___ - Legende Populare Romanesti

download ___ - Legende Populare Romanesti

of 351

 • date post

  09-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  279
 • download

  24

Embed Size (px)

Transcript of ___ - Legende Populare Romanesti

 • CUPRINS

  Not[ asupra edi\iei ........................................... 2

  LEGENDE COSMOGONICE ............................... 3

  LEGENDELE FAUNEI .......................................87

  LEGENDELE FLOREI ...................................... 161

  LEGENDE ISTORICE ...................................... 209

  LEGENDE TOPONIMICE ................................ 290

  Aprecieri critice ..............................................336

 • 3Legende cosmogonice

  LEGENDE COSMOGONICE

  DUMNEZEU N{SCUT DINTR-UN V~RTEJ...

  Dumnezeu s-a f[cut din spuma m[rii. Drept ]n mijlocul m[rii s-af[cut un v`rtej de spum[ =i din acela s-a f[cut Dumnezeu =i ]ndat[,chiar din aceea=i spum[, =i-a sucit Dumnezeu o lum`nare, c[ci era]ntuneric peste tot.

  FLUTURELE +I VIERMELE

  Dintru-nt`i =i-nt`i, era numai ap[ =i ]ntuneric. Pe ap[ plutea ogr[m[joar[ de spum[, iar ]n spuma ceea era un vierme =i un fluture.Fluturele a lep[dat aripile =i s-a f[cut om, Dumnezeu, a=a de frumos!Da din vierme s-a f[cut alt[ dihanie, el, negru, cu coarne =i coad[:Necuratul. Dumnezeu l-a trimis pe Necuratul ]n mare, s[ cear[ o palm[de p[m`nt ]n numele s[u =i tocmai a treia oar[ i s-a dat, c`nd a cerut]n numele lui Dumnezeu.

  DUMNEZEU

  Dumnezeu, cic[, s-a n[scut din aer.El c`nd s-a n[scut, s-a n[scut ca =i caria din lemn, ]n aer, ]n ]ntu-

  neric. N-a fost p[m`nt, n-a fost nimic. +i pe urm[ s-a f[cut din cariaaia un fluture =i din fluture s-a f[cut un om.

  CUPRINS

 • 4 Legende populare rom`ne=ti

  CREAREA LUMII

  P`n[ nu a fost lumea =i era numai o ap[ mare, s-a g`ndit Dum-nezeu s[ fac[ lumea c`t mai degrab[. Dar nu =tia ce fel de lume =icum s[ o fac[.

  +i se mai sup[r[ Dumnezeu c[ nu avea nici fra\i, nici prieteni.De m`nie, =i-a aruncat baltagul ]n apa cea mare. +i ce s[ vezi, din

  baltag crescu un arbore mare, iar sub arbore =edea dracul r`z`nd =izicea:

  Bun[ ziua, frate drag[. Tu fra\i n-ai, tu prieteni n-ai; dar euvreau s[ m[ fac frate =i prieten cu tine.

  Dumnezeu s-a bucurat =i a zis: Nu-mi fi frate, ci numai prieten: c[ nimeni nu-mi poate fi frate.Nou[ zile nu s-au desp[r\it unul de altul =i au tot umblat prin apa

  cea mare, =i Dumnezeu a b[gat de seam[ c[ dracul nu-l iube=te.Odat[ zise diavolul: Frate drag[, noi nu vom tr[i bine, de nu ne vom ]nmul\i: a=

  dori s[ mai pl[smuiesc pe cineva.Dumnezeu zise: Pl[smuie=te!+i-i r[spunse diavolul: Ei, dar eu nu m[ pricep; c[ a= face eu o lume mare, de a= =ti,

  frate drag[. Bine, gr[i Dumnezeu, lume voi face; bag[-te ]n ap[ =i adu-mi

  nisip s[ fac p[m`ntul.Dracul i-a zis: Dar cum vrei s[ faci p[m`ntul din nisip? Nu ]n\eleg.+i i-a r[spuns Dumnezeu: Voi rosti numele meu =i p[m`ntul gata va fi. Du-te =i adu-mi

  nisip.Diavolul s-a cufundat ]n ap[ =i g`ndea s[-=i fac[ o lume =i, dac[ a

  g[sit nisip, =i-a rostit numele. Dar p[m`ntul l-a ars =i el l-a aruncat dinm`ini. Iar dac[ s-a ]ntors la Dumnezeu, i-a spus c[ nu g[se=te nisip.

 • 5Legende cosmogonice

  Dumnezeu zise: Du-te numai =i ad[ nisip.Diavolul a c[utat nou[ zile nisip =i totdeauna ]=i spunea numele:

  dar nisipul ]l ardea pe diavol =i ]n a noua zi el se ]nnegrise.Venind, ]i zise Dumnezeu: Te-ai ]nnegrit: tu e=ti prieten r[u. Du-te =i ad[ nisip; dar nu-\i

  spune numele t[u, c[ altfel o s[ te faci scrum.Dracul se duse iar[ =i aduse nisip.Dumnezeu f[cu lumea =i dracul se bucura tare de ea =i zicea: Ici sub pom voi =edea eu, =i tu, frate drag[, caut[-\i alt l[ca=.Dumnezeu s-a sup[rat pentru aceasta =i a zis: Tu e=ti prieten r[u. Nu-mi mai trebuie=ti, du-te de-aici!Atunci veni un taur mare =i lu[ pe dracul. Iar de pe pomul cel

  mare a c[zut carne pe p[m`nt =i din frunzele arborelui s-au f[cutoamenii.

  A=a a f[cut Dumnezeu lumea =i oamenii.

  LA }NCEPUT

  C`nd a vrut bunul Dumnezeu s[ zideasc[ lumea =i s[ pr[seasc[oamenii, a f[cut p[m`ntul =i l-a ]nt[rit stra=nic, a=ez`ndu-l pe nou[st`lpi gro=i =i tari, s[ nu poat[ nimeni s[-i h`\`ie din loc, oric`t s-aropinti, chiar de-ar pune toat[ suflarea de pe p[m`nt um[rul. A f[cutapoi cerul cu soarele, luna =i stelele; dar cerul era aproape de p[m`nt,a=a c[ d[dea cu m`na de el. Luna atunci lumina mai bine dec`t azi.

  Pe urm[ Dumnezeu a f[cut pe Adam =i Eva, cu toate vie\uitoarelemari =i mici.

  Dar s-a ]nt`mplat c[ un fecior al lui Adam, anume Cain, a m[tr[=itpe Abel, fratele s[u. Atunci Sf`ntule\ul, dac[ a v[zut c[ a=a de iute s-ar[it lumea, foc s-a f[cut. Drept pedeaps[ a dep[rtat cerul de p[m`nt=i l-a l[sat cum e azi. Pe Cain l-a blestemat s[ umble dou[ sute deani, r[t[cind =i tremur`nd prin lume; iar c`nd s-a ]mplinit vremeaasta, l-a suit pe el =i pe fratele s[u ucis pe lun[:

 • 6 Legende populare rom`ne=ti

  S[ stai acolo c`t lumea, tic[losule! +i, ]n tot veacul, s[ te-arateto\i cu degetul =i s[ =tie c[ din pricina ta, Caine, nu mai este azi cerulaproape de p[m`nt.

  Lui Cain, ]ns[, nu i-a fost destul[ numai pedeapsa aceea. Ci, c`nd=i c`nd, Mo=u-Dumnezeu are grij[ de trimite c`inii lui, c[rora lumeale zice v`rcolaci, ]i trimite s[ sperie pe Cain =i s[ m[n`nce partea dinlun[ pe care st[ el.

  FACEREA LUMII

  Dumnezeu a f[cut cerul =i p[m`ntul ]n =ase zile.}n prima zi, Dumnezeu a f[cut lumina =i a desp[r\it lumina de

  ]ntuneric =i s-a f[cut ziua =i noaptea.A doua zi, Dumnezeu a f[cut cerul.A treia zi, Dumnezeu a desp[r\it uscatul de ap[ =i i-a pus numele

  de p[m`nt, unde se afl[ oamenii, vitele, pomii, ierburile =i toate flo-rile; apoi a adunat apele, m[rile, unde tr[iesc pe=tii =i racii.

  A patra zi, a f[cut soarele, luna, stelele; soarele, ca s[ ne lumi-neze =i s[ ne ]nc[lzeasc[ ziua, iar luna =i stelele, ca s[ ne luminezenoaptea.

  }n a cincea zi, Dumnezeu a f[cut tot felul de p[s[ri ce zboar[ =ipe=tii ce plutesc ]n ap[.

  }n a =asea zi, Dumnezeu a dat toate vitele =i animalele s[lbatice;]n aceast[ zi, Dumnezeu a f[cut din p[m`nt =i omul, dup[ chipul lui,=i i-a pus numele Adam.

  Dac[ a v[zut Dumnezeu c[ omului ]i este ur`t s[ fie singur, c`nddormea Adam, a luat una din coastele lui =i a f[cut-o pe Eva =i adat-o ca so\ie lui Adam.

  Apoi i-a blagoslovit =i le-a zis: Cre=te\i =i v[ face\i mul\i =i st[p`ni\i p[m`ntul, cu tot ce se

  afl[ pe el.Iar ]n ziua a =aptea Dumnezeu s-a odihnit. Adic[, =ase zile s[ lucr[m

  =i ziua a =aptea, duminic[, s-o sfin\im, s[ ne ducem la biseric[ =i s[facem lucruri bune.

 • 7Legende cosmogonice

  }NC{ O VERSIUNE DESPRE FACEREA LUMII

  Dint`i =i-nt`i, at`rna ]n aer, purtat de v`nt, un munte din v`rfulc[ruia ie=ea foc. Din focul acesta suflat de v`nturi s-a f[cut o femeie,dar nu era vie, avea numai trup. Sufl`nd, v`ntul, =i mai tare, a ridi-cat-o =i a dus-o p`n[ la v`ntul cel mai de sus. Acolo ea a c[p[tatsuflare =i s-a cobor`t pe munte ]napoi. Aicea a g[sit dou[ buc[\i defier =i, de iu\eal[ mare ce avea ]nl[untru, le-a m`ncat. Din acestea apurces grea =-a f[cut doi b[ie\i de gemene, doi necura\i, =i anume:pe cel =chiop, dar cuminte, =i pe cel[lalt, mai prost.

  Umbl`nd ei am`ndoi, le veni ]n cap c[, dac-ar avea lut din mare,ar putea s[ fac[ multe lucruri. Dar unde s[ g[seasc[ lut, c[ci acolomare nu era? A zburat cel prost =i a c[utat p`n[ ce a g[sit. S-a cufun-dat =i a apucat lut cu m`na lui =i l-a adus sus. Din acesta el a f[cut uncal, ca s[ aib[ frate-s[u cel =chiop cu ce umbla; iar acela a f[cut dinfier o c[ru\[. Au ]nh[mat calul, dar calul nu tr[gea. S-a v`r`t cel prost]n cal, v`r`ndu-=i m`inile =i picioarele ]n picioarele de lut ale calului,iar frate-s[u s-a pus ]n c[ru\[ =i calul l-a tras cumsecade. Apoi, ie=indacela, a zis fr[\`ne-s[u s[ intre el, s[ trag[ pe r`nd am`ndoi c[ru\a,m[car c[ =chiop[ta. C`nd a ie=it, frate-s[u nu vrea s[ se \ie de vorbace au avut. V[z`nd c[ e mai bine ]n c[ru\[ dec`t ]n cal, nu i-a datdrumul, ci l-a ]nchis ]n[untru =i cine =tie c`t a trebuit cel =chiop s[ sechinuiasc[ tr[g`ndu-l, p`n[ ce acela s-a s[turat de umblat =i atunci l-al[sat =i s-a dus.

  Dracul cel prost a mers s[ scoat[ lut din mare. Acuma vroia s[fac[ p[m`nt, dar nu =tia cum. Este undeva un Dumnezeu, ]=i zise el,acela dac-ar vrea s[-mi ajute, eu a= face!

  Deodat[ s-a auzit un glas de sus: Ce vrei de la mine, ce m[ chemi?Diavolul i-a spus c[ vrea s[ fac[ p[m`nt =i-i ar[t[ turta ce o avea

  ]n m`n[. Dumnezeu a suflat =i turta a ]nceput a cre=te, p`n[ c`nd n-amai putut-o \ine =i-a l[sat-o pe ap[. Dup[ ce a stat de crescut,Dumnezeu i-a spus diavolului c[ p[m`ntul trebuie s[ fie al am`ndurora,

 • 8 Legende populare rom`ne=ti

  ]n jum[tate, c`t al lui, c`t al lui Dumnezeu. Diavolul a ]nceput a sesf[di cu Dumnezeu, c[ de ce nu s-a b[gat Dumnezeu ]n mare, dac-avrut s[ aib[ p[m`nt? +i-a ]nceput s[ m[soare p[m`ntul, zic`nd c[trei sferturi vor fi ale lui =i numai unul al lui Dumnezeu. De la asta s-ast`rnit =i mai mare sfad[; Dumnezeu cu at`ta nu se prindea. St[ dia-volul =i se g`nde=te ce s[ fac[. }=i aduce aminte de frate-s[u. Dac-arfi =i el, g`nde=te diavolul, ar avea cine-mi ajuta s[ m[ lupt cuDumnezeu. S-a dus la d`nsul =i i-a spus c[ a f[cut p[m`nt cuDumnezeu, s[ vie =i el la ]mp[r\eal[.

  A venit =i acela pe p[m`nt. Se uit[ =i vede c[ p[m`ntul nu se \ineabine, se ridica c`nd ]n sus, c`nd se pleca ]n jos, ]n ap[.

  Ai f[cut tu p[m`nt, ]i zise el, dar p[m`ntul a=a n-are s[ poat[s[ steie. Ian v`r[-te sub p[m`nt =i ridic[-l drept la mijloc cu capul, s[vedem cum va fi?

  Acela l-a ascultat, =i-a ridicat p[m`ntul din ap[, dar tot era preau=or, nu se \inea la loc.

  A=teapt[, zise cel =chiop, c[ eu am s[ fac ceva s[ steie bine.Se duce pe munte =i face ni=te lan\uri stra=nice; pe acestea le-a

  adus =i le-a pus fratelui s[u pe m`ini =i pe picioare =i a mai pus at`tafier pe el, p`n[ c`nd a c[p[tat p[m`ntul cump[na ce i-a trebuit.

  Amu, dac[ l-ai f[cut, ]i zice el, trebuie s[-l =i \ii; =i-l vei \ine]ntruna cu capul, p`n[ la sf`r=itul lumii. Ac