003hot_ROF Serv Iluminat Public

of 24 /24
1 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr.3/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al serviciului comunitar de utilitate publică „ILUMINAT PUBLICConsiliul Local al Municipiului Gheorgheni întrunit în şedinţa ordinară, ţinută la data de 30 ianuarie 2009, având în vedere: - expunerea de motive a primarului municipiului Gheorgheni, înregistrată sub nr. 9913/2008; - raportul de specialitate al Biroului programe-dezvoltare, investiţii publice, achiziţii publice şi monitorizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni, înregistrat sub nr. 9914/2008; - H.C.L. nr.158/2008, privind înfiinţarea serviciului comunitar de utilitate publică “ILUMINAT PUBLIC”; - rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliul Local Gheorgheni: - Dezvoltarea economico-socială, elaborarea politicii industriale si agrare, sprijinirea iniţiativei particulare, dezvoltare regională; - Juridică, etică, administraţie publică locală, respectarea libertăţilor cetăţeneşti, menţinerea ordinii publice şi apărare; - Servicii publice; În baza prevederilor: - Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006; - Legii serviciului de iluminat public nr.230/2006; - Ordinul A.N.R.S.C. nr.86/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public; - Ordinul A.N.R.S.C. nr.87/2007, pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; - art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţie; În temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. d, alin. 6, lit. a) pct 14 şi ale art. 45, alin. (1) coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului comunitar de utilitate publică „ILUMINAT PUBLIC”, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2 – Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului comunitar de utilitate publică „ILUMINAT PUBLIC”, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către: Primarul municipiului Gheorgheni prin Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gheorgheni. Art.4 – Pentru urmărirea îndeplinirii prezentei hotărâri s-a oferit consilierul Szőcs László. Gheorgheni, la 30 ianuarie 2009. CONTRASEMNEAZĂ

Embed Size (px)

description

iluminat

Transcript of 003hot_ROF Serv Iluminat Public

 • 1 ROMNIA JUDEUL HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI

  CONSILIUL LOCAL

  HOTRREA nr.3/2009privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare i a Caietului de

  sarcini al serviciului comunitar de utilitate public ILUMINAT PUBLIC

  Consiliul Local al Municipiului Gheorghenintrunit n edina ordinar, inut la data de 30 ianuarie 2009,avnd n vedere:- expunerea de motive a primarului municipiului Gheorgheni, nregistrat sub nr.

  9913/2008;- raportul de specialitate al Biroului programe-dezvoltare, investiii publice, achiziii

  publice i monitorizare din cadrul aparatului de specialitate al primaruluimunicipiului Gheorgheni, nregistrat sub nr. 9914/2008;

  - H.C.L. nr.158/2008, privind nfiinarea serviciului comunitar de utilitate publicILUMINAT PUBLIC;

  - rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliul LocalGheorgheni:- Dezvoltarea economico-social, elaborarea politicii industriale si agrare,

  sprijinirea iniiativei particulare, dezvoltare regional;- Juridic, etic, administraie public local, respectarea libertilor ceteneti,

  meninerea ordinii publice i aprare;- Servicii publice;

  n baza prevederilor:- Legii serviciilor comunitare de utiliti publice nr.51/2006;- Legii serviciului de iluminat public nr.230/2006;- Ordinul A.N.R.S.C. nr.86/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al

  serviciului de iluminat public;- Ordinul A.N.R.S.C. nr.87/2007, pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al

  serviciului de iluminat public;- art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparena decizional n administraie;

  n temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. d, alin. 6, lit. a) pct 14 i ale art. 45, alin. (1)coroborat cu art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraia publiclocal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

  H O T R T E :Art.1 Se aprob Regulamentul de organizare i funcionare al serviciului

  comunitar de utilitate public ILUMINAT PUBLIC, conform Anexei nr.1 la prezentahotrre.

  Art.2 Se aprob Caietul de sarcini al serviciului comunitar de utilitatepublic ILUMINAT PUBLIC, conform Anexei nr.2 la prezenta hotrre.

  Art.3 Prezenta hotrre va fi dus la ndeplinire de ctre: Primarulmunicipiului Gheorgheni prin Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitarede utiliti publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului MunicipiuluiGheorgheni. Art.4 Pentru urmrirea ndeplinirii prezentei hotrri s-a oferit consilierulSzcs Lszl.

  Gheorgheni, la 30 ianuarie 2009. CONTRASEMNEAZ

 • 2 PREEDINTELE EDINEI SECRETARUL MUNICIPIULUI

  Gll Jzsef Nagy Istvn

 • 3CONSILIUL LOCAL GHEORGHENIANEXA nr.1

  la H.C.L.nr.3/2009

  REGULAMENTULDE ORGANIZARE I FUNCIONARE

  ALSERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATE PUBLIC

  ILUMINATUL PUBLIC

  CAP. I Dispoziii generale

  ART. 1 (1) Prevederile prezentului regulament se aplic serviciului deiluminat public din Municipiul Gheorgheni. (2) Prezentul regulament stabilete cadrul juridic privinddesfurarea serviciului de iluminat public, definind modalitile icondiiile ce trebuie ndeplinite pentru asigurarea serviciului,indicatorii de performan, condiiile tehnice, raporturile dintreoperator i utilizator (3) Operatorul serviciului de iluminat public, se va conformaprevederilor prezentului regulament. (5) Condiiile tehnice i indicatorii de performan prevzui nprezentul regulament au caracter minimale. Consiliul Local alMunicipiului Gheorgheni, poate s aprobe i alte condiii tehnice sauali indicatori de performan pentru serviciul de iluminat public, pebaza unor studii de specialitate. (6) Orice dezvoltare a reelei electrice de joas tensiune destinatiluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament. ART. 2 Desfurarea serviciului de iluminat public trebuie s asiguresatisfacerea unor cerine i nevoi de utilitate public, i anume: a) ridicarea gradului de civilizaie, a confortului i a calitiivieii; b) creterea gradului de securitate individual i colectiv, precumi a gradului de siguran a circulaiei rutiere i pietonale; c) punerea n valoare, prin iluminat adecvat, a elementelorarhitectonice i peisagistice, precum i marcarea evenimentelor festivei a srbtorilor legale sau religioase; d) susinerea i stimularea dezvoltrii economico-sociale alMunicipului Gheorgheni e) funcionarea i exploatarea n condiii de siguran ainfrastructurii aferente serviciului. ART. 3 n sensul prezentului regulament, termenii i noiunile utilizate sedefinesc dup cum urmeaz: 3.1 autoritate de reglementare competent - Autoritatea Naional deReglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice, denumitn continuare A.N.R.S.C. 3.2 balast - dispozitiv montat n circuitul de alimentare a uneia saumai multor lmpi cu descrcri, avnd drept scop limitarea curentului lavaloarea necesar; 3.3 beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatealocal, n ansamblul ei; 3.4 caracteristici tehnice - totalitatea datelor i elementelor denatur tehnic, referitoare la o instalaie sau la un sistem de iluminat;

 • 4 3.5 dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat careservete la distribuia, filtrarea sau transmisia luminii produse de launa sau mai multe lmpi ctre exterior; 3.6 echipament de msurare - aparatura i ansamblul instalaiilorcare servesc la msurarea parametrilor serviciului de iluminat publicfurnizat; 3.7 exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblude operaiuni i activiti executate pentru asigurarea continuitii icalitii serviciului de iluminat public n condiii tehnico-economice ide siguran corespunztoare; 3.8 grad de asigurare n furnizare - nivel procentual de asigurare afurnizrii serviciului necesar utilizatorului, ntr-un interval de timp,precizat n anexa la contractul de concesiune a serviciului de iluminatpublic; 3.9 iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii n eviden aunor monumente de art sau istorice ori a unor obiective de importanpublic sau cultural pentru comunitatea local; 3.10 iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor,spaiilor de agrement, pieelor, trgurilor i altora asemenea; 3.11 iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cuocazia srbtorilor i altor evenimente festive; 3.12 iluminat stradal-pietonal - iluminatul cilor de acces pietonal; 3.13 iluminat stradal-rutier - iluminatul cilor de circulaierutier; 3.14 ntreinere - ansamblul de operaii de volum redus, executateperiodic sau neprogramat n activitatea de exploatare, avnd drept scopmeninerea n stare tehnic corespunztoare a diferitelor subansambluriale instalaiilor; 3.15 licena - actul tehnic i juridic emis de A.N.R.S.C., prin carese recunoate calitatea de operator al serviciului de iluminat public,precum i capacitatea i dreptul de a presta acest serviciu; 3.16 operator - persoan juridic titular a unei licene defurnizare/prestare, emis de autoritatea competent; 3.17 punct de delimitare n cazul sistemelor folosite exclusiv pentruiluminatul public - punctul de separare ntre sistemul de distribuie aenergiei electrice i sistemul de iluminat public, care se stabilete lapunctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile i cutiile dedistribuie; 3.18 punct de delimitare n cazul sistemelor folosite att pentruiluminatul public, ct i pentru distribuia energiei electrice - punctulde separare ntre sistemul de distribuie a energiei electrice isistemul de iluminat public, care se stabilete la clemele de racord alecoloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public; 3.19 reabilitare - ansamblul de operaiuni efectuate asupra unorechipamente i/sau instalaii care, fr modificarea tehnologieiiniiale, restabilesc starea tehnic i de eficien a acestora la unnivel apropiat de cel avut la nceputul duratei de via; 3.20 reea electric de joas tensiune destinat iluminatului public- ansamblu de posturi de transformare, cutii de distribuie, echipamentede comand/control i msur, instalaii de legare la pmnt,conductoare, izolatoare, cleme, armturi, stlpi, fundaii, console,aparate de iluminat i accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 3.21 serviciu de iluminat public - activitate de utilitate public ide interes economic i social general, aflat sub autoritateaadministraiei publice locale, care are drept scop asigurareailuminatului cilor de circulaie auto, arhitectural, pietonal,ornamental i ornamental-festiv; 3.22 sistem de distribuie a energiei electrice - totalitateainstalaiilor deinute de un operator de distribuie care cuprindeansamblul de linii, inclusiv elemente de susinere i de protecie aleacestora, staii electrice, posturi de transformare i alte echipamenteelectroenergetice conectate ntre ele, cu tensiunea de linie nominalpn la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la

 • 5reelele electrice de transport sau de la productori ctre instalaiileproprii ale consumatorilor de energie electric; 3.23 sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic i funcional,amplasat ntr-o dispunere logic n scopul realizrii unui mediu luminosconfortabil i/sau funcional i/sau estetic, capabil s asiguredesfurarea n condiii optime a unei activiti, spectacol, sport,circulaiei, a unui efect luminos estetic-arhitectural i altele,alctuit din construcii, instalaii i echipamente specifice, carecuprinde: - linii electrice de joas tensiune, subterane sau aeriene; - corpuri de iluminat, console i accesorii; - puncte de aprindere, cutii de distribuie, cutii de trecere; - echipamente de comand, automatizare i msurare; - fundaii, elemente de susinere a liniilor, instalaii de legare lapmnt, conductoare, izolatoare, cleme, armturi, utilizate pentruiluminatul public; 3.24 surs de lumin/lamp - obiectul sau suprafaa care emiteradiaii optice n mod uzual vizibile, produse prin conversie de energie,i care este caracterizat printr-un ansamblu de proprieti energetice,fotometrice i/sau mecanice; 3.25 tablou electric de alimentare, distribuie,conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce poate conine, dup caz,echipamentul de protecie, comand, automatizare, msur i control,protejat mpotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminatpublic; 3.26 utilizatori - autoritile administraiei publice locale ncalitate de reprezentant al comunitii locale; 3.37 C.N.R.I. - Comitetul Naional Romn de Iluminat; 3.28 C.I.E. - Comisia Internaional de Iluminat. ART. 4 (1) nfiinarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea i controlulfuncionrii serviciului de iluminat public la nivelul municipiului,precum i nfiinarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea iexploatarea sistemelor de iluminat public intr n competena exclusiv aautoritii administraiei publice locale Consiliul Local Gheorgheni (2) Consiliul Local Gheorgheni trebuie s asigure gestiuneaserviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate ieficien economic i managerial, avnd ca obiectiv atingerea irespectarea indicatorilor de performan a serviciului, stabilii princontractul de delegare a gestiunii (contract de concesiune),urmrindobinerea unui serviciu corespunztor interesului general al localitii. ART. 5 (1) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuie a energieielectrice pentru servicii i activiti publice, altele dect iluminatulpublic, se face cu aprobarea autoritilor administraiei publice locale. ART. 6

  (1) Serviciul de iluminat public va respecta i va ndeplini, lanivelul municipiului, n ntregul lor, indicatorii deperforman prevzui n prezentul regulament, aprobat prinhotrrea Consiliului Local.

  ART. 7 (1) Serviciul de iluminat public este prevzut pe toate cile decirculaie public din Municipiul Gheorgheni, cu respectarea principiilorce guverneaz organizarea i funcionarea serviciilor comunitare deutiliti publice. ART. 8 Serviciul de iluminat public trebuie s ndeplineasc, concomitent,urmtoarele condiii de funcionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ; b) adaptabilitate la cerinele concrete, difereniate n timp ispaiu, ale comunitii locale;

 • 6 c) satisfacerea judicioas, echitabil i nepreferenial a tuturormembrilor comunitii, n calitatea lor de beneficiari ai serviciului; d) administrarea i gestionarea serviciului n interesulcomunitilor locale; e) respectarea reglementrilor specifice n vigoare din domeniultransportului, distribuiei i utilizrii energiei electrice; f) respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatulpublic, prevzute de normele interne i ale Uniunii Europene n acestdomeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E..

  CAP.II Desfurarea serviciului de iluminat public

  SECIUNEA 1 Principiile i obiectivele realizrii serviciului de iluminat public

  ART. 9 Administrarea i funcionarea serviciului de iluminat public serealizeaz cu respectarea principiului: a) autonomiei locale; b) descentralizrii serviciilor publice; c) subsidiaritii i proporionalitii; d) responsabilitii i legalitii; e) dezvoltrii durabile i corelrii cerinelor cu resursele; f) asigurrii igienei i sntii populaiei; g) administrrii eficiente a bunurilor din proprietatea public sauprivat al unitii administrativ-teritoriale; j) participrii i consultrii cetenilor; k) liberului acces la informaiile privind serviciile publice. h) ridicarea gradului de civilizaie, a confortului i al alitiivieii i) mrirea gradului de siguran a circulaiei rutiere i pietonale

  SECIUNEA a 2-a Documentaie tehnic

  ART. 10 (1) Prezentul regulament stabilete documentaia tehnic minimnecesar desfurrii serviciului. (2) Personalul de conducere al operatorului rspunde de existena,completarea corect i pstrarea documentaiilor tehnice conformprevederilor prezentului regulament. ART. 11 (1) Fiecare operator trebuie s dein, s pstreze la sediul sudocumentaia pus la dispoziie de autoritatea administraiei publicelocale, necesar desfurrii n condiii de siguran a serviciului deiluminat public. (2) Operatorul, n condiiile alin. (1), va actualiza permanenturmtoarele documente: a) planul cadastral i situaia terenurilor din aria de deservire; b) planurile generale cu amplasarea construciilor i instalaiiloraflate n exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toatemodificrile sau completrile; c) studiile, datele geologice, geotehnice i hidrotehnice cu privirela terenurile pe care sunt amplasate lucrrile aflate n exploatare sauconservare; e) crile tehnice ale construciilor; f) documentaia tehnic a utilajelor i instalaiilor i, dup caz,autorizaiile de punere n funciune a acestora; g) planurile de execuie ale prilor de lucrri sau ale lucrrilorascunse; h) proiectele de execuie ale lucrrilor

 • 7 i) documentele de recepie, preluare i terminare a lucrrilor cuprocesele verbale aferente j) parametrii luminotehnici de proiect i/sau rezultai din calcul,afereni tuturor instalaiilor de iluminat public exploatate; k) instruciunile furnizorilor de echipamente l) normele generale i specifice de protecie a muncii aferentefiecrui echipament, fiecrei instalaii sau fiecrei activiti; m) regulamentul de organizare i funcionare i atribuiile deserviciu pentru ntreg personalul; n) avizele i autorizaiile legale de funcionare o) inventarul instalaiilor i liniilor electrice, p) registre de control, de sesizri i reclamaii, de dare iretragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc. (3) Arhivarea se poate realiza i n format digital. ART. 12 (1) Organizaiile de execuie i/sau montaj au obligaia ca, odat cupredarea lucrrilor, s predea i schemele, planurile de situaii i deexecuie modificate conform situaiei de pe teren. (2) n timpul execuiei lucrrilor se interzic abaterile de ladocumentaia ntocmit de proiectant, fr avizul acestuia. ART. 13 (1) Toate echipamentele, precum i conductele, barele electrice,instalaiile independente, trebuie s fie numerotate dup un sistem cares permit identificarea rapid i uor vizibil n timpul exploatrii. (2) La punctele de conducere operativ a exploatrii trebuie s seafle att schemele generale ale instalaiilor, ct i schemele normale defuncionare. (3) Schemele trebuie actualizate astfel nct s corespund situaieireale din teren. (4) Schemele normale de funcionare vor fi afiate la loc vizibil. ART. 14 (1) Instruciunile/procedurile tehnice interne pe baza crora serealizeaz conducerea operativ a instalaiilor trebuie s fie clare,exacte, s nu permit interpretri diferite pentru o aceeai situaie, sfie concise i s conin date asupra echipamentului, metodelor pentrucontrolul strii acestuia, asupra regimului normal i anormal defuncionare i asupra modului de acionare pentru prevenireaincidentelor/avariilor. (2) Instruciunile/procedurile tehnice interne trebuie s delimitezeexact ndatoririle personalului cu diferite specialiti care concur laexploatarea, ntreinerea sau repararea echipamentului (3) Instruciunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anualsau ori de cte ori este nevoie, certificndu-se prin aplicarea subsemntur a unei tampile "valabil pe anul......". Modificrile icompletrile se aduc la cunotin sub semntur personalului obligat sle cunoasc i s aplice instruciunea/procedura respectiv. ART. 15 (1) Operatorul trebuie s elaboreze, s revizuiasc i s apliceinstruciuni/proceduri tehnice interne.

  SECIUNEA a 3-a ndatoririle personalului

  ART. 16 (1) Personalul de deservire se compune din toi salariaii caredeservesc instalaiile aferente infrastructurii serviciului de iluminatpublic avnd ca sarcin de serviciu principal supravegherea funcionriii executarea de manevre n mod nemijlocit la un echipament, ntr-oinstalaie sau ntr-un ansamblu de instalaii. (2) Subordonarea pe linie operativ i tehnico-administrativ, precumi obligaiile, drepturile i responsabilitile personalului dedeservire operativ se trec n fia postului i nregulamentele/procedurile tehnice interne.

 • 8 ART. 17 (1) Lucrrile de ntreinere periodice sunt cele prevzute ninstruciunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploataretehnic i n instruciunile/procedurile tehnice interne i se execut,de regul, fr ntreruperea furnizrii serviciului. (2) Lucrrile de ntreinere curent neprogramate se execut nscopul prevenirii sau eliminrii deteriorrilor, avariilor sauincidentelor i vor fi definite n fia postului i n instruciunile deexploatare.

  SECIUNEA a 4-a Analiza i evidena incidentelor i avariilor

  ART. 18 (1) n scopul creterii siguranei n funcionare a serviciului deiluminat public i a continuitii acestuia, operatorii vor ntocmiproceduri de analiz operativ i sistematic a tuturor evenimentelornedorite care au loc n instalaiile de iluminat, stabilindu-se msuriprivind creterea fiabilitii echipamentelor i schemelor tehnologice,mbuntirea activitii de exploatare, ntreinere, reparaii icreterea nivelului de pregtire i disciplin a personalului. ART. 19 (1) Deranjamentele din reele de transport i distribuie a energieielectrice sunt acele defeciuni care conduc la ntreruperea iluminatuluipublic alimentat de la o ramur a reelei de transport sau dintr-o reeade distribuie care asigur iluminatul unui singur obiectiv cultural,parc, alei, tunel, pod sau altele asemenea. ART. 20 Se consider incidente urmtoarele evenimente: a) declanarea prin protecie sau oprirea voit a instalaiilor cefac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durat, dar care nundeplinesc condiiile de avarie; b) reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prinreglementri, pe o durat mai mare de 15 minute, ca urmare adefeciunilor din instalaiile proprii. ART. 21 Se consider avarii urmtoarele evenimente: a) ntreruperea accidental, total sau parial a iluminatuluipublic pentru o perioad mai mare de 4 ore, cu excepia celuiarhitectural, ornamental i ornamental-festiv; b) ntreruperea accidental, total sau parial a iluminatuluiarhitectural, ornamental i ornamental-festiv pe o perioad mai maredect limitele prevzute n contracte; c) defectarea sau ieirea accidental din funciune a unor instalaiisau subansambluri din instalaiile de iluminat, care conduc la reducereaariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durat maimare de 24 de ore; d) defectarea sau ieirea accidental din funciune a unor instalaiide iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dac fac caacestea s rmn indisponibile pe o durat mai mare de 72 de ore; ART. 22 (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediatdup producerea evenimentelor respective de ctre factorii de rspundereai operatorului, de regul, mpreun cu cei ai autoritiloradministraiei publice locale. (2) Operatorul are obligaia ca cel puin trimestrial s informezeautoritile administraiei publice locale sau, dup caz, asociaia dedezvoltare comunitar asupra tuturor avariilor care au avut loc,concluziile analizelor i msurile care s-au luat. ART. 23 (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazntr-un formular tip denumit "fi de incident", iar la exemplarul care

 • 9rmne la operator se vor anexa documentele primare legate de analizaevenimentului. ART. 24 (1) Fiele de incidente i de echipament deteriorat reprezintdocumente primare pentru evidena statistic i aprecierea realizriiindicatorilor de performan.

  SECIUNEA a 5-aAsigurarea siguranei de funcionare a instalaiilor

  ART. 25 (1) Pentru creterea siguranei n funcionare a serviciului deiluminat public i a asigurrii continuitii acestuia, operatorul vantocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelorn instalaiile aparinnd sistemului de iluminat public. ART. 26 (1) Darea n exploatare a echipamentelor nou-montate se face conforminstruciunilor de proiectare i/sau ale furnizorului de echipament. (2) n perioadele de probe, manevrele i operaiile respective cad nsarcina organizaiei care execut montajul cu participarea personaluluide exploatare al operatorului.

  SECIUNEA a 6-a Condiii tehnice de desfurare a serviciului de iluminat public

  ART. 27 (1) Iluminatul public stradal se realizeaz pentru iluminatul cilorde circulaie public, strzi, trotuare, piee, intersecii, parcri,treceri pietonale, poduri, pasaje. (2) Alegerea surselor de lumin se face n funcie de eficacitatealuminoas i de durata de funcionare a acestora, astfel nct costurilede exploatare s fie minime. ART. 28 (1) Din motive estetice i de securitate, reeaua de alimentare cuenergie electric se va realiza n perspectiv subteran. Deocamdat,sistemul de iluminat public existent va asigura desfurarea serviciului ART. 29 Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fialese inndu-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie s fieconforme cu: a) destinaia iluminatului, care este general, local, exterior,arhitectural, estetic; b) condiiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol deexplozie; c) condiiile de montaj pe stlpi, suspendat, cu racordare la reea; d) protecia mpotriva electrocutrii; e) condiiile de exploatare - vibraii, ocuri mecanice, mediiagresive; f) randamentul corpurilor de iluminat; g) caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat; h) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere; i) posibilitile de exploatare i ntreinere. ART. 30 (1) La realizarea sau modernizarea iluminatului public se va urmriminimizarea puterii instalate pe kilometri de strad, optimizndu-seraportul dintre nlimea de montare a surselor de lumin cu distanadintre stlpi, ART. 31 (1) Iluminatul public se va realiza, respectiv se va moderniza prinmontarea corpurilor de iluminat pe stlpi special destinai acestui scopi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnicsau nu se justific economic, corpurile de iluminat se pot monta pestlpii reelei de distribuie a energiei electrice, n conformitate cu

 • 10

  contractul care reglementeaz toate aspectele cu privire la asigurareacondiiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, curespectarea echitabil a drepturilor i obligaiilor tuturor prilorimplicate, ncheiat ntre autoritile administraiei publice locale iproprietarul sistemului de distribuie a energiei electrice. ART. 32 Realizarea iluminatului public n zonele de interes deosebit, cucerine estetice i arhitecturale, se va face prin proiectarea irealizarea de soluii specifice, unicate, adaptate fiecrui caz n parte,conform nelegerilor dintre utilizator i operator. ART. 33 (1) Programul de funcionare va fi asigurat prin comand automat deconectare/deconectare a iluminatului public. (2) Programul de funcionare a iluminatului public va ine cont de: a) eficacitate-eficien; b) luna calendaristic; c) ora oficial de var; d) nivelul de iluminare necesar, corelat cu condiiile meteorologice. ART. 34 (1) Echipamentele i aparatura folosite pentru realizarea sistemelorde iluminat public vor respecta dispoziiile legale n vigoare privindevaluarea conformitii produselor i condiiile de introducere pe piaa acestora, asigurndu-se utilizarea raional a energiei electrice ieconomisirea acesteia. (2) Operatorul serviciului de iluminat public va lua msuri pentrumbuntirea factorului de putere la acele instalaii de iluminat publiccare necesit aceast operaiune. ART. 35 (1) Reelele electrice realizate prin montaj subteran vor firealizate n soluie buclat, cu funcionare radial. Punctele deseparaie se amenajeaz n tablouri (nie) speciale ce vor fi amplasatepe zidurile cldirilor nvecinate sau n cutii amplasate la bazastlpilor. ART. 36 (1) Operatorul mpreun cu furnizorul de energie electric vorstabili numrul maxim de conectoare n cascad pentru a menine un gradridicat de fiabilitate a sistemului. ART. 37 (1) n sistemele de iluminat public, protecia contraelectrocutrilor se va realiza prin legarea la nulul de protecie,conform standardelor n vigoare. (2) Conductorul de nul al reelei de alimentare a sistemului deiluminat public se va lega n mod obligatoriu la pmnt. ART. 38 (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stlpi va fialeas n funcie de tipul corpului de iluminat, de importana cii decirculaie pe care se monteaz, de tipul stlpului i de cerinele deordin funcional i estetic impuse. (2) ntreinerea sistemelor de iluminat trebuie s se fac npermanen, prin curarea periodic a corpurilor de iluminat, conformfactorului de meninere luat n calcul la proiectare astfel nctparametrii luminotehnici s nu scad sub valorile admise ntre douoperaiuni succesive de ntreinere.

  SECIUNEA a 7-a Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi i calitativi

  ART. 39 (1) Iluminatul pieelor i al interseciilor se va realiza astfelnct nivelul de iluminare s fie mai ridicat cu 50% fa de strada cunivelul cel mai ridicat, incident n intersecie, avnd ca referinstandardul SR 13433:1999.

 • 11

  (2) Iluminatul interseciilor se va realiza prin amplasareacorpurilor de iluminat ct mai aproape de unghiurile interseciilor. ART. 40 (1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminarecu 50% mai redus dect nivelul parii carosabile a cii de circulaierespective, potrivit factorului "raport de zon alturat" rezultat dinproiectare, avnd ca referin standardul SR 13433:1999. (2) Iluminatul spaiilor special amenajate pentru parcare se varealiza cu surse de lumin care asigur un nivel de iluminare egal cu celrealizat pe zona de acces la parcare. ART. 41 (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizeaz cu un nivel deluminan cu 50% mai ridicat dect cel al cii de circulaie respective,evitndu-se schimbarea culorii care produce oc vizual i esteticperturbator. (2) n imediata apropiere a trecerilor de pietoni i a interseciilornu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare aculorii i/sau prin variaia intensitii luminoase s distrag ateniaconductorilor de vehicule sau a pietonilor. ART. 42 (1) Pe cile de circulaie, nivelul de luminan trebuie s asigureperceperea obstacolelor i detaliilor n mod distinct, n timp util i cusiguran. (2) Nivelul de luminan va fi meninut n timp prin ntreinerea laperioade specificate a instalaiilor de iluminat, asigurndu-se factorulde meninere stabilit n caietul de sarcini. ART. 43 (1) Operatorul serviciului de iluminat public are obligaia de aexecuta modificrile necesare n sistemul de iluminat public pentruasigurarea respectrii condiiilor de iluminat, avnd ca referinstandardul SR 13433:1999. (2) Autoritile administraiei publice locale elibereaz autorizaiade construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizuluioperatorului de iluminat public care are rspunderea corelrii surselorde iluminat pentru creterea gradului de siguran a circulaiei. (5) Montarea corpurilor de iluminat pe cldiri, n gospodriilepopulaiei sau pe stlpii din curile agenilor economici n apropiereadrumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului autoritiiadministraiei publice locale, care va verifica dac modul n care serealizeaz montarea, tipul corpului de iluminat i/sau puterea acestuiapoate s produc fenomenul de orbire al participanilor la trafic nlocaliti, n zonele n care nu se realizeaz iluminat public i maiales n afara acestora.

  SECIUNEA a 8-a Exploatarea i ntreinerea instalaiilor de iluminat public

  ART. 44 n aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucrrilorcurente de exploatare, urmtoarea documentaie tehnic va fi i anex lacontractul de delegare a gestiunii: a) planul detaliat al instalaiilor de iluminat public pe care le aren exploatare, cu: - posturile de transformare din care se alimenteaz reeaua deiluminat public; - traseul reelei; - punctele de conectare/deconectare a iluminatului public; - schema de acionare i a cascadei pentru conectarea/deconectareaautomat a iluminatului; - amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului i puteriilmpii;

 • 12

  - locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamentalfestiv, cu indicarea punctelor de alimentare, numrului lmpilor i aputerii totale consumate; b) documentaia tehnic pentru cile de circulaie pe care suntmontate instalaiile de iluminat public,care trebuie s cuprind: - denumirea; - lungimea i limea; - tipul de mbrcminte rutier; - modul de amplasare a corpurilor de iluminat; - tipul reelei electrice de alimentare; - punctele de alimentare i conectare/deconectare; - tipul corpurilor de iluminat, numrul acestora i puterea lmpilor; - tipul i distana dintre stlpi, nlimea de montare i unghiul denclinare a corpurilor de iluminat; c) proiectele de execuie a instalaiilor de iluminat, cu toatemodificrile operate, breviarele de calcul i avizele obinute; d) procesele-verbale de recepie, nsoite de certificatele decalitate. ART. 45 Operaiile de exploatare vor cuprinde: a) lucrri operative b) revizii tehnice; c) reparaii curente ART. 46 n cadrul lucrrilor operative se vor executa: a) intervenii pentru remedierea unor deranjamente accidentale lacorpurile de iluminat i accesorii; b) manevre pentru ntreruperea i repunerea sub tensiune adiferitelor poriuni ale instalaiei de iluminat n vederea executriiunor lucrri; c) manevre pentru modificarea schemelor de funcionare n cazulapariiei unor deranjamente; d) recepia instalaiilor noi puse n funciune n conformitate curegulamentele n vigoare; e) analiza strii tehnice a instalaiilor; f) identificarea defectelor n conductoarele electrice carealimenteaz instalaiile de iluminat; g) supravegherea defririi vegetaiei i nlturarea obiectelorczute pe linie; h) controlul instalaiilor care au fost supuse unor condiiimeteorologice deosebite, cum ar fi: vnt puternic, ploi toreniale,viscol, formarea de chiciur; i) aciuni pentru pregtirea instalaiilor de iluminat cu ocaziaevenimentelor festive sau deosebite; j) demontri sau demolri de elemente ale sistemului de iluminatpublic; k) intervenii ca urmare a unor sesizri. ART. 47 n cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puin urmtoareleoperaii: a) revizia corpurilor de iluminat i a accesoriilor (balast, igniter,condensator, siguran etc.); b) revizia tablourilor de distribuie i a punctelor deconectare/deconectare; c) revizia liniei electrice aparinnd sistemului de iluminat public.

  ART. 48 Reparaiile curente se execut la: a) corpuri de iluminat i accesorii; b) tablouri electrice de alimentare, distribuie iconectare/deconectare; c) reele electrice de joas tensiune aparinnd sistemului deiluminat public.

 • 13

  ART. 49 Periodicitatea reparaiilor curente pentru tablourile electrice dealimentare, distribuie, conectare/deconectare i reelele electrice dejoas tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentrucorpurile de iluminat este de 2 ani.

  CAP.III Drepturile i obligaiile operatorului ibeneficiarilor serviciului de iluminat public

  ART. 50 Drepturile i obligaiile operatorilor prestatori ai serviciului deiluminat public se prevd n: a) regulamentul serviciului; b) contractul de delegare a gestiunii ART. 51 Operatorul care presteaz serviciul de iluminat public exercit cutitlu gratuit drepturile de uz i de servitute asupra terenurilor ibunurilor proprietate public sau privat, aparinnd unitiiadministrativ-teritoriale ART. 52

  Operatorul serviciului de iluminat public are urmtoarele obligaii: a) s gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii decompetitivitate i eficien economic; b) s promoveze dezvoltarea, modernizarea i exploatarea eficient ainfrastructurii aferente serviciului de iluminat public; c) s respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare agestiunii serviciului d) s asigure respectarea indicatorilor de performan ai serviciuluide iluminat public, stabilii n regulamentul serviciului, anexat lacontractul de delegare a gestiunii e) s respecte i s efectueze serviciul conform prezentuluiregulament, caietului de sarcini i contractului de delegare a gestiunii f) s furnizeze consiliului local, A.N.R.S.C. informaiile solicitatei s asigure accesul la toate informaiile necesare verificrii ievalurii funcionrii i dezvoltrii serviciului de iluminat public; g) s pun n aplicare metode performante de management, care sconduc la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicareaprocedurilor concureniale impuse de normele legale n vigoare privindachiziiile de lucrri sau de bunuri; h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaii sau execuiaunei lucrri noi, la un nivel calitativ corespunztor, n termen demaximum 5 zile lucrtoare de la terminarea lucrrii, dac condiiilemeteorologice le permit; i) s asigure finanarea pregtirii profesionale a propriilorsalariai. ART. 53 (1) Penalitile pentru nerespectarea de ctre operatorul aindicatorilor de performan sunt prevzute n acast regulament ART. 54

  Operatorul serviciului de iluminat public are urmtoarele drepturi: a) s sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nui-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorrilei/sau penalitile de ntrziere, n cel mult 30 de zile calendaristicede la data expirrii termenului de plat a facturilor; b) s solicite recuperarea cheltuielilor necesare relurii prestriiserviciului de iluminat public; c) s asigure echilibrul contractual pe durata delegrii gestiunii; d) s solicite recuperarea debitelor n instan. ART. 55 (1) Autoritatea administraiei publice locale, n calitate dereprezentant al Municipiului Gheorgheni i de semnatar al contractului dedelegare a gestiunii ( contract de concesiune), este responsabil de

 • 14

  asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentuluiregulament. ART. 56 Dreptul de acces la serviciul de iluminat public i de a beneficia deacesta este garantat tuturor membrilor comunitii locale, persoanefizice i persoane juridice, n mod nediscriminatoriu. ART. 57

  Proprietarul (consiliul local) serviciului de iluminat public areurmtoarele drepturi: a) s aplice clauzele sancionatorii, n cazul n care operatorul nurespect prevederile contractului de delegare a gestiunii inclusivprevederile din prezentul regulament i din caietul de sarcini, anexatela acesta; b) s solicite informaii cu privire la nivelul i calitateaserviciului furnizat i cu privire la modul de ntreinere, exploatare iadministrare a bunurilor ncredinate pentru realizarea serviciului; c) s aprobe stabilirea preurilor i tarifelor, respectiv ajustareai modificarea preurilor i tarifelor propuse de operatori pe bazametodologiei elaborate i aprobate de autoritatea de reglementarecompetent; d) s ia msurile stabilite n contractul de delegare a gestiunii nsituaia n care operatorul nu asigur indicatorii de performan icontinuitatea serviciului pentru care s-a obligat; e) s refuze, n condiii justificate, aprobarea stabilirii,ajustrii sau modificrii tarifelor propuse de operator; f) s i asume plata integral sau parial a energiei electriceaferent consumului instalaiilor de iluminat public conform prevederilorcontractului de delegare a gestiunii ART. 58

  Beneficiarii serviciului de iluminat public au urmtoarele drepturi: a) s aib acces la serviciul de iluminat public b) s aib acces la informaiile de interes public privind serviciulde iluminat public, fiind informai periodic despre: - starea sistemului de iluminat public; - planurile anuale i de perspectiv privind dezvoltarea sistemuluide iluminat public; - planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public; - tarifele aprobate pentru prestarea serviciului i evoluia n timpa acestuia; - eficiena msurilor luate, reflectat n: scderea numrului deaccidente rutiere, creterea securitii individuale i colective ialtele asemenea; c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privindreabilitarea, modernizarea i extinderea sistemului de iluminat public,dup ART. 59 Beneficiarii persoane fizice i/sau persoane juridice ai serviciuluide iluminat public au obligaia de a respecta prevederile prezentuluiregulament al serviciului de iluminat public.

  CAP.IV Indicatori de performan

  ART. 60 (1) Indicatorii de performan stabilesc condiiile ce trebuierespectate de operatorul serviciului de iluminat public n asigurareaserviciului de iluminat public. (2) Indicatorii de performan asigur condiiile pe care trebuie sle ndeplineasc serviciul de iluminat public, avndu-se n vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ; b) adaptrile la cerinele concrete, difereniate n timp i spaiu,ale comunitii locale;

 • 15

  c) satisfacerea judicioas, echitabil i nepreferenial a tuturormembrilor comunitilor locale, n calitatea lor de utilizatori aiserviciului; d) administrarea i gestionarea serviciului n interesulcomunitilor locale; e) respectarea reglementrilor specifice din domeniul transportului,distribuiei i utilizrii energiei electrice; f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public,prevzute de normele naionale n acest domeniu. ART. 61 Indicatorii de performan pentru serviciul de iluminat public suntspecifici pentru urmtoarele activiti: a) calitatea i eficiena serviciului de iluminat public; b) ndeplinirea prevederilor din contractul de concesiune cu privirela calitatea serviciului efectuat; c) meninerea unor relaii echitabile ntre operator i utilizatoriiserviciului, prin rezolvarea operativ i obiectiv a problemelor, curespectarea drepturilor i obligaiilor care revin fiecrei pri; d) soluionarea reclamaiilor beneficiarilor referitoare la serviciulde iluminat public; e) creterea gradului de siguran rutier; f) scderea infracionalitii. ART. 62 n vederea urmririi respectrii indicatorilor de performan,operatorul trebuie s asigure: a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilorcontractuale; b) nregistrarea reclamaiilor i sesizrilor beneficiarilor,organelor de poliie i gardienilor publici i soluionarea acestora; d) accesul nengrdit al autoritii administraiei publice centrale,n conformitate cu competenele i atribuiile legale ce le revin, lainformaiile necesare stabilirii: - modului de respectare i de ndeplinire a obligaiilor contractualeasumate; - calitii i eficienei serviciului furnizat/prestat la nivelulindicatorilor de performan stabilii n contractul de delegare agestiunii i n regulamentul de serviciu; - modului de administrare, exploatare, conservare i meninere nfunciune, dezvoltare i/sau modernizare a sistemului public de iluminatdin infrastructura edilitar urban ncredinat prin contractul dedelegare a gestiunii; - stadiului de realizare a investiiilor; - modului de respectare a parametrilor cerui prin prescripiiletehnice. ART. 63 Indicatorii de performan generali i garantai pentru serviciul deiluminat public sunt stabilii n anexa care face parte integrant dinprezentul regulament.

  CAP.V Dispoziii finale i tranzitorii

  ART. 64 Penaliti: nclcarea dispoziiilor prezentului regulament atragerspunderea disciplinar, patrimonial, civil, contravenional saupenal, n condiiile legii. ART. 65 (1) Acest Regulament de serviciu se elaboreaz i se aprob deConsiliul Local al Municipuil Gheorgheni i va intra n vigoare la 30 dezile de la aprobarea ei de ctre acesta. ART. 66 Operatorul care presteaz serviciul de iluminat public are obligaiade a ntocmi un plan de msuri care s aib o durat de maximum 12 luni,n care s fie cuprinse termenele de conformare cu obligaiile ce rezult

 • 16

  din prezentul regulament, n special n privina inventarieriiinstalaiilor de iluminat, calculrii i msurrii parametrilorluminotehnici. ART. 67 n vederea creterii siguranei cetenilor i scderiiinfracionalitii, organele administraiei publice locale mpreun cuorganele de poliie vor stabili modaliti de semnalare operativ acazurilor de nefuncionare sau de funcionare defectuoas a sistemului deiluminat public.

  _________________

  ANEXA 1la Regulamentul serviciului de Iluminat public Gheorgheni

  INDICATORI DE PERFORMANPENTRUSERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

  Nr. crt. Indicatori de performan generali

  1 Continitatea serviciului

  2 mbuntirea calitii vieii 3 Creterea gradului de siguran rutier 4 Satisfacerea cerinelor comunitii 5 Legalitate 6 transparen 7 respectarea clauzelor contractuale1. INDICATORI DE PERFORMAN 1.1. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE a) numrul de reclamaii privind disfuncionalitile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal cel mult 15/an - pietonal - ornamental

  b) numrul de constatri de nerespectare a calitii iluminatului public constatate de autoritile

 • 17

  administraiei publice locale; pe tipuri de iluminat- notificateoperatorului

  - Stradal cel mult 5/an- pietonal- ornamental c) numrul de reclamaii i notificri justificate de la punctele a) i b) rezolvate n 48 de ore; 50%d) numrul de reclamaii i notificri justificate de la punctele a)i b) rezolvate n 5 zile lucrtoare. 50% 1.2. NTRERUPERI I LIMITRI N FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 1.2.1. NTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI a) numrul de ntreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, 5/An - pietonal - ornamental b) numrul de strzi, alei afectate de 20% din total ntreruperile neprogramate; c) durata medie a ntreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal 1 or - pietonal, - ornamental

  1.2.2. NTRERUPERI PROGRAMATE a) numrul de ntreruperi programate, anunate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, att ct este - pietonal aprobat de

  - ornamental Primria b) numrul de strzi, alei afectate de ntreruperile programate; 20% din total c) durata medie a ntreruperilor programate; 1 or d) numrul de ntreruperi programate, care au depit perioada de ntrerupere programat, pe tipuri de iluminat stradal -

  - pietonal- ornamental

  1.2.3. NTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR

  a) numrul de ntreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparinnd sistemului - de iluminat public; b) durata medie de remediere i repunere n funciune pentru ntreruperile de la punctual a). -

  1.3. RSPUNSURI LA SOLICITRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

 • 18

  SAU BENEFICIARILOR INSTALAIILOR DE ILUMINAT PUBLIC a) numrul de sesizri scrise n care se precizeaz c este obligatoriu rspunsul operatorului; 10/an b) procentul din sesizrile de la punctul a) la care s-a rspuns n termen de 30 de zile calendaristice. la toate

  2. INDICATORI DE PERFORMAN GARANTAI 2.1. INDICATORI DE PERFORMAN GARANTAI PRIN LICEN a) numrul de sesizri scrise ntemeiate privind nerespectarea de ctre operator a obligaiilor din l i c e n ; - b) numrul de nclcri a obligaiilor operatorului rezultate din analizele i controalele ANRSC i modul - de soluionare pentru fiecare caz de nclcare a acestor obligaii.

  2.2. INDICATORI DE PERFORMAN A CROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII a) valoarea despgubirilor acordate de operator n cazul deteriorrii din cauze imputabile INTEGRAL lui utilizatorului instalailor b) valoarea despgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea amend fix parametrilor de furnizare; de 1000 lei c)numrul de facturi contestate de utilizator; - d) numrul de facturi de la punctul c)care au justificat contestarea valorilor; - e) valoarea reducerilor acestor facturi -010

 • 19

  CONSILIUL LOCAL GHEORGHENI Anexa nr.2 la H.C.L. nr.3/2009

  CAIET DE SARCINIal serviciului de Iluminat public

  Caietele de sarcini fac parte integrant din documenteleachiziiilor publice n conformitate cu art. 33, alin. (2) din O.U.G.nr.34/2006, cu modificrile ulterioare, privind atribuirea contractelorde achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice ia contractelor de concesiune de servicii. Caietele de sarcini dezvolt nscris elementele tehnice i prezint informaii, precizri i prescripiicomplementare pentru eleborarea i prezentarea ofertei de ctre fiecareofertant prin propunerea tehnic.

  CAP. I Obiectul caietului de sarcini ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabilete condiiile de desfurare aserviciului de iluminat public n Municipiul Gheorgheni, stabilindnivelurile de calitate i condiiile tehnice necesare funcionriiacestui serviciu n condiii de eficien i siguran. ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi dreptdocumentaie tehnic i de referin n vederea stabilirii condiiilorspecifice de desfurare a serviciului de iluminat public, lund nconsiderare tipul de gestiune delegat al serviciului. ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia necesardesfurrii activitilor de realizare a serviciului de iluminat public,inclusiv Documentaiei de atribuire i constituie ansamblul cerinelortehnice de baz. ART. 4 (1) Prezentul caiet de sarcini conine specificaiile tehnice care definesccaracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan,sigurana n exploatare, precum i sisteme de asigurare a calitii,terminologie, simboluri, condiiile pentru certificarea conformitii custandardele specifice sau altele asemenea. (2) Caietul de sarcini precizeaz reglementrile obligatorii referitoare laprotecia muncii, la prevenirea i stingerea incendiilor i protecia mediului,care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii i realizrii serviciului deiluminat public. ART. 5 Terminologia utilizat este cea din Regulamentul serviciului deiluminat public.

  CAP. II Cerine organizatorice minimale ART. 6 Operatorul serviciului de iluminat public va asigura: a) respectarea legislaiei, normelor, prescripiilor iregulamentelor privind igiena i protecia muncii, protecia mediului,urmrirea comportrii n timp a sistemului de iluminat public, prevenireai combaterea incendiilor; b) exploatarea, ntreinerea i reparaia instalaiilor cu personalautorizat, n funcie de complexitatea instalaiei i specificul loculuide munc;

 • 20

  c) respectarea indicatorilor de performan i calitate stabiliiprin contractul de delegare a gestiunii i precizai n regulamentulserviciului de iluminat public; d) ntreinerea i meninerea n stare de permanent funcionare asistemelor de iluminat public; e) furnizarea autoritii administraiei publice locale, respectivA.N.R.S.C., a informaiilor solicitate i accesul la documentaiile pebaza crora presteaz serviciul de iluminat public, n condiiile legii; f) creterea eficienei sistemului de iluminat prin reducerea consumurilor specifice de materiale i materii, energie electric i prinmodernizarea acestora; g) prestarea serviciului de iluminat public la toi utilizatorii dinraza de activitate pentru care are contract de delegare a gestiunii; h) personal de intervenie operativ; i) analiza zilnic a modului n care se respect realizarea normelorde consum i stabilirea operativ a msurilor ce se impun pentrueliminarea abaterilor, ncadrarea n norme i evitarea oricrei forme derisip; j) elaborarea programelor de msuri pentru ncadrarea n normele deconsum de energie electric i pentru raionalizarea acestor consumuri; k) statistica incidentelor, avariilor i analiza acestora; l) instituirea unui sistem de nregistrare, investigare, soluionarei raportare privind reclamaiile fcute de beneficiari n legtur cucalitatea serviciilor; m) lichidarea operativ a incidentelor; n) funcionarea normal a tuturor componentelor sistemului deiluminat public; o) aplicarea de metode performante de management care s conduc lafuncionarea ct mai bun a instalaiilor de iluminat i reducereacosturilor de operare; p) elaborarea planurilor anuale de revizii i reparaii i aprobareaacestora de ctre administraia public local; r) executarea n bune condiii i la termenele prevzute a lucrrilorde reparaii care vizeaz funcionarea economic i sigurana nexploatare; s) elaborarea planurilor anuale de investiii i aprobarea acestorade ctre administraia public local; u) iniierea i avizarea lucrrilor de modernizri i de introducerea tehnicii noi pentru mbuntirea performanelor tehnico-economice alesistemului de iluminat public; v) o dotare proprie cu instalaii i echipamente specifice necesarepentru prestarea activitilor asumate prin contractul de concesiune z) alte condiii specifice stabilite de autoritatea administraieipublice locale ART. 7 Obligaiile i rspunderile personalului operativ al operatoruluisunt cuprinse n Regulamentul de serviciu ART. 8 n caietele de sarcini se vor preciza condiiile de realizare areparaiilor (curente i capitale), a investiiilor precum i a altorcheltuieli pe care le va face operatorul, specificndu-se modul deaprobare i decontare a acestora n cadrul relaiilor contractuale dintreautoritatea administraiei publice locale i operator.

  CAP. III Sistemul de iluminat public ART. 9 (1)Operatorul are permisiunea de exploatare comercial, n condiiilelegii, a sistemului de iluminat public, n aria administrativ-teritorialal Municipiului GHeorgheni.Participanilor care depun oferte n vederea obinerii contractului deconcesiune:

 • 21

  (2)Se prevd a se executa urmtoarele lucrri, respectnd legislaiai normele tehnica securitii i P.S.I.:

  schimbat becuri i corpuri de iluminat de diferite capaciti schimbat dulii de diferite dimensiuni montat corp iluminat nou schimbat corp iluminat schimbat conduct pentru corp iluminat montat demontat ghirlande ornamentale msurtori pentru prize de pmnt montat demontat PT schimbat transformator reparaiile curente ( capital) vor fi executate pe baz de

  comand n termen de ___zile calendaristice de la primireacomenzii

  investiiile de extindere al reelei, al sistemului de iluminat,vor fi finanate n proporie de ___% de consiliul local,respectiv, n proporie de ___% de operatorul serviciului (decontarea cheltuielilor conform clauzelor contractului deconcesiune)Not:1. existena garaniilor profesionale i financiare, precum iindicatorii de performan i nivelul tarifelor aplicate privindprestarea serviciului n condiii de calitate i cantitatecorespunztoare, constituie criterii principale pentru atribuireacontractului de concesiune al serviciului. 2. existena posibilitii dezvoltrii serviciului, cum ar fi: - iluminatul public pentru punerea n eviden a valoriiestetice ale edificiilor publice - iluminatul public pentru punerea n eviden a valoriimonumentelor istorice 3. caietul de sarcini va fi completat cu oferta ctigtoruluilicitaiei pentru obinere contactului de concesiune

  ART. 10 Posturile de transformare care alimenteaz cu energie electricinstalaiile de iluminat public i cele disponibile sunt prezentate nanexa A., completat conf. tabelul 1 . ART. 11 Componentele reelei de distribuie a energiei electrice carealimenteaz instalaiile de iluminat public sunt prezentate n anexa B.completat conf. Tabelul 2 . ART. 12 Planul de situaie al sistemului de iluminat este prezentat n anexaC. ART. 13 Instalaiile electrice aferente instalaiilor de iluminat cu schemelemonofilare: branamente, instalaii de for, instalaii de legare lapmnt, instalaii de automatizri, msur i control, puncte deaprindere etc. vor ntocmite de ctre operatorul serviciului n termen de30 de zile de la data ncheierii contractului de concesiune. ART. 14 Inventarul corpurilor de iluminat este prezentat n anexa D completatconf. tabelul 3. ART. 15 Inventarul strzilor pe categorii i lungime, precum i inventarulstlpilor de susinere sunt prezentate n anexa E, completat conformTabelul 4.

  ART. 16 n vederea determinrii costurilor de exploatare i a personaluluinecesar: a) factorul de meninere va fi de 80% b) descrierea instalaiilor:corpurile de ilmunat montate:

 • 22

  corpuri noi 1.344 buccorpuri vechi 12 buc c) programele de conectare/deconectare a sistemului de iluminat:seregleaz automat ART. 20 Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel ncts se realizeze: a) verificarea i supravegherea continu a funcionrii reelelorelectrice de joas tensiune, posturilor de transformare, cutiilor dedistribuie si a corpurilor de iluminat; b) controlul calitii serviciului asigurat; c) ntreinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; d) meninerea n stare de funcionare la parametrii proiectai asistemului de iluminat public; e) respectarea instruciunilor furnizorilor de echipamente; f) funcionarea instalaiilor de iluminat, n conformitate cuprogramele aprobate; g) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritateaadministraiei publice locale h) funcionarea pe baza principiilor de eficien economic, i) ndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat,specificai n regulamentul serviciului; j) dezvoltarea/modernizarea, n condiii de eficien a sistemului deiluminat public n conformitate cu programele de dezvoltare/modernizareelaborate de ctre consiliul local k) asigurarea, pe toat durata de executare a serviciului, depersonal calificat i n numr suficient pentru ndeplinireaactivitilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public; l) n termen de 60 de zile calendaristice de la data ncredinriiserviciului de iluminat public va prezenta autoritii administraieipublice locale modul de organizare a acestui sistem; m) informarea utilizatorului i a beneficiarilor despre planificareaanual a reparaiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul deiluminat public.

  Condiii impuse ofertanilor: a. Oferta trebuie s fie ntocmit pe baza principiului dezvoltriidurabile, asfel s fie: - funcional - ecologice - sociale b. principalele obiective urmrite: -mbuntirea condiiilor de via prin eliminareadisfuncionalitilor, asigurarea accesului la serviciu - serviciu public convenabil pentru toi locuitoriimunicipiului, se pretinde acoperirea ntr-un procent ct mai mare aconsumatorilor cu reeaua de distribuie - utilizarea eficient a resurselor

 • 23

  Anexa A

  Tabelul nr. 1

  Posturile de transformare aferente sistemului de iluminat

  Nr. Puterea Locia Denumirea Puterea Anul Ultimul TensiuneCrt. Inst. nominal punerii RK nomimal Disp. n KVA Str/cart PT/A KVA func. KV

  1 400 Kossuth 2 400 1963 20/0,42 400 Gyorgy 3 400 1966 20/0,43 400 Belchiei 4 400 1966 20/0,44 400 C. Bucin 4 400 1981 20/0,45 250 Vinalc. 5 250 1979 2001 20/0,46 250 Progres 6 250 1969 20/0,47 160 c.Sup. 7 160 1969 1996 20/0,48 400 Cm.Bt. 8 400 1967 1999 20/0,49 400 B.Armean 9 400 1963 20/0,410 250 Pompieri 13 250 1966 20/0,411 400 Baza Rec 16 400 1977 20/0,412 250 Carierei 17 250 1974 20/0,413 250 Fruct.Pd 28 250 1973 1987 20/0,414 400 Flor-Caza 29 400 1974 20/0,415 160 Kiss 33 160 1974 20/0,416 400 Bucin bl7 53 400 1981 20/0,417 400 C.Floril. 1 400 1978 20/0,4

 • 24

  Anexa B

  Tabelul nr. 2

  Situaia reelelor de distribuie a energiei electrice

  Nr. Trifazic/ Locaia Lungimea Subteran Anul crt. monofazic tronson aerian pun. n func.

  1. trif. C.Florilor aerian 1974

  2. trif. C.Bucin aerian 1981

  3. trif. C.Revoluiei aerian 1963

  4. trif. Miron Cr. aerian 1963