01ScrierileParintilorApostolici Text

download 01ScrierileParintilorApostolici Text

If you can't read please download the document

 • date post

  13-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  285
 • download

  20

Embed Size (px)

description

01ScrierileParintilorApostolici Text

Transcript of 01ScrierileParintilorApostolici Text

 • SCRIERILEPARINTILORAPOSTOLICI

 • pArinti i scriitori biserice$ti

  Sg^"' -^sCjgfig-fy SCRIERILE *%( PARINTILOR )* APOSTOLICI *

  CARTE TIPARITA CU BINECUVINTAREAPREA FERICITULUI PARINTE

  IUSTINPATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROAlANE

  TRADUCERE, NOTE 1 INDICI DE

  Pr. D. FECIORU

  EDITURA 1NSTITUTULUI BIBLIC 1 DE MISIUNEAL BISERICII ORTODOXE ROMANEBUCURE5TI - 1979

 • COLECT IAPARINTI ?I SCRIITORI BISERICETI

  APAREDIN INITIATIVA SI SUB INDRUMAREA

  PREA FERICITULUI PARINTE

  IUSTINPATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

  COMISIA DE EDITARE

  Arhim. BARTOLOMEU V. ANANIA (pre?edinte), Pr. Prof.TEODOR BODOGAE, Pr. Prof. ENE BRANI?TE, t Pr. Prof.OLIMP CACIULA, Prof. NICOLAE CHITESCU, Pr. Prof. IOANG. COMAN, Prof. ALEXANDRU ELIAN, Pr. Prof. DUM1TRUFECIORU, Prof. lORGU IVAN, Pr. Prof. GRIGOR1E T.MARCU, Pr. Prof. I. RAMUREANU, Pr. Prof. DUMITRU

  STANILOAE, Prof. ADRIAN POPESCU (secretar).

 • CUPRINSUL

  Lista prescurtarilor

  Introducere generala ....

  Invatatura a celor Doisprezece Apostoli

  IntroducereTraducereIndice scripturisticIndice real i onomastic

  SI . Clement Romanul, Epistola catre Corinteni

  IntroducereTraducereIndice scripturistic .Indice real si onomastic

  Omilie, numita a doua Epistola catre Corintenia Sftntului Clement Romanul .

  IntroducereTraducereIndice scripturisticIndice real si onomastic

  Epistola zis3 a lui Barnaba .

  IntroducereTraducereIndice scriipturisticIndice real si onomastic

  Epistolele Sfintulul Ignatie Teoforul .

  IntroducereCatre Efeseni

  Catre Magnezieni ...Catre Tralieni ....

  Catre Roman! ....Catre Filadelfieni

  Catre Smirneni ....Catre Sflntul Policarp al SmirneiIndice scripturisticIndice real $i onomastic

  pag.

  7

  9

  15

  1725

  3333

 • 6 CUPRINS

  Pag.

  Sf. Policarp al Smirnei, Epistola c3tre Filipeni 201

  Introducere 203Traducere 208Indice scripturistic 214Indice real si onomastic 214

  Herma, Pastoral 217

  Introducere 219Traducere 227Indice scripturistic 316Indice real si onomastic 317

  Epistola catre Diognet 331

  Introducere 333Traducere 337Indice scripturistic 346Indice real si onomastic 347

 • LISTA PRESCURTARILOR

  AAB Abhandlungen, Berlin Academy. EPhPhil.-hist. Klasse. ETL

  AC F. J. Dolger, Antike und Chris-tentum, Munster i.W. ETR

  ACW Ancient Christian Writers, West-minster (Maryland). ExpT

  Aev Aevum, Rassegna di scienze sto-riche-linguistiche-filoilogiche, FPMi'lano. FZPT

  Ant Antonianum, Roma.AnThR Anglican Theological Review,

  Evanston (III.). GregBiW Biblica, Roma. GOThRBM Benediktinische Monatsscfarift, HJ

  Beuron. HJGBOR Biserica Ortodoxa RomanS, Bu-

  curesti.

  Byz Byzantion, Bruxelles. HThRC Catholicisnie, Paris.ChQ The Church Quarterly Review, HZ

  London. IKZCM Classics et Mediaevalia, Ko-

 • SCRIERILE PARINJILOR APOSTOLICI

  NGWG Nachrichten der Gesellschaft derWissensohaften zu GottingenPhil.-hist., Klasse, Gattingen.

  NRTh Nouvelle Revue Theologique,Tournai.

  NTS New Testament Studies.NTT Nieuw Theologisch Tijdschrift,

  Haarlem.Ort Ortodoxia, Bucuresti.OS 'Op68o5oc Sxe^ic.PhW Philalogische Wochenschrift.

  Leipzig.

  PhJB Philosophisehes Jahrbuch derGorres-Gesellschaift, Miinchen.

  PL Migne, Patrologia Latina, Paris.PG Migne, Patrologia greaca, Paris.PWK Pauly-Wissowa-Kroll, Realency-

  klopadie der klassischen Al-tertumswissenschaft, Stutt-gart.

  RAC Rivista di Archeologia Cristiana,Roma.

  RAM Revue d'ascetique et de mysti-que, Toulouse.

  RAp Revue d'apologetique, Paris.Rbibl Revue biblique, Paris.RDC Revue de droit canonique, Stras-

  bourg.REJ Revue des Etudes Juives.RHE Revue d'histoire Ecclesiastique,

  Louvain.RHL Revue d'Histoire et de Littera-

  ture religieuses, Paris.

  RHPR Revue d'Histoire et de Philoso-phie religieuses, Strasbourg.

  RHR Revue de l'Histoire des reli-gions, Paris.

  RQ Romische Quartalschrift, Frei-burg i. Br.

  RQH Revue des Questions Histori-ques, Paris.

  RR Ricerche religiose, Roma.RSR Recherches de science religieuse,

  Paris.

  RTAM Recherches de theologie anci-enne et medievale, Abbaydu Mont-Cesar, Louvain.

  SAH Sitzungsberichte der Heidelber-ger Akademie der Wissen-schaften. Phil.-hist. Klasse,

  Heidelberg.

  SAB Sitzungsberichte der Preussi-schen Akademie der Wissen-schaftten, Phil.-hist. Klasse,

  Berlin.

  SAM Sitzungsberichte der BayerischenAkademie der Wissensehaf-ten, Philos.-philol.-hist. Klas-

  se, Munchen.SC Scuola Cattolica, Milano.SCA Studies in Christian Antiquity,

  ed. by J. Quasten, Washing-ton.

  SO Symbolae Osloenses, Oslo.ST Studii Teologice, Seria II, Bu-

  curesti.

  Th SeoXoftot, Atena.ThEE 8prjaxeuTiX7j xoi ijih*'i| kyv.oxkoTta.i-

  Beta, Atena.

  ThGl Theologie und Glaube, Pader-born.

  ThJ Theologische Jahrbucher, Leip-zig.

  ThLZ Theologische Literaturzeitung.ThQ Theologische Quartalschrift, Stutt-

  gart.

  ThSt Theological Studies, Woodstock.(Md.).

  ThZ Theologische Zeitschrift, Basel.TJHC Theology. Journal of Historic

  Christianity, London.TU Texte und Untersuchungen, Leip-

  zig-Berlin.

  VC Vigiliae Christianae, Amsterdam.VS Vie spirituelle, Juvisy.ZKG Zeitschrift fur Kirchengeschichte,

  Stuttgart.

  ZkTh Zeitschrift fur katholische Theo-logie, Innsbruck.

  ZNW Zeitschrift fur ntl. Wissenschaftund die Kunde der alterenKirche, Giessen-Berlin.

 • INTRODUCERE GENERALA

  Sint numip P a r i n { i apo st o 1 i ci scriitorii crestini din a douajumatate a secolului intii si din prima jumatate a secolului al doilea,care au fost ucenici ai Sfinplor Apostoli sau au cunoscut pe apostoli. Anti-chitatea crestind nu cunoaste termenul de Parinfi apostolici ; acest ter-men a fost pas in circulate, tirziu de tot, in secolul XVII, de primuleditor ai acestor scriitori, de J. B. Cotelier in iucrarea sa : Patres aeviapostolici, 2 volume, 1672. In aceastd opera, Cotelier publico, epistolelesfinfilor Barnaba, Clement Romanul, Ignatie al Antiohiei, Policarp ?iPdstoml lui Herma. Mai tirziu, in secolul XVIII (17651767) la acesticinci Parinfi apostolici, Gallandi, in o noua edifie a lucrarii lui Cote-

  lier, adaugd alfi doi, pe Papia, cu fragmentele din scrierile lui si peautorul Epistolei cdtre Diognet , asttel numdrul Parin\.ilor apostolici s-aridicat la sapte. In secolul XIX, prin senzafionala descoperire din 1873a Didahiei celor doisprezece apostoli de cdtre mitropolitul Nicomi-diei Filotei Vrieniu, numdrul Pdrinfilor apostolici a crescut la opt.

  Negresit nici titlul de parinte, nici titlul de apostolic nu sepoate da exclusiv tuturor acestor scriitori, pentru cd nu sint nici totiparinti, nici top apostolici, dar uzul, printr-un pogordmint, i-a inglo-bat pe top sub titlul de Pdrinp apostolici. $i poate cd nu s-a gresit.

  Scrierile Parintflor apostolici fac tranzipe intre scrierile revelateale Noului Testament si literatura patristica. S-au bucurat de o atit demare pretuire, incit unele din ele au cdpdtat autoritate canonicd, Hindincluse in codicii Bibliei. Asttel, in Codicele Sinaitic, dupa cdrple Nbu-lui Testament se afla Epistola lui Barnaba si o parte din Pdstorul luiHerma, iar in Codicele Alexandrin, tot dupa textul Noului Testament,sint addugate cele doua epistole ale lui Clement Romanul.

  Cu toate cd scrierile Parinplor apostolici sint creapi ale unor im-prejurdri speciale ale epocii in care au apdrut, ele sint totusi de oimportan{d deosebitd ; sint oglinda, transmisd peste veacuri, a v/e/u/-rii crestine din primele doua secole , sint mdrturii ale dragostei pindla jertfa supremd pentru Hristos , sint dovezi ale invdtdturii predate

 • 10 SCR1ERILE PARINTILOR APOSTOLICI

  de Hristos si de Apostoli ; sint mdrturii ale adevdrului crestin tatd detendinfele de intiltrare ale iudaismului si ale ereziilor. Nu gdsim in eleo teologie inaltd, dar descoperim in fiecare cuvlnt din aceste scrieriun suflet arzdtor pentru credinfa in Hristos, pentru *nume cum se ex-primd. mai tofi acesti Pdrinfi apostolici -, descoperim o inimd plind deinfldcdrare pentru adevdrul pe care 1-au acceptat si in care cred ; pen-tru ei Hristos este totul. Rar intilnim in litemtura posterioard crestindcuvinte cu atita continut de dragoste si de jertfd pentru Hristos ca celedin epistolele Sfintului Ignatie -, iar cuvintele lui Ignatie sint cuvintelegenerafiei sale, a viefuirii crestine din vremea sa, asa de minunat zu-grdvitd de autorul Epistolei cdtre Diognet.

  Privite din alt purtct de vedere, scrierile P&rintflor apostolici ne

  dau, in Didahia celor doisprezece apostoli, primal catehism crestin, cusecjjj'/e sale teologioe, morale si liturgice ; in Epistola lui Barnaba estepus fafd in fafd crestinismul cu iudaismui, demonstrindu-se pe temeiulLegii vechi superioritatea si adevdrul Legii noi ; in Epistola I a lui

  Clement avem o frumoasd pledoarie crestind pentru pace si ordine insocietate , in Epistola a doua, zisd a lui Clement, avem cea dintii omi-

  lie crestind ; in epistolele lui Ignatie gdsim mdrturia apostolicd a ierar-hiei bisericesti, a ecumenismului crestin, gdsim pe mucenicul multi-plicat in mii si zed de mii de exemplare aJe vremii sale , in Epistolalui Policarp ni se dau indrumdri pentru membrii iamiliei si pentruraporturile dintre Bisericd si Stat ; in Pastor avem pe maestrul pocd-

  inlei , in siirsit in Epistola cdtre Diognet, vie\uirea crestind a epocii

  postapostolice.

  In privinfa locului lor de origine, autorii acestor scrieri nu apar-fin numai unei regiuni a imperiului roman ; in ele avem reprezentatdgindirea si viafa crestind din Intreaga imptirdtfe romand, din Siria,Asia Micd, Palestina, Alexandria si Roma ; in ele vorbeste ecumenici-tatea cr