Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal...

of 17 /17
4 3 0 -Y milli, IN YERSIJRI DE RIME TNTRE LEONATI BETIVUL OM DIN LONGORkRDA INTRE DOROFATA FEMEIA SA TRIUMPUL BETIFI ry")) CC BUCURESCI LIBRARTA, H. STEINBERG, STRADA SMART IS. 1894 ....1111WINcroccepr,..11111MIIMEStana-St plIPP96 saii. _ $1 1 -

Embed Size (px)

Transcript of Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal...

Page 1: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

4 3 0

-Y milli, IN YERSIJRI DE RIME

TNTRE

LEONATIBETIVUL OM DIN LONGORkRDA

INTRE

DOROFATAFEMEIA SA

TRIUMPUL BETIFI

ry")) CC

BUCURESCI

LIBRARTA, H. STEINBERG, STRADA SMART IS.

1894

....1111WINcroccepr,..11111MIIMEStana-St plIPP96

saii.

_

$1

1

-

Page 2: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

TRIUMFUL RETIE

SAU

=Cc a lase botiv Deceit fiului sou

vI.

'11

u

Page 3: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä
Page 4: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

TRIUMFUL BETIEI

sad

Diata anal OgliT DOM, a o lag NC sett la moartea sa

Fiul meft !

1. De vei vrea ca sell fie sete tot-d'a-

una, fii betiv; pentru Ca e cat mai muttvei p'atit vei insetop.

2. De vei voi sa zaticne§ti pe prieteniltél, spre a nu te inainta in cariera vieti fiibetiv: i sé tii ea cu chipul acesta vel zä-

ärnici tote sifintele lor.3. Daca in a1ev6r vel vrea sa impiedici

gt, L

4

t,

r

7

,

bea

Page 5: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

52

tote intreprinderile tale cele spre bine, fitbetiv, i vei isbuti.

4. De voestl sä zaddrnicestl silinta tutu-lor .spre irnbundtatirea soartel tale, fii betiv,_si intr'adever vel triumfa.

5. De vrei se hotarasti se flu sdracii, .fiibetiv, si in scurt timp te ddrapanavel rdmanea fara lascae.

6. De voesti sa mOra familia ta de Romefil betiv, si asa vei mistui rnijlOcele care IItin-viéta.

7. De vei vrea sd te insale eel prosti, fil:betiv, i ast-fel cu bund Mina' le vet inles-ni mijloacele.

8. De voesti sd te fare, fii betiv,. i prinurmare vel incoraja pe hotul.

9. De voesti tampestii simtirile, fiibetiv, i peste putin timpa te vet face maineghiob de cat Asinul.

vet

sa 'ti.

.

si

.

Page 6: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

53

10 De vrei sa te prostestl, fil betivu,

curand iti vel esi din minte.Dacall este voia ca sd te facI netre-

buincios societatil ornenesti, fiT betiv, Ca asavel ajunge la scopul

12. De voesti sa te strici pe sine'ti, fiT

betiv, i asa d'a dreptul vel ajunge la de-savarsita ta pierdexe In putind vreme.

13. Dacia Ti este voia salt dal de fat&

nerozia si sd't1 descoperi secreturile, Ill be-fara intarziere se vor face tutulor

cunoscute.

14. Daca te socotesci cd esti peste ma-surd puternic, flu betiv i curand te veibirui de acest vitéz vrdsmas..

15. Daca voesti sa 'ti prapädesti banil !fard sa stil unde'l dal si pe Ce, flu betiv,

vel ajunge la doritul Ceti scop.16. De voesti sä rdrnaia fard ..nicl un

I. ltf

11.

tar.

,

tiv, i

:

,.k..

.

Page 7: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

54

mijloc de traiii, si la batrenetele tale sa ajungitnkesti cu milostenie, fii betiv, si in ade-

vèr veT isbuti prea curend.17. De vel vrea sä hotaresti ca sa go-

nesti on i ce manga'ere de la toti ai casiitale, fil betiv, i eurend 'ti vei castigallorinta ta.

18. Daed doresti pentru tot-d'a-una sa411 plin de bänuell, fil betiv : pentru Ca,

entru cel mai mic lucru toti se unesc, Ca.adica cel ce fura pe sinesi si familia lor,.ei furd i pe altii.

19. De voesti ea sa fiT silit sa fugi deimprumutatoril (creditorii) te1, fiT betiv,

.ast-fel curend vel prefera ulitele cele as-cunse mai malt de cele publide.

20.. De voesti ea sa fii o sarcina«umbra pamântululD fi betiv; caci

acésta te va face ne trebuincios, ne aju

.

_

socie-MO,

Bit

Page 8: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

t-!!'"

greutate, tutulorii i ie spre därã-pAnare.

.21, De voesti sa fii ca un aer vatarna-tor, fiu betiv, cad apropierea unui betiv

este ca a -balegarului22. De voesti sa te urasca familia .ta

prietenii tei, fil betivi, ca curénd vel fi preagretos in ochil lor.

23. De vrei sä te faci ranabetiv, Ca atunci órnenii vor fugi de tineca de Ciuma.

24. De vrei sa rämai neindreptatil, ur-méza a fi betiv, i ast-fel nu'ti va pdsa nicIo data de bunele sfatuiri.

25. De voesti sä te fad zgomotul ora-sului, sa turburl linistea oamenilor, sasa sfartme fade, sa fii supus la alte mude primejdil, fii betiv, i fard indoiald vetisbuti minunat.

' f .1

r., ),! ---,

.

. si

societatii, fiT,

.;.,

.14

.,

p

Mtn.

Page 9: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

56

26. De vrei sa nu ti sa implimisca niciuna din nddejdiele tale, flu betiv, .si ast-fel

vel ajunge la desayOrsita desnadajduire.27. De voesti sa 'ti ticalosesti trupul, fil

betiv, pentru ea betia eSte muma tutulorMelon

28. De voesti sa 'ti piercli sufletul, flu

betiv, i iti vel incuia Imparatia cerului.28. In sfarsit, daca stäruesti i vrei sä

te ruinezi cu totul, adicd: In stare, in trupin suflet, fit betiv, si curand vel cunOste

ca este cu neputinta ca sa intreprinzimijl6cele mai sigure a savarsi acest scopü:al teil.

Tote faptele cele rele din lume, zice yes-titul Bac (Bach), nu ruineza atatia Omeninici atata stare ca betia. Betia ardica din

..cap cu totul judecata cea dropta stergememoria (inerea de minte)vestejeste fru-

, '

si

f I,

Page 10: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

57

musetea slabeste sail inputinéza puterea'infläcaréza sangele pricinueste atat pe-

din afara cat si pe din nauntru nelecuiteranieste ruinarea simtirilor, diavolul su-fletului, i hotul pungii plangerea sotil-

sale, si intristarea filler selpe cel vertosil face ne putincios, si pre cel inteles prost.Este mai sell de cat dobitócele cele precu-vêntatore, si omoritoril de sine, acela carebea in sanatatea altora i vatämä pe a sa:pentru ca dobitocul nici o data nu sa im-bath" de sine; Jar betivul suge bäuturi o--travitóre, cunoscute bine in ce stare il vorduce, si stiind cal aceste bauturi ii .vor lipside intrebuintarea judecatii sale, si ii vor-

face mai reil de cat dobitócele cele necu-ventätóre. Prin saversirea bauturii, yiclenelesale patimi si aplecari nu se mai pot in-frana ; Ca in starea betiei aflandu-se saver--

_

f.

Page 11: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

58

vege fapte pe care, trez find, el s'ar entre-Inura numai gandindu-se la ele. Multe fapte,urate sari savarsit, multe omoruri s'a Letade catre cei ce aflat in starea betiei.

Ingrozeste-te, dar cUtremura-te, daca vrei.o 'data vel ,incerca acestä bauturd amorti-tére! gandeke.-te mal nainte de a apropiapaharul de buzele tale; Adiati aminte caformezi und närav care te va poviitui spresaverSirea a ori carei fapte rele; Catre careaplicarile naturei tale, find silite depot -sa te 'rästórne. Pe nesimtire pop sä tedestepti din betie vinovat intre talhari, incontra legilor patriei tale, care vor aduce

drépta iledépsa asupra capului te urAndate

pe sineti i uricios facêndu-te inaintea celurprea Malt:

adesea intânipléndu-se, farii

perde sufletultl, i te va trage la

vim),

/

' .' "13etia ludo-

s'ad

iti

Page 12: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

59

vevinice chinuri; Ascultä ce zice cuvêntuLcel Insuflat de Dumnezeii, «Trezitiva beti-vilor din betia vóstrii i plangeti.» Toil

Cap 1 5.Ale cul sunt vaetele ? ale cui sunt sgo-

motele? ale cui sunt defaimele desgusta-tore? ale cui sunt sfararnärile desarte ? atcui sunt ochil galbiciosi? a cui fata este.buhava? ale cui maini tremura? ail nutote acestea snnt mai mult ale celor cepetrec timpul cu vinul si cu Fachiul, si aleacelor ce urrneazd locul betivilor? Nu va in-cântati de vincaci in cele din urmä ca o-muscatura de sarpe ii intinde pana sal sica un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap..23. Stih. 29-32.

«Yal celor ce se scOlä si de diminétacauta bauturi aprinzatOre, i celor ce in-

,

_

.t

's1

Page 13: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

60

Iambi pand II aprinde vinul !» Isaia Cap. 5Stih. 11.

«Val celor ce sunt mai puternici de catcelor ce dat béuturile aprinzatóre !»

Isaia Cap. 5 Still. 22.

aIrlrederate stint faptele trupestl, care

sunt.: necuratenia, omorurile, betide, hufo-narite sat nasdravaniile si altele asemeneaacestora, despre care zic voud, ca cel ce le.savérsesc acestea nu vor vedea imparatialui Dumnezeil.» Gal- Cap. 5. Stih.

Acestea siint infricosate cuvinte, i in a-klevér se vor implini asupra celui ce va re-mana in betie. El nu pOte sa se bucure dedragostea lui Dumnezeii, nici nu va fi pri-mit intru imparatia Cerului.

Departéza-te dar cu totul de acdsta caneda pacatului. cSe nu te apropil, nici sä guW,nici sa te atingI.1 Ca numai cand te iel

voi i

19-21.

Page 14: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

61

.departa ,cu total de acésta blestemata betielI Vel afla iguranta ta. Stamina inteacéstd.hotärire lard a te abate vre o datä de dansaUunde i cand infatiseza. «Nu merge

acolofugi de dénsa i schimbati drumul."Lépaddte in sfar;;it de ori ce piing. Des-copere cdtre Domnul calea ta» si el va in-:drepta pasurile tale. GlorióSa (slävitä) pro-vizie ce face pentru rnantuirea ta, prin mij-locirea sangelui celui mantuitor al lui Hri-stos. Cad::" «Atat a iubit Dumnezeh lumeain cat a dat pre fiul sea cel until nascutil,ca or care va crede intr'ênsul sa nu piard, §i

alba viata de veci.» Joan Cap. 3.. Stih. 6.Puneti sufletul i trupul teir intru DomnulEl te va pov'etui pe calea vieteil, te va intact-ca sa biruesti pe tot vrajmasul i Le va in-

cununa cu biruinta in Certui.,# #

sa

ispita'11

Page 15: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

62

Pericolul saü primejdia ce provinebèuturile aprinclatóre i arclatóre.

00 ce om este in pericol a se face be-tiv ce se deprinde a bea be'uturi aprinclé-

tore, dupti urrnatOrele articole :1. Cand se afla infierbantat.2. Cand este recit.3. Cand este udat.4. Cand este uscat.5. CAnd este fard dispozitie saü trist..6. Cand este voios (cu inima buna)..7, Cand este calator..8. Cand este acasa,9. Cand este la adunare.,

10. Cand este singur11. Cand12. Cand sade fard tréba,13. Inainte de prancl.14. Dupa pram).

.din

.

,. I

, pi

, ,I

lucreza.

Page 16: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

15. Gaud se scold..16. Cand se culca.17. La sarbätori.18. La deosebite intêmpläri.19. In tote (Jade20. La orl ce imprejurare.

FINK

63

-

ts.

Page 17: Y milli, IN YERSIJRI DE RIME LEONATI TNTRE · PDF filemuscatura de sarpe ii intinde pana sal si ca un balaur Ii vasa veninul säü. Pild. Cap.. 23. Stih. 29-32. «Yal celor ce se scOlä

Pretul 60 bani