebirea pe care o face legiuitorul intredenuntatoril, interesati In niod -legal si eeltara niel un interes in cauza, pentru cazulcind s'ar pretiiide ca d -rol Christea esteconsiderat ca denuntator In afacere.

  Dupa ce arata ca atlt doctrina cit si ju-risprudenta sunt constante in aceasta pri-vinta, d. lonescu conchide cerind casareat'ara trimetere.

  Caldura find insuportabila in sala sedin-ta se suspenda pentru cite -va minute.

  Ventilarea salen a Post indeplinita cumulla competiuta de $arateanu, de aproziiseetiuuel si de guardianil palatulul.

  Dupa ce ventilatiunea a fost bine resta -bilita, procurorul Curtel se retrage si el incamera de deliberare, miudru ca si -a lu-deplinit in mud consciincios functiuuea.

  l)rnpii redeschiderea uedinteID. V. Lascar desvolta al treilea motiv dde

  casare. D -sa arata ca s'ail violat dispositiilecodului de procedura erincinala, de oare -cernembrul camerel de punere sub acusare,insarcinat sa faca o noua instructiune a a-faceril, n'a inaintat, prin raport in regula,resultatul acestor cercetarl, Lar procurorulgeneral, contrariu prescriptiunil legel, nu adepus rechizitiuni in seris si nu s'a retras,impreuna eu grefierul, din camera de deli-berare.

  D. Delavrancea, asupra motivulul dinurma, dovedeste Inalter curt excesul deputere savlrsit de camera de punere subacuzare, care a inlatnrat attui celel de adoua expertise medicale, intemei9ndu -se nu-mar pe conclusiunile unul act tul, Meutfard prestare de ,juramint de d -rol Sutu.Dupa cate -va consideratiuui asupra decisiu-nei Camere de punere sub acuzare, d -nulDelavrancea arata ca Maria Steiner e In-vinovatita pe nedrept ca ar fi voit saomoare copilul el natural, atuncr chud ealnsasr a cerut d -rului Cristea ca Impreunaeu ori -care alt medie, atara de doctorulSehachman care era din tamilie, sa conistate nioartea copilulul.

  Si asupra acestui motiv recurentii cet-casarea decisiuner camerei de punere subacuzare, tara trimetere.

  Couclusilunile procuroriitluD. procuror Sarateanu la cuvintul pentru

  a lua conclusiunl In aceasta afacere. D -sain loe sa combata motivele de casare in-vocate de recurentr, se margineste la osimpla si slaba expuiiere a faptelor.

  Procurorul raspunzind In mod insuficientsi superficial motivului desvoltat de d.Take lonescu. zite ca ocala poate fi facut si fard prestare dejuramint, ciad e la mijloc flagrant- delict.

  Consilierii Curten schimba futre el privirlpline de ironie.

  Conclusiunile procurorului Sarateanu de-vin obositoare, Curtea e impacientata si con -silierii niel nu -1 mai dar) atentie, ci vorbescfutre dinsii.

  In sfirsit Sarateanu termina..., irapresiape care o lasa conclusiunile sale e peuibila.Cartea se retrage In deliberare.

  Deelsiunea Cur(eiDupa o deliberare de o jnmatate ora,

  Curtea, pe inotivul desvoltat de d. Take lo-nescu, si fard a loa in cercetare pe cele -l'alte, caseaza decisiunea Camerel de puneresub acuzare si trimete afacerea inainteaCamerel de puliere stil) acuzare din Craiova.

  * **

  1)e oare -ce decisiunea pria care d -naSteiner a fost arestata din noti, se alla ca-sata. si decl nula, inculpatii an fost pusi fialibertate.

  Consfdtuirea de la ministerulde interne

  A-seara s'a tinta o nou con-sfatuire a membrilor nlajoritateila ministerul de interne; ea adurat de la orele 8 fi jum. pnla miezul nopte.

  AU vorbit d. Epurescu, asuprasituatie generale, cerind ncrederepentru guvern, qi d. Nacu care aexplicat ca tratarile sale cu d.Fleva a fost facute in numeles personal, dar ca a fost in-trerupte in urma desa,probriid-lui Sturdza.

  D. Petre Gradgeanu, find pro-vocat dea prerea asuprasitua)`iei, a raspuns c d-sa estemembru in comitetul executival partidului ca nuvi poa-te da prerea sa ori-unde. Da-cd' guvernul are nevoe de pa-rerea mea, a zis d. Grdiqteanu,n'are de cit s convoace comite-tul executiv in edinfcl secreta.

  In urma acestor cuvinte d. Gra-di.gteanu s'a retras.

  POSTA ADMINISTRATIEIDomnil abonati a crora abonamente

  expira de la 15 Noembrie viitor, stintrugatl ca pina la atea data s bine -vo-iasc, in caz de reinoirea abonamentu-lui ce ad s inainteze costui pentru anu suferi vre -o Intirziere sa intrerup-tie a ziarulul nostru.

  EDITIA A

  (Serviciuf Agentiei; Rumine)

  Belgrad, 6 Noiembrie.Imparatul Frantz Ioseph a insareinat pe ge-

  neralul Habile si pe maiorul Herdliezka, pentrua face serviciul de onoa -e pe ltoga regele Ser-hiel in timpul r ederi1 sale la Viena. Ateste a-tentiuni pentru Regele Alexandru an produsact o impresiune ininunata.

  Londra, O Noiembrie.Vaporul englez Memphis, facind drumul de

  la Montreal la Avumuth, s'a rasturnat linga Mi-renhead. Capitanul si o parte a echipagiuluian scapat ; noua oarneni an petit probabil.

  Berlin, 6 Noiembrie.Ratificarile tratatului de comert antre Ger-

  mania si Japonia s'an schimbat azf.Paris, 6 Noiembrie.

  Consiliul municipal din Paris a votat farddiscutie cheltuelile ce ac) resultat din sedereaSuveranilor ruai la Paris.

  So/la, 6 Noembrie.Contesa de Hartenau a sosit si a Iras la pa-

  lot. Dupa amiazi s'a celebret un servicial fu-nebru in capela onde sunt depuse in modprovisoriu ramasitele mortuare ale PrintulufAlexandru.

  D -nu Taptchileschtow, secretar general alconsiliului de ministri, a fest atasat la per -soana contesel.

  Belgrad, 6 Noembrie.

  Regele Serbien va pleca Vinerl seara laViena.

  Berlin, 6 Noembrie.Baronul Marschall si d -nu Herbette, amba-

  sador al Francien, a semnat Involala franco -germana, acordind importulnl germa n in Tunistratamentul natiunei celer mai favorisate, afarade Francia.

  Lisabona, 6 Noembrie.Regina Amelia a Portugalher a sosit.

  AFACERI TURCESTI

  Constantinopol, 6 Noembrie.Un edict imperial disolva Tribunalul special

  instituit In urma evemmentelor de la 14 Au-gust. Procesele resultand din aceste eveni-mente vor fi supuse curtil de casatie.

  Prima lista de subscriptie pentru inarinareasi echiparea soldatilor turca trece peste 5000lire.

  Constantinopol. 6 Noembrie,Adunarea generala armeneasca a ales agi la

  scaunul patriarchalt pe Mouseniorul Ormauian,episcop din Armasi. Nu s'a produs nie! un in-cident.

  A FACEREA DREYFUS IN CAMERAFRANCEZA

  Paris, fi Noembrie.Camera Deputatilor. Ca raapuns la interpe-

  lares d -lut Castelin, in priviuta afacerei ex -ca-pitanului Dreyfus. ministrul de resbel citeste odeelaratie reamintind ca eondamnarea lui Drey-fus s'a pronuntat in unanimitaie ; lucrul estejudecat. Guvernul recomandit Caineret sa nupreluugiasea o desbatere care ar pitea sa aibaincoveniente grave (Aptause).

  D -nu Castelin cere guvernulut sa la rassuraenergice pentru a impedica reinoirea miel cam-panil in favoarea lui Dreyfus si reclama urnia-riri in contra acelora cari, dupa ziare, an eau -tat sa intimideze sari sa cumpere pe membriIconsiliului de resbel.

  D -nu Meline raspunde ca guvernul n'are niciun motiv pentru a redeschide desbaterea ; lu.cru' este judecat.

  D -nu Castelin modifica ordinea sa de zi, gu-vernul o primeste si Camera o adopta in una -nimitate.

  Ordinea de zi adoptata zice ca Camera, unitaintr'un sentiment patriotic, si Increzatoare inguvern, pentru a cauta, daca e loe. raspunde-rile relevate la timp si de la condamnarea tra-datorulul Dreyfus, trece la ordinea zilei.

  1111MiiNIII

  I'ACEA ITALO - AFRICANA

  Roma, 6 Noembrie.Se anunta din Djibuti Agentiel Stefaui ca

  stirile din Adi-Sabeba anunta ca aprope 200 depr,zonierll italieni vor pleca; la 8 Noembriela Zeila, in onoarea lieginei Margareta, fara saastepte ratificarea tratatului de pace.

  Maiorul Nerazz.ini, care a fast finale bine pri-mit, a plecat la 24 Octombrie de la Adi-Sabebapentru a sosi la 10 Noeutbrie la Ilarrar.

  ECOUR* ** Alalta -ierl dupa amiazi I. P. S. Sa

  Mitropolitul Moldovei, iitsotit de nrchiereulIroftel si de protoereu jutletnlnl si orastt-lui Iasl,adfost la monastirea Socola de undeair luat icoaua fitcatoare de ntiuuul a Maici-Domnulut si an dus -o la Mitropolia din Iasi.

  Icoana a fast dusa Iii catedrala cuun serviciu religios; loti preotii si diaconi!Mitropoliei fnrhracati u ocb+,jdil scumpe anoficiat un servicid divin.

  * ** Vinerr , la orale 8 seara, d. Ca-mil Denietrescu, absolvent al facultatel delitere, va vorbi la Societatea StudentilorUniversitari linirea despre Antayonisrnulntre rasa arian(t ,yi se,nit.

  * ** Concertul doiiulisoarel Paulina Stein -feld, care trebuia sa ailla loe Slinbatii, 7Noeucbi fie, in Palatul Atheueiilul, a fost a-manat, din Lauze neprevazute, pentru zivade 23 Noembrie.

  * ** Pretul vinurilor din podgoriile noas-tre. care In timpul din urina scazuse eudesavirsire, a inceput din nota sa se urce.

  Case importante din straivatate, ad ti-i-mis represintautt pentru a cuinpara canti -

  tatitriari de vin.Vadra de vin, care s'a vindut plia si eu

  50 baia, asta-z1 se vinde eu 1 let 80 bans.

  O 1 Nt/ EDIN CAPITALAnoommoss

  Flu dlspArnt. D. General Candiano Po-pescu, s'a prezentat azi la pr-efeetura Politepentru a reclama cil fiel safe in vista de 16 an!a disparut ern din Capitata.

  Dupa declaratiunea ordonantei, se banuesteca fugarul a lust drumul spre Oltenita.

  S'an luat masurilo de urmarire.

  Incercare de sinucidere. Eri searaindividua Herman David, din Cales Dudesti, aincercat sa se sinucida inchizindu -se in camerasa de coleare, dupa ce a aprins un mangal cucarbunr.

  Mirosul ce se legaja din camera lui Hermandied de banuit vecinilor, acestiu aft anuntat sec -tiunea respectiva si impreuna Cu comisarul sec-timen an t'ertat usa camerei.

  flerman a fost gasit in nesimtire intros pepat.

  Un medic chetnat de argenta a dat printeleajutoare sinucisului, care asta -zi este atara deon ce perico].

  Nu se cunose usa cauzele atesten incercarlde sinucidere.

  Un vechi spArgAtor de meserie Nita1. Corlatescu, a fest prins eri lu raionul sectiei:f8 pe Lind se incerta sa fata mal inulte pun -gasil dindu -sI titlul de sef al sigurantel pu-blice.

  \lseut In strada. ErI dupa amiazi ser-vitoarea Cati Sose pe Lind trecea pe stradaSfintilor, unde oste in service la No. tit; a nas-cut un copal.

  Minna si noul naseut aft fost transportatr laspitalul Maternitatea.

  Ambii Bunt in deplina sanatale.DIN ARA

  Vapor n'Amolit to mare. Erl dimi-neata, pe la orale 6 si juin., un vapor englezs'a Inamolit In mare In fata portuluf Satina,la 2 mile jutnatate departare de farul Sf. George.

  Furtun pe mare. Eri, o furtuna vio-lenta a battit pe marea Neagra. Din Constantsse telegrafiaza ca din aceasta cauza vaporulTzling- dale, care era incareat cu carbunr si an-corai in port, a fout aruncat de valuri pe tarin,furluna rupindu -i toate fringhiile eu cari eralegat.

  De aseinenea vaporul Cobra s'a Incercat ttaziva sa intro in port si a fost cu neputinta sareuseasca. Vazind ca nu reuseste, capitanul aluat din non directiunea in targui marer si a-bia pe la orale 4 seara a putut sa intro in port.

  Un vapor de cereale a fost impins de valuriintr'un loe nisipos al mare, unde s'a tuamolit.

  Capitanul vaporulul, voind sa vie pina inport eu o harca, valurile colosale ridicate defortuna l'ari rasturnat in mare. Din norocireel a putut fi scapat.

  Multe vase an auferit muri stricaciunl din a-ceasta cauza.

  Un contrabandist ueia.- - Sentinels ru-seasca din Basarabia de la pichetul No. 49, si-tuat in dreptul 3olonetulul, a gasit cadavrul u-nur contrabandist evren.

  Asupra lut s'a gasit un revolver, 60 de rublein hirtie si 15 pachete de tutun.

  Cadavrul poarta in spate, in dreptul anime!,o gaura de glonte si se presupune ca contra -bandistul ai- fi fost ueis de sentivela romfn!.,pe Lind dinsul voia sa treats Prutul in Rominia.

  DIN STRAINATATE

  Un non gen de pungpte. Sunt cite -vazite de rind artistir din orchestrele teutrelor devarietatl Scala, Alcazar, cireul Regal, etc, dinBruxelles, observan c,instrumentele 'or dispa-reafi ca prin fennec.

  Pagubasii fac reclamatinne la politie, dar tontecercetarile remin zadarnice.

  Alalta -eri un individ se preziuta la un ne-gustor de instrumente ncuzicale voind sa vintao vioara de o mare valuare po un pret deri-zoriu.

  Negustorul, avind hanueli, roaga pe neennos-cut sa mai astepte si ln acelas timp prin unamploiat din pravalie, anunta agentul dinstrada.

  La vederea uniforme! politistului, necunoscu-tul nbrinceste pe proprietarul magazinulur Sitage In strada. A trebuit o adevarata vinatoarera pungasul sa fie prins.

  L t perchizitiunea faceta la domiciliul pun-gasulul, s'a gasit un adevarat depozit de instru-mente pe cari el le furase artistilor din orche -strele diferitelor teatro in timpul clad acestiaeran in repaus intra acte.

  Sticll revelatoare. D -na P., sotas u-nul functionar superior din Paris, satula deMonotonia casniciei, sfarsi prin a se indragostide un tinrr publicist. Intilmrile lor eran foartediscrete, dar destul de rare. Tinarul atnorszat,gasi mijlocul de a corespunde eu jubila sa priasticlele en vin.

  Stind de onde tirgueste d. P... se Invoi euun baiat de la bacante si de cite ori feciorulvenea sa cumpere vin, tinarul nostro, care de-venise un client obicinuit al bacaniei, nsemnape etichetti ziva si ora do intilnire.

  Din nenorocire sotul observa dragostea fe-nieei sale pentru eticheta si fu orma unel dis-pute violente, sota voi sa paraseascil domici-liul conjugal, atuncr P... trase tre! focurl de re-volver asupra sotiei sale si in urina se siim-cise si el.

  Atacurl nocturne. Un noctaurbul iucu-rabil povestea deunazi urmatoarele

  Nu cunosc de Lit un singur mijloc pen-tru a evita atacurile nocturne : acela de a intraa casa a doua -zi ditnineata.

  Tots occidentali! vor urina povata aceasta.

  O rzbunare teribilA. Acum cite -vazile New - Yorkul a fost foarte emotionat de orazbunare a unii! titrai-, in viruta de 25 ant, incontra ama_itef sale.

  Tinarul, un inecanic, sitntise ea D -ra L. N. iltrada eu un camarad al lui ; el planui atuncr orazbuiiare.

  Intr'o diminoata, D -ra L. N. se urca in trarn-vaiul electric pentru a strabate unul din Bule-vardele orasela!; smantul tradat, care pandeape iufidela la o unica departare de locuinta el,lua si dinsul toc In irainval si fard a vorbivie -un cuvint, apropie un (ir conductor de acu-nuulatorul trarnvaiului, iar eea- l'alta extremi-tate o ludrepta asupra D -rei L. N.

  De o -data o puternica detuuatura se produce;nefericita fata rainase trasnita pe loe ; e scan-toia elettrica era sa puna trMnvaiul in flacarl,dura nu se luan incediat inasurile cele mal se-rioase pe.itru izolare.

  Mecanicul dupa ce -sr satisfacu setea de raz-bunere, se constitui singur prisonier si martu-risi fap' ul.

  Aceasta drama, unica ta felul sl, a produs odureroasa impresie In tot New - Yorkul.

 • EPOCAr'

  ULTIM[ IORMATIUNIDe sii d. Sturdza speraic

  cal prin desele llltrunir in-time ale mzl,jorit sti ( sale vaizbuti s produci impresiaIn public, etc situatia gu-vernulu s'a i:ntrit, totuliaceasttc eoillbinatie a f:eutfiasco complect.

  Libersalii de baPitinsc nainlaniai. c:c aail i)iarsasit pe d.Sturdza, critice.:ldu-i cc aAlum sa se sprijineascc peconenrsul iIELII) i1i1 venit,al d-lui Gr. Maaeri, dar seabtin Cu odsientatie de latoate aceste consitituiri.

  D-ni Costineseu, Lascar,P. G rzditeaalu, Eni. [email protected]:e:aliil, etc. sail format ungr;Ip independent cal 7lota-rrea de a sta in expc.eta-tivia, Gait a da niel Mt con-curs fie (1-ls!li Sturdza, fieci-1 El fl St:iatesca:.

  **11rn afar>a cle asta e vorba

  ca grnipial vernescan szic sereorgznlnizeze }i, ftargc a in-fra in lief o grupare sail!coinbil:izatie 1aarlaaillentar ,sic faca paesiuni asupra gu-veriaului fin cestiunea IIlt'ire :

  D. um. Sturdza a declarat cafine a se pune in contact eu deputafit

  senatori guvernamerotalt pentru asti curro s conduc lucrarile viitoaretsesiunt.

  In urina cuvintelord-lut Sturdzas'uprodus mat multe note discordante.

  D. C. Nacu a observat c mentbritpartidulut aunt prea disconsideraft ysiguvernul nu std in atingere c;on,stantCu dinsit, ci apeleaza la et nurnat a-tunct cind guvernul e in primejdie.

  D. Ai. Djuvara a criticat destulde aspru situafia. D-sa a spus ca sta-rea de incertitudine ,si de neastmprin care se a f t partidul liberal se dcc-

  S A TA AL I`I ILA C(YSIY7?iat -i, 7rc-at ritl >tel Yfi pst-gina IV.

  COMUNICARPentru ca publicul sa fie caluzit si informal

  din ziare de tot ca.] intereseazit. ziarul nostraa infiintat in pag. IV rubrica anunturilor miel.

  CititoriT stint rugatT s dea atentiutle aresteTrubrice.

  A se vedea rubrica spectacole-lor In pag. IV.

  ftiqINI DE V1NZADEDuna ma, ani eu abur, una sistem Cona -

  pound de 80 cal putere, alta sistem CorlissCu un ciliudru de 70 cal putere, ambele eu eon-densatiunT putind functiona separat sag conibinate.

  lin cazan de abur apartinnd masinelortevl, doce curatitoare de grill, Eurica Staubere,complect de fier sistem Wrner No. 4.

  De vinzare in total sa in parte, conditiunTsi pretura foarte avantagioase. Informatiunl lacomptuarul dlu0 Andrei A. Popoviei str.LipscanT 86 in fata Sft. Gbeorglie.

  Schlmb v5nad eitinC 1[T M 11' A

  CUMI'R CIJMPIItot felul de obiecte uzate de aur, argint si pie.tre fine, de briliante diamante, perle, rubino,safire, smarande, etc. Asemenea monezi vechT,decoratiuni cotnemorative de aur, argint si arama, pietre sculptate, obiecte de arta, platindpreturl mal bune de cit ori -ande.

  La cerera ma voi preznant.a la domiciliuld -lor cumparatorT si vinzitort.

  BIJOUTERIE & HOROLOGERIEILEON EIS._ BLLITT

  Bucureitl, strada Carol I, No. 20S'a rnutat In Calea Victoriei 40

  vis --vis de Grand Hotel Bulevard.Recomand onor. Public si cunoscutilor niel

  ca magazinul mea in tot - deauna e bine asortatCu tot felul de obiecte fru noase, lucrate inaur si argint, eu pietre fine, presuli : brillante,rinanto, rubine, satire, smaraude, perla, etc.Primeste n schimb ori -ce objecte uzate

  ogat asortimeut eu lanturl (numitePanter) de nur, argint, fasoanele cele mal noni.

  lllare depon de ceasoruice de nur,argint si metal din cele mai bune fabrirT dinElvetia, garantind pentru exactitatea lor.

  Mare asortilnent eu diferite obiecte an-tice, lucrate rn aur, argint si pietre vechi, ase -menea si In monezi de aur argint si aranix.

  Atelier special pentru comenzl si repa-raturf de bijutierie si ceasornicarie Cu prelltrilecele niat reduse.

  CONSTANTIN SIMiONESCUDoctorand in mediciuia

  Paris, Boulevard Montparnass, 152, PerrisConsultatiuni eu toate celebritatile medi-

  cate si eu specialist( de la Facultat.ea denedieinY din l'anis.

  i.1011S11-110TELProprietatea d -lui GRIGORE HELIADE

  Situat in fata Teatrului NationalPentru Domnil deputati si Senatori se pun

  la dispositimle Camere eu un pat eu 5 lei pezi, la Etagiul 1 -i sa 2 -lea, eu inettlzitu, ilumi-natu, Ceai sag Cafea en lapte si servici. Ace -ste Camere sunt mobilate eu mobil Englezeas-cil, tapisate eu ereton sistemul eel mal no,introdus la Londra. Paturl eu somiere elasticade otel, Lavoar, Sifonier, masa de marmnor sirover pe jos ; toste avind situi englezesc, Len -goria toata de oland de Scotia.

  Interiorul Ilotelulul este asta -zT acoperit aracuri este Palatul deCristal din Londra.

  Pot beneficia de aceasta reducers si eel l'altad -nil Pasageri, bine inteles numaT de vor ocu-pa o Camera, minimum 8 tile.

  Se mal puns in vederea d -tor Pasageri c laori ce sosire de trenur! din toate directiunilese gfsese camere inclzite.

  De asemenea fn acest hotel se gilsesc upar-taniente pentru familie, dintre eure un salonassi odae de dormit, saloane marl, eu balcoanede marmor. preculn si odal iucepnd de la 3lei in sus pe zi.

  Se pot inchiria, alit camere, tit si aparta-mente eu luna, eu alte conditiun1.

  Cu stimaDiree iunea

  CEL MAI BOGAT DEPOSITDE VELOCIPEDE LA

  Fhafit ltep 2 cl`i-132 Calea `'ictoriei, 152

  4, Strada elatri, 1

  REEs'r

 • Vechlul lliroli pentra Vfnzarea de Po-trolell dill Str. Rega-li No. 9 s'a rederr('liis

  dill no lit.Am onoare a va recomamdn pe-1

  trol regal superfin si cu pretti foarteiuoderat.

  Serviciul in Bidoane de cite 5,10 si 20 Litrurr.

  Comandele se poate face de onor.Public cu o simple carte potala aitixpediem imediat la domicil'''.

  9 Strada Regali 9

  E P O C A

  ANUNTURIPina la 10 publleatil 30 banl anta pentru fle -care data, ql

  de la 10 in stia 20 ben! linfa.

  SpoctacoleTeatrul Nalfianat. .foui 7 Noembrle se va representaChamplgnol. comedte in 3 acte de Feydatl ql Desvalli-

  eres traduci de Alb. Prahoveanu.ripera ronetnd. Vnerl, 8 Noembrte se va representa

  pentru prima oars Carmen. opera In 4 acte de H. Mei-lach ql Halevy, tradnctie de d. Burllnescu- Alin.- MusioadeGeorges Bizet.Teatrul Hugo. Jon!, 7 Nooembrie more repre:entatieextraordlnari. Debutul M -Ile `laya grand etolle Paris.

  de Paris ql al M. qi M -me Duffaut de la Folle Bergere deMrs Leopold) et Droll, cal mal eclebri Velocipedlgtlumorilitl eccentrici qi Melle Plerny, una din stelele Parisu-lui ; direetlunea trateaz& de asemenea Cu frumoesa Oteropentru croc( reprezentatiunl.

  Teatrul Ltrfo.

  CWrong G. .aTldoU. Joni 7 Nocmbrle 1896, Mare gi Brl-lianta Representatle data In beneaciul elevflor glmuastic!

  rominl Manrielu vi liolintlneanu.efrmttl CesarAJidolf. In curind va soil in capltall.

  Sala Bragadlru. Concert. Peters.

  ((!!ae Aatonala. Orchestra Rubingteiu q1-a inceputIlconoertele

  TeatralMecanle (ling& tipografla atatulul) in fie care

  searg de la ora 8 -11.

  lnchirieri ti arenda,rlne tnchirlat, eacole din atrada Poiona Nu. 130. Doritorllu se vor adresa: Str. Batigtei, 18.

  ne arendat Mogle Virtoapele de Jos din judetul Teleormau. A se a dress la d -nu G. Robeson, Galati.e arendat en noepere chiar de ileum molls Ianca.ne

  judetul Braila, in intludere de zeee mill pogoane toste

  arabile, avind doua mit pogoane grid arate cu saminta ceamat bona. A se odresa la d. M. ltachtivan, avocat, stradaFintinel Is, Bucuregtl.

  De arendat ru incepere de la sftu Gheorghe 1899 mo-gla Dndescu din judetul Braila in intindere de q ease

  mil patin sute pogoane. A se adresa la d. M. Itachtivan,advocat strada Frumoasa Yg, Bncurescl.

  Camere mobilate.Cata Frati Olbrlch strata st. Lonlcl

  tjottlul l'Ietel Blbescm'odA, ling Camera vi Trl-flbunale.

  Cereri ti oferte de servici

  Vnzri ti cumpllrrle vinzare lemne din padurea )'sgrani. btinjenul, dupa

  U calitate, 55 qi 60 franc!. Aso adresa : Str. Batiste! 15O carets noul ( Coped) este de sincere Cu pret de 2000

  le!. A se adresa la adm. Epoca..e vinzare un los viran, situat pe cales Rahovel No. 24,ne

  ou strada Artel p oprietatea d -nei Maria Al. C. Nt-culescu. A se adresa I. d. Mihail A. Rachtivaun, advocat,strada Frumoasa No. 24 Loco.

  8e cauta a se campare o casi de ber Chadvood sail Rat-ner. Posesoril a se ad :esa la biuroul Tipografie! Epooa-

  De'tincare apre teere padurea de pe molts Oragti -Piti-gaia Jud, Ilfov. Amatorii sa se precinte str. Scaunele 40.Patru cal de lux, de vinzare: Strada Minervel 14.

  Informatiunl etilern pianist routinat ofera servicille sale la solrele dan -

  sante qi balari pentru uu honorario modest. S. Iaroslav,Cates Mogllor No. 90.

  Ent pronaptst (De prima calitate) Se gaseste lalaptl-ria elvetiana a farmaclstulL1 I. Munteanu II Dr. E. Popa,ea 5 lei ktlogramul das la domicilio. Uri -ce cerere se vaface prin carta postala la farmacia I. Mnnteanu cales Yicoriel No. 78.

  ro doamul onoral,ll& d lectiunt de piano. A se adresa laadmtnlstratla Epoca..

  Strldli th, mare se gl- acer de vinzare la D -nulDelpuech, Blserlca Ieni, No. 3, Bnouresel, Il se farecanoseut amatortlor cl primesce clinic Strldil de Ostendesi Arcachon. Asemenea vi meld (Mode de Bourgogne) ;ca poste sa vinda ca preturl foarte eftine, Imposibil de on-ce alti concurentl.

  Preturl ourente :Ductile SO -kill de t)stenda calitatea I fr. 2.7:..Arcachon de mare calitatea I fr. 2. 50Arcachon de mare calitatea II 1.75.Arcachon de mare calitatea III 1.60.Miele) duzina 1.23.Torun, Bakala Terre Neuve 1.50Se cants 60 vac) de lapte, rasa moldoveneasel sail bi-volite. A se adresa in strada Dlonise No. 40 dlrcetlunea

  Itiptariel Arcada.

  Libr.irle, Papeterie 7i Deposit de ziere Lacolarul din Dudevti. Cales Dudegti No. 45, se casette totearticolele de biurod qi zlarele din capital&. La cerereEPOCA se trlmete 1)1 la domicilia.

  Firme recomandabile

  AdreseAdvocat,i

  lllhtI1 A. Rachtis'auttAdvoeat

  28 Strada Frumoasa

  DocioriD -rut Albeactt. Catea tuca, ewtl Y. Dale tn

  terne sut ',ova.Schimblri de adrese

  D. A. (4. Florescu, avocat, s'a motet in Cales Doro ban -tilor No. 40.

  7 CASA DE SCHIMB

  HESKIA & SAMUELBUCURESCI

  No. 5 Strada LipecanT No. 5Cumpara ni vinde efecte publico si face orI-ce

  sehimb de mnnezl.Cursul pe ziva de 6 Noembrie 1896

  Cump. Vind

  4u(e RentA Amortisabil9 87I114 88-11;',5010 Amortisabila. . 95 12 96 -60/o Obligat. de Stat (Coy. R.) 103 I. 104'),60/0 ) Municipale din 1883 95',', 96soJo ) ) ) 1890 96 'I, 93 -50/o

  oft) ,uScrisuri Fundar Rurale .

  ) ) Urbane .) ) ) Ia,I .

  93'1,8984'/t

  II.90 j.9585 -

  Actiunr Banca National:[. 1765 - 1779 -) ) Agricola . 226 - 229 -) Dacia Rominia asig. 440 - 443 -) S -tea Nationala asig. 465 - 468

  S-tatea de Codstructiuni . 206 - 209Florin) valoare Austriaca . 2 10 2 1Marci Germane . . . . 1 23 1 N.Barnote Franceze . . . 100 -- 101-

  ) Italione. . . 89 93e ruble hirtie . 2 65 2 7(0

  Imprintarea cu mavinele dubiu- cilindrice, dinfabrica Albert & Cie eu carac-tere din fonderia de )itere Flitted' din Frank -furs AIM

  FOLTA ZIARULUI EPOCA'

  LOUIS JACCOLLIOT

  MANCATORIIDE FOCPARTEA CINCEA

  Olivier continua :aOcaziunea pe care o asteptam cu ar-

  doare, ali se prezinta In fine si nu stitr Cuce fericire profit de ea. Omul mascat, pecare fard Indoial l tl credeti mort, de oarece cunosc de la el toate tmprejurarile de laMuntil Rosis, a scApat a pria ntinune, dinplanul elaborat cu alita artA de amicul dv.Wiligo. Cu cite -va minute Inaintea acelelexploziuni formidabile, omul mascat voindsil vada mal de aproape lacul sulfuros, sedepartase si se gasea la o distantA de douasute metri de locul tende s'a Inttmplat ex-plozia.

  El fu Cil toate acestea zdruncinat Cu pa-tere si acoperit cu bucati de parnint si pie-Ire din daramaturl.

  Lesinat din aceasta puternic zguduitura,clnd 1st veni In simtirl, un zgomot de voci

  ajunse pin la urechile sale ; avu imediataprezenta de spirit de a tcea din gura, Inlos sil clteme ajutor dupa cum se gtndea lainceput. V'a auzit vorbind cu prieteniid- voastrA, despre moartea lui, care era si-gura pentru tutu tovarsil d- voastra.

  Poate '.' aduceti aminte ca Dick Cana -dianul a prounntat urmatoarele cuvinte :

  - Wiligo a facut bine cil nu ne a spusnimic despre acest lucru, cadi nu stiu dacaam fi consimtit ca sa se prepare eu alitaraceala o asemenea macelarie onleneasen,consciinta btrtnulul Nagarnook nu se vaturbura pentru asa putin lucru si Intre noifie zis, bine a facut, cel putin asa s'a sfir-sit pentru tot -de -a -una )apta.

  Omul mascat, a facut in atea searA unjuramint teribil de razbunare, In care a eu-prins nu numal pe indigen, dar pe tot! a-ceia cari de aproape sal' mal de departe teInconjur, lulnd deciziunea de a -i face petort sa piar ca si pe d -ta In cele mal ori-bile torturi.

  El a trecut arum prin Paris venind dinPetersburg pentru a merge In Australiaprin San Francisco pentru a -si pune In ese -cutiune ameuintarile sale. Cu toate cil mi -aistorisit bucuros toate ateste lucrul-i, el apastrat sel vial mare mutism asupra mijloa-celor pe cari vroia sil le lntrehuinteze pen-tru a -s! ajunge scopul. Ceea ce am retinuteste cil de mal multe ori mi -a afirmat CAera sigur sA va prindA pe tott ca Intr'o co-livie ; si trebue sa fie bine segur de planulsite' pentru ca sil se mal Intoarca Inca odata In Australia, dupa insuccesele nenu-marate ce a avut la toate planurile lui atitde bine combinate. Cite -va cuvinte insAcari i -au scapat, vit pot aiuta pentru a vilpone pe cale ; vorbea dupa rit am pututsa-1 inteleg de marina infernale... de desco-periri sriintifice... de puterea electricitatel,dar (iud am voit sa -1 fac sil precizeze, n'ant

  putut obtine de cit raspunsura evasive, caca si cum s'ar fi temut de mine. Tot ce vilpot spune este cA va incepe lupta Cu noulmijloace si en o IndoitA onergie, lntarttatade dorul de rAzbunare.

  Pe data ce veti primi aceast scrisoare,la ori ce ora din zi sail din noapte, pA-titi-v A.

  Citirea asestel sensori nu era bine sflr-sita en Wiligo eri Incet atara din casa ;viata pe care o )raia In legatura intimeeu Tidana si amici& sal cari intre el vor-beat frantuzeste, 11 fAcuse sa priceap binelimbo fran -en, asa cA nimic nu -1 scapasedin scrisoarea politistului.

  El eia fArA indoiala sa preving pe cre-dinciosul sil Koanook despre grava stire.

  Asa dar, omul mascat nu e mort, ziseOlivier, a cArul fata se acopen de o paloaremormtntala.

  - Et bine, raspunse cu raceal Canadia-nul, apropiindu -se de amical san, vom a-rata acestul las, care nu Indrazneste sil -siatace inamicit In fata, cA nu suntent deaceia cari ne dam inapol, si de rindul Astama jur si eAA cA nu vol lasa carabina dinmiin, de cif atunes ciad se va face)drepta-tea cereasca cu acest aventurier... Olivier,amicul met, copilul meri, vino -ti In fire...Daca al sti cit mA face sil surer dure -rea ta !..

  All ! Mal bine sil le lipsestl de viata !zise ttnArul conte izbucnind In plinset, ia-rAsi lupte, iarAs1 singe, si cine stie dacade rindul asta soarta nu va fi fatalA vreunuia dintre noi, scumpil mel amica... All !daca omul acesta ar avea curagiul sil pri-meascA o )apta singulara !

  Dar te rog linisteste -te, de ce aveno sAne temen! ? Suntem Instiintatl, faca princi-palul. Situatiunea nunial este aceeasl ca a-tunca cind luptam aproape singurl in tufi -suri, In contra unel armate intregi de ban-

  diti, de battitori de tufisurl si de indigenisi etnd eram obligati sA nimicim planurileunel multimi de spioni si de politisti. Ina-micul nostru este slabit, pe clnd fortelenoastre sunt cu mult mai marl. N'avem notsci tot tribal Nagarnook si doua -zeri deoameni de elan la resedintA Cu bravul Wi-ligo, regele luptatorilor, care pentru dibAciesi fineta este de doua -zeri de ori mai tarede cft tosta ceata politistilor care era posasii ne urmareasca ? dar Koanook, Niroobak,Naia -Naudi si Wivaga al cror devotamenteste departe de ori -ce banuial ? dar Euro-penil nostri dupa Maria si Feodorovna ?dar en ? In adevAr cind fac clasificarea fortelor noastre, mA Intreb cum s'ar putea acine -va sA vA atingil ln mijlocul nostru sidaca aceasta mica spaim nu vine la timpa sil ne mai stilnuleze.

  Pe legea mea, viata pe care o duceamsci Incepea sA fie montone... acum ne vontmal misca purin !

  Canadianul let termina periodul, printr'mlris sinter si zgomotos, cire de si era stu-dint, si stinse bine scopul ; bAtrinul vina-ter stia cum trebuia sil vorbeaseA tinAru-lui san prieten, copilului sari, cune II ziceacu drept cuvtnt, caci ascultlndu -1 cu o mo-bilitate de impresiuni, cari eran chiar fon -dul caracterulul sail, Olivier simt_i cum unacite una toate temerile lui dispar si aproapesurizind si stringlnd cu putere ntlinile luiDick, el raspunse:

  Fie cA nu surit de rit o adevaratA fe-mee tricoas, ai de o mie de ori dreptate.De ce as putea sa nia tem in mijlocul vos-tra ?

  (Va urna)

  SE CAUTAa se cumpara o casa deChadwood sag Ratner.

  Posesoril a se adresa la biuroul tipografieEpoca.

  EPOCA" ziar cotidianCUPON

  '7 Noeulbrte ISI)6Ori ciiO va thin ares( cul lin ,EPO-

  C:t. ill 'I va ta-imite, Nan II sn prczentala librarllle artate los, are dreptla until din premtilc CI' l'If} gI'Rl 1tE-I)I14E din Iletele respeelise.Cuponul acesta e salabil pints la 10Noembrte ora 7 acorn.

  l'ltltorill din provincic pot triante ros-tnl to n,l,rei povt ale odium % lad port o.

  Premiile EPOCEIi

  La Librarla CAROL MILLERGales Vietoriel No. 33.

  In loo de Nomai.teyulre.cu Petru Polemice 1.50 0.71

  Psichologia stilami 2. 1.IWeh,rt.i .41e.r. Un an de lupta 2.50 1.60

  Inbire, Poeslt 3. 1.80Din goana viete) (ed1-tla Graeve) 3.50 1.e0

  Z,,,,a lrefteu Duffe Lume Noua alLume Vechia 8. 1.10

  /lt{JdPt B. P. plan olumlustre!,Introdus in gcoll 3. 1.(10

  Copic Frantole Poveste trista, ro-man tradur de D.Stincesou 1.50 1.10

  .1/fch Uteeeu Bt. C. Incercarl critica a-supra invatamintululnostra primar, ed. I I 2. 1.20

  l treccu I. loan fanterie originala inversurl in 3 acte 2. 1.

  Lohmeyer M. Un nod mijloc pen-tru a preda copiilorlimbe germana, 2. 1.

  Boman I. N Poecfl (editto popu-lard) 1. 0.75

  lfa.lu D. Bemettt Epigrama 2. 1.Meru N. Studil de economie

  politica li flnante 4.50 2,30/be.en H. Copilul Eyolf (dra-

  ma in 3 sete) tradu-cere de T. Maioreseu

  M. Dragotubetca Critica gtiintiacl liEminescu 1.50 1.00

  Butculeeeu Mario Religte glItilntl 75 0,50Bacheltn 4. Jules Brun Sept. Contes

  roumains 4. 1.5La Librarla C. SFETEA

  (Sf. t:heorghe)l'atra anul I 24. 12.

  anal II 20. 10.Caragiale Note ql Sohite 2. 1.Theodoresett G. Dent. Cronica din

  Nurnberg 1.50 0.75Flac narion Urania 1. 0.80Augier Aventuriers 2. 1.

  La Librarla L. ALCALAYICslea Victoria!, hotel Boulevard)

  sprratata Th. l'opa cal de treabanuvele 2 1.00)rama Sucra testi-ti 3. 1.

  Dr. Ma.Maur (Englez) Calauea mamelor ti-nere 2. 0.50

  Dr. Fortuna Remedil practicepentru vindecareaboalelor copillor 0.50 0.30

  Teleor D. Durare diferite nu-vele 1.30 0..ltli

  la,a lrof Mannalul lucrala&:de mina pentru fa-mili! 2. I.

  tl'artha H. Coreapondenta Co-merclall pentru u-snl comerelantllor,comptabil, etc. 4. 2.

  Zanftrol G. Metoda Croitulul 2. 1.De;/ar Gr. liants Romintel al a

  tarllor verme, for-mat mare qf inculorl : 1.23 1.

  Administralia ziarulul nostru pri-mind zilnic numeroase cererl de premi)pe cari le oferim cititorilor Epocel,anun.m acestora ed cererile lor trebuesc adresate direct lillrsariilor a-rtate in josul cuponnini Inso-file de prelul redus ci-t care se oferii-acele premii.

  1. 0.50

  ll

  TURNATORIA DE FIERI`ABICA

  COMETVLiADOLF SALOMON

  Bucurestl, Fabrica : Strada Vulturulul No. 20Depositul : Str. Doamnel No. 14 Bucurevtl

  In depozitele fabricel se gsesc :

  Sobe Meidlinger, parigine, Sobe Cometul(interiorul zidit, spacial pentru lemne), Sobe Vulcan(interiorul zidit, pentru carbuni), Marine de bucate,Mobile de fier, Inclziri centrale de ori -ce sis-tem : aer cald, ap caldi i de abur.

  Deilozite in provincie: Ianl. la d, Jacgttes Davidovicl:, strada I.a-pusneanu 37 ; Craiova, la d. Petrache Anflreescu. & Fil str. Lipscani.II

  L. KLYIYICHColl cu sir. Lipscani 2, Strada velari 2, Colf Cu str. Lipscani

  Cel mai mare Iii eel mai bogat DepoztCu diferite Lampi pentru Gaz Aerial), precut]) Poli -candre, Braie, Lyre, etc. de Cristal, bronztti metal In diferite marimi pentru Saloane, Antreurl,Biurourt, Sofrageril, etc. din tele mal renumite fabric)din Fran>a, Germania Ili Englitera. liuti ef-tin ca orl-unde.

  Representant General al celel mal marl si renumite fabric)de lasilnind 'incandescearitd sistem perfectio-nat care aduce economie de 50 la sut in consumatiunea ga-zuluf.

  ill pretura redule +r

  SOBE AMERICA \ E PERFECTIONATE

  .JUNKER & RUHSOI3E -me

  foarte elegant decorate smllate si auriteSPECIALE pentru Antreurl, Sofrageril,

  Restaurante si Casinurl

  Incalzire temperata Si permanenteVFNTILATIUNE

  si regulator perfectionatMARE ECONOMIE de COMBUSTIBII.

  Deposit general la

  E. Demetrescu MiresBa!'arr r . .CTR.I D.4 (`.4 ROI. I .I o. al.-IlaCarrlrt/

  A. MONTAUERANU ounsammummimmmimmingi81, Calea Victories, 81 Bucuresci

  Casa de IncredereInstala'iuni de AO s i aaz

  Canalizari i Tout ( goutAutorizat de Primarie si de

  Compania de gaz.Telegraf, Telefon, Tubnrl vorbitoare'

  eft I'nratonereMare depo de Iampi pen-

  tru gaz aerian.Iyuonin Incandescent sistemld cel niai

  practicLavoare, Urinate, Instalaaiunl de

  tot felul de biSobe de incflzit apri pentru bill,

  Furtuni pentru stropitPompe pentru gradini

  Closete de toate sistemurile cela mai noi,Robinets, etc.

  (' losete pcntrn casaVergele pentru scrl si Porto - Tablonri.

  ALAMBICURILE DEROY-CARANFILPARIS- GALATIAcest aparat este de o silnplicitate ex-

  tra-ordinara si servente pentru distilareavinulul, murtulul de nere, de pere, deprune si de ori -ce fel de fructe. Cu el sepoate distila tescovina, drojdiele de vinalati ori -ce soil, precum si fiorile, semin-tole ni ori -ce fel de plante Inirositoare.Se poate fabrica cea mai buna Wirt],shlivita 4i ori -te spirturi. Acest aparateste eu mult superior eazanelor si Alani -blieurilor obisnuit.3, prin aceia caproduce sail din o singers data graduicerut sal prin rectificare dupa vointa,

  spirt rectifient de o calitate ma buna, cu o economiemal mare de time, de ape si de conbustibil.

  A se adresa d -luI GEORGES A. CARANFIL,Galati. sail la agentii sai acreditatl din diferite tari,i localitAtl.

  Deport] general Bucuresci str. Doamnei 27 casaBilcescn.

  Cea rea band ('alaftate eaattentttz de- c:ocs aaDE UZINA DE GAZ

  vi se furniseaza la domicili). in sad, per tona de 100(1 kgr. greula teagarantataILEI 49 a.

  Dora va adresatl printr'o carte postala sal personal easel

  A. COLD TEIN9, Strada Deeebal, 9.

  RttciLre,Ft, Telefon No. 66.Tot. acolo se afta depozit de cors marunt pentru sobe Parigine i Belgiane.

  coca de fonderie, cots de ferdrie, crbuni din minele englezestl de Cardiff,antracit englezesc, prima calitate pentru sobe Helios, Briquette etc. Expe-ditiuni en gros i en detail de la Bucure,gti, Constania si Braila la ori -testatiune a tailor ferate.

  APA MINERALA MIRCEA"IA I -COPOU

  A.utorizat de Ministerul de Interne, servicful sanitar su perior euOticia No. 1208 din `24 Ianuarie 1895. II

  1i La Tipogralla EPOCA se vinde hirtieAceast api, pe ling c e un excQlent purgativ, buna la luat luaculaturli eu 45 hind kilogramul,

  ti fari a produce dui-en, dar din cauza multor substante me- in paeliete de 10 kilogriune.dicamentoase ce tontine, esperimentndu -se de niai multi d -nidoctor), sea constatat pini acum c, vindec : boalele de sto-mach, dispepesielor rte diferite natur'I, catarele cronicale ale sto -machulul si intestinelor, congeziiele, constipatiele cr'onice, iperi-utia ficatulul, boalele de rrunchl si splina, boalele de piatrasi a cilor urinare la barbati, boalele de mitra si nlenstruatieleneregulate la femel precam si alte multe boll.

  Deposit In Iasi la DI. I. S. lonescu Tipografia Nationala, laFarmaciile D -lor Sbizewschi, Racovit (Litschco si Vandorl), Zwas,Jelea, Beceanu, Enghel si Ilutz la drogistil Katz, Rosenstein tiiBecker.

  Comandele en gros si en detail se expedieas prompt.A se adresa pentru ori -ce comande si lmurirl la D -nil Mir

  cea si Ionescu, Iasi strada Alexandri 11.Depezit In capitala la d. Zabel hulevardul Elisaheta, 43 .

  1rNOU DE TOTinderea si stingerea automaticaIla distanta pentru becuri cu gaz ae-rian. Instalatiunea se poate vedea fun -ctionind In biuroul nostru. Garantiepentru 6 ant. Plata In rate trimestreale.

  0 situ incandescenti Lei 1,50.Un bec complect montat en lumino

  lncandeicentu pentru gas aerian Lei7.60.

  Mal posedam un sistem noti de totde lampi, foarte practic eu si frlumina incandescente de ataruat si demass, neavind trebuinta de gaz aerian.ci este intretinut de un liquid supranu-mit 4Gaetstoff*, care se transformaIn gaz aerian.

  Intretinerea acestor lampi e maleftina de rt a lampilor eu petrol con -sumind pe ori 11it centime.

  Un kilo de Gasstoff costa 30 banl.Acest sistem de lampi Inca n'a

  existat in tara si recomandam lam-pile cAlduros pretutindenr mal alesonde nu exista Societati de gazaerian

  FHR f i S('HRUFBucureltI, Sada Smirdan, 8 _.

  SOBE CALORIFERE BELGIANEUnica ispeeialitate in fetal tor

  Prin excelenta for ventilatiune al deve-nit sistemul cet mal higienic, recomandateprin certificate de odor. d -nil doctor[ ge-neral) Theodori, dr. 11laldarescu, dr. Var-ian], etc.

  Al fost premiate la toate expozitiunileinternationale, precum si la cea din An-vers si Chicago cu me 1alie de aut.

  Consumind putin material ail un foc ne-contenit, care produce caldura cea niai plu -cuta ni neschilnbatoare.

  Vinzarea sobelor se face cu conditiuneca in cazul rind nu vor functioua bine sase primeasca inapol.Singnrul depozit pentru Rominia al easel De-

  gnenne & Comp. din Bruxelles li ParisMarcus I. Attinann S -gor

  I Wappnen01. CALEA VIl'Tl1RiEl. 61. ('is -A -vis de

  Epiacople)La vechiul magazin de Laimpi se atilt :

  Maxine de bncatarie, B>ili, Ciosete,(ski en] tout d l'gout)

  I Na Grigorescu43, l'alea Vielorl6i, 43

  rie-et-vis de cofetria Capa, BucuresciAduce la cuno.ttinta

  onorabilulut public, coin atelierul men se con -fectioneaza tncaltAmin-te pentru daine, co-pi!, din lnaterialele celeInai fine. Comandele se

  efectueazil prompt : se glsesc si in-caltaminte gata cu preturl moderate.

  N. B. Pentru conservares incaltamintelor re-comand veritablia Cren.a- sellosiantt neagra vicolori din fahrles

  ' BRONN vi SONditi Londra : Feriti -va de contrafaz -eil

  La Typografia 'Epoca) se vinileIIirtie rnaculatur eu 45 bang Kilogramul in paehete de 10 kflograme.

  Bncure tt. - Tipografia E1'UCA, Strada Clenientei No. 3