0prezentare Metode Alternative Ppt

41

Transcript of 0prezentare Metode Alternative Ppt

Page 1: 0prezentare Metode Alternative Ppt
Page 2: 0prezentare Metode Alternative Ppt

EVALUAREA SCOLARA

• Evaluarea a fost definitǎ ca ”proces de obţinere a informaţiilor asupra elevului, profesorului însuşi sau

asupra programului educativ- şi de valorificare a acestor informaţii în

vederea elaborǎrii unor aprecieri care vor fi utilizate la adoptarea unor

deciziie”(Terry Tenfrink)

Page 3: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Perfecţionarea sistemului de evaluare vizeazǎ direcţii ca:

• Subordonarea conţinutului verificǎrii şi aprecierii faţǎ de finalitǎtţile şi exigenţele învǎţǎmântului formativ

• Diversitatea formelor şi metodelor de evaluare • Perfecţionarea instrumentelor şi tehnicilor de

verificare a cunoştinţelor şi deprinderilor• Analiza rezultatelor verificǎrii şi reglarea

procesului instructiv-educativ • Ritmicitatea verificǎrii • Motivarea notǎrii

Page 4: 0prezentare Metode Alternative Ppt

PRECIZARI:

• „de ce evaluǎm?”

• „ce evaluǎm?”

• „când evaluǎm?”

• „cum evaluǎm?”

• „prin ce mijloace evaluǎm?”

• „pe ce bazǎ evaluǎm?”

Page 5: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Evaluarea are douǎ mari funcţii:

• Funcţia de verificare

a cunoştinţelor însuşite, comparând ceea ce se

observǎ cu o normǎ exterioarǎ aşteptatǎ,

cu un etalon referent-

EVALUARE NORMATIVǍ

• Funcţia de sprijinire

a elevilor sǎ înveţe, dându-i prilejul sǎ-si

dea seama ce se întâmplǎ:

ce învaţǎ? cum învaţǎ?

de ce reuşeşte (sau nu) sǎ înveţe?-

EVALUARE FORMATIVǍ

Page 6: 0prezentare Metode Alternative Ppt

PARAMETRII EVALUAREA FORMATIVǍ

EVALUAREA NORMATIVǍ

Funcţii Îl ajutǎ pe elev sǎ înveţe Verificǎ ceea ce şi-a însuşit elevul

Definiţiiteoretice

InternǎMultireferenţialǎProces temporal creator de efecte de sensDinamicǎComunicare

ExternǎUnireferenţialǎRaportul de conformitate-identitate cu o normǎ exterioarǎ deja existentǎStaticǎInformare

Decizii Reechilibreazǎ Selecţioneazǎ

Actori Elevii Profesorii / elevii

Instrumente Toate instrumentele care permit stimularea, suscitarea, dezvoltarea proceselor cognitive

Relative: note, calificativeBinare: însuşit/neînsuşit; da/nu; 1/0; ?%

Obiecte Procesele sau mijloacele cognitive ce permit realizarea unor produse observabile

Produsele: rezultatele unei competenţe neobservabile în mod direct

Page 7: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Metode alternative de evaluare

• Portofoliul; • Hărţile conceptuale; • Proiectul; • Jurnalul reflexiv; • Tehnica 3-2-1; • Metoda R.A.I.; • Studiul de caz; • Proba practica;• Observarea sistematică a activităţii şi a com-portamentului

elevului; • Fişa pentru activitatea personală a elevului; • Investigaţia;• Interviul; • Inregistrări audio şi/sau video.

Page 8: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Parca m-ati facut curios?!

Page 9: 0prezentare Metode Alternative Ppt

PORTOFOLIUL

• Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, prin care

profesorul poate să-i urmărească progresul –

în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval de mai lung de timp (un semestru sau un an

şcolar).

TIPURI DE PORTOFOLII

• Portofoliu de prezentare sau introductiv

• Portofoliu de progres sau de lucru

• Portofoliul de evaluare

Page 10: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Portofoliul cuprinde “o selecţie dintre cele mai bune lucrări

sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care pun

în evidenţă progresele sale; care permit aprecierea aptitudinulor, talentelor, pasiunilor,

contribuţiilor personale. Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev

de a se autoevalua, de a-şi descoperi valoarea competenţelor şi eventualele greşeli.

În alţi termeni, portofoliul este un instrument

care îmbină învăţarea cu a continuă, progresivă şi multilaterală

a procesului de activitate şi a produsului final.Aceasta sporeşte motivaţia învăţării.” (Ioan Cerghit)

Page 11: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Avantajele folosirii portofoliului:

• portofoliul este un instrument flexibil, uşor adaptabil la specificul disciplinei, clasei şi condiţiilor concrete ale activităţii;

• permite aprecierea şi includerea în actul evaluării a unor produse ale activităţii elevului care, în mod obişnuit, nu sunt avute în vedere; acest fapt încurajează exprimarea personală a elevului, angajarea lui în activităţi de învăţare mai complexe şi mai creative, diversificarea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor exersate;

• evaluarea portofoliului este eliberată în mare parte de tensiunile şi tonusul afectiv negativ care însoţesc formele tradiţionale de evaluare; evaluarea devine astfel motivantă şi nu stresantă pentru elev;

• dezvoltă capacitatea elevului de autoevaluare, aceştia devenind autoreflexivi asupra propriei munci şi asupra progreselor înregistrate;

• implică mai activ elevul în propria şi în realizarea unor materiale care să-l reprezinte cel mai bine;

Page 12: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Dezavantajele folosirii portofoliului:

• nu poate fi repede şi uşor de evaluat;

• este greu de apreciat conform unui barem strict, deoarece reflectă creativitatea şi originalitatea elevului.

Page 13: 0prezentare Metode Alternative Ppt

As dori sa vad portofoliul tau de prezentare, te rog!

Page 14: 0prezentare Metode Alternative Ppt

• “HĂRŢILE CONCEPTUALE- oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul vieţii cu privire la anumite noţiuni.” (Horst Siebert)

• Important este nu cât cunoşti, ci relaţiile care se stabilesc între cunoştinţele asimilate.

• PERFORMANŢA depinde de modul în care individul îşi organizează experienţa, ideile, de structurile integrate şi de aplicabilitatea acestora.

Page 15: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Avantajele utilizării hărţilor conceptuale:

• duce la uşurarea reprezentării procesului de învăţare şi în evaluarea sistemelor de cunoştinte

• poate fi folosită în organizarea cunoştinţelor deja existente în mintea elevului

• se deschid pespective către un proces de învăţare activ şi conştient

• stimularea celui care învaţă să acorde atenţie relaţiilor existente între concepte

• facilitează înţelegerea şi cunoaşterea şi uşoara aplicabilitate a cunoştinţelor teoretice în practică

• permit vizualizarea relaţiilor dintre cunoştinţele elevului • relevă modul cum gândesc participanţii şi cum folosesc

ceea ce au învăţat

Page 16: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Dezavantajele utilizării hărţilor conceptuale:

• solicita timp mai indelungat;

• nivelul ridicat al standardizării;

• rigoarea şi ordinea în care subiectul trebuie sa lucreze.

Page 17: 0prezentare Metode Alternative Ppt

APLICAŢIILE HĂRŢILOR CONCEPTUALE:

• a stimula generarea de idei; • a proiecta o structură complexă; • a comunica sau a prezenta idei complexe; • a explica modul cum noile cunoştinţe se integrează în

sistemul celor vechi într-un domeniu de studiu; • a crea soluţii alternative unei probleme date; • a analiza şi evalua rezultatele; • a uşura înţelegerea şi a accesibiliza cunoaşterea;• a ilustra modul de percepţie, reprezentare şi gândire a

unei realităţi, fapte, lucruri; • a reprezenta reţelele între concepte şi a diagnostica

lacunele şi lipsa legăturilor între acestea;• în desfăşurarea activităţilor de grup;

Page 18: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Credeati ca-mi trebuie vreo harta ca sa gasesc avionul?

Page 19: 0prezentare Metode Alternative Ppt

JURNALUL REFLEXIV

• Este o “excelentă strategie de pentru dezvoltarea abilităţilor metacognitive”, constând în reflectarea elevului asupra propriului proces de învăţare şi cuprinzând reprezentările pe care le-a dobândit în timpul derulării acestuia.

Se urmareste:• autoreglarea învăţării (prin

examinarea atitudinilor, a dedicaţiei şi a atenţiei concentrate în direcţia depăşirii unei sarcini de învăţare);

• controlarea acţiunilor desfăşurate asupra sarcinii de învăţare (prin analiza planificării, a demersurilor metodologice de rezolvare a sarciniişi a rezultatelor obţinute);

• controlarea cunoaşterii obţinute (prin analiza noţiunilor asimilate, a lacunelor înregistrate şi a cauzelor acestora).

Page 20: 0prezentare Metode Alternative Ppt

JURNALUL REFLEXIVAVANTAJELE aplicării acestei metode: • este o modalitate reflexivă, deschisă şi flexibilă

de evaluare ; • elevul poate să-şi exprime propriile nemulţimiri,

dar şi expectaţiile, exprimându-şi dorinţele şi satisfacţiile;

• Invatatorul poate să cunoască (cu voia elevului) şi alte aspecte care influenţează procesul învăţării şi astfel să-l ajute pe elev şi să sporească calitatea instruirii;

• cunoscând aceste aspecte, se produce o mai mare apropiere între invatator şi elev, acesta din urmă simţindu-se înţeles şi conştientizând faptul că sunt luate în consideraţie circumstanţele;

DEZAVANTAJELE jurnalului reflexiv ţin de elaborarea sa:

• solicită disciplină;

• notarea cu regularitate a reprezentarilor si a parerilor critice.

Page 21: 0prezentare Metode Alternative Ppt

TEHNICA 3-2-1

Tehnica 3-2-1 este folosită pentru a aprecia rezultatele unei secvenţe didactice sau a unei activităţi.

Elevii scriu: • 3 termeni (concepte) din ceea ce au învăţat, • 2 idei despre care ar dori să înveţe mai mult în

continuare şi • 1 capacitate, o pricepere sau o abilitate pe

care consideră ei că au dodândit-o în urma activităţilor de predare-învăţare.

Page 22: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Sa fie jurnal reflexiv? Sa fie vreo 3-2-1? Ma mai gandesc!

Page 23: 0prezentare Metode Alternative Ppt

METODA R. A. I.

• Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor

RĂSPUNDE – ARUNCĂ –INTEROGHEAZĂ

• Se desfăşoară în scopuri constatativ-ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin notă sau calificativ.

intrebare

raspuns/intrebare

raspuns/intrebare

raspuns/intrebare

Page 24: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Exersează abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a

formula întrebări şi de a găsi cel mai potrivit răspuns.

Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi,

comunică cu uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât

învăţarea cât şi evaluarea.

Page 25: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Sa-l vad eu pe ala care n-arunca mingea?

Page 26: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o

activitate practică pentru care elevul este nevoit să întreprindă o documentare,

observarea unor fenomene, experimentarea pe un interval de timp

stabilit.

Page 27: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Cu ajutorul acestei metode se poate aprecia:

♦ gradul în care elevii îşi definesc şi înţeleg problema investigată;

♦ capacitatea de a identifica şi a selecta procedeele de obţinere a informaţiilor, de colectare şi organizare a datelor;

♦ abilitatea de a formula şi testa ipotezele;

♦ felul în care elevul prezintă metodele de investigaţie folosite;

♦ conciziunea şi validitatea raportului-analiză a rezultatelor obţinute;

Page 28: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Raportez, sa traiti!De azi dimineata investighez si

numai asta am gasit!

Page 29: 0prezentare Metode Alternative Ppt

OBSERVAREA SISTEMATICǍ A ACTIVITǍŢII

ŞI A COMPORTAMENTULUI ELEVILOR

Reprezintă o modalitate eficientă de a urmări evoluţia şi progresul elevilor în contextul

activităţilor şcolare.

Page 30: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Informatii referitoare la:

ABILITĂŢI INTELECTUALE:

♦ exprimarea orală; ♦ capacitatea de a citi şi de

a scrie; ♦ operaţiile gândirii: analiza,

sinteza, comparaţia, clasificarea, generalizarea, concretizarea, abstractizarea;

♦ capacitatea de deducţie;

ABILITĂŢI SOCIALE: ♦ capacitatea de a colabora cu ceilalţi;♦ cultivarea de relaţii pozitive în grup; ♦ participarea la negocierea şi

adoptarea soluţiilor;♦ interesul pentru a menţine un climat

stimulativ şi plăcut; ♦ capacitatea de a lua decizii; ♦ toleranţa şi acceptarea punctelor de

vedere diferite de cel personal; ♦ capacitatea de a asculta cu atenţie; ♦ rezolvarea nonviolentă a

conflictelor;♦ asumarea responsabilităţilor;

Page 31: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Instrumente de înregistrare şi sistematizare a constatărilor

• FIŞA

înregistrează datele factuale despre evenimentele importante din

comportamentul elevului şi din modul

lui de acţiune.

• SCALA DE APRECIERE

sau de clasificare însumează un set de

caracteristici (comportamente) ce

trebuie supuse evaluării

Page 32: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Acum chiar am facut impresie proasta!

Page 33: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Proiectul este o formă activă, participativă

care presupune şi încurajează transferul de

cunoştinţe, deprinderi capacităţi, facilitează şi

solicită abordările interdisciplinare, şi

consolidarea abilităţilor sociale ale elevilor.

Page 34: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Realizarea unui proiect presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Identificarea unei probleme/ teme/ subiect;

2. Culegerea, organizarea, prelucrarea şi a informaţiilor legate de problema sau tema aleasă;

3. Elaborarea unui set de soluţii posibile ale problemei;

4. Evaluarea soluţiilor şi deciderea către cea mai bună variantă.

Page 35: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Invǎţǎtorul poate să aprecieze rezultatele proiectului urmărind:

• adecvarea metodelor de lucru, a materialelor şi a mijloacelor didactice folosite la scopurile propuse;

• acurateţea produsului; • rezultatele obţinute şi posibilitatea generalizării

lui; • raportul final şi modul de prezentare a acestuia; • gradul de implicare al participanţilor în sarcina de

lucru.

Page 36: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Mai mult ca sigur mami a gresit pe undeva proiectul

asta!

Page 37: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Elevii trebuie avizati asupra:• Tematicii lucrărilor

practice;• Modului în care ele vor fi

evaluate (baremele de notare);

• Condiţiilor care le sunt oferite pentru a realiza aceste activităţi (aparate, unelte, săli de sport).

Page 38: 0prezentare Metode Alternative Ppt

REGULILE UNEI EVALUĂRI EFICIENTE

• Construiţi o imagine pozitivă despre evaluare!

• Nu utilizaţi evaluarea pentru alte scopuri decât cele pentru care este ea proiectată!

Page 39: 0prezentare Metode Alternative Ppt

VALENTELE FORMATIVE ALE METODELOR ALTERNATIVE DE

EVALUARE • stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai

conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă; • asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea

priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii; • asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a

cunoştinţelor asimilate în sistemul noţional, devenind astfel operaţionale;

• asigură un demers interactiv al actelor de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia;

• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă;

• reduce factorul stres.

Page 40: 0prezentare Metode Alternative Ppt

BIBLIOGRAFIE

1. Joiţa, Elena- EDUCAŢIA COGNITIVǍ, Ed. Polirom, Iaşi, 20022. Meyer, Genevieve- DE CE ŞI CUM EVALUǍM, Ed. Polirom, Iaşi, 20003. Monteil, Jean- Marc- EDUCAŢIE ŞI FORMARE, Ed. Polirom, Iaşi, 19974. Oprea, Crenguţa-Lǎcrǎmioara- PEDAGOGIE.

ALTERNATIVE METODOLOGICE INTERACTIVE, Ed. Universitǎţii, Bucureşti, 2003

Page 41: 0prezentare Metode Alternative Ppt

Dupa atata munca, merge o pauza!