1 -...

of 22 /22
a a PROCEDURA OPERATIOI{ALA PRIVII{D COLECTARBA, SORTAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR 1" SCOPUL PROCEDURII DOCUMENTATE: stabileste modul de realizare a activitatii de gestiune a deseurilor, structurile organizatorice si persoanele implicate; lntocmire documentatie privind evidenta gestiunii deseurilor ; Asigura continuitatea activitatilor de gestionare inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului ; Sprijina auditul si organismele de control. Riscuri o Contaminareamediuluispitalicesc; . Aparitia AES- accidente postexpunere la sange. 2. DOMENIUL DE APLICARE . Se aplica in toate sectiile / compartimentele unitatii; . Se aplica de intreg personalul medico-sanitar si auxiliar care precizarea in fisa de post. 3. DOCUMENTE DE REFERTNTA o Ordin MS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenirq limitare a infecliilor asociate asistenlei medicale in unitdtile sanitare; Fise de postl Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea degeurilor rezultate din activitdli medicale qi a Metodologiei de culegere a datelor pentru bazana\ionald de date privind deqeurile rezultate din activitdli medicale, emis in temeiul Legii 2lll20ll art.s2,privind Regimui deseurilor; Tfnfir6*ii /}..'o--"f": -- O<1/anA/t .^..:--:-^l ^--i l^--r- ^ -,.r! "' r Hotirffrii Guvernului nr" 856/2002 privind evidenta gestiunii deqeurilor qi pentru aprobarea listei cuprinzdnd deqeurile, inclusiv deqeurile periculoase. 4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR 4.1. Definitii ale termenilor Er" si o O Definitia si/sau, daca este cazlul, actul care defineste termenill Procedura care descrie un proces sau o activ desfasoara la nivelul unuia sau mai multor compafti L'\.1 :JB Tf$ry;tr '' t't Unitutea saniturd Orice unitate publicd sau privat6, cu paturi sau desftgoard activitdli in domeniul s6n6t[fii umane{f deqeuri i :'9,1tptt

Embed Size (px)

Transcript of 1 -...

Page 1: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

a

a

PROCEDURA OPERATIOI{ALA PRIVII{D COLECTARBA,

SORTAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR

1" SCOPUL PROCEDURII DOCUMENTATE:

stabileste modul de realizare a activitatii de gestiune a deseurilor,

structurile organizatorice si persoanele implicate;

lntocmire documentatie privind evidenta gestiunii deseurilor ;

Asigura continuitatea activitatilor de gestionare inclusiv in conditii de

fluctuatie a personalului ;

Sprijina auditul si organismele de control.

Riscuri

o Contaminareamediuluispitalicesc;

. Aparitia AES- accidente postexpunere la sange.

2. DOMENIUL DE APLICARE. Se aplica in toate sectiile / compartimentele unitatii;

. Se aplica de intreg personalul medico-sanitar si auxiliar care

precizarea in fisa de post.

3. DOCUMENTE DE REFERTNTA

o Ordin MS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenirqlimitare a infecliilor asociate asistenlei medicale in unitdtile sanitare;Fise de postlOrdinul 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionareadegeurilor rezultate din activitdli medicale qi a Metodologiei de culegere adatelor pentru bazana\ionald de date privind deqeurile rezultate din activitdlimedicale, emis in temeiul Legii 2lll20ll art.s2,privind Regimui deseurilor;Tfnfir6*ii /}..'o--"f": -- O<1/anA/t .^..:--:-^l ^--i l^--r- ^ -,.r! "' rHotirffrii Guvernului nr" 856/2002 privind evidenta gestiunii deqeurilor qipentru aprobarea listei cuprinzdnd deqeurile, inclusiv deqeurile periculoase.

4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR4.1. Definitii ale termenilor

Er"

si

o

O

Definitia si/sau, daca este cazlul, actul care defineste termenill

Procedura care descrie un proces sau o activdesfasoara la nivelul unuia sau mai multor compafti

L'\.1

:JB

Tf$ry;tr'' t't

Unitutea saniturd Orice unitate publicd sau privat6, cu paturi saudesftgoard activitdli in domeniul s6n6t[fii umane{fdeqeuri i:'9,1tptt

Page 2: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

Producdtoral de degeurimedicale

Orice persoand fizicd, sau juridicd ce des{dqoard activmedicale din care rezultd, de$euri rnedicale:

tall

activitateu medicalii Orice activitate de diagnostic, preven{ie, tratament, cercetprecum qi de monitorizare gi recuperare a stdrii de sdndtate, r

implicb sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substiori aparaturd mq4ical6;

u v,

are

n!e

Ambalajt:le pentrudeSeuri

Recipiente qi containere utilizate pentru colectarea, aroUatatransportul, tratarea gi eliminareafinald. a deqeurilor rezultateactivitatea medicalS:

lin

Colectareo deSeurilormedicsle

Orice activitate de strAngere a deqeurilor, incluzAnd sepaidegeurilor pe categorii, la sursi, gi stocarea temporard a deqeurin scopul transportirii acestora la o instalatie de tratare sauelinqinare a degeurilor;

rea

lorde

Colectaren separatd adeqeurilor medicale

Colectarea in cadrul cdreia un flux de degeuri este pdstrat sepin funcfie de tipul gi natura degeurilor, cu scopul de a faCtratarea specifici a acestora;

ralita

Decontaminureatermicd

Operafiunea care se bazeazd, pe acliunea cdldurii um"dJuscate pentru indep[rtarea prin reducere a microorganismr(patogene sau saprofite) conlinute in deqeurile medirpericuloase la temperaturi scbzute;

iau

lorale

Degeurile anatomo-patologice

Fragmente qi organe utnane, inclusiv recipiente de sAnge qi s6conservat. Aceste degeuri sunt considerate infectioase;

ge

DeEeurile cltimice $ifarmaceatice

Substante chimice solide, lichide sau gazoase, care pot f, t""corozive ori inflamabile; medicamentele expiratereziduurile de substanfe chimioterapeutice, care pot fi citotoxgenotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene;

SI

DeSeurile infeclioase Deqeurile care prezint[ proprietd{i periculoase astfeftacestea sunt definite in anexa ru. 4la Legea nr.2IIl20lI,modificdrile ulterioare, la punctul "H 9 - <>: substanlepreparate cu conlinut de microorganisme viabile sau toxale acestora cate sunt cunoscute ca producdnd boli la omla alte organisme vii"; aceste deqeuri sunt considerdeseuri pqiculoase;

cuqi

rri

D eS e urile tnlep dtoare-tdietoure

Obiecte ascufite care pot produce leziuni meca"tce pinlepare sau tdiere; aceste degeuri sunt considerate deqeinfec{ioase/periculoase, dacd au fost in contact cu fluibiologice sau cu substante periculoase;

rinLrri

de

Spaliul central destocare temporard &

deSeurilor medicale

Amplasament de stocare temporard a deqeurilot ,""di"aamenajat in incinta unitdJii care le-a generat, destirexclusiv stocdrii temporare a degeurilor p6nd,la momentulcare acestea sunt evacuate in vederea elimindrii:

lo

ratla

Trutarea deseurilormedicale

Opera{iunile de preg6tire prealabild valorifrcarii s

elimindrii, respectiv opera{iunile de decontaminaretemperaturi scdzute, conform prevederilor legale in vigoar

aula

4.2 Abrevieri ale termenilor

Accidenlg postexpunere la sange

5. DESCRIEREA PROCESULUI

5.1 Materiale si echipamente ,ffi1{'^*'fi!:!* }l

Page 3: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

Europubele

Saci de culoare neagra pentru deseuri nepericuloase

Saci dle culoare galbenea pentru deseuri periculoase

Cutii de carton, de culoare galbene, prevantta in interior cu sac de polietilena si

inscripitionata cu pictgrama,,Pericol biologic,,

Cutii din polipropilena rezistente la actiuni mecanice, inscripitionata cu pictgrama

,,Pericol biologic"

Recipienti cu capac prevazuti in interior cu saci negri de polietilena pentru

deseurile menajere si asimilabile cu cele menaiere

5.2 @.lgctarea si trierea d

1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si constituie un

risc real pentru sanatatea umana si pentru mediu. Ele sunt generate in unitatile sanitare

in cursul activitatilor de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenirea bolilor si

recuperare medicala si sunt colectate in conformitate cu prevederile ord.MS nr,

1226t2012.

Recipientul tn cure seface colectarea Si care vine tn contuct clirect cu

deSeurile periculoase rezultate din uctivitdli medicale este de unicdfolosinld

Si se elimind odatd cu conlinutul !

Coddegeu,c*ffi de deqeuii Gzuitate din acti"itati--:m.85612002

riile

atego.edica

18 01 01

01 03*)obiecte ascu{ite (cu excepJia 18

ile intepdtoare-tdietoare: ace, ace cuir, catetere, seringi cu ac, branule, lame deisturiu, pipete, sticldrie de laborator ori altd,icldrie spartd sau nu etc. de unicd folosintd,intrebuinlatd sau cu termen de expirarepdqit, care nu a intrat in contact cu material

ial infeclios in situalia in care degeurilesus mentionate au intrat in contact cu

terial potential infectios, inclusivipientele care

conlinut vaccinuri, sunt considerate.rFuuL vctuulllulL, SUIft UUIISIqCIaLe i

ri infeclioase gi sunt incluse in categorial01 03x. In situa{ia in care obiectele

ite au intrat in contact cub s ianfe/m ateri a I e p J;; i;. s u nt . /iri *j p' Fr))

iderate deqeuri periculoase qiuse in categoria 18 01 06*.

s' t ."*lepf: - p*lglgs*.""_"s l: Fo S1*."c]#i?i,,

G.\\

r')>IJ

**.lo*"?.,,18 01 02 fragmente qi o rgane umane,

*'"O

Page 4: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

ilatuait iecipi;;i; d- ;a"s.excepfia 18 01 03*)

18 01 03* deqeuri ale ciror colectare gieliminare fac obiectul unor misurispeciale privind prevenirea infecfiilor

18 01 04 deqeuri ale ciror colectare qieliminare nu fac obiectul unor misurispeciale privind prevenirea infec{iilor

icroorganismelor, perfuzoare cu tubulaturd,:cipiente care au con{inut sdnge sau alteuide biologice, c6mpuri operatorii, m[nuqi,nde qi alte materiale de unic6 folosin![,

prese, pansamente qi alte materialeinate, membrane de dializd., pungi de

terial plastic pentru colectarea urinei,teriale de laborator folosite, scutece carevin de

cadavre de animale rezultateinivitd{ilor de cercetare qi experimentare etc.

mbitaaminte ffi;;dmild-;ddi; sid;i;

nfec{ioase, recipiente care au conlinuticamente, altele decAt citotoxice qi

itostatice etc.

enj erie necontaminatd, degeuri rezultate dupdiratarea/ decontaminarea termicd a deseurilor i

ific

18 01 07 chimicale,specificate la 18 01

altele decfft cele06*

18 01 09 medicamente

Froduse chimice organice qi anorganice i

lrepericuloase (care nu necesitd etichetare i! .r -, :

ispecificd), dezinf-ectan{i (hipoclorit de sodiu i

islab concentrat, substanle de cur6{are etc.),

i

isolulii antiseptice, deqeuri de la aparatele de

$iagnozd cu concentraJie scdzutd de ,

jsubstanle chimice periculoase etc., care nu seiilncadreazd la 18 01 06* i

_-_"._liCategoriile de degeuri vor fi stabilite ?n I

iordinul privind gestionarea deqeurilor de ,

,rnedicamente, care va flr reglementat conformrlart. 6 alin. (2).

i

Ambalajul in

periculoase rczultate

continutul.

care se face colectarea si

din activitatea medicala este

care vlne rn contact

de unica folosinta si

direct cu deseurile

rin,{\a,, ;?**

se elimin

':^ii

Page 5: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

A. COLECTAREA SI AMBALAREA DESE(IRILOR

- se va face la locul producerii: sali tratamente, sali pansamente, bloc operator,

laborator analize medicale etc.

r Deseurile infectioase sunt colectate in cutii din carton prevdzute in interior cu saci

galbeni din polietilend sau in saci din polietilend galbeni. Atat cutiiie prevazute in

interior cu saci din polietilend, cdt qi sacii sunt marca{i gi etichetali in limba rom6.nd

cu urmdtoarele informa{ii: tipul deqeului colectat, pictograma "Pericol biologic",

capacitatea recipientului (litri sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a

nivelurlui maxim de umplere, data ?nceperii utilizdrii recipientului pe secfie,

unitatea sanitard qi sec{ia care au folosit recipientul, persoana responsabild cu

manipularea lor, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor Naliunilor

Unite GrN), in conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier

internalional al mdrfurilor periculoase (ADR)" Sacii trebuie sd aib6 o rezistenfd

mecanicd mare, sd se poatd inchide uqor qi sigur, fiilizdnd sigilii de unicd folosinld.

Termosuturile trebuie sd fie continue, rezistente qi sd nu permitb scurgeri de lichid.

(3) La alegerea dimensiunii sacului se jine seama de cantitatea de deqeuri produse

in intervalul dintre doud indepdrtdri succesive ale deqeurilor. Atunci c6nd nu este

pus in cutie de carton care sd asigure rezisten{d mecanicd, sacul se introduce in

pubele prevdzute cu capac gi pedald sau in poftsac, fiind obligatoriu ca gi acesta din

urmd sd aibd. capac. indlfimea sacului trebuie sd depdqeascd indllimea pubelei,

astfel incAt sacul sd se rdsfrdngd peste marginea superioard a acesteia, iar surplusul

trebuie sd permitd inchiderea sacului in vederea transportului sigur. Gradul de

umplere a sacului nu va depdqi trei pdtrimi din volumul sdu. Pubelele cu pedald qi

capac trebuie sd fie inscripJionate cu pictograma "Pericol biologic". (4) Grosimea

polietilenei din care este confec{ionat sacul este cuprinsd ?ntre 50 - 70 microni.

Pentru deqeurile infectioase de laborator se folosesc saci galbeni inscriptionati si

cutii galbene din carton rigid prevdzute in interior cu sac galben de polietilen[,

etichetate cu urmdtoarele informafii: tipul deqeului colectat, pictograma "Pericol

biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a

nivelului maxim de umplere, data inceperii ',ttilizdrii recipientului pe secfie, unitatea

sanitard qi sectia care au folosit recipientul, persoana responsabild cu manipularea lui,

data umplerii definitive, marcaj conform standardelor fIN, in conformitate cu ADR. .::::,;1;-.-.,;.rCr

1'' U{-i\.-i .rif^t.,.. ?r\\

I Deseurile intepatoare-taietoare ( ace cu frr, catetere, seringi cu ac, UruoiJ., htplslii:jl; :A\,de bisturiu, pipete). Recipientul destinat colectdrii degeurilor in{epdtoard,-#ilt##tli;f,, J

\ "-';,u1'1ry'; " //\'. "'u'-4 Tf - 7;7' i r. ,: t'.,/' 'il:: '-- --:{

Page 6: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

trebuie s6 aibd urmdtoarele caracteristici:

a) Sd fie impermeabil, sd prezinte etangeitate, un sistem de inchidere temporard qi

definitivd. Prin sistemul de inchidere temporar6 se asigurd o mdsurd de prevenlie

suplimentard, iar prin sistemul de inchidere definitivd se impiedicd posibilitatea de

contaminare a personalului care manipuleazd, deqeurile infepdtoare-tdietoare qi a

mediului, precum gi posibilitatea de refolosire a acestora de cdtre persoane din

exteriorul unitdlii sanitare;

b) Sd fie marcat gi etichetat in limba romdnd cu urmdtoarele informa{ii: tipr,rl deqeului

colectat, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul

de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, datainceperii utilizarii

recipientului pe sec{ie, unitatea sanitard qi secJia care au folosit recipientul,

persoana responsabild cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform

standardelor I-IN, in conformitate cu ADR;

c) Sd prezinte siguranJi gi stabilitate pe masa de tratament sau acolo unde este

amplasat, astfel incAt sd se evite rdsturnarea accidentald a acestuia gi impr[qtierea

conJirrutului.

Este interzis trunsferul deseurilor dintr-un recipient in altul!

o Deseurile farmaceutice - sunt colectate in saci de culoare galbena , inscriptionati

cu pictograma"Pericol Biologic", urmand acelesi program ca mai sus;

Deseurile chimice

Degeurile chimice sunt colectate gi ambalate in recipiente cu o capacitate care s6 nu

depiqeascd 5 I pentru substan{e lichide qi 5 kg pentru substan{e solide. Aceste

recipiente pot fi introduse intr-un ambalaj exterior care, dupd umplere, nu trebuie

sd depdgeascd greutatea de 30 de kg. (3) Deqeurile periculoase chimice rezultate

din unitdli sanitare se colecteazdseparat qi se elimind prin incinerare (dupa ce, inprealabil, a fost testatd reactivitatea termicd a acestor deqeuri), ftatare chimicd sau

sunt returnate Ia fumizor, cu acordul expres al acestuiaDeseurile chimice

periculoase in amestec (laborator anatomie patologica) sunt colectate in recipient

metalic cu capac la locul producerii si vor fi predate operatorului specializat in

vederea eliminarii;

Deqeurile chimice, dacd se afld in ambalajul lor original (sticld, folie etc.), pot fiimpachetate in recipiente care nu corespund standardelor [rN, in conform,lg.F;n]]:*

ADR (ADR 3.4 qi dispozilia speciald 601 de la 3.3). in cazutin care ,.*(i6.3r:ii|4,11 u:,..t

nu se mai afld in ambalajut originat, ele se stocheazd gi ambatearr ,4f*e{3ft#-#; ?care corespund standardelor UN, in conformitate cu prevederile ADR.i[ .:lf,f,i'l'#,;,i}grii,;ftr

"1

j'u'a,v,;"-- .' 'u'4Ar"4L4

Ff

Page 7: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

Este permisd utilizarea doar a ambalajelor confeclionate din materiale care permit

incinerarea cu riscuri minime pentru mediu qi sdndtate"

Deseurile radiblogice - nu se mai produc (sistem computerizat);

Deseurile anatomo-patologice - sunt colectate in mod obligatoriu in cutii din

carton rigid, prevdzute in interior cu sac din polietilend care trebuie sd prezinte

siguranjd la inchidere sau in cutii confecfionate din material plastic rigid cu capac ce

prezintd etanqeitate la inchidere, avdnd marcaj galben, special destinate acestei

categorii de degeuri, gi sunt eliminate prin incinerare. Recipientele vor fi etichetate

cu urrndtoarele informa{ii: tipul deqeului colectat, pictograma "Pericol biologic",

capacitatea recipientului (l sau kg), unitatea sanitard qi sec{ia care au folositrecipientul, persoana responsabild cu manipularea lui.

B. TRANSPORTUL DESEURILOR

Transportul din sectii catre spatiul de depozitare temporara se face de catre

ingrijitoarea din fiecare sectie, pe circuitul murdar, pana la spatiul de depozitare

temporara, unde sunt cantarite si inregistrate de catre agentul dezinfector intre orele 8.30-

10.00.

Este interzis accesul persoanelor struine in incinta elepozitului!

C. DEPOZITAREA DESEURILOR

Depozitarea temporara se face intr-un spatiu special destinat acestui scop si

amenajat in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Dural.a de depozitare va fi cat mai scurta posibil, iar conditiile de depozitare vor

respecta norrnele de igiena in vigoare. Pentru deseurile periculoase durata de depozitare nu

trebuie sa de:paseasca 72 ore din care 48 in incinta unitatii si 24 ore pentru transport si

eliminare finala.

In cazul in care cutiile de colectare ating nivelul de umplere maximin mai putin de 48 h, vor fi transportate direct in depozitul central unde

vor fi cantarite iar cantitatile vor fi inregistrate in fisele de evidenta a

deseurilor.

Conditiile spatiului de depozitare pentru

temporara a cantitatii de deseuri periculoase

indepartari successive ale acestora.

deseuri periculoase permit de

acumulate in interval hStt'"%-v \\

rt'\ie1

r'd$&E "d'o'{' .}F1.,,

ii!;::{ lt;r*df,::*rli;r[i#aii,'i\'r.t"-tfl tnr l''e.tr,-.i l,r,{;,t't

Temperatura din depozit se va monitoriza si inresistra zilnic in t

Page 8: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

Deseurile sunt ridicate de catre o firma specializata in vederea incinerarii.

Contractul incheiat are stipulate responsabilitati din pulea transportatorului privind

respectarea reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste transportul deseurilor

periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. La predarea deseurilor catre

prastatorul cle servicii, cantitatile sunt inregistrate in formulare specifice Raportarea

gestiunii deseurilor se face lunar, pe machete specifice, catre DSp .

IzIURATENIA SI DEZINTETEMPORARA A DESEURILOR

Curatenia si dezinfectia sunt asigurate

protocoalelor de lucru, operatiunile se realizeaza

transportator si ori de cate ori este nevoie. Daca se

altor vectori este informata as. igiena in scopul luarii

si deratizare"

de catre agentul DDD, conform

dupa fiecare ciclu de predare catre

identifica prezenta rozatoarcIor sau a

masurilor suplimentare de dezinsectie

a

o

II . DBSBURILE NBPBRICULOASE

Se clasifica in :

deseuri menajere ;

deseuri asimilabile cu cele menajere;

deseuri reciclabile.

MaterialelecflreSeincludincategoriadeseurilornepericuloasesunt

umbalaiele rnaterialelor sterile, ghipsul necontaminat cu tichide biologice, hurti,,resturile alimentare ( cu exceptia celor provenite cle la sectii de boli contagiouse).

DESEURILE MENAJERE - sunt produse in blocurile si oficiile alimentare; se

colecteaza in galeti cu capac si se transporta de catre ingrijitoare pe scari, pe circuitulmurdar, panalarawade gunoi unde se depoziteaza in containere.

_ sunt rezultate din activitatea

serviciilor medicale si administrative. Sunt colectate in recipiente prevazute in interior cu

saci negri de polietilena. Se transporta de catre ingrijitoare la rampa de guni{ffimE>:i.rrvrra. uv Lrqurl,(, 14 Lr.' eixrrs urBfrJrroarc n rampa oe gung]iiq$ogseu{ )\.depoziteazain containere. if+ .ti?Sror tA

li n- ii*i'ffJ -li E,l '-'! 11,'i"'f i'

\*iffi.\:l**Z

Page 9: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

Deseurile menajere si cele asimilabile cu cele menajere sunt ridicate zilnic de catre firma

ECOSAL (contract nr. 13 47 I 19 .04.2018, act aditional nr. 4467 I r2.r2.20 | s).

DESEURIL'E RECICLABILE (metal,plastic,hartie,carton,sticla)- se colecteaza conform

legii 13212010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, fiind ridicate

de catre firma specializata la cerere.

D sunt ridicate de catre firma specializata in

urma incheierii unui contract:

sunt ridicate de catre firma specializata lacerere"

Tratarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitati medicale

Realizarea acestor operatiuni se face in baza contractului incheiat cu operatoreconomic specializat si autorizat.

5.4 Evidenta cantitatilor de deseuri generate in unitate

Detetminarea cantitatilor se face prin cantarire, pentru fiecare categorie de deseu inparte. Cantarirea se face la nivelul spatiului central de depozitare temporar a, zilmcprecum

si inaintea fiecarei preluari de catre transportator, si este facuta de catre agentul DDD.

Cantitatile se inscriu in documentele care insotesc deseurile pe perioada transportului si indocumentele unitatii.

OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR

REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALA

1. PREVENIREA GENERARII DESEURILOR

Separarea deseurilor periculoase trebuie sa fie primul obiectiv in scopul reducerii

volumului de deseuri periculoase.

Riscurile profesionale trebuie sa fie reduse prin educatie, pregatire si echipament de

protectie a personalului.

a). Reducerea la sursa: aplicarea unor restrictiila achizitionare (ex. Cumpararj

centralizata si controlul precum si inlaturarea medicamentelor si altor substantl

Page 10: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

periculoase), reducerea prescriptiilor pentru tratamentele

nemedicale, nepericuloase

( hartie si carton,pet-uri,sticla)

b). Colectarea separata a deseurilor

Imbunatatirea managementului deseurilor-

pot duce la reducerea definitiva a senerarii

inj ectabile,reciclarea deseurilor

identificarea deseurilor si controlul inventarului

deseurilor.

- se aplica

prevederile

2.INSTRUIREA PERSONALULUI

Directiile de sanatate publica judetene controleazaactivitatea de instruire si

formare a personalului medical cu privire la gestionarea deseurilor medicale si cu modulde aplicare a metodologiei de instruire in fiecare unitate sanitara.

Fiecare unita'te sanitara este obligata sa asigure instruirea si formarea profesionala continua

pentru angajati cu privire la gestionarea deseurilor medicale"

Personalul implicat in sistemul de gestionare a deseurilor medicale periculoase

trebuie sa cunoasca:

- tipurile de deseuri produse in unitatea sanitara;

- riscurile pentru mediu si sanatatea umana;

- planul de gestionare a deseurilor medicale cu regulamente interne si codurile de

procedura pentru colectarea separate pe categorii, stocarea temporara, transportul si

eliminarea deseurilormedicale periculoase, precum si procedurile/ protocoalele aplicabile

rn caz de accidente sau incidente survenite in activitatea de gestio nare adeseurilor.

PROCEDURI PENTRU SITUATII DE URGENTA:

{ accidente prin expunere la sange (taiere, intepare,improscare)

procedura operationala privind AES intocmita in conformitate cu

ord MS 110112016:

./ in cazul imprastierii accidentale de deseuri :

- Se informeaza CSPLIAAM;

- Se izoleaza zona afectata si nu se lasa nesupavegheata pentru a preveni tranzitulpersoanelor neautorizate;

- Personalul foloseste echipament individual de protectie.compus din-helal,_lqeauqr,

ochelari de protectie. cizme de cauiuc:

- Daca un deseu infectios este imprastiat in timpul transportului in incinta spital

va fi colectat in saci noi pentru deseuri infectioase;

Page 11: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

- Daca un deseu lichid infectios este imprastiat in incinta spitalului in "zonele umede,,

(ex'toalete, bai) se dezinfecteaza apoi se spala zona cu apa din ambundenta apoi iar se

dezinfeeteaza;

- Cand imprastierea se produce in o'zone uscate"(suprafete sectii) se limiteaza imprastierea

si aerosolizarea folosind imediat servete de hartie sau lavete absorbante pentru a acoperi si

colecta lichidul.

- Adaugarea unui dezinfectant concentrat dinspre margini spre centrul zonei afectate

contribuie la minimizarea aeroso lizarti.

- Materialele contaminate se elimina pe circuitul deseurilor infectioase.

6. RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULARBAACTIVITATII

Managerul

a) inr[iazd', implementeazd Si conduce sistemul de gestionare a degeurilor medicale;

b) asigurd fondurile necesare pentru asigurarea functiondrii sistemului de gestionare adeqeurilor medicale, inclusiv sumele neoesare acoperirii costurilor prevdzutelaart.45 alin.(s);

c) desemneaz;d o persoand, din r6ndul angajatilor proprii, respectiv coordonatorul activitdliide proteclie a sdndtdfii in relalie cu mediul, care sd urmdreascd qi sd asigure indeplinireaobligatiilor ptevdzute de Legea nr. 2Lll207I, cu modificdrile ulterioare, de prezentele

norrne tehnice, precum qi de legisla{ia specificd referitoare la managementul deqeurilor

medicale in ceea ce privegte obligaliile delindtorilor/producdtorilor de deqeuri;

d) controlea:zd' si rdspunde de incheierea contractelor cu operatorii economici care

transportd, trateazd qi elimind deqeurile rezultate din activitdlile medicale;

e) controleazd, Si rdspunde de colectarea, transportul, tratarea qi eliminarea deqeurilor

r ezultate din activitdlile medicale ;

f) poate delega atribuliile men{ionate la lit. d) qi e) cdtre coordonatorul activitatii, de

proteclie a sdndtdlii in relafie cu mediul;

g) aprobd planul de gestionare a deqeurilor rczultate din activitdti medicale pe baza

regulamentelor interne, a codurilor de procedurd a sistemului de gestionare a deqeurilormedicale periculoase din unitatea sanitard respectivd, in conformitate cu anexa nr. 4 Iaordin;

h) aprobd planul de formare profesionald continud a angajalilor dinprivire la gestionarea deqeurilor medicale.

Page 12: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

Medicul CSPLIAAM

a) participd la stabilirea codului de proceduri a sistemului de gestionare a deqeurilor

medicale periculoase;

b) participd la buna func{ionare a sistemului de gestionare a deqeurilor medicale

periculoase;

c) supravegheazd, activitatea personalului implicat in gestionarea deqeurilor medicale

periculoase;

d) rdspunde de educarea gi formarea continud a personalului cu privire la gestionarea

degeurilor medicale periculoase;

e) elaboteazii gi aplicd planul de educare gi formare continud cu privire la gestionarea

deqeurilor medicale periculoase.

Asistentul CSPLIAAM

a) efectueaza. zilnic controlul respectarii procedurii in fiecare sectie/compartiment precgm

si la spatiul de depozitare a deseurilor;

Seful serviciului administrativ

a) asigurd qi rdspunde de aprovizionarea unitd{ii cu materialele necesare sistemului de

gestionare a degeurilor medicale periculoase;

b) asigurd qi rdspunde de intretinerea instala{iilor de tratare prin decontaminare termicd dinincinta unitAfi sanitare, dacd este cazul;

c) controleazl"rcspectarea de cdtre unitatea sanitard a condi{iilor tehnice stipulate incontractul incheiat cu operatorii economici care presteazdactivitdlile de tratare, transport gi

eliminare finald a deqeurilor medicale periculoase, astfel incdt sd demonstreze

trasabilitatea deqeurilor in sensul prevenirii abandondrii in locuri nepermise sau elimin6riinecorespunzLtoarc a acestora.

d) incheie contracte de predare a deseurilor cu operatori economici autorizati.

Medicul sef de sectie:

a) aplica procedura;

b) medicul sef al sectiei chirurgie si blocurui operator, raspunde de

deseurilor de natura umana:

Asistenta sefa :

a) raspunde de aplicarea codului de procedura;

colectarea separata a

Page 13: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

b) supravegheaza personalul din subordine"

Asistenta de serviciu:

a) aplicd procedurile stipulate de codul de procedurd;

b) aplica metodologia de culegere a datelor pentru bazana;ionald de date privind deqeurile

r ezultate din activitdti medicale.

ATENTIE !

INAINTE DE A FI PKEDATE PERSOAI{ELOR CARE TRANSPORTA

DESE(TRII',E CATKE DEPOZITUL CENTRAL, CUTIILE SE VOR IT{CHIDE

DEFINITIV DE CATKE ASISTENTA DE SERVICIU.

Infirmiera

a) aplicd procedurile stipulate de codul de procedurd;

b) aplicd metodologia de culegere a datelor pentru bazana1ionald de date privind deseurile

r ezultate din activitdli medicale.

insriiitoarea :

a) aplicd procedurile stipulate de codul de procedurd;

b) asigurd transportul deqeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedurd.

8. ANEXE, EVIDENTE SI INREGISTRARI8.1. ANEXI]

l. Evidenta gestiunii deseurilor - conform HG 856/2002 - privind,,Evidenla gestiunii

deqeurilor qi pentru aprobarea listei cuprinzdnd degeurile, inclusiv deqeurile

periculoase"- Anexa I la prezenta procedura ;

2. Gestiunea deseurilor - cod: PO-CIN-08-01- Anexa II la prezenta procedura.

ffi;Jtft11ecTill;

',,iiriii?ii,,, -

"',1^i, 1rl''i{'i\ "'^LATr

Page 14: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

+,l|il,'*::ir;tnttStarea fizica.......Unitatea de masura

Capitolul lGenerarea deseurilor

Nr.crtLuna Cantitatea de deseuri

Generate Din care

Valorificata Eliminata final Ramasain stoc

1 Ianuarie2 FebruarieJ Martie4 Aprilie) Mai6 Iunie7 Iulie8 August9 Septembrie10 Octombrie11 Noiembriet2 Decembrie

Total an

Capitolul2Stocarea provizoriertratarea si transportul deseurilor

IanuarieFebruarie

OctombrieNoiembrie

Page 15: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

CAPITOLUL 3Valorificarea deseurilor

Capitolul4Eliminarea deseurilor

Agentul economic careefectueaza operatiunea

de valorificare

Cantitatea de deseuvalorificata

Operatia devalorificare

conform Anexei IIBdin lesea 42612001

Octombrie

Decembrie

Cantitatea de deseueliminata

Operatia devalorificare

conform AnexeiIIA din legea

426/2001

Agentul economic careefectueaza op eratiun ea

de eliminare

IanuarieFebruarie

Iunie

Noiembrie

TOTAL AN

NOTA: TC-tratare chimica*1) Tipul de stocare TMC-tratare mecano-chimica

RM-recipient metalic TB- tratare biochimicaRP- recipient plastic D- deshidratare

Page 16: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

BZ-bazin decantorCT-container transportabilCF-container fixS- saciPD- platforma de deshidratare\t,l-in vrac, neacoperitVA-in vrac, incinta acoperitaRL-recipient din lemnA- altele*2) Modul de tratareTM- tratare mecanica

TT- tratare termicaA- altele*3)Scopul tratariiV- valorificareE- in vederea eliminarii

*4) Mijlocul de transportAS- autospecialeAN- auto nespecialH- transport hidraulicCF- cala ferataA- altele

I- incinerare in scopul eliminariiVr- valorificare prin agenti ec" autorizatiP- utilizare materiala sau energetica in

propria intreprindereVe- valorificare energetica prin agenti ec.

autorizati

Anexa II -cod: PO-CIN-08-02

Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii'oSf. Ioan,, Galati

Sectia ...Luna. ...Anul.

COD DESEU 18.01.01 (deseuri intepatoare.p

GESTIUNE DESEURI

CANTITATEA

(ke)

TIPUL*

RECIPIENTULUI/NR

RECIPIENTE DE

COLECTARE

SEMNATUzu

PREDARE

SEMNATURA

PRIMIRE

i "';'lN.'\ ,. '":', i 'if i

tlit\l.. Qsi1-tr? 'C'\'.1'rl )z), r" s-l

Page 17: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

* RP- recipient plastic

Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii "Sf. Ioan" Galati

Sectia .""Luna. ...Anul.

COD DESEU 18.01.03 (deseuri infectioase)

* CCS-cutie de carton cu sac, SG-sac galben

Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii,.Sf. Ioan,,

Sectia ..Luna. ..Anul... ..

GESTIUNE DESEURI

DATA CANTITATEA

(ke)

TIPUL*

RECIPIENTULUI/

NR RECIPIENTE

DE COLECTARE

SEMNATURA

PREDARE

SEMNATURA

PRIMIRE

COD DESEU 15.01.02 (deseuri Pet)

Galati

Page 18: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

GESTIUNE DESEURI

DATA CANTITATEA

(kg)

TIPUL*

RECIPIENTULUI

DE COLECTARE

SEMNATURA

PREDARE

SEMNATURA

PRIMIRE

SNSNSN

SNSN

SNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSN

*SN - sac negru

Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii ooSf. Ioan,, Galati

Sectia ...Luna. ...Anul.

COD DESEU 15.01.01 (deseuri harie si carton)

GESTIUNE DESEURInc'iH+

DATA CANTITATEA

(ke)

TIPUL*

RECIPIENTULUI

DE COLECTARE

SEMNATURA

PREDARE

SEMNA/gRAr-

*oO**,.},

rerCz)\.aj.. 'Aira!'a

-'\\t"r,fl{g, 141

;qr);5 .Etr^J.{ L;

ti?.P.r" /,SN {\ G;'-

lf t?,///

Page 19: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

SNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSN

. SN,- sac negru

Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii.,Sf. Ioan,'Galati

Sectia ...Luna. ....Anul.

COD DESEU 18.01.02 (parti anatomice)

#+3u'r"li1"*rrLA?.f,

GESTIUNE DESEURI

CANTITATEA

(ke)

TIPUL*

RECIPIENTULUV

NR RECIPIENTE

DE COLECTARE

SEMNATURA

PREDARE

SEMNATURA

PRIMIRE

Page 20: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ,.Sf. Ioan,, Galati

COD DESEU 20.03.01 (deseuri menajere)

GESTIUNE DESEURI

TIPUL*

RECIPIENTULUI

DE COLECTARE

SEMNATURA

PRIMIRE

Page 21: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

SNSN

SNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSN

* SN - sac negru

Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii o,Sf. Ioan,, Galati

Sectia ..Luna. ...Anul.

COD DESEU 18.01.07 (deseuri chimice nepericuloase)

GESTIUNE DESEURI

TIPUL*

RECIPIENTULUI

DE COLECTARE

SEMNATURA

PREDARE

SEMNATURA

PRIMIRE

Page 22: 1 - spcopgalati.rospcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala-privind-colectarea...1' Deseurile periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si

SN

SNSNSNSNSNSN

o SN-sac negru

Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii .,Sf. Ioan,, Galati

Sectia ...Luna. ...Anul.

COD DESEU 18.01.09 (medicamente expirate - exceptie ciotitoxice si citostatice)

GESTIUNE DESEURI

TIPUL*

RECIPIENTULUI

DE COLECTARE

SEMNATURA

PREDARE

SEMNATURA

PRIMIRE

SG-sac galben