0 1 2 3 4 Capitolul 3. Politica fiscal -bugetar ¤’ 2013-06-13¢  Compartiment...

download 0 1 2 3 4 Capitolul 3. Politica fiscal -bugetar ¤’ 2013-06-13¢  Compartiment de audit intern Permanent

of 35

 • date post

  05-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 0 1 2 3 4 Capitolul 3. Politica fiscal -bugetar ¤’ 2013-06-13¢  Compartiment...

 • PLANUL DE ACŢIUNE PE ANUL 2010 PENTRU REALIZAREA LA NIVELUL JUDEŢULUI ILFOV A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2009-2012

  Nr. crt (obiectiv)

  Obiectiv/Acţiune Entitatea implicată în realizare

  Persoana responsabila Termen de finalizare

  0 1 2 3 4 Capitolul 3. Politica fiscal -bugetară

  3.1 Realizarea planului de încasări transmis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  • Creşterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor în plata obligaţiilor către bugetul general consolidat

  • Reducerea arieratelor fiscale prin creşterea gradului de recuperare a creanţelor fiscale prin aplicarea generalizată a modalităţilor de executare silită

  • Monitorizarea riguroasă a încasărilor la bugetul general

  Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ilfov

  Director Executiv Adjunct Şefi administraţii Şeful biroului de Metodologie şi Asistenţă Contribuabili Şeful serviciului Registru Contribuabili Şefi servicii Evidenţă pe Plătitori Persoane Juridice Şefi servicii de Colectare şi Executare Silită Şef Serviciu Juridic Trezorier Şef Şef serviciu insolvenţă Şef serviciu Colectare şi Executare Silită

  Permanent cu raportare trimestrială

 • 3.2 Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare • Control inopinat pentru identificarea spaţiilor utilizate pentru

  efectuarea activităţilor ilicite, în special în domeniul produselor accizabile ( alcool, băuturi alcoolice, ţigarete, uleiuri minerale ), a producerii şi aplicării marcajelor fiscale contrafăcute, etc

  • Actiuni de control în zone rurale, în vederea depistării instalaţiilor artizanale de fabricare a băuturilor alcoolice;

  • Actiuni de monitorizare a operaţiunilor comerciale intracomunitare

  • Actiuni de control specifice la agenţii economici care produc sau importă produse supuse regimului de accizare şi care sunt autorizaţi să funcţioneze ca antrepozite fiscale

  • Acţiuni de control specifice la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în baza licenţelor de exploatare, autorizaţiilor de valorificare, autorizaţiilor de colectare, licenţelor de fabricaţie, licenţelor de transport şi execuţie şi autorizaţiilor pentru schimbul valutar

  • Acţiuni de control asupra mijloacelor de transport, privind transportul de persoane şi bunuri, pe principalele artere de circulaţie, în zonele şi centrele comerciale en gross

  • Controale in pieţe agroalimentare, târguri şi oboare, complexe comerciale, pentru verificarea legalităţii documentelor de provenienţa pentru mărfurile comercializate, a autorizaţiilor prevăzute de lege, a certificatului de producător, precum şi legalitatea actelor şi faptelor de comert din aceste incinte

  • Acţiuni de control privind circulaţia materialelor lemnoase şi la instalaţiile de prelucrat lemn

  • Acţiuni de control privind respectarea disciplinei financiar- contabile şi fiscale

  • Acţiuni de control privind dotarea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

  • Acţiuni de control privind supravegherea şi controlul circulaţiei produselor purtătoare de drepturi de autor şi drepturi conexe

  Garda Financiară –secţia Ilfov Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ilfov MFP-ANAF IGPR IGPFR ANV ONCPSB DNA DIICOT IPJ Ilfov Direcţia Judeţeană de accize şi operaţiuni vamale Ilfov A.R.R. C.N.A.D.N.R Direcţia Silvică Ilfov ORDA

  Director Exec. Adjunct Comisar şef divizie Şefi servicii AIF (activitate de inspecţie fiscală) Şef birou coordonare programare analiză şi îndrumare AIF Şef Birou control financiar

  Permanent cu raportare trimestrială

 • • Acţiuni de control specifice pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

  • Acţiuni de control cu caracter specific efectuate la solicitarea altor secţii(controale încrucişate), controale tematice şi/sau punctuale dispuse de Comisariatul General

  3.3

  Modernizarea şi îmbunătăţirea funcţionării administraţiei fiscale • Eficientizarea activităţii de soluţionare a deconturilor de taxă

  pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare • Conducerea unei evidenţe clare şi complete a

  contribuabililor aflaţi în administrare fiscală • Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a contestaţiilor şi

  crearea unei baze de date privind implementarea cunoştinţelor din domeniul jurisprudenţei interne şi internaţionale

  • Dezvoltarea suportului informatic necesar activităţii de administrare fiscală

  • Perfectionarea procedurilor de audit intern

  Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ilfov

  Director Executiv Adjunct Compartiment analiză de risc Şefi administraţii Compartiment Fişa pe Plătitor Şef serviciu Creanţe Bugetare Şefi servicii AIF Şefi servicii Registru Contribuabili Şef birou Soluţionare a Contestaţiilor Şef serviciu Tehnologia Informaţiilor Compartiment de audit intern

  Permanent cu raportare trimestrială

  3.4 Utilizarea de metode şi mijloace moderne în masură să conducă la relaţii de parteneriat între administraţia fiscală şi contribuabili

  • Dezvoltarea structurilor de asistenţă a contribuabililor şi punerea la dispoziţia agenţilor economici şi persoanelor fizice a bazei de date cu întrebări şi răspunsuri privind aplicarea legislaţiei fiscale

  • Îmbunătăţirea zonelor de primire a contribuabililor şi raţionalizarea fluxurilor de circulaţie a acestora pentru creşterea operativităţii soluţionării problemelor

  • Actualizarea permanentă a site-lui cu informaţii relevante pentru cetăţeni, informaţii curente şi cu caracter general pentru contribuabili în cadrul portalului ANAF – htt//anaf.mfinanţe.ro- pagina proprie a DGFP Ilfov

  Direcţia Generală a Finanţelor Publice Ilfov

  Director Executiv Director Executiv Adjunct Şefi administratii Şef birou Metodologie şi Asistenţă Contribuabili Trezorier Şef

  Permanent cu raportare trimestrială

 • Capitolul 5. Educaţie

  5.1 Implementarea politicilor şi programelor naţionale de reformă în educaţie la nivelul ISJ Ilfov, precum şi la nivelul unităţilor şcolare din judeţ, în vederea realizării unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant

  • Completarea bazelor de date, la nivelul unităţilor de învăţământ, cu documentele actualizate, elaborate de MECTS, ARACIP şi ISJ;

  • Desfăşurarea procesului de evaluare internă în fiecare unitate de învăţământ;

  • Derularea, la nivelul unităţilor şcolare din zonele defavorizate, a unor programe specifice: - „Şansa a II a”,

  - „Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I”, - Educaţia copiilor romi - „Tineri pentru promovarea locurilor de muncă” - Centre comunitare pt copiii romi

  • derularea Programului de reformă a educaţiei timpurii PRET, dezvoltat de MECTS, Guvernul României şi Banca Mondială ( transformarea educaţiei timpurii în bun public) cu scopul prevenirii şi eliminării abandonului şi eşecului şcolar

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov

  Directorii unităţilor de învăţământ; Coordonatorii CEAC Inspector pentru minorităţi Expert PRET Inspectorul pentru învăţământ preşcolar

  01.02.2010 August 2010 Conform graficului de derulare a programelor

  5.2

  Îndrumarea, controlul şi sprijinirea unităţilor şcolare, a funcţiilor de management şcolar, precum şi a funcţiilor de management financiar, de management al resurselor umane, preluate de comunităţile locale şi de unităţile şcolare în concordanţă cu procesul de descentralizare

  • Completarea şi actualizarea bazei de date privind managementul la nivelul instituţiilor de învăţământ

  • Monitorizarea şi eficientizarea acţiunilor de pregătire a elevilor în vederea susţinerii Evaluării naţionale, a examenului de Bacalaureat 2010, Admiterii în liceu 2010, precum şi în vederea îmbunătăţirii rezultatelor la examenele naţionale

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov

  Inspector şcolar pentru management educaţional Inspectori de specialitate Directorii unităţilor de învăţământ

  Lunar

  Conform graficului ISJ

 • • Dezvoltarea în unităţile şcolare a unei culturi comune a calităţii, prin combinarea procedurilor de autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă - ateliere de lucru cu directorii unităţilor şcolare în cadrul schimburilor de experienţă

  • Consiliere, monitorizare, control vizând respectarea prevederilor legale de functionare a unităţilor şcolare activităţi de inspecţie şcolară - Proiect managerial: Schimbarea structurilor organizaţionale

  • Dezvoltarea cadrului tehnic şi informaţional