110623_DO Ahizitie servicii de consultanta juridica

download 110623_DO Ahizitie servicii de consultanta juridica

of 54

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of 110623_DO Ahizitie servicii de consultanta juridica

 • 1

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritara: 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Domeniul major de interventie: 3,1 Promovarea culturii antreprenoriale Titlul proiectului: Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare Contract POSDRU/92/3.1/S/63008 "Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeste in oameni!"

  Nr. 357-P/23.06.2011

  DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI privind aplicarea procedurii competitiva

  pentru atribuirea contractului de

  SSeerrvviicciiii ddee ccoonnssuullttaannttaa jjuurriiddiiccaa

  COD CPV: 79100000-5 - Servicii juridice, 79111000-5- Servicii de consultanta juridica

 • 2

  C U P R I N S:

  SECTIUNEA I :

  FISA DE DATE

  SECTIUNEA II :

  CAIET DE SARCINI

  SECTIUNEA III :

  FORMULARE Formularul 1 Declaratie privind eligibilitatea; Formularul 2 declaratie privind neincadrarea in situatii le prevazute la art. 181; Formularul 3 DECLARATIE privind lipsa sanctiunilor si plata la zi a taxelor/contributii lor catre Baroul competent teritorial/Casa de Asigurari a Avocatilor; Formularul 4 Declaratie privind cali tatea de participant la procedura; CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta; Formularul nr. 5 Informatii generale; Formularul 6 Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani; Formularul 7 Declaratie privind asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea acestora precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului; Formularul 8 Curriculum vitae; Formularul 9 Declaratie de exclusivitate si disponibilitate; Formularul 10 Formular de oferta; Formularul 11 Scrisoare de inaintare;

  SECTIUNEA IV : Model orientativ de Contract

 • 3

  SECTIUNEA I

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI

  Achizitor: ASOCIATIA BROKERILOR Titlul proiectului POSDRU :

  Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare

  Nr. contractului de finantare: POSDRU/92/3.1/S/63008 Calitatea achizitorului in cadrul proiectului: Beneficiar Asociatia Brokerilor I. INFORMATII GENERALE I.1. Achizitor: Denumire: ASOCIATIA BROKERILOR Cod fiscal: 8313194 Adresa: ROMANIA, Localitate: BUCURESTI, B-dul Carol I nr. 34-36, et. 12, Sector 2, Cod postal 020922 Persoana de contact: Mihaela Grozaiu consilier juridic tel: 0733.068.979

  Telefon: 021.317.99.33

  E-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro, Fax: 021.317.99.34 Adresa de internet: www.asociatiabrokerilor.ro, www.perfectionare-piatadecapital.ro

  I.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): Ofertele se vor transmite in plic inchis pana la data de 04.07.2011, ora 09:30. b) Adresa unde se primesc ofertele: Ofertele se vor transmite la sediul ASOCIATIEI BROKERILOR, B-dul Carol I nr. 34-36, et.12, Sector 2 cod postal 020922, Bucuresti, Romania. Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, la dosarul achizitiei, nedeschise. c) Data limita pentru solicitare clarificari: Solicitarile de informatii suplimentare sau clarificari se vor transmite numai in scris, la nr. de fax 021-317.99.34 sau la adresa sediului achizitorului din Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34-36, et 12, sector 2, cod postal 020922, Romania, pana la data de 28.06.2011, ora 14:00 d) Data limita raspuns la clarificari: 29.06.2011 ora 17:00 I.3. Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a contestatiei

  Decizia de atribuire a contractului de achizitie va putea fi contestata in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii acesteia in scris. Contestatia va fi adresata achizitorului si va fi solutionata in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data primirii. Contestatia depusa peste acest termen va fi respinsa ca tardiva. Contestatia depusa inainte de comunicarea deciziei de atribuire a contractului de achizitie va fi respinsa ca prematura. Contestatia trebuie insotita de toate inscrisurile pe care se intemeiaza. Contestatiile neinsotite de documente suport vor fi respinse ca neintemeiate.

 • 4

  Contestatia depusa la achizitor se solutioneaza de catre o comisie desemnata in acest sens de catre reprezentantul legal al achizitorului. Sedinta de solutionarea a contestatiei nu este publica. Comisia de solutionare a contestatiei va putea respinge contestatia ca neintemeiata, nefondata, tardiva, prematura ori o va putea admite, caz in care procedura de achizitie se va anula urmand a fi reluata. In cazul in care ofertantul este nemultumit de solutia data contestatiei sale, poate formula actiune la instanta de judecata competenta din Bucuresti sector 2, in termen de 2 zile de la primirea solutiei, cu obligatia notificarii achizitorului, in interiorul aceluiasi termen.

  I.4. Sursa de finantare : Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: Fondul Social European, fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, precum si din fonduri proprii, in cadrul contractului de finantare nr. POSDRU/92/3.1/S/63008

  Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA x NU Proiectul Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare (contract POSDRU/92/3.1/S/63008).

  II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE II.1. Descriere II.1.1. Denumire contract: Servicii de consultanta juridica in interpretarea cadrului legal aplicabil participantilor pietei de capital 300 de rapoarte de consiliere in cadrul proiectului Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare (contract POSDRU 92/3.1/S/63008) pentru desfasurarea Activitatii A5 Activitati de sprijin a SSIF-urilor pentru identificarea cererii de competente necesare pentru cresterea competitivitatii lor in raport cu piata de referinta si dinamica economiei locale (Consultatii si asistenta juridica in interpretarea cadrului legal aplicabil) derulate in cadrul Proiectului Imbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajatii din domeniul valorilor mobiliare, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. DDeessccrriieerreeaa sseerrvviicciiiilloorr :: ccoonnffoorrmm ccaaiieettuulluuii ddee ssaarrcciinnii II. 1.2. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare (a) Lucrari (b) Produse (c) Servicii Executie Proiectare si executie Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de achizitor

  Cumparare Leasing Inchiriere Cumparare in rate

  Categoria serviciului 2A 2B

  Principala locatie a lucrarii:

  Principalul loc de livrare:

  Principalul loc de prestare: SEDIUL Asociatiei Brokerilor Bucuresti, Bd. Carol I, nr.34-36, et. 12, Sector 2

 • 5

  COD CPV: 79100000-5 - Servicii juridice, 79111000-5- Servicii de consultanta juridica

  II. 1. 3. Procedura se finalizeaza prin : Contract de achizitie publica: x II. 1.5. Durata contractului de achizitie publica: Pana la data de 30.09.2012 II. 1.6. Ofertele alternative sunt acceptate DA NU x III. Conditii specifice contractului III.1. Garantia de participare: DA NU x IV. PROCEDURA IV.1. Procedura selectata Procedura de cercetare a pietei studiu al pietei

  Procedura competitiva x

  IV.2. Legislatia aplicata

  1. INSTRUCTIUNEA AMPOSDRU NR .26 din 2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 2. Hotararea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. 3. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare. 9. Ordinul nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 10. Ordinul nr. 1527/3.11.2010 al MMFPS pentru aprobarea unor precizari suplimentare aplicabile contractelor fina