012 - Document a Tie de Avizare Imbunatatirea Accesului Mamaia Navodari

download 012 - Document a Tie de Avizare Imbunatatirea Accesului Mamaia Navodari

of 99

Embed Size (px)

Transcript of 012 - Document a Tie de Avizare Imbunatatirea Accesului Mamaia Navodari

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ~i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "imbuniitiitirea accesului lntre Municipiul Constanta # platforma industrialii Niivodariprin liirgirea$i modernizarea bulevardului Mamaia Niivodari"Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in ~edinta ordinara din data deLwlnd in dezbatere expunerea de motive, inregistrata sub nr. 16598/02.02.2011, a d-lui Primar Radu ~tefan Mazare; Consultand raportul Directiei Programe ~i Dezvoltare nr. 16597/02.02.2011, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finante ~i avizul favorabil al Comisiei nr. 5 - administratie publica, juridica; Vazand dispozitiile art. 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit b), alin. (4), lit d) si art.115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;HOT ARA~TE:

ART. 1 Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii ~i principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " " Imbuniitiitirea accesului intre Municipiul Constanta # platforma industrialii Niivodari prin liirgirea # modernizarea bulevardului Mamaia Niivodari ", conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare; Valoarea totala estimativa a investitiei: Total investitie: 58798,52 mii lei, cu TVA, adica 13780,47 mii euro Din care C+M: 52016,67 mii lei, cu TVA, adica 12191,03mii euro (1 euro = 4.2668 lei, din 21.09.2010,CURSUL INFOEURO) ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Tehnic-achizitii, Directiei Programe ~i Dezvoltare, Directiei Patrimoniu, Directiei Urbanism ~i Directiei Financiare, in vederea ducerii la indeplinire, precum ~i Institutiei Prefectuluijudetului Constanta, spre ~tiinta.Prezenta hotarare a fost adoptata de

_

consilieri din 27 membri.

PRE~EDINTE ~EDINT A CONTRASEMNEAZA SECRET AR,

Constanta Nr.

12011

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA PRIMA.RIAMUNICIPIULUICONSTANTA DEZVOLTARE DIRECTIA PROGf!'ME SINR.

16 59 ~ / 0.2. ()~, ,}.o/I.

RAPORTprivind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "imbuniitiifirea accesului intre Municipiul Constanfa $i platforma industrialii Niivodariprin liirgirea $i modernizarea bulevardului Mamaia Niivodari "

In ultimiiani drumulcomunalDC 86 Mamaia- Navodari devenit un drum foartesolicitat din punct de vedere al traficului pe timpul verii. In vederea solutionarii tuturor problemelor legate de trafic si tinand cont de tendintele de dezvoltare a zonelor cu functiune de locuire de vacanta de-a lungul acestui drum, beneficiarii solicita pentru DC 86 extinderea drumului de la un profil existent de 7 m la un profil de 16-24 m, in scopul fluidizarii traficului si a maririi capacitatii drumului in vederea preluarii intregului trafic, care este foarte ridicat in sezonul estival. Avand in vedere posibilitatea finantarii proiectului " Imbunatatirea accesului intre Municipiul Constanta ~i platforma industriaUiNavodari prin largirea ~i modemizarea bulevardului Mamaia Navodari "prin intermediul Programului Operational Regional2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a ora~elor

- potentiali

poli

de cre~tere, Domeniul major de interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana, precum si faptul ca U.A.T. municipiul Constanta va fi beneficiar al acesteia impreuna cu U.A.T. orasul Navodari, care a fost desemnat lider de proiect, s-a impus elaborarea Documentatiei tehnico-economice (DALI, PT, Documentatie PAC, DDE, CS lucrari), pentru proiectul mai sus amintit. Solutiile proiectate sunt:

- Aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului,asigurandu-seastfel conditii optime de sigurantasi confort in circulatia auto si pietonala; -Realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in prevederile legale;

- Asigurarea

scurgerii apelor pluviale in conditii optime;

- Tratarea in mod special a traversarii localitatilor, cu prevederea de masuri de siguranta circulatiei.Valoarea totala estimativa a investitiei: Total investitie: 58798.52 mii lei,cuTVA, adica13780.47 euro mii

DincareC+M: 52016.67 miilei,cuTVA,adica 12191.03 miieuro (l euro = 4.2668 lei,din21.09.2010,CURSULINFOEURO) Fata de cele aratate, in temeiul art 44, alin (1), din Legea 215/2001 a administraliei pub/ice locale, republicata, s-a intocmit prezentul raport privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii aferente obiectivului de investitii "imbuniitii(irea accesului intre Municipiul Constanta ~i platforma industrialii Niivodari prin liirgirea ~i modernizarea bulevardului Mamaia Niivodari "

DIRECTOR, VIORICA ANI MER

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finante ~I administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta

RAPORTAvand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnuI Primar RADU ~TEFAN MAZARE; Analizand proiectul de hotanlre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ~i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " imbuniitii,irea accesului intre Municipiul Constan,a # platforma industrialii Niivodariprin liirgirea$i modernizarea bulevardului Mamaia Niivodari " In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala, comisia intrunita in ~edinta din data de

4

~

()

l--" t&} (

, avizeaza favorabil / nefavar8bilproiectul de hotarare

prezentat.

pre5edinte comisie,

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR.5 - administratiepublica,juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor ~i libertatilorcetateanului

RAPORTAvand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnul Primar RADU ~TEFAN MAZA.RE; Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ~i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " imbuniitiifirea accesului fntre Municipiul Constanfa ~iplatforma industrialii Niivodariprin liirgirea~i modernizarea bulevardului Mamaia Niivodari" in conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala, comisia intrunita in ~edinta din data de

02 ' 0..2,

20 /1

, avizeaza favorabil / nefavorabit proiectul de hotarare prezentat.

pre$edinte comisie,

~AP~~~ ~7

~

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

CUPRINS: A. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

PARTILE SCRISE ............................................................................................................... 3 DATE GENERALE .............................................................................................................. 4Denumirea obiectivului de investiii............................................................................................................................... 4 Amplasamentul (ara, regiunea, judeul, localitatea) ................................................................................................... 4 Titularul investitiei ........................................................................................................................................................... 4 Beneficiarul investitiei..................................................................................................................................................... 4 Elaboratorul studiului ..................................................................................................................................................... 4

2.2.1.

DESCRIEREA INVESTITIEI................................................................................................ 5Situaia existenta a obiectivului de investitii .................................................................................................................. 5 2.1.1. Starea tehnic, din punctul de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de calitate n construcii, potrivit legii ..................................................................................................................... 5 2.1.2. Valoarea de inventar a construciei ...................................................................................... 7 2.1.3. Actul doveditor al forei majore, dup caz ............................................................................ 7 Concluziile raportului de expertiz tehnic/audit energetic ......................................................................................... 7 2.2.1. Prezentarea a cel puin dou opiuni.................................................................................... 7 2.2.2. Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluiei optime din punct de vedere tehnic i economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii ....... 9

2.2.

3.3.1.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI .................................................................................. 10Descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma realizrii lucrrilor de baz... 10 3.1.1. Lucrari de drum.................................................................................................................. 10 3.1.2. Intersectii si drumuri laterale .............................................................................................. 19 3.1.3. Pasarela pietonala km 5+610 ............................................................................................ 19 Descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spaiile consolidate/reabilitate/reparate.............. 19 3.2.1. Solutii de modernizare a drumului...................................................................................... 19 3.2.2. Impactul investitiei asupra mediului ................................................................................... 20 Consumuri de utiliti ................................................................................................................................................... 27

3.2.

3.3.

4. 5.5.1. 5.2.

DURATA DE REALIZARE I ETAPELE PRINCIPALE ................................................... 28 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI .................................................................. 29Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general .................................................................................... 29 Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei...................................................................... 30

6.

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENEI ECONOMICE .......................................... 31

6.1.1. Date investitie .................................................................................................................... 31 6.1.2. Ipoteze de baza ................................................................................................................. 31 6.2. Analiza opiunilor .......................................................................................................................................................... 34 6.2.1. Definirea detaliilor proiectului ............................................................................................. 34 6.2.1.1.Date de trafic ..................................................................................................................... 35 6.3. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu ................................................................................................... 43 6.3.1. Venituri operationale .......................................................................................................... 46 6.3.2. Plan financiar de sustenabilitate pe perioada operationala ................................................ 46 6.3.3. Calculul indicatorilor de performanta financiara ................................................................. 47 6.4. Analiza Economica ...................................................................................................................................................... 49 6.5. Analiza de senzitivitate ................................................................................................................................................ 64

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 1 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

6.6.

Analiza de risc .............................................................................................................................................................. 66

7.7.1. 7.2.

ESTIMRI PRIVIND FORA DE MUNC OCUPAT PRIN REALIZAREA INVESTIIEI71Numr de locuri de munc create n faza de execuie ............................................................................................. 71 Numr de locuri de munc create n faza de operare .............................................................................................. 71

8.8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIIEI .............................. 72Valoarea total (INV), inclusiv TVA (lei) ..................................................................................................................... 72 Ealonarea investiiei (INV/C+M):...............................................................................................................................72 Durata de realizare (luni) ............................................................................................................................................. 72 Capaciti (n uniti fizice i valorice) ......................................................................................................................... 72 Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz ...................................... 75

9.

AVIZE I ACORDURI DE PRINCIPIU .............................................................................. 76

LISTA ANEXELOR ..................................................................................................................... 76 B. PIESE DESENATE............................................................................................................ 77

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 2 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

A.

PARTILE SCRISE

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 3 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

1.1.1.

DATE GENERALEDenumirea obiectivului de investiiiIMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA - NAVODARI

1.2.

Amplasamentul (ara, regiunea, judeul, localitatea)Amplasamentul este situat in Romnia, Mamaia - Navodari, drumul comunal DC 86, judeul Constanta. Oraul Nvodari este situat n zona central a judeului Constana, pe malul de sud al lacului Tasaul i pe istmul dintre acesta i lacul Siutghiol. Se afl la o distan de 15 km de municipiul Constana, avnd ca vecini la Nord - Lacul Tasaul si satul Sibioara, la Sud - Lacul Siutghiol si staiunea Mamaia, la Vest - localitatea Lumina, iar la Est - Marea Neagr. Amplasamentul aflat in studiu leaga localitatea Mamaia de platforma Midia Navodari. Drumul comunal DC 86 traverseaza localitatea Navodari, iar largirea propusa se intinde pana la tabara Delfinul.

1.3.

Titularul investitieiUAT Constanta UAT Navodari

1.4.

Beneficiarul investitieiUAT Constanta UAT Navodari

1.5.

Elaboratorul studiuluiProiectant general Expert Proiect 2002 SRL Calea Vitan, nr. 23C, Vitan Center, et. 5, sector 3, Bucuresti Tel.: 031.228.36.25 / 031.228.36.26 Fax.: 031.228.36.27 Proiect nr. 200.02 Data elaborarii: septembrie 2010

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 4 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

2.2.1.

DESCRIEREA INVESTITIEISituaia existenta a obiectivului de investitii

2.1.1. Starea tehnic, din punctul de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de calitate n construcii, potrivit legiiDrumul comunal DC 86 traverseaza localitatea Navodari, iar largirea propusa se intinde la iesirea din statiunea Mamaia (bariere), pana la tabara Delfinul. Ea leaga localitatea Mamaia de platforma Midia Navodari. In ultimii ani drumul comunal DC 86 Mamaia-Navodari a devenit un drum foarte solicitat din punct de vedere al traficului pe timpul verii. n vederea solutionarii tuturor problemelor legate de trafic si tinand cont de tendintele de dezvoltare a zonelor cu functiune de locuire de vacanta de-a lungul acestui drum, beneficiarii solicit pentru DC 86 extinderea drumului de la un profil existent de 7 m la un profil de 16-24 m, in scopul fluidizarii traficului si a maririi capacitatii drumului in vederea preluarii intregului trafic, care este foarte ridicat in sezonul estival. Clasa tehnica actuala a drumului este IV. Traseul proiectat, in lungime totala de cca. 6,269 km, se suprapune im mare parte pe traseul drumului existent. Pe intreg traseul latimea partii carosabile variaza intre 6.50 si 7.80 m. Imbracamintea partii carosabile existente este bituminoasa si prezinta o stare de degradare medie. Starea de degradare este caracterizata in functie de procentul de suprafata degradata prin atribuirea de calificative de stare, conform Normativului pentru evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru drumuri cu structuri rutirere suple si semirigide (AND 540-2003) astfel: BUNA < 10%; MEDIE 10-30%; REA >30%. Starea de degradare este : MEDIE. Clasa tehnica actuala: DC 86 - clasa tehnica IV. Traseul in profil longitudinal Drumul DC 86 se desfasoara in principal in palier. Traseul in profil transversal Partea carosabil a drumului are o lime de 6.50 7.80 m. Drumul se desfasoara in profil la nivelul terenului.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 5 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Structura rutiera existenta Drumul este la nivel de imbracaminte bituminoasa pe tot parcursul lui. Imbuntirea elementelor geometrice i a cii de rulare vor conduce la economisirea timpului i a carburanilor, la reducerea costurilor de operare ale vehicolelor. Proiectul asigur conexiunea la reeaua naional si asigur accesibilitatea unor zone cu potenial la nivel de regiune unde condiiile economice au mpiedicat dezvoltarea zonei. Obiectiv general: mbuntirea condiiilor de via ale locuitorilor i creterea atractivitii zonei astfel nct s devin un loc plcut n care s munceti, s studiezi, s trieti. Pentru aceasta este necesar s se asigure accesul tuturor locuitorilor la o infrastructur de calitate (utiliti, drumuri, parcri), o locuin decent in condiii de siguran, accesul la servicii de sntate, educaie la toate nivelurile i servicii sociale de calitate ntr-un mediu curat prin politica - Dezvoltarea infrastructurii de transport i creterea gradului de accesibilitate att n interiorul, ct i n exteriorul localitilor. Obiective specifice: Imbunatatirea gradului de atractivitate si accesibilitate a teritoriului judetului Constanta si cresterea competitivitatii lui ca locatii pentru afaceri; Dezvoltarea ofertei turistice n zona Navodari Mamaia; Valorificarea potentialului turistic al zonei traversate de DC 86 si cresterea rolului turismului in dezvoltarea judetului Constanta; mbuntirea infrastructurii fizice de baz a zonei prin realizarea unui drum modern de acces ntre statiunea Navodari i staiunea Mamaia. Realizarea supralargirii drumului DC 86 Mamaia Navodari va contribui: la fluidizarea traficului; reducerea timpului de cltorie a circulaiei intre localiti; eliminarea blocajelor rutiere i traversarea localitilor n condiii de siguran; creterea gradului de siguran a circulaiei intre localiti; implementarea unor msuri de mbuntire a calitii mediului nconjurtor i de dezvoltare durabil. Lucrarile propuse au urmarit sa respecte urmatoarele principii: o aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului, asigurandu-se astfel conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala; realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in prevederile legale; asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime;

o o

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 6 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

o

tratarea in mod special a traversarii localitatilor, cu prevederea de masuri de siguranta circulatiei.

Scurgerea apelor In prezent scurgerea apelor pluviale se realizeaza la nivelul drumului si partial prin santuri de pamant, neamenajate, cu sectiune necorespunzatoare si in cea mai mare parte colmatate si inierbate. Lucrari de arta Nu este cazul. Intersectiile cu drumurile laterale Drumul DC 86 intersecteaza 11 drumuri laterale care trebuie amenajate. Accese la proprietati In dreptul acceselor la proprietati se vor monta borduri denivelate. Elemente de siguranta circulatiei Va trebui acordata o atentie deosebita pentru realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere, iar trecerile de pietoni ar trebui semnalizate prin indicatoare si marcaje.

2.1.2. Valoarea de inventar a construcieiValoarea de inventar este conform inventarului Primariei Municipiului Constanta si Primariei Orasului Navodari.

2.1.3. Actul doveditor al forei majore, dup cazNu este cazul.

2.2.

Concluziile raportului de expertiz tehnic/audit energeticDrumul s-a studiat in doua variante de alcatuire, astfel: Varianta I, respectiv cu o structura de tip elastic; Varianta II, respectiv cu o structura de tip rigid. urmand acelasi traseu in plan. Analiza variantelor de alcatuire a comparat avantajele si dezavantajele structurilor de tip elastic si structurilor de tip rigid. Avantajele si dezavantajele alcatuirii structurilor de tip rigid si structurilor de tip elastic, se pot explicita dupa cum urmeaza: AVANTAJELE structurilor de tip rigid - IMBRACAMINTI DE BETON DE CIMENT Durata de exploatare dubla fata de imbracamintile asfaltice. Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

2.2.1. Prezentarea a cel puin dou opiuni

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 7 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Se recomanda a se aplica la drumurile pe care se circula cu viteze mai reduse (drumuri nationale secundare, drumuri judetene, drumuri comunale, platforme industriale, etc.). Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri. Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant. Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate. Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila). Necesita cheltuieli mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice. Betonul nu este poluant atat in executie cat si in exploatare. Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie. DEZAVANTAJELE structurilor de tip rigid imbracaminti DE BETON DE CIMENT Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare. Traficul trebuie adaptat la executie circulatie numai pe o banda. Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt. Se folosesc numai pana la declivitati de 7%. Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot). Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa costisitoare. AVANTAJELE structurilor de tip elastic - IMBRACAMINTI din beton asfaltic Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate. Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment. Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor). Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba. Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asiguranduse circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%. DEZAVANTAJELE structurilor de tip elastic - IMBRACAMINTI din beton asfaltic Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani). La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului. Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 8 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment. Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe. n general se poate concluziona c n ansamblul lui, drumul prezint o stare tehnic necorespunztoare care afecteaz negativ condiiile de circulaie din punct de vedere al siguranei, confortului i vitezei de circulaie. Aceast stare de fapt impune necesitatea realizrii unor lucrri de modernizare adecvate, difereniate ca tip i anvergur pe sectoare relativ omogene. Se recomanda varianta imbracamintii de beton asfaltic.

2.2.2. Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluiei optime din punct de vedere tehnic i economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei de avizare a lucrrilor de interveniiinnd seama de starea tehnic a drumului n ceea ce privete structura rutier (implicit suprafaa de rulare), lucrrile anex (semnalizare vertical i orizontal), taluzurile, dispozitivele de scurgere a apelor se fac urmtoarele recomandri pentru reabilitare: o o refacerea complexului rutier, pe anumite sectoare la nivel de straturi bituminoase iar pe alte sectoare la nivelul intregii structuri; realizare unui sistem de canalizare pluviala pentru asigurarea scurgerii apelor

Se considera ca prin realizarea lucrarilor prezentate mai sus, drumul va fi adus intr-o stare care sa corespunda cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 si anume rezistenta si stabilitatea la actiuni statice dinamice si seismice, siguranta si exploatarea, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului. Se recomand ca proiectantul s prevad toate lucrrile necesare, la nivelul impus de situaia real.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 9 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

3.3.1.

DATE TEHNICE ALE INVESTITIEIDescrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma realizrii lucrrilor de bazAmplasamentul aflat in studiu este situat in intravilanul localitatii Navodari si leagalocalitatea Mamaia de platforma Midia Navodari. Drumul comunal DC 86 traverseaza localitatea Navodari, iar largirea propusa se intinde de la iesirea din statiunea Mamaia (bariere), pana la tabara Delfinul. Traficul a crescut foarte mult in ultimii 10 ani. Capacitatea drumurilor existente de a prelua aceasta crestere este limitata. In perioada estivala segmentul de drum situat intre Mamaia si Navodari este extrem de aglomerat, fiind necesara largirea drumului de la doua benzi la patru benzi, cu doua benzi pe fiecare sens. Investitia propusa de beneficiar vine in intampinarea acestor aspecte si propune, intr-o zona in plin ascensiune turistica si rezidentiala, largirea drumului existent DC 86, de la doua benzi la patru benzi, plus benzi speciale pentru ciclisti si trotuare pentru pietoni. Profilul propus de beneficiar are o latime de 16-24 m. Lucrarile au urmarit sa respecte urmatoarele principii: o aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului, asigurandu-se astfel conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala; realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se incadreze in prevederile legale; asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime; asigurarea sigurantei circulatiei privind semnalizarea rutiera; realizarea de accese la proprietati; realizarea de marcaje rutiere.

3.1.1. Lucrari de drum

o o o o o

De la km 0+000 pana la km 0+860 partea carosabila a DC 86 va avea latimea de 12.00m, cu spatiu verde pe ambele parti de cate 1.00 m, si un trotuar de 2.00m pe partea dreapta. De la km 0+860 pana la km 6+269.76 partea carosabila a DC 86 va avea latimea de 14.00m, cu spatiu verde median de 0.60m, spatii verzi de 1.20m, piste de ciclisti de 2.00m si trotuare de 1.50m, pe ambele parti. Statutul juridic al terenului Pentru largirea drumului vor fi necesare exproprieri 3.776mp. Caracteristici topografice Pentru intocmirea documentatiei s-au folosit ridicari topografice efectuate in coordonate STEREO 70. Pe teren s-a materializat axa drumului existent, urmarindu-se punctele caracteristice in plan, profil longitudinal si profil transversal. Statiile de ridicare au fost materializate prin buloane si martori.Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L. Pagina 10 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Ridicarea nivelitica in profil longitudinal s-a facut prin nivelment geometric combinat cu profiluri transversale. Caracteristici geofizice Din punct de vedere geomorfologic zona studiat se afl situat n Podiul Dobrogei de sud. Podiul Dobrogei de sud, este situat n faa Carpailor i reprezint acumularea unei cuverturi sedimentare (n care predomin calcarele i gresiile sarmatice) i nlarea lent a acesteia, mpreun cu fundamentul cristalin. Aceast unitate de podi nu depete dect pe alocuri altitudinea de 200 m. Relieful are un aspect uor ondulat, fiind ntrerupt de unele abrupturi stncoase. Traseul Vii Carasu reprezint zona aflat la cea mai joas altitudine, pe care a fost construit, de altfel, i canalul navigabil Dunre Marea Neagr. Din punct de vedere stratigrafic zona studiat se afl situat n Platforma sud dobrogean. Aceasta este situat la est de Dunre i se ntinde spre nord pn n apropierea localitii Palazu Mare. Platforma sud dobrogean se prezint ca o regiune pe care eroziunea a afectat-o puternic imprimndu-i un relief foarte ters. n ansamblu Dobrogea de sud apare ca un platou suspendat ntre dou nivele de baz coborte, Dunrea i Marea Neagr. Conditii seismice Din punct de vedere seismic, conform normativului P100 1/2006 valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.16 g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 de ani, iar valoarea perioadei de control Tc = 0,7 s. Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se incadreaza in gradul 71, corespunzator gradului VII pe scara MSK conform STAS 11100/1 - 93. Clima si regimul pluviometric Din punct de vedere al sectoarelor de clim zonal, zona studiat este ncadrat ntr-un etaj topoclimatic de balt (cu precipitaii reduse i umiditate atmosferic ridicat). Din punct de vedere al precipitaiilor atmosferice, zona studiat are valori medii multianuale de sub 400 mm. Numrul mediu al zilelor cu cerul acoperit dimineaa (nebulozitatea medie anual) este sub 5/10, durata medie de strlucire a soarelui fiind de peste 2250 de ore ntr-un an. Temperatura medie a lunii ianuarie este ntre -3o i 0oC. Temperatura medie a lunii iulie este de peste 23oC. Temperatura aerului (valori medii multianuale) este de peste 11oC. Din punct de vedere al frecvenei medie a zilelor tropicale, zona studiat se situeaz n aria regiunilor cu veri potolite (sub 10 zile sau fr zile tropicale). Frecvena medie a zilelor de iarn, n care temperatura maxim este de sub 0oC este de 20-30 zile. Potrivit hartii cu repartizarea tipurilor climatice dupa indicele de umezeala, zona se incadreaza in tipul climateric 1, avand indicele mediu de umezeala Im Lmed : 1,55/1,63 cd/m2; U0 : 64% ; Ul : 70%/74% Pista de biciclisti : S2 (10/3 lux ) -> Emed : 10,6lux ; Emin : 4,7lux ; U0 : 44,3% (iluminare orizontala) A1 (5lux/15%) -> Ehs : 6,9lux ; U0 : 59% (iluminare semisferica) Trotuar : S3 (7,5/1,5 lux) -> Emed : 7,5lux ; Emin : 3,5lux; U0: 46,7% (iluminare orizontala) Configuratie tip 1: Carosabil : ME2 -> Lmed : 1,95 cd/m2; U0 : 46% ; Ul : 70%/72% Trotuar : S2 (10/3 lux ) -> Emed : 11,1lux ; Emin : 4,9lux; U0: 44,3% (iluminare orizontala) Stlpii sunt metalici i au nlimea de 10 m pentru trotuare si pista de biciclisti se vor utiliza corpuri de iluminat amplasate la 5m.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 16 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Sistemul de iluminat al interseciilor n sens giratoriu care constituie tema proiectului este ncadrat, conform celor stabilite anterior, n clasa C1. Pentru aceast clas, nivelul de iluminare medie este Em = 30 lx, iar coeficientul minim de uniformitate general n planul drumului U0 = 0,4. n vederea realizrii acestor valori se utilizeaz stlpi metalici de 10 m nlime, dou console. Corpurile de iluminat i stlpii sunt identice cu cele utilizate pentru iluminatul drumului propriu zis. Stlpii se amplaseaz n spaiul verde Pentru parcare se prevd 2 stlpi de 15 m nalime, echipat fiecare cu cte dou baterii de proiectoare a cte 4 proiectoare cu lmpi cu vapori de sodiu de nalt presiune i puterea de 250 W. Ghidajul vizual se realizeaz prin amplasarea stlpilor exclusiv pe conturul exterior al interseciei circulare. Pentru evitarea oricror probleme, sistemul de iluminat va contribui i la distingerea mult mai facil a semnelor de circulaie, a parapeilor i a altor obstacole. De asemenea, cile rutiere ce converg n intersecie vor trebui s fie prevzute cu sisteme de iluminat pe poriunile de dinaintea interseciei, proiectate i realizate conform normelor enumerate mai sus. Pentru alimentarea electric a corpurilor de iluminat se propun un numr de 5 centre de control al iluminatului, dispuse ct mai echidistant de-a lungul drumului. Fiecare astfel de panou va alimenta un numr de minim dou circuite. Circuitele sunt realizate din cablu de cupru tip ACYAbY 4 x 50 mm2. Aceste cabluri se dispun ingropate direct in sol. Toate circuitele de iluminat se vor realiza trifazat. Legturile la corpurile de iluminat se vor face cu cablu de energie din cupru tip CYY 3x2,5 mm2. Repartiia corpurilor de iluminat pe faze va fi realizat uniform. Se prevad racorduri in cablu ACYAbY 5x16 mm2 pentru receptoarele electrice aferente fantanilor din intersectiile giratorii. Pentru schimbarea tipului i a seciunii cablului, stlpii de oel vor fi prevzui cu o cutie de derivaie cu u. Fiecare cutie de derivaie va fi n execuie capsulat (IP 54) i va fi echipat cu presetupe pentru fiecare cablu i born de legare la pmnt. Cablurile de energie care intr i ies n/din cutia de derivaie vor fi pozate n interiorul stlpului de oel. Toate intrrile/ieirile n/din cutia de derivaie se vor etana mpotriva ptrunderii apei. Pe toata lungimea traseului de iluminat se va asigura protecia mpotriva atingerilor indirecte. Pentru aceasta, toate elementele metalice ale instalaiei, care n mod normal nu sunt sub tensiune (carcasele corpurilor de iluminat, cutiile de derivaie, stlpul de oel, grinda metalic, carcasele tablourilor electrice, structura metalic de rezisten a ascensoarelor), dar care n mod accidental, n urma unui defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega la priza de pmnt prin intermediul unei platbande de OL-Zn 25x4 mm. Fiecare stlp este prevzut cu priz de pmnt pe contur deschis, alctuit din 6 electrozi verticali din eav OL-Zn cu D=2 i L=3 m, legai ntre ei cu cte un electrod

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 17 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

orizontal din platband OL-Zn 40x4 mm (n total 5/stlp). Distana dintre doi electrozi verticali va fi de 3 m. Valoarea rezistenei de dispersie a prizelor de pmnt trebuie s fie de cel mult 4 ohmi. Protecia elementelor metalice mpotriva coroziunii se va face astfel: se vor cura de rugin; se vor grundui; se vor vopsi cu 2 straturi de vopsea.

Spatiile verzi se vor amenaja prin completarea la nivel cu pamnt vegetal i plantarede arbuti sau copaci si iarba in conformitate cu normele de protectie si conservare a mediului.

Siguranta circulatieiReglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare corespunzatoare. O atentie deosebita va fi acordata sigurantei circulatiei, atat pietonale, cat si auto, astfel: o Se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere, in concordanta cu auditul de sigurant ntocmit in cooperare cu Politia Judetului Constanta. Trecerile de pietoni vor fi semnalizate atat prin indicatoare si marcaje, cat si prin semaforizare cu lumina galbena intermitenta; se vor amenaja refugii cu balustrade pietonale.

o

Plantare de indicatoare rutiere de orientare panouri verticaleIndicatoarele prevazute raspund cerintelor de avertizare, reglementare (prioritate, restrictie si obligatie) si de orientare - informare. Semnalizarea si marcarea circulatiei provizorii Semnalizarea circulaiei pe timpul execuiei lucrrilor se va face n concordan cu prevederile din: o o o Ordinul Comun MI/MLPTL n 1112/411/2000 - Normativ pentru semnalizarea zonei drumurilor afectate de reparaii, la care se impun restricii de circulaie; OG 195/2002 Privind circulaia pe drumurile publice; HG 85/2003 (MO 58/2003) Norme metodologice de aplicare OG 195/2002.

Indicatoarele rutiere si de lucrari de marcaje necesare, pe tipuri si dimensiuni, forme si simboluri, vor fi prevazute in conformitate cu prevederile din Codul Rutier si a standardelor de specialitate in vigoare, referitoare la semnalizarea rutiera (STAS 1484 / 1, 2 si 3 1986, cu completari ulterioare). Siguranta circulatiei cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari, astfel: Indicatoare de circulatie. Se vor prevedea urmatoarele tipuri de indicatoare, astfel: avertizare a pericolului; de reglementare (de prioritate, de interzicere si/sau restrictie, de obligatie);

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 18 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

indicatoare de orientare si informare, si indicatoare cu semne aditionale. Semnalizarea orizontala. Va cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari, astfel: marcaje longitudinale pentru: separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor de circulatie si delimitarea partii carosabile; marcaje transversale de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor si de traversare pentru bicicleta; marcaje diverse: de ghidare, pentru spatii interzise, pentru interzicerea stationarii, pentru locurile de parcare pe partea carosabila, si de semnalizare a curbelor deosebit de periculoase, situate dupa aliniamente lungi, si marcaje prin sageti si inscriptii privind destinatia benzilor directionale de urmat spre o anumita localitate, privind limitari de viteza.

3.1.2. Intersectii si drumuri lateraleTronsonul de drum DC 86 Mamaia Navodari se intersecteaza cu 11 drumuri laterale ce se vor amenaja pe o lungime de 15 m. Se vor amenaja 9 intersectii de tip giratoriu. In intersectiile giratorii vor fi amplasate fantani arteziene cu rol decorativ.

3.1.3. Pasarela pietonala km 5+610Datorita traficului intens de copii din tabara Navodari a fost necesara realizarea unei traversari pietonale denivelate care sa asigure siguranta copiilor in zona km. 5+610. Functiunea obiectivului este: pasaj exclusiv pietonal. Capacitatea 3 fluxuri / sens => 6 fluxuri a cate 1 m fiecare. Arhitectura cldirii respect destinaia exclusiva de circulatie pietonala. Infrastructura constructiei este alcatuita in sistem cadru din stalpi si grinzi din beton armat. Suprastructura pasarelei este alcatuita din patru grinzi din beton precomprimat solidarizate cu o placa din beton armat, rampa pasarelei este din beton armat. Fundarea se face pe fundatii directe. Suprafa construit: 62.2 mp Suprafa util: 1334 mp Inaltime cota de calcare pasarela: 6.45 m Inaltime maxima nivel superior mana curenta: 7.70 m

3.2.

Descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spaiile consolidate/reabilitate/reparateIn conformitate cu Ordinul 66/N/2000 au fost propuse urmatoarele solutii: km 0+000 km 6+269.76 : Pe existent : o 4 cm strat de uzura BA16 SR174/1-2009 o 5 cm strat de legatura BAD25 SR174/1-2009 o Frezare asfalt existent

3.2.1. Solutii de modernizare a drumului

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 19 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

-

In caseta : o 4 cm strat de uzura BA16 SR174/1-2009 o 5 cm strat de legatura BAD25 SR174/1-2009 o 25 cm piatra sparta - SR 667/2001 si STAS 6400-84 o 30 cm balast - SR 662-2002 si STAS 6400-84 o 7 cm nisip - SR 662-2002 si STAS 6400-84 Trotuarele vor avea urmatoarea structura rutiera: o 8 cm pavele autoblocante o 5 cm strat de nisip o 10 cm beton C 8/10 o 10 cm strat de fundatie din balast Pista de ciclisti va avea urmatoarea structura rutiera : o 4 cm beton asfaltic BA 8 o 10 cm beton C 8/10 o 10 cm strat de fundatie din balast

Asistena tehnic pe durata lucrrilor de construcie va fi asigurat de Proiectant. Supervizarea va fi realizat de Consultantul angajat de ctre Beneficiar care va avea calitatea de Diriginte de antier si va urmri reglementrile legislaiei romneti n vigoare (Legea 10/1995, HG 273/1994 i Regulamentul n construcii aprobat prin HG 766/1997 cu modificrile realizate prin HG 796/2005 i HG 622/2004) privind sistemul calitii n construcii, certificarea personalului de supervizare, materialele utilizate n construcii. Dirigintele de antier va fi o persoan autorizat potrivit prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea n construcii i ale Ordinului nr. 595 din 6 august 2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier cu modificarile si completarile ulterioare.

3.2.2. Impactul investitiei asupra mediuluiLucrarile de amenajare a teritoriului sunt prevazute si au rolul de a realiza aducerea terenurilor degradate, in perioada de executie, la categoria avuta anterior inceperii lucrarilor de executie, adica la starea naturala. Scopul acestor lucrari este acela de a reface conditiile cu privire la mediu, sanatatea oamenilor si amenajarea terenurilor afectate. Impactul potenial asupra apelor Descrcarea apelor pluviale nu va avea impact asupra factorilor de mediu, deoarece concentraiile din aceste ape nu depesc prescripiile NTPA 001/2002. Impactul potenial asupra aerului La alegerea soluiilor constructive pentru obiectivele propuse in acest studiu s-a tinut cont de evitarea modificrii calitii aerului atmosferic in zona ansamblului analizat. Impactul potenial asupra vegetaiei si faunei slbatice Respectnd planul de realizare etapizat al lucrrilor, sub stricta supraveghere a personalului de paza, nu va fi afectata vegetaia si fauna de pe traseul drumului studiat. Impactul potenial asupra solului si subsolului Solul

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 20 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

La executare lucrrilor de reabilitare a drumului se vor folosi utilaje cu caracteristici corespunztoare, pericolul polurii cu produse petroliere fiind minim. Subsolul Lucrrile propuse nu vor afecta subsolul. Impactul asupra aezrilor umane si altor obiective Lucrrile propuse vor crea noi locuri de munca. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI. PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR. PROTECTIA MUNCII SI A SANATATII La realizarea constructiilor se vor utiliza tehnologii de executie care sa nu afecteze mediul inconjurator. Se va evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) vor fi depozitate corespunzator si transportate in locul special recomandat de administratia locala. La efectuarea lucrarilor de sapaturi se va acorda o atentie deosebita respectarii legislatiei privind protectia mediului. Dupa finalizarea constructiilor se vor efectua lucrari de aducere in starea initiala a zonelor afectate de organizarea de santier, de depozitele de materiale si de folosirea utilajelor si mijloacelor de transport. Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea corespunzatoare prevazuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor - Decret nr. 290/97, de Normele tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului P118/83, de Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora C300/94, de normele de Siguranta la foc si Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii - C58/96. In timpul executiei lucrarilor se vor urmari si respecta toate normele specifice privind protectia muncii, tehnica securitatii, sanatatea si igiena muncii (Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta si asigura masurile si echipamentele necesare protejarii personalului tehnic si muncitor, va respecta normele corespunzatoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate si conditiilor de executie, va dota corespunzator toate punctele de lucru si va asigura incinta santierului. Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor Organizarea de santier va fi echipata cu facilitatile sanitare pentru muncitori in scopul reducerii poluariii cu ape uzate. In acelasi timp, deseurile vor fi colectate si depozitate in spatii speciale. Carburantii si substantele periculoase vor fi depozitate in spatii speciale in scopul evitarii poluarii platformelor adiacente. Spatiul ocupat de organizarea de santier va fi limitat la strictul necesar. Dupa executarea lucrarilor, constructorul va reda terenul respectiv destinatiei originale, fara degradari. Pentru organizarea de santier, constructorul va obtine autorizatia de mediu de la Inspectoratul de Protectie a Mediului si va lua toate masurile pentru reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului. Carburantii si produsele chimice trebuie stocate in celule etanse. De asemenea trebuie avut in vedere ca exista riscul poluarii in

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 21 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

zona statiilor de asfalt si de betoane, prin antrenarea de catre vant a cimentului sau a prafului din agregate. Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului In perioada de realizare a investitiei se poate produce poluarea aerului datorita activitatii parcului de utilaje, organizarii sediului de santier, bazelor de utilaje, depozitelor de materiale, statiilor de asfalt si de betoane, traficului pe amplasamentul lucrarii, precum si traficului pe drumurile de acces la amplasament. Dat fiind specificul lucrarilor, poluarea aerului va fi cauzata mai ales in perioadele de excavatie si de realizare a umpluturilor ca urmare a functionarii utilajelor si traficului pentru transportul pamantului si a balastului. Poluarea atmosferica in cazul traficului rutier este rezultatul arderii carburantilor in motoare, pe de o parte, iar pe de alta parte este rezultatul uzurii prin frecare a materialelor diferitelor suprafete de contact. Acest tip de poluare se manifesta ca urmare a: Evacuarii in atmosfera a produsilor de ardere, Producerii de pulberi de diferite naturi din uzura caii de rulare si a pneurilor, a dispozitivelor de franare si de ambreiaj, precum si a elementelor caroseriei. La motoarele cu benzina poluantii rezultati ca urmare a combustiei amestecului carburant sunt: CO2, CO, oxizi de azot (NOx), hidrocarburi arse si nearse (HC) si SO2. Proportiile acestora depind de raportul aer/carburant. In cazul vehiculelor cu motor diesel emisiile sunt mai mici de circa 10 ori pentru CO, de 3 - 4 ori pentru HC, de 2 - 3 ori pentru NOx. Gazele de esapament contin in functie de tipul carburantului: particule cu Pb in cazul benzinei (cu aditivi) si particule de fum in cazul motorinei. Poluarea cu CO Poluarea atmosferica cu CO este influentata de o serie de factori dintre care aminitim: Tipul carburantului: cu benzina sau cu motorina. S-a evidentiat ca in cazul benzinei, emisia de CO este mult mai mare. Viteza de circulatie: in cazul benzinei emisiile minime se inregistreaza la valori ale vitezei de cca. 80 km/h in afara localitatilor si 60 km/h in localitati. Conditiile de circulatie: la accelerari si franari au loc cresteri ale emisie de pana la 1,5 - 2 ori, in timp ce la mersul in gol cresterea poate fi de pana la 25 ori. Intensitatea traficului: emisia de CO creste proportional cu cresterea numarului de vehicule pe un tronson dat; Circulatia in rampa: emisia de CO creste cu 15% pentru fiecare crestere a rampei cu 2 procente. Una dintre problemele specifice poluarii cu CO este timpul indelungat de retentie in atmosfera, ce variaza intre 1 2 luni. Poluarea cu NOx Din cercetarile efectuate pana in prezent s-au identificat urmatorii factori de baza ce influenteaza gradul de poluare cu NOx: Tipul carburantului. De mentionat ca in cazul benzinei, emisia de NOx este de 23 ori mai mare decat in cazul vehiculelor cu motorina.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 22 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Viteza de circulatie: cresterea vitezei vehiculelor la peste 60 km/h conduce implicit la cresterea emisiei de NOx, aceasta fiind cu atat mai mare cu cat motoarele sunt mai puternice. Circulatia in rampa: emisia de NOx creste cu un factor de 35% pentru fiecare crestere a rampei de 2%. Poluarea cu hidrocarburi Poluarea atmosferica cu hidrocarburi este influentata de o serie de factori dintre care aminitim: Viteza de circulatie: valori minime ale concentratiei emisiei de hidrocarburi se inregistreaza la o circulatie cu viteza constanta de 60 pana la 100 km/h, fiind insa de 5-6 ori mai mare la o viteza de 10 km/h; Conditiile de circulatie: concentratia emisiei de hidrocarburi este minima la viteza constanta, creste usor prin accelerare, creste de pana la 20 ori la mers in gol si de pana la 50 de ori la franare. Emisii de zgomote si vibratii In functie de amplasament si distanta fata de zonele locuite se vor lua masurile necesare pentru reducerea la minim a zgomotelor si vibratiilor produse pe santier astfel incat acestea sa nu afecteze populatia. Emisii de radiatii In cazul in care se lucreaza cu diverse aparate, acestea pot avea diverse emanatii periculoase. Pentru a se evita acest lucru se vor lua toate masurile necesare de verificare/reparare a aparatelor astfel incat nivelul radiatiilor emise sa nu depaseasca limitele admise de normativele in vigoare. Gospodarirea deseurilor Deseurile produse pe timpul executariii lucrarilor de constructii pot fi: menajere sau asimilabile; materiale de constructie: moloz, resturi de la descarcarea betoanelor, mixturilor asfaltice etc; slamuri petroliere rezultate de la spalarea rezervoarelor de carburant; deseuri de lemn inclusiv ambalaje; acumulatori, anvelope si uleiuri (lubrefianti) uzate; hartie si deseuri specifice activitatii de birou in cadrul organizarii de santier. In conformitate cu reglementrile in vigoare, aceste deeuri vor fi colectate, transportate si depuse la rampa de depozitare in vederea neutralizarii lor. Colectarea/evacuarea acestor deseuri se va face astfel: deseurile metalice vor fi colectate si depozitate temporar in incinta amplasamentelor si vor fi valorificate obligatoriu la unitatile specializate. deseurile materialelor de constructii (resturi de beton, mortar, mixturi asfaltice etc) nu ridica probleme deosebite din punct de vedere al potentialului de contaminare. De aceea se propun urmatoarele variante de valorificare/eliminare: valorificare locala in pavimentul drumurilor de exploatare, acoperirea intermediara in cadrul depozitelor de deseuri menajere din zona sau depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota de exploatare.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 23 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

deseurile lemnoase vor fi selectate si eliminate functie de dimensiuni. acumulatorii uzati, materiale cu potential toxic deosebit de ridicat, vor fi stocati si depozitati corespunzator, urmand sa fie valorificati prin unitatile specializate. anvelopele uzate reprezinta una din principalele probleme ale ale unui santier. In baza H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, vor fi depozitate in locuri special amenajate iar antreprenorul va gasi o solutie pentru eliminarea acestora. Se interzice arderea lor. deseurile de hartie si cele specifice activitatii de birou vor fi colectate si depozitate separat, in vederea valorificarii. Vopselele, diluantii precum si celelalte substante periculoase vor fi depozitate, manipulate in conditii de maxima siguranta. Lucrari de reconstructie ecologica Dupa finalizarea lucrarilor de executie se vor lua masuri pentru redarea in folosin a terenului pe care a fost organizarea de antier. In cazul in care se constata o degradare a terenului, vor fi aplicate masuri de reconstrucie ecologica. De asemenea zonele in care s-au depozitat materiale provenite din excavaii vor fi reamenajate la terminarea lucrrilor si vor fi redate circuitului agricol, silvic etc. Masuri PSI La proiectarea si executia lucrarilor s-au avut in vedere si se vor respecta urmatoarele: Decret 232/1974, Decret 269/1979, Norme de prevenire si stingerea incendiilor. Executantul are obligatia respectarii tuturor normelor de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare la data executiei. Masuri pentru respectarea normelor de tehnica securitatii si protectia muncii La executie se vor respecta prevederile legate de protectia si igiena muncii: Legea 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca (publicata in M.Of. nr. 646/26.07.2006); Ord. Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/2002 si al Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 933/2002 privind Norme generale de protectie a muncii; Regulament privind protecia si igiena muncii in construcii; Art. 208 din Legea 90/1996; Regulament privind protecia si igiena muncii in construcii.Nota: Prevederile indicate mai sus nu sunt limitative, unitatea de execuie avnd obligaia de a lua toate masurile suplimentare pe care le considera necesare in vederea unei depline securiti a muncii.

Beneficiarul va respecta: Art. 209 din Legea 90/1996 (anexa 1); toate prevederile cuprinse in legile de la punctele 2, 3 din primul paragraf. Prin aplicarea unui plan de management al riscului de mediu lucrrile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fa de situaia existent asupra solului, microclimatului, apelor de suprafa, vegetaiei, faunei, peisajului, sau din punct de vedere artistic, nefiind afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 24 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Principalele actiuni solicitate Constructorului, in Documentatia de Licitatie, in vederea limitarii, reducerii sau eliminarii efectelor impactului activitailor desfaurate asupra mediului sunt urmtoarele: conformarea proceselor/activittilor aplicabile privind protectia mediului; desfsurate cu prevederile de legislatiei

promovarea principiului dezvoltrii durabile (utilizarea performante cu consumuri reduse si motoare nepoluante);

echipamente

asigurarea unei ntreineri corespunztoare a echipamentelor i instalaiilor, astfel nct acestea s fie sigure n funcionare i s nu afecteze mediul; pregatirea unui plan de monitorizare a mediului. Considerm ca posibilitatea de deversare accidentala a materiilor in suspensie si a produselor petroliere este cu probabilitate mic de manifestare. Pentru prevenirea i reducerea probabilitii de manifestare a hazardului n mediu se vor lua urmtoarele msuri: instruirea personalului angajat; respectarea instruciunilor de montaj si utilizare a echipamentelor, instalaiilor si mijloacelor auto; respectarea programelor de revizii ntreinere; respectarea parametrilor de lucru ai echipamentelor, instalaiilor si mijloacelor auto; obinerea tuturor actelor de reglementare necesare; respectarea distanelor de siguran i a msurilor speciale pe linie PSI; asigurarea dotrii corespunztoare pentru intervenie n caz de accident; respectarea reglementrilor n vigoare i a condiiilor impuse prin toate actele de reglementare; elaborarea planului de prevenire i intervenie n caz de poluare accidental etc. Activitile de protecie a mediului sunt structurate pe mai multe direcii: reducerea emisiilor de noxe ca urmare a imbunatatirii condiiilor de trafic; adoptarea pe perioada lucrrilor de reabilitare i modernizare a drumului judeean, a unor tehnologii i echipamente de lucru prietenoase cu mediul; adoptarea unui sistem de management operaional cu msuri active de protejare i monitorizare a mediului; ameliorarea unor probleme de poluare a mediului prin refacerea suprafeei de rulare, colectarea i evacuarea apelor pluviale. Categoriile de lucrri prevzute, necesare a se executa n vederea refacerii i mbuntirii condiiilor de mediu sunt: lucrri de nivelare a taluzelor i suprafeelor platformei drumului; lucrri de completare cu pmnt vegetal la zonele afectate de execuia lucrrilor;

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 25 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

lucrri de plantaii arbuti i arbori, att pe lungimea traseului tronsonului de drum modernizat, ct i n zonele unde s-au produs defriri de arbori i arbuti (daca este cazul); lucrri de nsmnare cu iarb, pentru nierbarea zonelor terenului amenajat; lucrri de colectare i evacuare a apelor pluviale ce reduc efectul de colectare a reziduurilor de combustibili neari rezultai din gazele de eapament. n timpul perioadei de operare, pentru reducerea impactului asupra mediului se prevd urmtoarele: adoptarea unor elemente geometrice ale traseului (aliniamente, curbe, decliviti, semnalizri i marcaje) va permite creterea vitezei de rulare i reducerea accelerrilor i decelerrilor repetate ce conduc la consum suplimentar de carburani i lubrifiani; mbuntirea suprafeei de rulare conduce la creterea duratei normate de utilizare a vehiculelor i la un consum redus de anvelope i piese de schimb. Aciunile de protejare i monitorizare a mediului vor face obiectul activitilor de operare i mentenan din partea Consiliului Judetean Constanta sunt urmtoarele: colectarea, depozitarea i eliminarea corespunztoare a tuturor categoriilor de deeuri (lichide, menajere, tehnologice); nierbarea suprafeelor de sol neacoperite de vegetaie; verificarea periodic a sistemului de captare, epurare i evacuare a apelor pluviale; verificarea periodic a calitii solului din zona de influen. Pe timpul derulrii perioadei de execuie, msurile privind cresterea eficientei energetice i ameliorarea condiiilor de mediu existente care se vor solicita firmei de construcie prin caietul de sarcini sunt urmtoarele: utilizarea de tehnologii performante cu rol n reducerea timpului de execuie, reducerea consumului de materiale i reducerea consumului energetic; utilizarea unor materiale de construcie care respect standarde nalte de calitate ce vor asigura diminuarea cantitii de deeuri rezultate n urma lucrrilor de reabilitare; utilizarea de echipamente moderne, de ultim generaie, cu consum redus de combustibil sau utilizarea unor surse alternative de energie (biodiesel); utilizarea unor staii de preparare a mixturilor asfaltice care folosesc combustibil ct mai puin poluant (gaze naturale, n loc de CLU); materialele rezultate din decaparea mbrcminii existente se vor reutiliza ca material de umplutur, excedentul fiind pus la dispoziia primriilor din zon pentru realizarea altor lucrri; utilizarea de materiale de construcii provenite din resurse locale pentru reducerea consumului de carburani necesar transportului de materii prime i materiale;

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 26 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

3.3.

Consumuri de utilitiUtilitatile necesare, atat pe traseul tronsonului de drum, cat si in zona organizarii de santier, se regasesc pe raza localitatilor strabatute si deservesc atat zona propusa pentru amplasarea organizarii de santier, cat si punctele de lucru de pe traseul tronsonului de drum.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 27 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

4.

DURATA DE REALIZARE I ETAPELE PRINCIPALEDurata estimata de constructie este de 18 luni. Graficul de realizare a lucrarilor este prezentat in Anexa 2. Etapele principale ale realizarii investitiei sunt: Organizarea santierului; Completarea fundatiei drumului acolo unde se impune; Executarea straturilor bituminoase de ranforsare; Realizarea dispozitivelor pentru scurgerea apelor pluviale; Amenajarea racordarilor la drumurile laterale; Amenajarea acceselor la proprietati Realizarea marcajelor rutiere; Completarea semnalizarii verticale;

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 28 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

5.5.1.

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEIValoarea totala cu detalierea pe structura devizului generalDevizul General si Devizele pe obiect sunt prezentate in in Anexa 1 la Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 29 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

5.2.

Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiieiImprirea pe ani a investiiei Ani Valoare anual a investiiei (lei) Pondere 1 31.121.481 66% 2 15.560.740 34%

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 30 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

6.

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENEI ECONOMICEOBIECTUL ANALIZEI Numele proiectului Axa prioritara Domeniul de interventie Localizare Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere Domeniul de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana Municipiul Constanta, Judetul Constanta

6.1.1. Date investitie

6.1.2. Ipoteze de bazaGhiduri, documente si surse de informatii Analiza financiar a proiectului Reabilitare si modernizare drumuri de interes local a fost elaborat conform indicaiilor si principiilor din: Anexa 6 Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu din Ghidul Solicitantului Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis, elaborat de Comisia Europeana pentru perioada de programare 2007-2013, coroborate cu indicaiile Guide to cost-benefit analysis of investment projects elaborat de Evaluation Unit DG Regional Policy, European Commission; HEATCO Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment proiect finantat de Comisia Europeana in vederea armonizarii analizei cost-beneficiu pentru proiectele din domeniul transporturilor; Orizontul de timp Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare si economice este de 22 de ani. Perioada de analiza este compusa din perioada investitionala (2 ani) si perioada operationala (20 ani). Durata economica de viata a proiectului reprezinta perioada pentru care proiectul produce efecte si este considerata a fi de 40 de ani. Rata de actualizare Nivelul ratei de actualizare, asa cum practica proiectelor de finantare europeana a impus-o, prezinta o perspectiva din punct de vedere al comunitatii vizate de proiect asupra modului in care beneficiile viitoare sunt apreciate in raport cu cele prezente.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 31 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Astfel, este important de retinut ca utilizarea acestei rate in contextul politicii de dezvoltare a Comisiei Europene trebuie sa asigure comparabilitatea datelor pentru tari similare si avand in vedere ca experienta tarilor mai putin dezvoltate (cum ar fi Romania), Comisia Europeana sugereaza legarea nivelului ratei de ritmul asteptat de crestere al PIB-ului, recomandand un nivel standard pentru aceste tari de 5%. Pentru proiectul Reabilitare si modernizare drumuri de interes local, rata standard de actualizare luata in calcul in analiza financiara este de r = 5%, (conform recomandarilor din Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis, elaborat de Comisia Europeana pentru perioada de programare 2007-2013). Cursul de schimb Cursul de schimb utilizat pentru conversia Euro/Lei este de 1 Euro = 4,2668 lei. Valori nominale versus valori reale In practica se pot utiliza atat valori nominale cat si valori reale (preturi constante) pentru exprimarea beneficiilor si costurilor. Regula care trebuie urmarita: Daca beneficiile si costurile sunt exprimate in valori nominale, analistul va trebui sa utilizeze o rata de actualizare nominala, iar daca beneficiile si costurile sunt masurate in valori reale, va utiliza o rata reala de actualizare. Ambele metode vor conduce la acelasi rezultat.1 Pentru a transforma beneficiile si costurile viitoare din valori nominale in valori reale, se va utiliza formula de calcul a valorii actuale, iar valorile obtinute vor fi actualizate la o rata m unde m este rata asteptata a inflatiei pentru durata de viata a intregului proiect.

r=unde,r = rata reala; i = rata nominala a dobanzii; m = rata asteptata a inflatiei.

im 1+ m

Analizele financiare si economice au fost realizate in preturi constante. Investitia de capital Investitia de capital este formata din totalitatea costurilor de constructii, proiectare, avize, achizitie de teren, valoare reziduala, costuri de intretinere. Aceste valori sunt repartizate pe intreaga durata de viata a proiectului. Este recomandata o abordare globala a costurilor implicate de dezvoltarea proiectului pe intreaga durata de previziune. Viziunea asupra proiectului trebuie sa tina seama si de costurile operationale implicate de dezvoltarea proiectului. Decizia de investitie se bazeaza pe evaluarea unor alternative diferite: O strategie de investitii cu costuri mai mari in perioada investitionala si costuri mai mici pe perioada operationala (Investitie mare costuri operationale mici)

Sursa: Analiza cost-beneficiu concepte i practic Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediia a II-a

1

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 32 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

O strategie de investitii care prevede investitii mai mici la inceput si un efort financiar mai ridicat in perioada operationala. (Investitie mica costuri operationale mari). In cazul proiectului de fata este preferata prima varianta care presupune realizarea unei investitii mai mari la inceput cu efect asupra scaderii costurilor de mentenanta pe perioada operationala. Valoarea totala a investitiei este 46.825.585,97 Lei, valoare care include cheltuieli eligibile, neeligibile fara TVA (cota de 24%). Valoarea este formata din valoarea investitiei conform deviz general la care se adauga suma de 106.670 Lei reprezentand cheltuieli de audit si 36.694,48 reprezentand cheltuieli de publicitate ale proiectului. Investitia de baza cuprinde urmatoarele categorii de costuri: Costurile de constructie Strada 1 2 3OBIECTULUI 1 - SUPRALARGIRE DC 86 OBIECTULUI 2 - AMENAJARE INTERSECTII DE TIP GIRATORIU OBIECTULUI 3 - PASARELA PIETONALA

Valoare de investitie conform devize pe obiect28 609 263 1 322 244 2 542 878

Cheltuielile de constructie vor aparea pe parcursul a 18 luni, corespunzator perioadei investionale. Valoarea investitiei luata in considerare este valoarea totala a proiectului fara TVA, respectiv 46.825.585,97 Lei, conform Buget prezentat mai sus. Valoarea reziduala Valoarea reziduala a fost considerata la un nivel de 20% si va fi luata in considerare in anul 20 al perioadei de analiza la valoarea de 9.365.117 Lei. Costurile de intretinere, operare si administrare Costurile de intretinere sunt costuri care apar in perioada operationala a proiectului si sunt destinate mentinerii proiectului la un nivel de calitate care sa permita atingerea indicatorilor de eficienta a proiectului. O descriere mai amanuntita a acestor costuri si a modului de formare se regaseste in Capitolul - Analiza financiara. Factorii care influenteaza aceasta categorie de costuri sunt: Standardul de calitate al infrastructurii; Compozitia traficului si conditiile de trafic; Conditiile topografice si de clima.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 33 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

6.2.

Analiza opiunilorAnaliza financiara are rolul de a furniza informatii cu privira la fluxurile de intrari si iesiri, structura veniturilor si cheltuielilor necesare implemetarii proiectului dar si de-a lungul perioadei previzionate, in vederea determinarii durabilitatii financiare. Modelul teoretic utilizat este modelul DCF Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) care cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de actualizare, operatiune necesara pentru a aduce o valoare viitoare in present. In aceasta metoda, fluxurile nonmonetare, cum ar amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in considerare. Analiza financiara isi propune sa surprinda impactul global al proiectului prin estimarea reducerilor inregistrate la nivelul diferitelor capitole de costuri si a plusului de venituri. Pentru aceatsa, se vor lua in calcul doua scenarii de evolutie: scenariul fara proiect si scenariul cu proiect. Scenariul fara proiect Acest scenariu presupune ca proiectul nu se implementeaza. Analiza este construita pe baza costurilor actuale de operare, in concordanta cu situatia reala a obiectivului de investitii. Scenariul minimal Scenariul minimal, avnd n vedere starea actual a drumului, poate presupune reparaii superficiale. Nu vor fi generate beneficii economice semnificative, iar valoarea ratei interne de rentabilitate economica va fi negativ. Acest scenariu nu ofer beneficii economice suplimentare fa de situaia actual, iar orice soluie tehnic de a face minimul se va solda n cel mai scurt timp cu un eec, adic se va ajunge la starea iniial a drumurilor, innd cont n primul rnd de starea actual a drumurilor. n consecin orice sum alocat pentru un scenariu minimal poate fi considerat pierdere. Scenariul cu proiect Acest scenariu presupune ca proiectul va fi implementat. Investitia propusa va avea ca rezultat o crestere a costurilor curente de intretinere si o crestere a anumitor categorii de venituri. Atat veniturile cat si cheltuielile vor fi ajustate dupa metoda incrementala, care se bazeaza pe comparatia dintre scenariile fara proiect si cu proiect. Aceasta diferenta dintre cele doua fluxuri de numerar se actualizeaza anual si este comparata cu valoarea prezenta a investitiei, pentru a stabili daca valoarea actualizata neta (NPV) a proiectului este pozitiva sau negativa.

6.2.1. Definirea detaliilor proiectuluiIn cadrul acestei etape de introducere a datelor specifice proiectului s-au definit elementele generale ale proiectului. Obiectivele analizei au prevazut ca reabilitarea acestui drum sa fie incheiata in anul 2013 cu o perioada de constructie de 18 luni. Primul an operational al perioadei de analiza este 2014, iar perioada de analiza a fost de 20 ani.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 34 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

6.2.1.1.

Date de trafic

Drumul comunal DC 86 traverseaza localitatea Navodari, iar largirea propusa se intinde la iesirea din statiunea Mamaia (bariere), pana la tabara Delfinul. Ea leaga localitatea Mamaia de platforma Midia Navodari. In ultimii ani drumul comunal DC 86 Mamaia-Navodari a devenit un drum foarte solicitat din punct de vedere al traficului pe timpul verii. n vederea solutionarii tuturor problemelor legate de trafic si tinand cont de tendintele de dezvoltare a zonelor cu functiune de locuire de vacanta de-a lungul acestui drum, beneficiarii solicit pentru DC 86 extinderea drumului de la un profil existent de 7 m la un profil de 16-24 m, in scopul fluidizarii traficului si a maririi capacitatii drumului in vederea preluarii intregului trafic, care este foarte ridicat in sezonul estival. Traseul proiectat, in lungime totala de cca. 6,269 km, se suprapune im mare parte pe traseul drumului existent. Pe intreg traseul latimea partii carosabile variaza intre 6.50 si 7.80 m. Imbracamintea partii carosabile existente este bituminoasa si prezinta o stare de degradare medie. Drumul DC 86 se desfasoara in principal in palier. Traficul actual Datele de trafic care pot fi folosite pentru estimarea traficului actual pe sectoarele de drumuri studiate sunt inregistrarile de trafic de 2 ore de varf, 9-10 si 1630-1730, efectuate pe DC 86 in luna septembrie 2010. Recenzarea traficului s-a facut prin incadrarea vehiculelor in II grupe, dupa cum urmeaza: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. biciclete si motociclete; autoturisme microbuze autocamionete si autospeciale (cu sau fara remorci); autocamioane si derivate cu 2 osii autocamioane si derivate cu 3 sau 4 osii; autovehicule articulate (tip TIR), vehicule cu peste 4 osii, remorchere cu trailer; 8. autobuze; 9. tractoare cu/fara remorci si vehicule speciale; 10. autocamioane cu remorci (tren rutier); 11. vehicule cu tractiune animala. Rezultatele recensamantului de circulatie sunt prezentate in tabelul 1. Ajustarea datelor de trafic, inregistrate prin sondajul de 2 ore pe DC 86 in anul 2010, la nivel de 24 ore s-a efectuat cu ajutorul coeficientilor de ajustare determinati pe baza datelor privind ponderea traficului orar din 24 de ore, pe grupe de vehicule, determinat pentru drumurile judetene si comunale in urma prelucrarii rezultatelor recensamantului de circulatie din anul 2005 (tabelul 2).

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 35 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Pentru trecerea la MZA coeficientul de ajustare, stabilit pe baza inregistrarilor automate de circulatie din zona Constanta, pentru luna septembrie este 0.91. Determinarea traficului mediu zilnic pentru anul 2010 pe DC 86 Tabelul 1Grupele de vehicule recenzate Biciclete, motociclete Autoturisme Microbuze Camionete Autocamioane cu 2 osii Autobuze Autocamio ane cu 3-4 osii Vehicule articulate Trenuri rutiere Vehicule tractiune animala 0 0 0 0 0 0 Total vehicule

Ora 9-10 Ora 16301730 Total 2 ore Coeficient ajustare la 24 ore Trafic de 24 de ore MZA 2010

11 8 19 7,61 145 132

646 682 1328 8,42 11182 10165

9 5 14 8,42 118 107

57 59 116 8,42 977 888

4 8 12 7,05 85 77

27 21 48 8,45 406 369

754 783 1537 7,99 12913 11738

Prognoza de evolutie a traficului Traficul inregistrat in 2010 pe DC 86 intr-o perioada de 2 ore intr-o zi de lucru, prezentat in tabelul 1, a fost ajustat la nivelul de 24 de ore folosind coeficientii de pondere a traficului orar pe drumurile comunale, determinati pe baza recensamantului de circulatie din anul 2005 pe reteaua de drumuri judetene si comunale, prezentati in Tabelul 2. Traficul de 24 de ore pentru anul 2010 si prognoza pentru perioada 2010 2025 in ipoteze de evolutie a traficului este prezentat in tabelul 9.

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 36 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Coeficientii de evolutie a traficului pentru perioada 2005 2025 Coeficientii medii (varianta probabila) - Reteaua de drumuri comunaleBiciclete, motociclete Autoturisme, microbuze, autocamionete Autocamioane cu derivate cu 2 osii Autocamioane cu derivate cu 3 -4 osii Autovehicule articulate Tractoare cu/fara remorca, vehicule speciale Autocamioane cu remorci (tren rutier) Autovehicule cu tractiune animala Total vehicule

Anul

Autobuze

2005 2010 2015 2020 2025

1.00 1.12 1.05 0.99 0.93

1.00 1.21 1.49 1.88 2.32

1.00 1.10 1.29 1.61 2.17

1.00 1.09 1.20 1.31 1.43

1.00 1.12 1.25 1.40 1.56

1.00 1.11 1.24 1.38 1.54

1.00 1.30 1.45 1.76 2.27

1.00 1.17 1.28 1.53 1.96

1.00 0.86 0.68 0.63 0.54

1.0 1.14 1.27 1.50 1.78

Coeficientii de evolutie a traficului pentru perioada 2005 2025 Coeficientii minimi (varianta pesimista) - Reteaua de drumuri comunaleBiciclete, motociclete Autoturisme, microbuze, autocamionete Autocamioane cu derivate cu 2 osii Autocamioane cu derivate cu 3 -4 osii Autovehicule articulate Tractoare cu/fara remorca, vehicule speciale Autocamioane cu remorci (tren rutier) Autovehicule cu tractiune animala Total vehicule

Anul

Autobuze

2005 2010 2015 2020 2025

1.00 0.75 0.57 0.45 0.37

1.00 1.20 1.44 1.65 1.89

1.00 1.10 1.29 1.45 1.60

1.00 1.09 1.19 1.29 1.34

1.00 1.11 1.24 1.38 1.49

1.00 1.11 1.23 1.31 1.38

1.00 1.22 1.35 1.53 1.71

1.00 1.16 1.27 1.40 1.52

1.00 0.60 0.39 0.28 0.22

1.00 1.20 1.43 1.63 1.85

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 37 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Coeficientii de evolutie a traficului pentru perioada 2005 2025 Coeficientii maximi (varianta optimista) Reteaua de drumuri comunaleBiciclete, motociclete 1.00 1.29 1.65 2.00 2.27 Autoturisme, microbuze, autocamionete 1.00 1.35 1.72 2.17 2.69 Autocamioane cu derivate cu 2 osii 1.00 1.32 1.70 2.18 2.64 Autocamioane cu derivate cu 3 - 4 osii 1.00 1.16 1.31 1.45 1.59 Autovehicule articulate 1.00 1.19 1.39 1.60 1.83 Tractoare cu/fara remorca, vehicule speciale 1.00 1.43 1.91 2.46 2.73 Autocamioane cu remorci (tren rutier) 1.00 1.32 1.68 2.02 2.21 Vehicule cu tractiune animala 1.00 1.11 1.17 1.23 1.28 Total vehicule 1.00 1.34 1.71 2.15 2.63

Anul

Autobuze

2005 2010 2015 2020 2025

1.00 1.20 1.42 1.62 1.80

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 38 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Prognoza de evolutie a traficului pentru perioada 2005 - 2025 Rate anuale medii (varianta probabila) Reteaua de drumuri comunaleRate medii de evolutie a traficului (%) Perioada Biciclete, motociclete Autoturisme, microbuze, autocamionete Autocamioane cu derivate cu 2 osii Autocamioane cu derivate cu 3 - 4 osii Autovehicule articulate Tractoare cu/fara remorca, vehicule speciale Autocamioane cu remorci (tren rutier) Vehicule cu tractiune animala Total vehicule

Autobuze

2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020 2020 - 2025 2000 - 2025

2.29 -1.30 -1.18 -1.26 -0.36

3.89 4.25 4.76 4.30 4.30

1.92 3.24 4.53 6.15 3.95

1.74 1.94 1.77 1.77 1.80

2.29 2.22 2.29 2.19 2.25

2.11 2.24 2.16 2.22 2.18

5.39 2.21 3.95 5.22 4.18

3.19 1.81 3.63 5.08 3.42

-3.06 -4.81 -1.54 -3.13 -3.13

2.66 2.18 3.38 3.48 2.93

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 39 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Prognoza de evolutie a traficului pentru perioada 2005 - 2025 Rate anuale minime (varianta pesimista) Reteaua de drumuri comunaleRate medii de evolutie a traficului (%) Perioada Biciclete, motociclete Autoturisme, microbuze, autocamionete Autocamioane cu derivate cu 2 osii Autocamioane cu derivate cu 3 - 4 osii Autovehicule articulate Tractoare cu/fara remorca, vehicule speciale Autocamioane cu remorci (tren rutier) Vehicule cu tractiune animala Total vehicule

Autobuze

2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020 2020 - 2025 2000 - 2025

-6.0 -5.8 -4.8 -3.9 -5.1

3.8 3.7 2.8 2.7 3.3

1.9 3.2 2.3 2.0 2.4

1.7 1.7 1.6 0.8 1.5

2.2 2.2 2.1 1.5 2.0

2.1 2.0 1.2 1.1 1.4

4.0 3.4 2.5 2.3 3.0

3.1 1.8 1.9 1.7 2.1

-10.6 -8.8 -6.5 -5.0 -7.7

3.7 3.6 2.7 2.6 3.2

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 40 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Prognoza de evolutie a traficului pentru perioada 2005 - 2025 Rate anuale maxime (varianta optimista) Reteaua de drumuri comunale

Rate medii de evolutie a traficului (%) Perioada Biciclete, motociclete 5.2 5.1 3.9 2.6 4.2 Autoturisme, microbuze, autocamionete 6.2 5.0 4.8 4.4 5.1 Autocamioane cu derivate cu 2 osii 5.7 5.2 5.1 3.9 5.0 Autocamioane cu derivate cu 3 - 4 osii 3.0 2.5 2.0 1.8 2.3 Autovehicule Autobuze articulate 3.5 3.2 2.8 2.7 3.1 3.7 2.8 2.7 2.1 2.8 Tractoare cu/fara remorca, vehicule speciale 7.4 6.0 5.2 2.1 5.2 Autocamioane cu remorci (tren rutier) 5.7 4.9 3.8 1.8 4.1 Vehicule cu tractiune animala 2.1 1.1 1.0 0.8 1.3 Total vehicule 6.0 5.0 4.7 4.1 5.0

2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020 2020 - 2025 2000 - 2025

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 41 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

Prognoza traficului pe DC86Tabelul9Ipoteza de evolutie a traficului Anul Biciclete, motociclete Autoturisme Microbuze Autocamionete Autocamioane si derivate cu 2 osii Autobuze Total vehicule

Maxima

Medie

2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025 2010 2015 2020 2025

132 124 117 110 132 100 79 65 132 169 205 232

10165 12951 16339 20255 10165 12517 15794 19490 10165 12198 13977 16010

107 136 172 213 107 132 166 205 107 128 147 169

888 1131 1427 1769 888 1093 1380 1703 888 1066 1221 1399

77 99 127 154 77 90 113 152 77 90 102 112

369 437 498 554 369 412 459 512 369 409 435 459

11738 14878 18680 23055 11738 14344 17991 22127 11738 14060 16087 18381

Minima

Beneficiar: Parteneriat UAT Constanta / UAT Navodari Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Pagina 42 din 77

Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia - Navodari

6.3.

Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiuIn vederea asigurarii traficului pe DC86 sunt necesare interventii de anvergura. In lipsa unei investitii care sa asigure traficul dar si prevenire evenimentelor viitoare, CL Navodari impreuna cu Primaria Constanta trebuie sa aloce resurse importante. Mentinerea situatiei actuale are impact puternic asupra circulatiei bunurilor si marfurilor in sensul cresterii consistente a costurilor de transport. Realizarea investitiei