027 - Nomenclatorul Stradal I constanta

download 027 - Nomenclatorul Stradal I constanta

of 42

Embed Size (px)

description

cta

Transcript of 027 - Nomenclatorul Stradal I constanta

 • PrezentaHotarareafostaprobatade27membri.

  consilieridin

  ROMANIA

  .JUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

  HOTARAREPrivindaprobareaNomenclatoruluiStradal

  alMunicipiuluiConstanta

  ConsiliulLocalal MunicipiuluiConstanta,intrunitin ~edintaordinarala datade

  Luandin dezbatereExpunereadeMotivenr. 116873/ 2010a DomnuluiPrimarRadu ~tefanMazare,RaportulComisieinr. 2 - Urbanism,RaportulComisieinr.5- Juridica~iReferatulDirectieiPatrimoniunr.116875/2010;

  eAvandinvedereart.I, pet.5dinOrdonantadeUrgentanr.64/ 2010privind

  modificarea~icompletareaLegiicadastrului~ip'~blicitatiiimobiliarenr.7 / 1996,Legeanr. 14/ 2009pentruratificareaAcorduhil~:deimprumutdintreRomania~iBancaIntemationalapentruReconstructie~iDezvoltare~iLegeanr.213/ 1998privindproprietateapublicasiregimuljuridicalacesteia;

  In temeiulprevederilorart.36,alin.2,lit."c",alin5,lit."d",~iart.115alin.1lit.b,dinLegeanr.215/2001privindAdministratiaPublicaLocala,republicata.

  HOTARA~TE

  Art. 1. - Se aprobaNomenclatorulStradalal municipiuluiConstanta,conformanexeicefaceparteintegrantadinprezentahotarare.

  8 Art. 3- CompartimentulComisiilordeSpecialitatealeConsiliuluiLocalvacomunicaprezentahotarareAgentieiNationalede Cadastru~i PublicitateImobiliaraprinOficiuldeCadastru~iPublicitateImobiliaraConstanta,DirectieiPatrimoniu,DirectieiFinanciare~iSPIT 9on~ta.htain vedereaaduceriiei laindeplinireprecumsi InstitutieiPrefectuluiJudettIluiConstanta,sprestiinta.

  PRE~EDINTELE~EDINTEI, CONTRASEMNEAZASECRETARMARCELA ENACHE

  CONSTANTA NR.. /

 • 8e

  ROMANIAJUDETUL CONSTANTAPRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTADIRECTIA PATRIMONIUSERVICIUL PATRIMONIU

  NR. 116875/ 15.09.2010

  REFERATPrivindaprobareaNomenc1atoruluiStradal

  alMunicipiuluiConstanta

  PrinLegeanr.14/ 2009pentruratificareaAcorduluideimprumutdintreRomania~iBancaIntemationalapentruReconstructie~iDezvoltare,statuIroman~i-aasumatresponsabilitatearealizariicadastruluigeneralin scopulinscrieriidinoficiuin carteafunciaraa proprietatilorimobiliare.In acestsensdatainceperiiefectivealucrarilordeterenestestabilitaincursulluniiseptembrie2010.

  Prinintrareain vigoareaO.G.nr.4/2010 privindinstituireaInfrastructuriiNationalepentruinformatiispatiale,Romaniacontribuiela realizareaDirectivei2007/ 2 / CE aParlamentuluiEuropeanprindezvoltareaunuigeoportalnationalcaretrebuiesaasigureprestareaserviciilorprevazutelaart.9alin(1), princrearea~iactualizereaevidenteiparcelelordeterenurilat\ivel,national.

  ConformLegii nr. 7 / 1996a cadastriihii~i a publicitatiiimobiliare,republicata,cadastrulgeneralestesistemulunitar~i obligatoriude evidentatehnica,economica~ijuridicaatuturorimobilelordepeintregteritoriultariiprinautoritateaAgentieiNationalede Cadastru~iPublicitateImobiliara.Cadastrulgeneralse organizezala nivelulfiecareiunitatiadministrativ- teritorialeprinbirourileteritoriale.

  Odatacuintrareain vigoarea O.D.Gnr.64/ 2010privindmodificarea~icompletareaLegiicadastrului~iapublicitatiiimobiliarenr.7/ 1996:

  - cadastrul~icarteafunciaraformeazaun sistemunitar ~iobligatoriudeevidentatehnica,economica~i juridica,de importantanationala,a tuturorimobilelordepeintregteritoriultarii

  - autoritatilepubliceau obligatiade a sprijini crearea~i actualizareacadastruluiprinpunereala dispozitiecutitlugratuita datelor~ia informatiilordetinute~i saacordesprijininformational,tehnic~idealtanatura,in limitelecompetentelor,lacrearea~iactualizareasistemuluidecadastru~icartefunciara.

  - AgentiaNationaIade Cadastru~i PublicitateImobiliararealizeaza,administraza~i actualizeazaregistrulelectron"icinationalal nomenc1aturilorstradale,careconstituiedocumentulunitard~}'evid~ntain caresuntinscrienomenclaturilestradaledealnivelulcomunelor,ora~elor~ialmunicipiilor.

  2

 • 3- nomenclaturastradaIase aprobaprin hotararea consiliuluilocal, seorganizeazape fiecarelocalitate~i reprezintaevidentaprimaraunitaracareserve~telaatribuireadenumiriistrazii~ianumaruluiadministrativ.

  - Primarulunitatiiadministrativteritorialepune la dispozitie,gratuit,echipelorderealizarea lucrarilornomenclaturastradala~ialteinformatiinecesaredetinutedeprimarie ,

  - finantareacheltuielilorprivind reali~reaProgramuluinationaldeinregistrarea proprietatilorimobiliarese asigurade la bugetulde stat,prinMinisterulAdministratiei~iIntemelor.

  In bazaLegiin;.213/ 1998privindproprietateapublicasiregimuljuridicalacesteia,anexacuprinzandunelebunuricarealcatuiescdomeniulpublicalstatuluisialunitatiloradministrativ-teritorialeI pct.111.1.,drumurilecomunale,vicinale~istrazileconstituiedomeniupubliclocalalcomunelor,oraselorsimunicipiilor~iaufostinventariateprinHCLM nr. 122/ 2000atestatprinHG. nr.904/ 2002,centralizatprinHCLN nr.110/2005,Insu~it~iaprobat,cumodificarileulterioare,

  8 prinHCLM nr.526/ 2008SupunemdezbateriiConsiliuluiLocal proiectulde hotarareprivind

  aprobareaNomenclatoruluiStradalalMunicipiuluiConstanta,conformanexeicefaceparteintegrantadinprezentulproiectdehotarare.

  DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

  CONSILIE

  Drd.Ing.DanielaR

  8 SEF SERVICIU

  SEFSERV.CADASTRU

  Cj.OctavianDI NicoletaFLORESCU

  \\01

  SERVoPATRFONIU

  Daniela~~ANAD '"c

  SERVo CADASTRU

  LIJrN

 • AVIZ

  ROMANIAJUDETULCONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCALCOMISIA NR.2-deorganizaresidezvoltareurbanisticaamenajareateritoriului,realizarealucrarilorpublice,protectiamediuluiinconjurator,conservareamonumenteloristoricesidearhitectura

  8Avandin vedereexpunereade motiveprezentatain sustinerede

  PRIMAR RADU STEFAN MAZARE ;

  Analizfu1d proiectul de hotarare privind aprobarea

  NomenclatoruluiStradalalMunicipiuluiConstanta

  In conformitatecuprevederileart.44alin.l dinLegeanr.215/2001

  privindadministratiapublicalocala,republicata,insedintaComisieinr.2dindata .2.9.ofj-.2d10 se avizeaza FAVORABIL /

  8 NC.v .....'0""~IL proiectuldehotarareprezentat.

  PRESEDINTE COMISIE,

  VALENTIN GABRIEL PiRVULESCU

  cf

 • ROMANIA

  JUDETUL CONSTANTA

  MUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

  COMISIA NR.5- PENTRU ADMINISTRA TIE PUBLICA,JURIDICA,APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA

  DREPTURILOR SI LIBERTA TILOR CETA TEA~MLUI

  RAPORT

  8Avandin vedereexpunereademotiveprezentatain sustineredePRIMAR

  RADU STEFAN MAZARE ;

  Analizfu1dproiectuldehotarareprivindaprobareaNomenclatorului

  StradalalMunicipiuluiConstanta

  (

  In conformitatecu prevederileart...44's-aIln.1 din Legeanr. 215/2001republicata,privindadministratiapublicalocala,Comisianr. 5, intrunitain

  sedintadin datade Q:::t,09, ?!J(0 , avizeazaFAVORABIL /

  ~ proiectuldehotarareprezentat.

  8

  PRESEDINTE COMISIE,

  PAPARI GEORGE DANIEL

 • N O M E N C L A T O R S T R A D A L

  M U N I C I P I U L C O N S T A N T A

  2010

  Anexa la H.C.L.M. Nr. __________________ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

  D E N U M I R EA R T E R A

  1 DECEMBRIE 1918B-DUL1

  1 MAIB-DUL2

  1 MAIFUNDATURA3

  1 MAI (vechi)B-DUL4

  23 AUGUSTSTRADA5

  8 MARTIEPRELUNGIREA6

  8 MARTIESTRADA7

  9 MAISTRADA8

  A.D. XENOPOL (str C)STRADA9

  A.S. PUSKINSTRADA10

  ABRUDSTRADA11

  ADAMCLISISTRADA12

  AFINEIALEEA13

  AFINELOR (strada A)STRADA14

  AGATULUI (strada C)STRADA15

  AGRICULTORISTRADA16

  ALBA IULIASTRADA17

  ALBASTRA (fost Constantin Bratescu)STRADA18

  ALBASTRELELORALEEA19

  1Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  ALBATROSULUIALEEA20

  ALBINELORSTRADA21

  ALCEUSTRADA22

  ALECU RUSSOSTRADA23

  ALEXANDRU ALEXANDRIDI (aleea E)ALEEA24

  ALEXANDRU BOGZA (str N)STRADA25

  ALEXANDRU CEL BUNSTRADA26

  ALEXANDRU ODOBESCUSTRADA27

  ALEXANDRU SAHIASTRADA28

  ALEXANDRU STEFLEA (str D)STRADA29

  ALEXANDRU VLAHUTASTRADA30

  ALEXEXANDRU LAPUSNEANUB-DUL31

  ALMASSTRADA32

  ALUNISSTRADA33

  ALUNULUIALEEA34

  AMETISTULUI (strada 2)STRADA35

  AMIRAL VASILE URSEANU (strada J)STRADA36

  AMSTERDAM (DE 263)STRADA37

  AMURGULUISTRADA38

  AMZACEASTRADA39

  ANA IPATESCUSTRADA40

  ANCOREISTRADA41

  ANDROMEDAFUNDADURA42

  ANDROMEDAALEEA43

  ANDROMEDASTRADA44

  2Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  ANDROMEDAPRELUNGIREA45

  ANTIM IVIREANUSTRADA46

  ANTIM IVIREANUALEEA47

  ANTON CEHOV (strada 6)STRADA48

  ANTON PANNSTRADA49

  APICULTORILOR (DE 541/84, strada B)STRADA50

  APRODUL PURICESTRADA51

  APUSULUISTRADA52

  ARCASULUIALEEA53

  ARCULUISTRADA54

  ARDEALULUISTRADA55

  ARGESALEEA56

  ARGOSALEEA57

  ARHIEPISCOPIEI (fost MUZEELOR)STRADA58

  ARIESALEEA59

  ARNOTA (str 9)STRADA60

  ARON PUMNULSTRADA61

  ARON VODASTRADA62

  ARTARULUI (Aleea 8)STRADA63

  ARTARULUI (strada C)STRADA64

  ARTILERIEISTRADA65

  ATELIERELOR (fost 6 MARTIE 1945)STRADA66

  AUREL VLAICUB-DUL67

  AURORASTRADA68

  AUSTRULUISTRADA69

  3Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  AV.VASILE CRAIUSTRADA70

  AVIATOR HORIA (PAUL) AGARICIALEEA71

  AVIATOR ION MUNTENESCUSTRADA72

  AVIATOR MIRCEA ZORILEANU (strada H)STRADA73

  AVIATOR N. BELGHIRUSTRADA74

  AVIATOR ROMEO POPESCUSTRADA75

  AVIATOR TRAIAN VASILE (strada N)STRADA76

  AVIATORILOR (str G)STRADA77

  AVRAM IANCUSTRADA78

  BABA NOVACSTRADA79

  BADEA CARTANSTRADA80

  BAHLUIALEEA81

  BALADEI (aleea D)ALEEA82

  BALADEI (strada D)STRADA83

  BANU MARACINESTRADA84

  BANU MIHALCEASTRADA85

  BARAGAN (LINISTEI)STRADA86

  BARBU CATARGI (DE491/16 - str 16)STRADA87

  BARBU DELAVRANCEAPRELUNGIRE88

  BARBU LAUTARUSTRADA89

  BARBU STEFANESCU DELAVRANCEASTRADA90

  BARCELONA (DE 275)STRADA91

  BEGA (DE418/4)STRADA92

  BELSUGULUISTRADA93

  BELVEDERESTRADA94

  4Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  BERLIN (DE 373, DE 286)STRADA95

  BERZEIALEEA96

  BIBESCU VODASTRADA97

  BICAZSTRADA98

  BIRUINTEISTRADA99

  BISTRITAALEEA100

  BOBLNA (DE 451/81)STRADA101

  BOGDAN PETRICEICU HASDEUSTRADA102

  BOGDAN PETRICEICU HASDEUINTRAREA103

  BOGDAN VODASTRADA104

  BRADULUISTRADA105

  BRATISLAVA (strada 12)STRADA106

  BRAVILORSTRADA107

  BRAZDEISTRADA108

  BREAZA (str 6)STRADA109

  BREBENEI (DE420/4)STRADA110

  BREST (DE 279, DE 270)STRADA111

  BRNDUSELORALEEA112

  BRNDUSELORSTRADA113

  BRIZEISTRADA114

  BUCIUMULUISTRADA115

  BUCOVINEIPRELUNGIREA116

  BUCOVINEISTRADA117

  BUCURESTISTRADA118

  BUCURIEISTRADA119

  5Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  BUDAPESTASTRADA120

  BUJORENI (str 16)STRADA121

  BUJORULUISTRADA122

  BUSUIOCULUISTRADA123

  C. A. ROSETTISTRADA124

  CAIUTISTRADA125

  CALAFATULUIINTRARE126

  CALAFATULUIALEEA127

  CALAFATULUISTRADA128

  CALARASISTRADA129

  CALATISSTRADA130

  CALIMANSTRADA131

  CALISTRAT HOGASSTRADA132

  CALUGARENISTRADA133

  CAMELIEIALEEA134

  CAMIL RESSU (DE453/11)STRADA135

  CMPULUIINTRAREA136

  CMPULUISTRADA137

  CAPIDAVAALEEA138

  CAPRIOAREIALEEA139

  CAPSA NICOLAE (strada P)STRADA140

  CARAIMANPRELUNGIREA141

  CARAIMANSTRADA142

  CAREI (str 19)STRADA143

  CASINSTRADA144

  6Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  CASTANILORSTRADA145

  CELLA DELAVRANCEA (aleea I)ALEEA146

  CELULOZEISTRADA147

  CERBULUIALEEA148

  CERCETAS ALEXANDRU BUZATUSTRADA149

  CERCETAS ION CRACANASTRADA150

  CERNA (DE420/8)STRADA151

  CERNICA (str 11)STRADA152

  CETINEIALEEA153

  CEZAR BOLLIACSTRADA154

  CHARLES DARWINSTRADA155

  CHIHLIMBARULUI (strada 4)STRADA156

  CHILIEI (fosta ACHILE MIHAIL)STRADA157

  CIBINULUISTRADA158

  CICEU (DE422/1)STRADA159

  CMPINEISTRADA160

  CMPINEIPRELUNGIREA161

  CMPINEIFUNDATURA162

  CMPINEIINTRAREA163

  CMPINEIALEEA164

  CINCINAT PAVELESCUSTRADA165

  CIOCRLIEISTRADA166

  CIPRIAN PORUMBESCUSTRADA167

  CIRESILORSTRADA168

  CISMELEIALEEA169

  7Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  CISMELEISTRADA170

  CLABUCETSTRADA171

  CLOPOTEILOR (str k)STRADA172

  CLOSCASTRADA173

  CODRILOR (DE421/8, strada M)STRADA174

  COLINDELOR (aleea IV)ALEEA175

  COMARNICSTRADA176

  CONCORDIEI (aleea I)ALEEA177

  CONDORULUIALEEA178

  CONSTANTIN BOBESCUALEEA179

  CONSTANTIN BOBESCU (strada X)STRADA180

  CONSTANTIN BRATESCU (fost MIHAI DUMITRU)STRADA181

  CONSTANTIN BRNCUSI (7 NOIEMBRIE 1917)STRADA182

  CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREASTRADA183

  CONSTANTIN SANDU ALDEASTRADA184

  CONSTANTN BRANCOVEANUSTRADA185

  CONTANTIN HURMUZACHESTRADA186

  CONTRAAMIRAL NICOLAE NEGRU (GHEORGHE STROICI)STRADA187

  COPENHAGA (strada 1)STRADA188

  CORABIEISTRADA189

  CORBULUISTRADA190

  CORNELIU BABA (DE459/19)STRADA191

  CORNELIU COPOSU (DE461)STRADA192

  COSTACHE NEGRUZZISTRADA193

  COSTACHE STAMATESTRADA194

  8Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  COTMEANCA (str 17)STRADA195

  COZIA (str 14)STRADA196

  CPT. AVIATOR ALEXANDRU SERBANESCUSTRADA197

  CPT. CONSTANTIN PURECSTRADA198

  CPT. CONSTANTIN TURCANUSTRADA199

  CPT. DOBRILA EUGENIUSTRADA200

  CPT. GRIGORE IGNATSTRADA201

  CPT. RANG. II ION SERCAIANU (fost Liudmil Stoianov si fost Victor Tulbure)

  STRADA202

  CPT. ROMULUS PETRESTRADA203

  CRANGULUISTRADA204

  CRASNA (str 5)STARDA205

  CRINULUISTRADA206

  CRISANEISTRADA207

  CRISTEA GEORGESCUSTRADA208

  CRISUL REPEDESTRADA209

  CRISUL ALBSTRADA210

  CRISUL NEGRUSTRADA211

  CRISULUISTRADA212

  CRIZANTEMELORALEEA213

  CUARTULUI (strada 3)STRADA214

  CUMPENEISTRADA215

  CURCUBEULUISTRADA216

  CUTEZATORIISTRADA217

  CUZA VODASTRADA218

  DACIASTRADA219

  9Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  DAFINULUISTRADA220

  DALIEIALEEA221

  DMBOVIASTRADA222

  DEALULUIALEEA223

  DECEBALSTRADA224

  DELFINULUISTRADA225

  DELTEI (DE417/8)STRADA226

  DEMOCRATIEIALEEA227

  DEMOCRATIEISTRADA228

  DESPOT VODASTRADA229

  DEZROBIRIISTRADA230

  DIAMANTULUI (strada 1)STRADA231

  DIANEISTRADA232

  DIMITRIE ANGHELSTRADA233

  DIMITRIE BOLINTINEANUSTRADA234

  DIMITRIE CANTEMIRSTRADA235

  DIMITRIE CUCLIN (strada Z)STRADA236

  DIMITRIE ONCIU (aleea A)ALEEA237

  DINU LIPATTI (str I, H)STRADA238

  DIONISIE CEL MIC (PETRU GROZA)STRADA239

  DISPENSARULUISTRADA240

  DOAMNEI (DE415/7)STRADA241

  DOBRINESTISTRADA242

  DOBROGEISTRADA243

  DOCHERILORINTRAREA244

  10Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  DOCHERILORSTRADA245

  DOINEISTRADA246

  DORNASTRADA247

  DOROBANTILORSTRADA248

  DORULUISTRADA249

  DR. ALEXANDRU SIMION MARCOVICISTRADA250

  DR. ARISTIDE KARATZALISTRADA251

  DR. FRANCISC REINERSTRADA252

  DR. GHEOGHE VINTILAALEEA253

  DR. N. SADOVEANUSTRADA254

  DR. NICOLAE BAGDAZARSTRADA255

  DR. PROF. GHEORGHE MARINESCUSTRADA256

  DR. PROF. GHEORGHE MARINESCUALEEA257

  DR. PROF. GHEORGHE MARINESCUINTRAREA258

  DR. PROF. ION CANTACUZINOSTRADA259

  DR. STEFAN STNCASTRADA260

  DR. VICTOR BABESSTRADA261

  DR. VICTOR CLIMESCU (MARESAL TOLBUHIN)STRADA262

  DRAGAICA (aleea 9)ALEEA263

  DRAGOS VODAINTRAREA264

  DRAGOS VODASTRADA265

  DRAGOSLAVELESTRADA266

  DREPTATIISTRADA267

  DUILIU ZAMFIRESCUSTRADA268

  DUILIU ZAMFIRESCUINTRAREA269

  11Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  DUMBRAVA ROSIESTRADA270

  DUMBRAVENISTRADA271

  DUMITRU KIRIAC (strada O)STRADA272

  DUMITRU MARINESCUSTRADA273

  DUNARIISTRADA274

  ECATERINA TEODOROIUSTRADA275

  ECATERINA VARGASTRADA276

  EDMOND DEDASTRADA277

  EDUARD CAUDELLA (str C, E)STRADA278

  EGALITATIISTRADA279

  EGRETEIALEEA280

  ELENA CUZASTRADA281

  ELIBERARIISTRADA282

  ELISABETA (fost CARPATI)B-DUL283

  EMANOIL SAVASTRADA284

  EMIL GRLEANUSTRADA285

  EMIL RACOVITASTRADA286

  ENACHITA VACARESCUSTRADA287

  ENERGIEIINTRAREA288

  EREMIA MOVILASTRADA289

  EROILORSTRADA290

  EUGEN LOVINESCU (DE491/5)STRADA291

  FAGETULUISTRADA292

  FARULUISTRADA293

  FAT FRUMOSSTRADA294

  12Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  FELDIOAREISTRADA295

  FERDINAND (fost REPUBLICII)B-DUL296

  FILARET BARBU (str B)STRADA297

  FNTNELESTRADA298

  FLAMNDASTRADA299

  FLAMINGOALEEA300

  FLORENTA (strada 2)STRADA301

  FLORILORSTRADA302

  FLUTURILORSTRADA303

  FRAGILORALEEA304

  FRANKFURT (strada 3)STRADA305

  FRASINULUISTRADA306

  FREAMATULUISTRADA307

  FRIGULUISTRADA308

  FRUMOASEIALEEA309

  FRUNZELORSTRADA310

  FUIORULUI (DE401/8, DE399/20, DE404/4)STRADA311

  FULGERULUISTRADA312

  FUNDATURA NAVODULUISTRADA313

  GARABET IBRAILEANUSTRADA314

  GARDENIEI (DE413/7)STRADA315

  GARDENIEI (DE413/8)ALEEA316

  GARIISTRADA317

  GARIIFUNDATURA318

  GAROFITEIALEEA319

  13Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  GAVRIL MUZICESCUSTRADA320

  GENERAL MR. TOMA ZOTTER (str F)STRADA321

  GENERAL DE BRIGAD IOAN EREMIASTRADA322

  GENERAL EREMIA GRIGORESCUSTRADA323

  GENERAL IOAN DRAGALINA (strada C)STRADA324

  GENERAL LT. LEONARD MOCIULSCHI (str I)STRADA325

  GENERAL MANU (ANTON NITESCU)STRADA326

  GENERAL VASILE MILEA (strada F)STRADA327

  GEORGE COSBUCSTRADA328

  GEORGE ENESCUSTRADA329

  GEORGE TOPRCEANU (DE487/40)STRADA330

  GHEORGHE DUMITRESCU (aleea )ALEEA331

  GHEORGHE ASACHISTRADA332

  GHEORGHE BARITIUSTRADA333

  GHEORGHE DIMASTRADA334

  GHEORGHE DOJASTRADA335

  GHEORGHE LAZARSTRADA336

  GHEORGHE RUSOVICIINTRARE337

  GHEORGHE SIONSTRADA338

  GHINDEI (DE402)STRADA339

  GHIOCELSTRADA340

  GLADIOLEIALEEA341

  GLADIOLEISTRADA342

  GLIEI (DE398/17, DE399/19, DE403/2)STRADA343

  GOSPODARIEISTRADA344

  14Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  GOVORA (str 10)STRADA345

  GRADINILORALEEA346

  GRANATULUIALEEA347

  GRANICERULUIINTRAREA348

  GRANICERULUISTRADA349

  GRIGORE ALEXANDRESCUSTRADA350

  GRULUI (aleea E)ALEEA351

  GRULUI (strada E)STRADA352

  GRIVITEISTRADA353

  GROZESTISTRADA354

  GRUIA (strada 2)STRADA355

  HAIDUCULUISTRADA356

  HANOVRA (strada 13)STRADA357

  HARICLEEA DARCLEE (str R)STRADA358

  HATMANUL LUCA ARBORESTRADA359

  HAVANA (strada inel B)STRADA360

  HENRY COANDA (DE490/1)STRADA361

  HERACLEEAALEEA362

  HISTRIAINTRAREA363

  HORIASTRADA364

  HORIA AGARICI (fosta Gradinitei)STRADA365

  HORIA GRIGORESCU (str F)STRADA366

  HORTENSIEIALEEA367

  I.C. BRATIANUINTRAREA368

  I.C. BRATIANU (fost 1.Filimon Sarbu 2.Sos I.C.Bratianu)B-DUL369

  15Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  I.C.BRATIANUB-DUL370

  I.GH. DUCAB-DUL371

  IALOMITEIALEEA372

  IALOMITEIFUNDATURA373

  IASOMIEIALEEA374

  IEDERIISTRADA375

  ILARIE VORONCASTRADA376

  ILEANA COSANZEANASTRADA377

  INDUSTRIALASOSEAUA378

  INDUSTRIEISTRADA379

  INFRATIRIISTRADA380

  ING. ANGHEL SALIGNYSTRADA381

  ING. ARH. VLADIMIR SIMU (DE396)STRADA382

  INSTITUTOR GHEOGHE TANASESCUSTRADA383

  INSTITUTOR ION TITORIANSTRADA384

  INTERIOARA 1STRADA385

  INTERIOARA 2STRADA386

  INTERIOARA 3STRADA387

  INTERIOARA 4STRADA388

  INTRAREA BALADEISTRADA389

  INTRAREA DOAMNEISTRADA390

  INTRAREA IULIU MANIU (strada R)STRADA391

  INTRAREA SENTINELEISTRADA392

  INTRAREA VLADIMIR SIMUSTRADA393

  INULUI (NATIONALIZARII)STRADA394

  16Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  IOAN BORCEA (MARIN DINCA)STRADA395

  IOAN D. CHIRESCU (Dumitru Donciu)STRADA396

  IOAN N. ROMAN (FRANCISC PANETT)STRADA397

  IOAN SLAVICISTRADA398

  IOAN URSUINTRAREA399

  IOAN URSU (C. PARIANO)STRADA400

  ION I.C BRATIANUALEEA401

  ION ADAMSTRADA402

  ION ANDREESCU (ANDREI IONESCU)STRADA403

  ION BANESCUSTRADA404

  ION CASIAN (Constantin Codeanu)STRADA405

  ION CORVINSTRADA406

  ION GHICASTRADA407

  ION HELIADE RADULESCUSTRADA408

  ION IONESCU DE LA BRADSTRADA409

  ION JALEA (str H)STRADA410

  ION LAHOVARI (COSTACHE BURCA)STRADA411

  ION LUCA CARAGIALE (fosta 1.VIITORULUI, 2.PETRE CARP, 3.STABILIZARII)

  STRADA412

  ION NECULCESTRADA413

  ION NENITESCUSTRADA414

  ION PAUN PINCIOSTRADA415

  ION POPOVICI BANATEANUSTRADA416

  ION RATIUSTRADA417

  ION ROATASTRADA418

  ION TAUTUSTRADA419

  17Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  ION THEODORESCU VALAHU (1.Vanatorilor, 2.Episcop Ilarie, 3.Luntrei)

  STRADA420

  ION VIDUSTRADA421

  ION VODASTRADA422

  ION VOICUALEEA423

  ION VOICUSTRADA424

  IONEL PERLEASTRADA425

  IONEL TEODOREANU (DE 484/20)STRADA426

  IOSIF ISER (DE456/8)STRADA427

  IOSIF IVANOVICI (str M, F)STRADA428

  IOSIF SAVA (aleea III)ALEEA429

  ISLAZ (DE 451/82)STRADA430

  ITACAALEEA431

  IULIU MANIU (DE465/2)STRADA432

  IZVORULUISTRADA433

  JADULUIALEEA434

  JEAN BART (strada S)STRADA435

  JIULUISTRADA436

  JUPITERSTRADA437

  JUSTITIEISTRADA438

  KRAKOVIA (DE 371, DE288)STRADA439

  KRIKOR ZAMBACCIAN ( VANTULUI, MARII)STRADA440

  LABIRINTINTRAREA441

  LABIRINTSTRADA442

  LACRAMIOARELORALEEA443

  LACULUISTRADA444

  18Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  LAIC VODASTRADA445

  LALELELORALEEA446

  LAMITEI (aleea 7)ALEEA447

  LAMIAALEEA448

  LANULUIPRELUNGIREA449

  LANULUISTRADA450

  LEBEDEISTRADA451

  LEBEDEISTRADA452

  LIBERTATIISTRADA453

  LICURICIALEEA454

  LICURICILORALEEA455

  LILIACULUISTRADA456

  LILIACULUIPRELUNGIREA457

  LIMANULUISTRADA458

  LIMANULUIINTRAREA459

  LIREIALEEA460

  LISABONA (strada 15)STRADA461

  LIVEZILORALEEA462

  LIVEZILORSTRADA463

  LIVIU REBREANU (DE483/15)STRADA464

  LOCOMOTIVEISTRADA465

  LONDRA (strada 14)STRADA466

  LOTCAALEEA467

  LOTUSALEEA468

  LT. DUMITRU LEMNEASTRADA469

  19Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  LT. FLORIN PROTOPOPESCUSTRADA470

  LT. GHEORGHE BURICESCUSTRADA471

  LT. GHEORGHE HANESINTRAREA472

  LT. HORIA HULUBEI (str G)STRADA473

  LT. MIRCEA BERBEREANUSTRADA474

  LT. PETRE MNOIUSTRADA475

  LT. STEFAN PANAITESCUSTRADA476

  LUCERNEISTRADA477

  LUCIAN BLAGA (DE 485/5)STRADA478

  LUMINIIALEEA479

  LUMINISULUISTRADA480

  LUNIIALEEA481

  LUNTRASULUISTRADA482

  LUPENIALEEA483

  LUPTATORISTRADA484

  LYON (DE 369, DE290)STRADA485

  MACESULUISTRADA486

  MACILORALEEA487

  MACINULUISTRADA488

  MADRID (DE 599)STRADA489

  MADRIGALULUI (aleea II)ALEEA490

  MAGNOLIEIALEEA491

  MAGURANSTRADA492

  MAIOR AVIATOR STEFAN SANATESCU (strada L)STRADA493

  MAIOR GHEORGHE SONTUSTRADA494

  20Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  MAIOR ION PORUMBARUSTRADA495

  MAIOR MUREA GHEORGHESTRADA496

  MAIOR SOFRANINTRAREA497

  MAIOR SOFRANSTRADA498

  MALINULUIALEEA499

  MAMAIA (V.I.LENIN)B-DUL500

  MANGALIEISOSEAUA501

  MARAMURESSTRADA502

  MARASESTISTRADA503

  MARASTISTRADA504

  MARATHONALEEA505

  MARCUS AURELIUSSTRADA506

  MARESAL ALEXANDRU AVERESCU (str A)STRADA507

  MARESAL ION ANTONESCU (str B)STRADA508

  MARGARETEISTRADA509

  MARGARITARELORALEEA510

  MARTIAN NEGREASTRADA511

  MARTISORULUIALEEA512

  MARULUI (DE397/1)STRADA513

  MATEI MILOSTRADA514

  MEDEEASTRADA515

  MEDUZEIINTRAREA516

  MEGARAALEEA517

  MELODIEIALEEA518

  MERCURSTRADA519

  21Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  MERISORSTRADA520

  MESTERUL MANOLEPRELUNGIREA521

  MESTERUL MANOLESTRADA522

  MICENEALEEA523

  MICSUNELELORSTRADA524

  MIDIA (DE422)STRADA525

  MIHAI EMINESCU (GRIGORE TOCILESCU si Friedrich Engels)STRADA526

  MIHAI EMINESCU (fosta FRIEDRICH ENGELS)STRADA527

  MIHAI VITEAZULSTRADA528

  MIHAIL CAPSA (str H)STRADA529

  MIHAIL JORA (str L)STRADA530

  MIHAIL KOGALNICEANUSTRADA531

  MIHU COPILUSTRADA532

  MILANO (DE 366, DE 292)STRADA533

  MILITARASTRADA534

  MIMOZELORSTRADA535

  MIMOZELORALEEA536

  MIORITASTRADA537

  MIRCEA CEL BATRANSTRADA538

  MIRCESTISTRADA539

  MIRON COSTINSTRADA540

  MITROPOLIT ANDREI SAGUNA (strada O)STRADA541

  MITROPOLIT DOSOFTEISTRADA542

  MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHESTRADA543

  MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHEINTRAREA544

  22Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  MOLDOVEISTRADA545

  MORILOR (aleea 3)ALEEA546

  MOTILORSTRADA547

  MUGURULUISTRADA548

  MUNCELSTRADA549

  MUNTENIEI (13 DECEMBRIE)STRADA550

  MUNTII CARPATISTRADA551

  MUNTII DOBROGEISTRADA552

  MUNTII TATRASTRADA553

  MURELORALEEA554

  MURESULUISTRADA555

  MUSCATELORSTRADA556

  MUSCEL (str 12)STRADA557

  NADA FLORILOR (strada G)STRADA558

  NALBEIALEEA559

  NAPOLI (DE 276)STRADA560

  NARCISELORSTRADA561

  NAVALNICULUISTRADA562

  NAVODULUISTRADA563

  NEAJLOVALEEA564

  NEATARNARIISTRADA565

  NEGRU VODASTRADA566

  NEHOIULUISTRADA567

  NICOLAE BALCESCUSTRADA568

  NICOLAE FILIMONSTRADA569

  23Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  NICOLAE IORGA (fosta VALEA ALBA si 30 DECEMBRIE)STRADA570

  NICOLAE KIRKULESCUSTRADA571

  NICOLAE MNDOISTRADA572

  NICOLAE TITULESCUSTRADA573

  NORDULUIINTRAREA574

  NOUASTRADA575

  NOVACI (DE419/2)STRADA576

  NUCILORSTRADA577

  NUFARULUIALEEA578

  OBORULUISTRADA579

  OCTAVIAN GOGA (DE489/9)STRADA580

  OITUZSTRADA581

  OLARI (DE399/7, DE399/6)STRADA582

  OLEG DANOVSKI (fosta Ecoului)STRADA583

  OLTENIEISTRADA584

  OLTULULUISTRADA585

  OLYMPIAALEEA586

  ONESTISTRADA587

  OPALULUI (strada D)STRADA588

  OPEREISTRADA589

  ORHIDEELORALEEA590

  ORIENTSTRADA591

  ORIZONTULUISTRADA592

  OSTROVSTRADA593

  OTOPENI (str 13)STRADA594

  24Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  OVIDIUSTRADA595

  PACIISTRADA596

  PAJUREIALEEA597

  PALASSTRADA598

  PANAIT HOLBANSTRADA599

  PANAIT MOSOIUSTRADA600

  PANDURULUIALEEA601

  PANDURULUISTRADA602

  PANSELEIALEEA603

  PAPADIEI (DE 384)STRADA604

  PARANGINTRAREA605

  PARIS (strada 5)STRADA606

  PARTIZANILORSTRADA607

  PASAJULUISTRADA608

  PASTORULUI (DE 451/90)STRADA609

  PATRIEISTRADA610

  PAUL CONSTANTINESCU (strada T)STRADA611

  PULI (str D)STRADA612

  PELICANULUIALEEA613

  PENES CURCANULSTRADA614

  PERLEI (strada E)STRADA615

  PESCARILORSTRADA616

  PESCARUSSTRADA617

  PETASTRADA618

  PETRE DASCALUSTRADA619

  25Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  PETRE ISPIRESCUSTRADA620

  PETRE LICIUSTRADA621

  PETRE PONISTRADA622

  PETRU CERCELSTRADA623

  PETRU RARESSTRADA624

  PETRU VULCANSTRADA625

  PIATA CHILIEI (fost Piata Achile Mihail)STRADA626

  PIATA OVIDIUSTRADA627

  PIATRA CRAIULUISTRADA628

  PICTOR NICOLAE TONITZAALEEA629

  PICTOR NICOLAE GRIGORESCUINTRAREA630

  PICTOR NICOLAE GRIGORESCUSTRADA631

  PICTOR THEODOR AMANSTRADA632

  PIERSICULUIALEEA633

  PINULUIALEEA634

  PIONIERULUISTRADA635

  PITARULUI (aleea 10)ALEEA636

  PLANTELORSTRADA637

  PLATANULUIALEEA638

  PLESUSTRADA639

  PLEVNEISTRADA640

  PLOPILORSTRADA641

  PLUGULUISTRADA642

  PLUGULUISTRADA643

  PODULUISTRADA644

  26Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  POET ALEXANDRU GHERGHELALEEA645

  POET ANDREI MURESANUSTRADA646

  POET PANAIT CERNASTRADA647

  POET VASILE CARLOVASTRADA648

  POIANA MARE (DE 541/80)STRADA649

  POIENEISTRADA650

  POMPILIU ELIADESTRADA651

  POPA FARCASSTRADA652

  POPA SAPCASTRADA653

  POPORULUISTRADA654

  PORTITEISTRADA655

  PORTULUI NOUALEEA656

  POSADA (str 1)STRADA657

  POSTEISTRADA658

  PRAGA (strada 4)STRADA659

  PRAHOVEISTRADA660

  PRAHOVEIINTRAREA661

  PREDA BUZESCUSTRADA662

  PRELUNGIRE SERGENT NICOLAE GRINDEANUSTRADA663

  PRELUNGIREA ALEXANDRU SAHIASTRADA664

  PRELUNGIREA RECOLTEISTRADA665

  PRELUNGIREA SENTINELEISTRADA666

  PRELUNGIREA EDUARD CAUDELLA (strada E)STRADA667

  PRELUNGIREA ION RATIUSTRADA668

  PRELUNGIREA VIILOR (DE406)STRADA669

  27Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  PRIETENIEISTRADA670

  PRIMAVERIIINTRAREA671

  PRIMAVERIISTRADA672

  PRISLOP (str 7)STRADA673

  PRODUCTELORSTRADA674

  PROF. DR. GHEORGHE MARINESCUINTRAREA675

  PROF. GHEORGHE MUNTEANU MURGOCISTRADA676

  PROF. NICOLAE TEODOREANU (BROTACEI)STRADA677

  PROF. SAVU TIMARIU (BUCEGI)STRADA678

  PROGRESULUISTRADA679

  PROLETARASTRADA680

  PRUTULUISTRADA681

  PUTNA (str 4)STRADA682

  RACHITASISTRADA683

  RADU CALOMFIRESCUSTRADA684

  RADU LOGOFATSTRADA685

  RAHOVA (str 22)STRADA686

  RAPSODIEI (str A)STRADA687

  RARISTEIFUNDATURA688

  RASARITULUISTRADA689

  RASCOALA 1907STRADA690

  RASURIINTRAREA691

  RASURISTRADA692

  RAZBOIENISTRADA693

  RAZOARESTRADA694

  28Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  RAZVAN VODASTRADA695

  RECOLTEISTRADA696

  REMUSALEEA697

  REMUS OPREANUSTRADA698

  RENASTERIISTRADA699

  RENASTERIIALEEA700

  RETEZATINTRAREA701

  REVOLUTIEI DIN 22 DEC. 1989 (fost KARL MARX)STRADA702

  RHODOSALEEA703

  RIENISTRADA704

  RNDUNELELORSTRADA705

  RODICASTRADA706

  RODICAALEEA707

  RODICAINTRAREA708

  ROMA (strada 6)STRADA709

  ROMANASTRADA710

  ROMANITEIALEEA711

  ROMULUSALEEA712

  ROTTERDAM (strada inel A)STRADA713

  ROVINESTRADA714

  ROZELOR (DE 388)STRADA715

  RUBINULUI (strada A)STRADA716

  SABIN DRAGOI (strada U)STRADA717

  SABINELORSTRADA718

  SAFIRULUI (strada F)STRADA719

  29Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  SALAMINAALEEA720

  SALCAMILORSTRADA721

  SALCIILORSTRADA722

  SALONICSTRADA723

  SALVIEI (DE 386)STRADA724

  SAMUEL MICU KLEINSTRADA725

  SARMISEGETUZASTRADA726

  SASU DUMITRUSTRADA727

  SASU VASILESTRADA728

  SATELITULUIALEEA729

  SATURNALEEA730

  SCAFANDRILORALEEA731

  SCANTEIISTRADA732

  SCHEIA (str 3)STRADA733

  SCOLIISTRADA734

  SECERISULUISTRADA735

  SEMANATORULUISTRADA736

  SEMANATORULUIINTRAREA737

  SENTINELEI (DE423/1, DE450)STRADA738

  SERBAN VODASTRADA739

  SERELORSTRADA740

  SERGENT ION OLTEANUSTRADA741

  SERGENT NICOLAE GRINDEANUSTRADA742

  SERGENT SCARLAT DRAGANSTRADA743

  SERGIU CELIBIDACHE (str D)STRADA744

  30Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  SFANTUL IOAN DAMASCHIN (strada S)STRADA745

  SHANGHAISTRADA746

  SIMION BARNUTIUSTRADA747

  SINZIENELOR (aleea 6)ALEEA748

  SIPOTSTRADA749

  SIRACUZZAALEEA750

  SIRENEISTRADA751

  SIRETULUISTRADA752

  SIUTGHIOL (DE439)STRADA753

  SLT. CHIOSE SANDUSTRADA754

  SLT. ABDULACHIM CHIAZIMSTRADA755

  SLT. ACHILE SARYSTRADA756

  SLT. BASARABSTRADA757

  SLT. CHIOSEC SANDUINTRAREA758

  SLT. CONSTANTIN MUGUREANUSTRADA759

  SLT. EUGEN TAUTUSTRADA760

  SLT. GH. ECONOMUSTRADA761

  SLT. GHEORGHE N. DUMITRESCUSTRADA762

  SLT. GHEORGHE POPASTRADA763

  SLT. GHEORGHE SASSUSTRADA764

  SLT. GHEORGHE SASSUINTRAREA765

  SLT. NICOLAE ROSCULETSTRADA766

  SLT. PETRE PAPADOPOL.STRADA767

  SLT. TEMELIE ANGHELESCUSTRADA768

  SLT. TITUS BUDACSTRADA769

  31Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  SLT. VASILE BOGDANSTRADA770

  SLT. VASILE BOGDANINTRAREA771

  SLT.ION ALEXANDRESCUSTRADA772

  SLT.ION ALEXANDRESCUINTRAREA773

  SLT.ION GHICULESCUSTRADA774

  SMARALDULUI (strada B)STRADA775

  SMARDANSTRADA776

  SOARELUISTRADA777

  SOCULUI (DE 389/7)STRADA778

  SOFIA (strada 7)STRADA779

  SOLDAT N. PREDESCUSTRADA780

  SOLIDARITATIIALEEA781

  SOMESSTRADA782

  SOSEAUA DIN VIISTRADA783

  SOVEJASTRADA784

  SPATARUL NICOLAE MILESCUSTRADA785

  SPICULUI (strada B)STRADA786

  SPIRU HARETSTRADA787

  ST. OCTAVIAN IOSIFSTRADA788

  STADIONULUIALEEA789

  STADIONULUISTRADA790

  STANJENEILORALEEA791

  STEAGULUISTRADA792

  STEFAN CEL MARESTRADA793

  STEFAN DARASCU (DE456/9)STRADA794

  32Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  STEFAN LUCHIANSTRADA795

  STEFAN MIHAILEANUSTRADA796

  STEFANITA VODAINTRAREA797

  STEFANITA VODASTRADA798

  STEJARULUIALEEA799

  STELIAN TOMASTRADA800

  STELUTEISTRADA801

  STRAJERULUISTRADA802

  STUPILOR (DE 451/85)STRADA803

  SUCEAVASTRADA804

  SUDULUISTRADA805

  SULFINEISTRADA806

  SULMONASTRADA807

  TABLA BUTIISTRADA808

  TACHE IONESCU (DE469)STRADA809

  TALAZULUISTRADA810

  TATAIAALEEA811

  TEIULUISTRADA812

  TELEAJEN (str 2)STRADA813

  TELITAALEEA814

  TEODOR PALADY (DE454/1)STRADA815

  TEPES VODASTRADA816

  TERMELE ROMANE (MARINARILOR)STRADA817

  THEODOR BURADASTRADA818

  THEODOR NECULUTASTRADA819

  33Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  THEODOR SPERANTIAINTRAREA820

  THEODOR SPERANTIASTRADA821

  THERMAALEEA822

  TIBERIU BREDICEANU (str G)STRADA823

  TIMISANEISTRADA824

  TIMONEISTRADA825

  TIMPURI NOISTRADA826

  TINERETULUISTRADA827

  TRNAVAALEEA828

  TISMANAALEEA829

  TITUS CERGAU (str P)STRADA830

  TOAMNEISTRADA831

  TOMIS (fost Carol, I.V STALIN, 23 AUGUST)B-DUL832

  TOPASCASTRADA833

  TOPAZULUI (strada G)STRADA834

  TOPOLOGALEEA835

  TOPOLOGSTRADA836

  TOPOLOVENI (str 8)STRADA837

  TOPRAISARSTRADA838

  TRACTORULUIPRELUNGIREA839

  TRACTORULUISTRADA840

  TRAIANSTRADA841

  TRAIAN VUIASTRADA842

  TRANDAFIRULUISTRADA843

  TRANSILVANIEISTRADA844

  34Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  TRAPANI (strada inel C)STRADA845

  TRIFOIULUI (DE398/1)STRADA846

  TROIAALEEA847

  TROTUSALEEA848

  TUDOR VLADIMIRESCUSTRADA849

  TULCEASTRADA850

  TULCEIPRELUNGIRE851

  TUNELULUISTRADA852

  TURDASTRADA853

  ULMULUIALEEA854

  UMBREIALEEA855

  UNIRIISTRADA856

  UNIVERSITATIIALEEA857

  VALEA ALBASTRADA858

  VALEA MORII (DE 451)STRADA859

  VALUL LUI TRAIANSTRADA860

  VALULUISTRADA861

  VALULUIINTRAREA862

  VANATORIALEEA863

  VARFUL CU DORSTRADA864

  VARSOVIA (strada 8)STRADA865

  VASILE LUCACIU (IOSUB KAHANE)STRADA866

  VASILE ALECSANDRISTRADA867

  VASILE CANARACHESTRADA868

  VASILE CONTAINTRARE869

  35Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  VASILE LUPUSTRADA870

  VASILE PARVANSTRADA871

  VENETIA (strada 9)STRADA872

  VENUSSTRADA873

  VERDEINTRAREA874

  VERDESTRADA875

  VERONA (strada 10)STRADA876

  VERONICA MICLE (strada K)STRADA877

  VETERANILOR (str E)ALEEA878

  VICEAMIRAL IOAN MURGESCU (PANDELE BECHEANU)STRADA879

  VIDIN (str 20)STRADA880

  VIENA (strada 11)STRADA881

  VIFOR HAIDUCUL (STEFAN DONCIU)STRADA882

  VIFORULUISTRADA883

  VIILORSTRADA884

  VIITORULUISTRADA885

  VINTILA BRATIANU (DE468/12)STRADA886

  VNTULUISTRADA887

  VIOLETELORALEEA888

  VIORELELORSTRADA889

  VIRTUTIISTRADA890

  VISCULUI (aleea 5)ALEEA891

  VISINILORSTRADA892

  VOIEVOZILOR (str B)STRADA893

  VOINEASA (str 18)STRADA894

  36Nomenclator Stradal Constanta

 • D E N U M I R EA R T E R A

  VOINICULUIALEEA895

  VOINICULUISTRADA896

  VOINICULUIINTRAREA897

  VRANCIOAIEI (aleea 4)ALEEA898

  VULTURULUISTRADA899

  WALTER MARACINEANUSTRADA900

  YOKOHAMASTRADA901

  ZAMBILELORALEEA902

  ZAVOIULUI (DE382)STRADA903

  ZEFIRULUISTRADA904

  ZENO VANCEA (A)STRADA905

  ZILOT ROMANULSTRADA906

  ZIMBRULUISTRADA907

  ZMEUREIALEEA908

  ZORELELORSTRADA909

  ZORILORSTRADA910

  T O T A L S T R A Z I : 910

  P R E S E D I N T E S E D I N T A,

  CONSTANTA Data_______________

  37Nomenclator Stradal Constanta

  nomenclatorul stradal INomenclator Stradal II