, anul II, Sem II Lector. u Mihaela CAPITOLUL I REFORMA ... · Master Contabilitate Expertiză şi...

of 88 /88
Universitatea Spiru Haret Bucureşti Facultatea Științe Juridice și Științe Economice Constanţa Master Contabilitate Expertiză şi Audit, anul II, Sem II An universitar: 2016-2017 Disciplina: Contabilitate în context internaţional 2 Lector. univ. dr. Bebeşelea Mihaela CAPITOLUL I REFORMA CONTABILITĂȚII ÎN ROMÂNIA 1.1. Globalizarea, internaţionalizarea şi regionalizarea – baza dezvoltării domeniului contabilităţii internaţionale În ultimii ani în România, asistăm la o reformă a contabilităţii. Reforma contabilă din ţara noastră este un proces evolutiv care a pornit de la standardizarea la nivel naţional, trecând apoi prin etapa euro-armonizării şi se conturează în prezent printr-o euro-convergenţă sau, mai bine zis, printr-o conformitate a sistemului de contabilitate din România, ca stat membru, cu deciziile luate de către Comisia Europeană în domeniul contabilităţii. Această reformă devine o necesitate, marcată de fenomenul globalizării, internaţionalizării şi regionalizării pieţelor financiare şi de nevoia de informare a actorilor acestora. Ca atare, se impune pentru început o clarificare a interdependenţei dintre termenii de globalizare, internaţionalizare şi regionalizare. În primul rând, considerăm că internaţionalizarea constă nu doar în dobândirea caracterului de internaţional, ci şi în dobândirea mijloacelor necesare adaptării diverselor produse şi servicii la situaţiile specifice ale altor naţiuni şi/sau culturi. Chiar dacă uneori termenul de internaţionalizare se utilizează ca fiind sinonim cu cel de globalizare, deoarece poate desemna un proces de adâncire şi strângere a legăturilor de interdependenţă între actorii economiei mondiale, admitem că respectivii termeni nu sunt interschimbabili. Aceasta întrucât în viziunea noastră, interţionalizarea ar presupune, în plus, şi adăugarea unui limbaj alternativ celui naţional care, deşi, poate determina modificarea în sens pozitiv sau negativ a cerinţelor şi condiţiilor naţionale, nu determină înlocuirea definitivă a cadrului naţional. Cu toate acestea, în ultimele decenii, termenul de internaţionalizare este utilizat din ce în ce mai rar faţă de cel de globalizare. În al doilea rând, înainte de a trece la o definire şi o analiză a elementelor pe care le presupune globalizarea, se impune referirea la raportul dintre globalizare şi regionalizare.

Embed Size (px)

Transcript of , anul II, Sem II Lector. u Mihaela CAPITOLUL I REFORMA ... · Master Contabilitate Expertiză şi...

 • Universitatea Spiru Haret Bucureşti

  Facultatea Științe Juridice și Științe Economice Constanţa

  Master Contabilitate Expertiză şi Audit, anul II, Sem II

  An universitar: 2016-2017

  Disciplina: Contabilitate în context internaţional 2

  Lector. univ. dr. Bebeşelea Mihaela

  CAPITOLUL I

  REFORMA CONTABILITĂȚII ÎN ROMÂNIA

  1.1. Globalizarea, internaţionalizarea şi regionalizarea – baza dezvoltării domeniului

  contabilităţii internaţionale

  În ultimii ani în România, asistăm la o reformă a contabilităţii. Reforma contabilă din ţara

  noastră este un proces evolutiv care a pornit de la standardizarea la nivel naţional, trecând

  apoi prin etapa euro-armonizării şi se conturează în prezent printr-o euro-convergenţă sau,

  mai bine zis, printr-o conformitate a sistemului de contabilitate din România, ca stat membru,

  cu deciziile luate de către Comisia Europeană în domeniul contabilităţii.

  Această reformă devine o necesitate, marcată de fenomenul globalizării, internaţionalizării şi

  regionalizării pieţelor financiare şi de nevoia de informare a actorilor acestora.

  Ca atare, se impune pentru început o clarificare a interdependenţei dintre termenii de

  globalizare, internaţionalizare şi regionalizare.

  În primul rând, considerăm că internaţionalizarea constă nu doar în dobândirea

  caracterului de internaţional, ci şi în dobândirea mijloacelor necesare adaptării diverselor

  produse şi servicii la situaţiile specifice ale altor naţiuni şi/sau culturi.

  Chiar dacă uneori termenul de internaţionalizare se utilizează ca fiind sinonim cu cel

  de globalizare, deoarece poate desemna un proces de adâncire şi strângere a legăturilor de

  interdependenţă între actorii economiei mondiale, admitem că respectivii termeni nu sunt

  interschimbabili. Aceasta întrucât în viziunea noastră, interţionalizarea ar presupune, în plus,

  şi adăugarea unui limbaj alternativ celui naţional care, deşi, poate determina modificarea în

  sens pozitiv sau negativ a cerinţelor şi condiţiilor naţionale, nu determină înlocuirea

  definitivă a cadrului naţional. Cu toate acestea, în ultimele decenii, termenul de

  internaţionalizare este utilizat din ce în ce mai rar faţă de cel de globalizare.

  În al doilea rând, înainte de a trece la o definire şi o analiză a elementelor pe care le

  presupune globalizarea, se impune referirea la raportul dintre globalizare şi regionalizare.

 • Deşi, ambele presupun liberalizare, diferenţa dintre ele este destul de evidentă şi constă în

  faptul că la nivel regional, este normal ca liberalizarea să se limiteze geografic la statele

  membre. În plus, regionalizarea nu se dovedeşte a fi un obstacol în calea globalizării.

  Tendinţa de globalizare este, în primul rând, o consecinţă a transnaţionalizării vieţii

  economice.

  În al treilea rând, globalizarea reprezintă o interdependenţă economică în expansiune

  între ţările de pe glob datorată volumului ridicat şi variat al tranzacţiilor transnaţionale,

  fluxurilor internaţionale de capital şi răspândirii rapide a tehnologiei. Secolul XX a declanşat

  o internaţionalire fără precedent a vieţii economice şi sociale, precum şi o expansiune a

  societăţilor multinaţionale, transformând globalizarea într-un fenomen de dată relativ recentă.

  Însă, indiferent de gradul de globalizare al unui stat al lumii, trebuie să se aibă întotdeauna în

  vedere obţinerea unui echilibru între avantajele şi dezavantajele acestui fenomen. Ca atare, am

  încercat să conturăm acele aspecte pe care le considerăm cele mai semnificative în realizarea

  echilibrului menţionat anterior.

  Avantajele globalizării (Bogdan, V., 2004:76)

  Suport stabil al comerţului internaţional;

  Noi oportunităţi pentru dezvoltare;

  Diminuarea perioadei necesare derulării operaţiunilor comerciale, financiare şi de altă

  natură;

  Stimulează competitivitatea;

  Accesul mai uşor pe pieţele de capital;

  Extinderea pieţelor şi/sau crearea de pieţe;

  Reducerea costurilor de producţie;

  Rată mai ridicată a profitabilităţii şi a productivităţii.

  Dezavantajele globalizării (Bogdan, V., 2004:76)

  Sporirea decalajelor dintre beneficiari şi non – beneficiari;

  Ameninţarea existenţei statului naţional;

  Accentuarea marginalizării unor state şi nerespectarea spiritului democratic în relaţia

  dintre naţiuni;

  Afectarea culturilor şi tradiţiilor;

  Ţările în curs de dezvoltare cu o productivitate a muncii scăzută vor suferi de pe urma

  reducerii locurilor de muncă;

  Prin intermediul societăţilor multinaţionale se ameninţă existenţa pieţelor naţionale;

 • Extinderea de activităţi generatoare de poluare şi cu consum ridicat de resurse

  naturale.

  1.2. Conceptele de normalizare, armonizare, convergenţă şi conformitate contabilă

  internaţională

  Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare,

  convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în contabilitate, constituind şi obiective generale

  ale acestui domeniu, obiective care se pot realiza numai prin acţiunea de normalizare a sa.

  Principalele fenomene care guvernează procesul reformei contabile contemporane la nivel

  mondial sunt: normalizarea, armonizarea, convergenţa, conformitatea şi internaţionalizarea

  contabilităţii. Aceste fenomene acţionează atât în mod individual, cât şi într-o relaţie de

  intercondiţionare reciprocă.

  Normalizarea contabilă

  Deşi conceptul de normalizare a contabilităţii poate fi abordat din unghiuri de vedere diferite,

  cu nuanţe de interpretare distincte, apreciem că el ar putea fi caracterizat de următoarea

  definiţie: “Normalizarea contabilă este un sistem uniform de organizare conceput pentru

  ansamblul de contabilităţi ale entităţilor economice productive dintr-o naţiune sau dintr-un

  grup de naţiuni, oricare ar fi sectorul de care ele aparţin:

  - sectorul primar al agriculturii, creşterii animalelor, pescuitului sau extracţiei miniere;

  - sectorul secundar al industriilor de transformare;

  - sectorul terţiar al comerţului şi serviciilor”.

  Referindu-se la procesul de normalizare contabilă, profesorul francez Bernard Colasse afirmă:

  “Astăzi în majoritatea ţărilor contabilităţile entităţilor economice sunt normalizate; aceasta

  înseamnă că ele se sprijină pe o terminologie şi pe reguli comune şi elaborează documente de

  sinteză ale căror modele sunt identice pentru toate entităţile economice” (Colasse, 200:)

  Aşadar, normalizarea contabilă este procesul prin care se armonizează prezentarea situaţiilor

  financiare, metodele contabile şi terminologia.

  Avantajele oferite de normalizare sunt incontestabile. Ele ar putea fi sintetizate astfel:

  - perfecţionarea contabilităţii;

  - o mai bună înţelegere a contabilităţilor;

  - uşurarea controlului asupra contabilităţii;

  - compararea informaţiilor contabile (în timp şi spaţiu);

  - consolidarea contabilităţilor în cadrul mai extins al grupurilor, sectoarelor de activitate,

  regiunilor sau naţiunii;

  - elaborarea datelor statistice.

 • Orice proces de normalizare impune obligatoriu două laturi: definirea normelor şi aplicarea

  lor, pentru asigurarea armonizării. Într-o accepţiune generală, o normă reprezintă o dată de

  referinţă care rezultă dintr-o alegere (opţiune) colectivă raţională, în scopul de a servi la

  soluţionarea problemelor repetitive. Prin intermediul normelor se formulează principiile

  generale ce servesc la îmbunătăţirea constantă a instrumentarului contabil. Aplicarea normelor

  reprezintă modalitatea practică prin care se asigură normalizarea contabilităţilor. Având în

  vedere că elaborarea normelor, aplicarea şi controlul modului de aplicare a lor presupune

  inevitabil intervenţia factorului uman, pe lângă definirea normelor şi aplicarea lor,

  normalizarea contabilităţii trebuie să-i includă, de asemenea şi pe profesioniştii contabili. În

  procesul normalizării rolul predominant poate reveni statelor sau instanţelor politice,

  asociaţiilor internaţionale sau profesiei contabile. În funcţie de raportul de forţe care se

  stabileşte între factorii participanţi la acest proces, pe plan mondial sunt conturate, în prezent

  trei, curente în materie de normalizare:

  1. normalizarea contabilă de tip politic, în care predomina intervenţia statului, întâlnită, în

  special în Franţa şi Germania;

  Normele contabile sunt stabilite de un organismde stat (sau mai multe) care apare în procesul

  normalizării atât în calitate de garant al justiţiei, câtşi de utilizator privilegiat al informaţiei

  financiar-contabile.

  2. normalizarea contabilă de tip pragmatic, care se opune intervenţiei organismelor politice

  statale şiinternaţionale în materie de normalizare contabilă, considerând că aceasta trebuie să

  facăobiectul “asociaţiilor profesiunii contabile” care au menirea de a iniţia, elabora şi aplica

  înpractică conceptele, principiile şi normele contabile (curent predominant în Marea Britanie).

  Astfel, organizarea contabilităţii şi alegerea modelelor contabile adecvate constituie o sarcină

  aconducătorilor de întreprinderi, cu condiţia respectării principiilor contabile general admise;

  3. normalizarea contabilă mixtă sau pragmatico-politică care apreciază că iniţiativa

  normalizării contabilităţii trebuie să aparţină asociaţiilor profesiunii contabile, iar aplicarea în

  practică a principiilor, normelor, convenţiilor şi recomandărilor elaborate de acestea, dacă

  sunt acceptate de organismele naţionale, să fie impusă operatorilor economici prin intervenţie

  statală. Este un curent predominant în Statele Unite ale Americii unde actul normalizării este

  încredinţat unui organism cu caracter privat şi independent al profesiei contabile, Consiliul de

  Standarde ale Contabilităţii Financiare (Financial Accounting Standards Board, F.A.S.B.). De

  altfel,. F.A.S.B. este împuternicit de puterea publică să elaboreze şi să impună un ansamblu de

  norme contabile obligatorii pentru toate entităţile. Dominarea actului normalizării de către una

  sau alta din părţile participante poate conduce la concluzia că, procesul are un caracter

 • subiectiv deoarece fiecare participant are tendinţa de a-şi apăra interesele proprii. În general,

  organismele statale consideră normalizarea ca un proces care le revine de drept (mai ales în

  ţările de drept contabil scris), permiţându-le orientarea activităţii economice în direcţia dorită,

  pe când profesia contabilă apreciază faptul că, actul normalizării i s-ar cuveni, datorită

  gradului ridicat de profesionalism al raţionamentelor sale. Pentru a evita un asemenea risc se

  urmăreşte asigurarea unui echilibru, unei conlucrări, prin antrenarea în procesul normalizării a

  tuturor celor interesaţi de informaţia financiar-contabilă. Un exemplu ilustrativ în acest sens îl

  constituie normalizarea contabilă olandeză caracterizată printr-o abordare mixtă, cu

  participarea la elaborarea normelor a mai multor categorii de utilizatori interesaţi. Astfel, actul

  normalizării se realizează de “Fundaţia pentru contabilitate”, organism “care regrupează patru

  organizaţii de patronat şi de sindicat, la care se adaugă reprezentanţii profesiei contabile; o

  particularitate importantă a situaţiei olandeze este prezenţa unor legături strânse între profesie

  şi universităţi, profesorii fiind, de obicei, asociaţi ai cabinetelor de expertiză contabilă.”

  Principalele misiuni ale procesului de normalizare contabilă sunt concretizate următoarele:

  1. elaborarea şi actualizarea cadrului contabil conceptual;

  Apariţia şi dezvoltarea cadrelor contabile conceptuale a fost determinată de actuala concepţie

  privind organizarea lucrărilor contabilităţii în două circuite. “Odată apărute în practica

  economică a entităţilor economice, sistemele contabile dualiste s-au fortificat apoi sub aspect

  conceptual şi metodologic, generând teorii şi doctrine care le-au îmbogăţit conţinutul şi

  diversificat formele de manifestare.

  Cadrul conceptual al contabilităţii este definit de organismul american de normalizare (FASB)

  drept “un sistem coerent de obiective şi de principii fundamentale, legate între ele ,susceptibil

  să conducă la formularea de norme solide şi să indice natura, rolul şi limitelecontabilităţii

  financiare şi ale situaţiilor financiare.” În opinia profesorilor Niculae Feleagă şi Ion Ionaşcu

  cadrul contabil conceptual “constituie un ghid pentru elaborarea de norme contabile şi pentru

  interpretarea lor. El este un sprijin pentru prelucrarea operaţiilor referitoare la tranzacţii şi la

  evenimente implicate de activitatea entităţii economice, care nu sunt soluţionate prin norme.”

  Deşi noţiunea de cadru conceptual este relativ nouă, mai ales în ţara noastră, conţinutul

  acestuia este destul de vechi. Practic, de la începuturile ei contabilitatea a avut la bază un

  ansamblu de reguli, norme şi principii care au asigurat o anumită coerenţă şi universalitate

  lucrărilor contabile, chiar dacă acestea nu erau explicit formulate. Caracterul de noutate

  constă în importanţa acordată în prezent noţiunii de cadru conceptual şi în volumul de

  mijloace utilizat, îndeosebi în Statele Unite, pentru elaborarea unui asemenea cadru.

  În literatura de specialitate se cunosc trei cadre contabile conceptuale.

 • - Cadrul conceptual american care prin conceperea unui instrument bazat pe norme

  contabile solide, urmăreşte să aproprie contabilitatea prin utilitatea ei de deciziile privind

  investiţiile, finanţarea şi activităţile de exploatare ale unei întreprinderi;

  - Cadrul conceptual internaţional, numit şi cadrul de întocmire şi prezentare a situaţiilor

  financiare, , se adresează unei palete largi de utilizatori( investitori actuali şi potenţiali,

  salariaţi, bănci, furnizori şi alţi creditori, clienţi, statul şi organismele lui publice, publicul),

  analizând numai cinci elemente care compun situaţiile financiare: activele, datoriile,

  capitalurile proprii, cheltuielile, veniturile.

  - Cadrul conceptual britanic cunoscut sub numele de „enunţ de principii pentru informare

  financiară” are ca principal scop furnizarea un cadru coerent de referinţă în dezvoltarea şi

  revizuirea normelor contabile.

  Obiectivele cadrului conceptual se referă la:

  − definirea conceptului de situaţii financiare şi obiectivele situaţiilor financiare;

  − caracteristicile calitative ale informaţiei prezentate în situaţiile financiare;

  − recunoaşterea şi evaluarea elementelor în situaţiile financiare;

  − conceptul de capital şi de menţinere a capitalului.

  Cadrul general nu este un standard dar este utilizat pe scară largă de IASB şi

  Comitetul de Interpretare al acestuia, IFRIC(Comitetul pentru Interpretarea Standardelor

  Internaţionale de Raportare Financiară)deoarece acesta prin principiile sale fundamentale

  identifică şi găseşte soluţii la aspecte esenţiale(neacoperite de IFRS) pentru elaborarea

  situaţiilor financiare.

  Un cadru general revizuit în viziunea Proiectului de convergenţă al referenţialelor

  contabile între IASB şi FASB trebuie să cuprindă următoarele componente:

  - obiectivele raportării financiare;

  - caracteristicile calitative ale informaţiilor raportării financiare;

  - structurile situaţiilor financiare;

  - recunoaşterea şi evaluarea atributelor;

  -evaluarea iniţială şi ulterioară;

  - entitatea ce raportează;

  - prezentarea informaţiilor şi inclusiv limitele raportării.

  2. avizarea doctrinară a propunerilor legislative şi a reglementărilor juridice din domeniul

  contabilităţii;

 • 3. elaborarea de norme contabile privind asimilarea şi adaptarea normelor contabile

  internaţionale într-un sistem contabil naţional.

  Modul de aplicare al acestor norme contabile, chiar şi identice, din punct de vedere al

  conţinutului şi modului de prezentare a informaţiilor contabile, a determinat crearea

  următoarelor tipuri de normalizare contabilă:

  1. normalizarea legală sau reglementară în care produsele acestui proces sunt aplicate în

  practică prin intermediul legislaţiei naţionale a fiecărui stat;

  2. normalizarea profesională în care acestea sunt aplicate în practică prin intermediul

  profesiei contabile, iar prin aceasta la restul utilizatorilor.

  Indiferent de aspectele particulare ale sistemelor naţionale de contabilitate, diferite în

  majoritatea cazurilor, dispozitivul normalizării şi armonizării contabile se prezintă prin

  intermediul următoarelor componente: cadrul conceptual contabil, reţeaua de standarde şi

  norme naţionale de contabilitate, reglementarea normativă contabilă sau dreptul contabil,

  planul de conturi şi schema de contabilizare a principalelor operţtii economico-financiare,

  ghidurile contabile profesionale, politicile de contabilitate, instituţia normalizării contabile.

  În România, dispozitivul normalizării contabile este prezentat prin următoarele elemente:

  1. Legea Contabilităţii nr.82/1991, modificată, completată şi republicată;

  2. Norme metodologice şi precizări contabile cu statut de reglementări;

  3. Precizari metodologice cu statut de ghiduri profesionale;

  4. Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, elaborat de IASB şi

  preluat de instituţia normalizării contabile naţionale;

  5. Reţeaua de Standarde Internaţionale de Contabilitate şi de raportare financiară elaborate de

  IASB;

  6. Planul de conturi general;

  7. Legea auditului financiar.

  Armonizarea contabilă

  Sub aspect etimologic, conceptul de armonizare face referire la „acţiunea de a pune în

  armonie”, respectiv de „a face să fie sau a fi în concordanţă” (Dicţionarul explicativ al limbii

  române, 1998:60).

  Transpus în plan contabil, armonizarea contabilă este procesul prin care regulile sau normele contabile

  sunt perfecţionate, puse în “armonie”, respectiv „în concordanţă” pentru a fi făcute comparabile.

  Procesul de armonizare, presupune existenţa unui reper normativ (referenţial contabil), la care să

  subscrie eforturile organismelor naţionale şi internaţionale de normalizare şi reglementare contabilă,

 • dincolo de numeroasele dificultăţi în materie de acceptabilitate a unui set de standarde de raportare

  financiar-contabilă.

  Autorul Bernard Colasse vede armonizarea contabilă internaţională ca fiind un proces

  instituţional care are ca obiectiv asigurarea convergenţei normelor şi practicilor contabile

  naţionale şi, în consecinţă, facilitarea comparaţiei situaţiilor financiare produse de entităţile

  economice din diferite ţări (Colasse, B., 2000:757).

  Percepută sub forma unei atenuări a divergenţelor existente între regulile şi practicile

  specifice diverselor sisteme contabile naţionale, respectiv a unei reconcilieri a varietăţii de

  culturi contabile, pe fondul intensificării eforturilor depuse de principalele organisme

  implicate în elaborarea şi implementarea unui „limbaj contabil universal înţeles” (Bogdan, V.,

  2004:70), armonizarea contabilă internaţională a avut o evoluţie sinuoasă, devenind, în

  prezent, o certitudine, marcată de fenomenul globalizării, internaţionalizării şi regionalizării

  pieţelor financiare şi de nevoia de informare a actorilor acestora.

  Astfel procesul de armonizare a contabilităţii se poate dezvolta în cadrul unei regiuni

  (armonizare regională) sau la nivelul mondial (armonizare mondială).

  Așadar, putem afirma faptul că, armonizarea referenţialului national cu normele internaţionale

  se realizează la două nivele:

  (1) Armonizarea la nivel european, vorbind aici entităţile mici si mijlocii, la care armonizarea

  se fundamentează pe Directivele CEE, respectiv Directiva a IV-a, a Vll-a si a VIII-a.

  În Europa, procesul armonizării pe plan contabil a început după anul 1970 si s-a concretizat în

  trei directive ale Comisiei Europene: directiva a IV-a (1978), a VII-a (1983) si a VIII-a (1984)

  (Deaconu, 2003).

  Obiectivul primordial al Directivelor contabile europene constă în eforturile realizate pe linia

  armonizării sistemelor de contabilitate, în vederea realizării unei pieţe interne comune.

  (2) Armonizarea la nivel internaţional, cazul entităţilor mari şi foarte mari, la care

  armonizarea se fundamentează pe adoptarea standardelor internaţionale de contabilitate.

  IAS/IFRS, elaborate de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate

  (International Accounting Standard Board -IASB).

  Reperele programului de armonizare contabilă în ţara noastră cu IAS/IFRS au fost mai mult

  de natură cantitativă decât calitativă în sensul că, entităţile economice vizate de această

  armonizare contabilă trebuiau să îndeplinească anumite criterii privind cifra de afaceri,

  volumul activelor sau numărul de salariaţi. Conform cu strategia organismului de

  reglementare din România, entităţile economice mari trebuiau să aplice reglementările de

  armonizare contabilă IAS/IFRS iar entităţile economice mici, versiunea simplificată a acestor

 • reglementări. În practică, încercarea de armonizare cu două cadre contabile nu a avut succes

  deoarece în multe cazuri, conformitatea cu anumite IAS-uri a fost doar parţială.

  Convergenţa contabilă

  Din punct de vedere etimologic, acţiunea de „îndreptare spre acelaşi punct, spre acelaşi scop”

  (Dicţionar al limbii române 1998:222).

  Convergenta contabilă este procesul prin normele contabile sunt elaborate de o manieră care

  este capabilă să conducă către acelaşi fapt sau scop, prin evidenţierea similitudinii dintre

  naţional – regional -internaţional.

  Convergenţa contabilă are ca scop înlăturarea diferenţelor între sistemele contabile, pe baza

  Proiectului de Convergenţă între US GAAP (United States Generall Accepted Accounting

  Principles) şi IFRS (International Financial Reporting Standards) elaborate de IASB.

  În ciuda numeroaselor încercări de convergenţă între referenţialul contabil american Financial

  Accounting Standards Board (FASB) ghidat pe Standardele de Contabilitate Financiară (FAS)

  şi cel internaţional Internaţional Accounting Standards Board (IASB) fundamentat pe

  Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS,, în cadrul aşa-numitului « Norwalk

  Agreement », United States Securities and Exchange Commission (SEC) accepta numai

  situaţii financiare care sunt întocmite conform standardelor de contabilitate americane,

  respectiv care sunt în conformitate cu United States – Generally Accepted Accounting

  Principles (US-GAAP)1. Formal, SEC nu exclude situaţii financiare întocmite după alte

  standarde contabile. Dar aceasta comisie pretinde că toate diferenţele importante faţa de

  principiile şi metodele contabile acceptate de ea pentru fiecare poziţie din bilanţ şi din contul

  de profit şi pierdere să fie cuantificate, deci retratate. De fapt, prezentarea şi cuantificarea

  acestor diferenţe şi influenţe înseamnă întocmirea unor situaţii financiare noi, în speţă,

  conforme cu US-GAAP. Acest lucru se va schimba probabil în viitorul previzibil, deoarece

  SEC şi Comisia-UE au ajuns la înţelegerea că entităţile care întocmesc situaţii financiare

  conform IFRS, cel mai târziu în 2009 să nu mai fie nevoite să efectueze ajustari în vederea

  conformitatii cu USGAAP, pentru a li se permite accesul la pieţele americane de capital.

  Aceste aspecte au contribuit la revizuirea strategiei de acţiune în cadrul reformei contabilităţii

  româneşti şi s-a decis schimbarea abordării în funcţie de modelul european deoarece

  convergenţa la nivel european se realiza pe două nivele, pe de o parte, între legislaţia

  1 IASB şi FASB şi-au prezentat în aşa-numita “Norwalk Agreement” (30 octombrie 2002)

  punctele de vedere şi starea de pregătire proprie în vederea eliminării diferenţelor între

  normele US-GAAP şi IFRS.

 • europeană şi IAS/IFRS, iar, pe de altă parte, între legislaţiile statelor membre şi cea

  europeană. România a optat pentru eliminarea conceptului de reglementări armonizate pe

  care îl utilizase până în acel moment preferând termenul de contabilitate conformă. După cum

  se poate sesiza acest termen nu se referă la convergenţa contabilă internaţională ci reflectă

  poziţia pe care România şi-a alocat-o în cadrul respectivului proces şi anume aceea a

  conformităţii, a alinierii legislaţiei şi practicilor contabile cu cele recomandate/existente la

  nivel european.

  Conformitatea contabilă este procesul prin care este asigurată concordanţa în acţiunea

  şi conţinutul regulilor de prezentare şi întocmire a situaţiilor financiare, reprezentând o

  conformare a reglementărilor naţionale cu regulile prezentate de organismele regionale şi

  internaţionale de normalizare contabilă.

  1.3. Organisme implicate în procesul armonizării contabile

  Procesul prin care normele contabile naţionale, diferite de la o ţară la alta se perfecţionează

  pentru a fi comparabile are ca obiectiv armonizarea contabilă internaţională..

  Accentuarea globalizării economiilor naţionale şi a integrării pieţelor financiare şi sistemelor

  informaţionale sunt argumente în favoarea unei oferte de informaţii relevante, elaborată într-

  un limbaj contabil universal înţeles. Armonizarea contabilă este o necesitate pentru

  investitorii şi analiştii financiari care trebuie să înţeleagă situaţiile financiare ale firmelor

  străine ale căror acţiuni ar dori să le cumpere.

  De asemenea, firmele care doresc să aibă acces la finanţare internaţională , prin acceptarea

  propriilor titluri de valoare la cotaţiile pieţelor internaţionale de capital sunt adepte ale

  armonizării internaţionale.

  Companiile internaţionale de contabilitate optează pentru armonizarea internaţională pe

  considerentul că elaborarea, consolidarea şi auditarea situaţiilor financiare ale clienţilor lor

  ar genera costuri mai reduse. Armonizarea constituie un avantaj şi pentru guvernele

  naţionale care ar putea urmări şi controla mai uşor operaţiile companiilor multinaţionale

  Privind particularităţile pe care le prezintă normele contabile la nivelul fiecărui sistem

  contabil, se impune abordarea unor aspecte importante legate de rolul dreptului şi fiscalităţii

  asupra dezvoltării practicilor contabile.

  În ultimii 40 de ani, numeroase organisme au fost preocupate de procesul de normalizare a

  contabilităţii în plan internaţional., având un rol important în elaborarea normelor contabile .

  1.3.1. Organisme implicate în procesul armonizării contabile pe plan internaţional

  IASB – International Accounting Standards Board

  Comitetul Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IASB) a succedat în 2001

 • Consiliului Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IASC) care fiinţa încă din 1973, dar

  care avut un rol important în procesul de normalizare contabilă în plan internaţional doar în

  ultima perioadă. De fapt normele internaţionale publicate în ultimii ani sunt asemănătoare

  normelor FASB, ca de exemplu norma IAS 12 privind impozitele amânate, norma IAS 19

  privind planurile de pensii sau norma IAS 7 privind fluxurile de trezorerie. Începând cu 2000,

  IASC a suferit o serie de modificări structurale pentru a deveni un organism global de

  normalizare şi anume actualul IASBN, care este axat în procesul de normalizare pe

  particularităţile întâlnite la nivel naţional. Astfel, din acel moment organismul internaţional

  cuprinde 29 de fiduciari aflaţi sub conducerea unei Fundaţii, căreia îi revine obligaţia de a

  numi cei 14 membrii ai consiliului normelor şi de a stabili priorităţile în materie de

  normalizare contabilă. 6 fiduciari provin din America de Nord, 6 din Europa, 4 din Asia şi 3

  din alte ţări ale lumii. Aceşti fiduciari formează Consiliul de Îndrumare privind Standardele

  (SAC).

  Cei 14 membrii ai Consiliului normelor IASB, sunt numiţi în funcţie de experienţă. Cel puţin

  5 membrii provin din domeniul auditului, cel puţin 3 sunt experţi în întocmirea situaţiilor

  financiare, cel puţin 3 sunt utilizatori ai situaţiilor financiare şi măcar unul dintre aceşti

  membrii provine din mediul universitar. Nu mai mult de jumătate din membrii nu trebuie să

  aibă legături directe cu un organism naţional de normalizare. Acest Consiliu de norme poartă

  denumirea de Comitetul Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IASB), iar normele la

  rândul lor poartă denumirea de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Sunt 7

  ţări: Australia şi Noua Zeelandă, Canada, Franţa, Germania, Japonia, Regatul Unit şi Statele

  Unite care au câte un reprezentant în Consiliul normelor internaţionale (Comitetul

  Standardelor Internaţionale de Contabilitate) şi urmăresc să realizeze o convergenţă între

  normele naţionale şi cele internaţionale: Australia şi Noua Zeelandă, Canada, Franţa,

  Germania, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite.

  Din 1997, Comitetul de Interpretare a Standardelor (SIC) a avut ca principală misiune

  interpretarea normelor elaborate de IASB, mai ales cele care puteau da naştere la interpretări

  sau la tratamente diverse, în absenţa unor norme clare. SIC are 12 membrii numiţi de cei 29

  de fiduciari ai IASB. În Statele Unite, echivalentul SIC este Organismul pentru Situaţii de

  Criză (EITF) creat de FASB în 1984, care are 15 membrii numiţi de FASB. Rolul SIC s-a

  dovedit extrem de important cu atât mai mult cu cât normele IAS nu erau atât de detaliate

  precum normele elaborate de FASB, care a adoptat nu mai puţin de 25 de interpretări în

  perioada 1997 – 2001. Comitetul de Interpretare a Standardelor (SIC) va fi redenumit

  Comitetul pentru Interpretări a Raportărilor Financiare Internaţionale (IFRIC).

 • Normele IAS (denumirea este valabilă pentru normele elaborate până în iulie 2001) reprezintă

  punct de referinţă, chiar dacă la nivel naţional, pentru fiecare ţară există diverse reglementări

  contabile (unele firme folosesc normele IAS în special pentru contabilitatea consolidată).

  Pe pieţele financiare din Statele Unite se discută despre oportunitatea acceptării prezentării

  situaţiilor financiare ale firmelor străine cotate la bursa americană conform normelor IAS. Dar

  reţinerile responsabililor Comisiei de operaţiuni bursiere americane (SEC) sunt evidente pe

  motivul că situaţiile financiare ale unei firme ar prezenta rezultate diferite în funcţie de

  normele pe baza cărora sunt întocmite (normele contabile americane, respectiv normele IAS).

  De asemenea, aceştia îşi puneau problema dacă normele IAS sunt corespunzătoare cerinţelor

  bursei, precum şi în ceea ce priveşte cunoştinţele din punct de vedere tehnic ale persoanelor

  care efectuează măsurarea elementelor din cadrul situaţiilor financiare pe baza acestor norme.

  O diferenţă majoră între abordarea americană a FASB şi normele IAS este numărul de

  tratamente contabile alternative încă prezente în normele internaţionale (IAS 8, privind

  schimbările de politici contabile, IAS 16 cu privire la tratamentul alternativ al imobilizărilor

  corporale-reevaluarea, IAS 2 Stocuri). Totuşi, se remarcă influenţa americană în elaborarea

  normelor internaţionale recente pentru care nu sunt prevăzute tratamente alternative (fluxurile

  de trezorerie IAS 7, contabilizarea impozitelor IAS 12, beneficiile angajaţilor IAS 19,

  operaţiunile în monedă străină IAS 21, deprecierea activelor IAS 36) precum şi în revizuirea

  multor IAS-uri anterioare.

  Prezentarea situaţilor financiare conform cadrului conceptual internaţional urmăreşte

  obiectivul situaţiilor financiare,utilitatea informaţiilor contabile prin prisma caracteristicilor

  calitative ale acestora, definirea,recunoaşterea şi evaluarea elementelor componente ale

  situaţiilor financiare,conceptele de capital şi de menţinere a nivelului capitalului. Cadrul

  general menţionează o serie de utilizatori :investitori prezenţi şi potenţiali,personalul

  angajat,creditorii, furnizorii, clienţii, Guvernul şi publicul care trebuie să considere situaţiile

  financiare ca principala lor sursă de informaţii.Se observă că în rândul utilizatorilor sunt

  enumeraţi în primul rând investitorii în contextul importanţei pieţelor financiare în

  lume.Elementele obligatorii ale întocmirii situaţiilor financiare ca parte a procesului de

  raportare financiară sunt:bilanţul,contul de profit şi pierdere, situaţia variaţiei capitalurilor

  proprii, tabloul fluxurilor de trezorerie,politicile contabile şi notele explicative.IASB

  reglementează doar elementele minime ale situaţiilor financiare neimpunând detalierea

  acestora ceea ce înseamnă că acordă o mare libertate în exercitarea raţionamentului

  profesional, aspect confirmat şi de precizările standardelor de contabilitate IAS 1”Prezentarea

  situaţiilor financiare” şi IAS 7”Tabloul fluxurilor de trezorerie”

 • La 29 iunie 1973, organismele contabile din Australia, Canada, Franţa, Germania, Japonia,

  Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Mexic şi S.U.A. au înfiinţat, la Londra, Comitetul

  Internaţional al Standardelor Contabile (International Accounting Standards Committee:

  IASC) care în urma restructurării, din anul 2001, devine IASB (International Accounting

  Standards Board). Acest organism avea drept obiectiv elaborarea şi publicarea, în interes

  public, a normelor contabile internaţionale ce trebuiau respectate la prezentarea anuală a

  situaţiilor financiare, precum şi asigurarea acceptării şi aplicării acestor norme. Astăzi, IASB

  reuneşte peste 120 de organizaţii contabile profesionale (printre care şi Corpul Experţilor

  Contabili si Contabililor Autorizaţi din România - CECCAR) din peste 90 de state membre,

  eforturile sale concretizându-se în 98 de norme contabile şi 7 proiecte de norme în curs de

  elaborare.

  Primele proiecte ale Cadrului general al IASB aveau o viziune mai largă. Ele vizau o analiză

  globală a informaţiilor financiare externe. In realitate eforturile sale s-au concretizat numai

  asupra situaţiilor financiare.

  Arhitectura Cadrului general al IASB cuprinde 110 paragrafe şi tratează următoarele

  probleme:

  • obiectivul situaţiilor financiare;

  • caracteristicile calitative ale acestora;

  • elementele care compun situaţiile financiare;

  • recunoaşterea elementelor situaţiilor financiare;

  • sistemele de măsurare (evaluare);

  • conceptele de capital şi de menţinere a capitalului.

  Cadrul IASB precizează că, deşi situaţiile financiare pot fi asemănătoare de la o ţară la alta,

  există totuşi diferenţe la nivelul acestora, ale căror cauze trebuie cercetate în diversitatea de

  circumstanţe economice, sociale, politice şi juridice şi în situaţia concretă din diferite ţări cu

  privire în principal la necesităţile informaţionale ale diverşilor utilizatori.

  IASB s-a angajat să apropie poziţiile, căutând să armonizeze reglementările, normele

  contabile şi procedurile legate de pregătirea situaţiilor financiare.

  Utilizarea normelor IASB la nivel european. De la publicarea, în 1995, a noii strategii în

  materie contabilă, Comisia Europeană a avut drept politică declarată păstrarea concordanţei

  între directivele contabile şi normele contabile internaţionale (IAS). Această politică este

  conformă cu interesul întreprinderilor europene, în general al celor foarte mari, care, sub

  presiunea pieţelor internaţionale de capitaluri prin care se finanţează, doresc aplicarea

  normelor IASB.

 • Funcţiile Cadrului IASB, aşa cum sunt formulate în document sunt:

  a) sprijinirea Consiliului IASB în: elaborarea viitoarelor IAS-uri revizuirea celor existente

  precum şi în promovarea armonizării reglementărilor, standardelor şi procedurilor de

  contabilitate referitoare la prezentarea situaţiilor financiare prin aplicarea unor concepte de

  bază care să reducă numărul tratamentelor contabile internaţionale.

  b) sprijinirea organismelor naţionale de elaborare a standardelor, în procesul de dezvoltare

  a standardelor naţionale;

  c) sprijinirea celor ce întocmesc situa ii financiare conform IAS şi de a face faţă problemelor

  care nu se regăsesc în acestea;

  d) sprijinirea auditorilor la formarea unei opinii referitoare la conformitatea situaţiilor

  financiare elaborate în conformitate cu IAS;

  e) sprijinirea utilizatorilor la interpretarea informa iilor prezentate în situaţiile financiare

  elaborate în conformitate cu IAS;

  f) furnizarea de informa ii celor interesaţi de activitatea IASB privind modul de elaborare a

  standardelor. Acelaşi cadru prevede că el nu este o normăc ontabilă internaţională şi deci nu

  defineşte un standard de evaluare sau de înregistrare. Dacă apare un conflict între elementele

  de conţinut ale cadrului şi o normă contabilă internaţională, obligaţiile prevăzute de norma

  contabilă prevalează asupra acestui cadru. Conducerea IASB recunoaşte că într-un număr

  limitat de cazuri poate exista un conflict între Documentul cadru şi un IAS. Totodată, având în

  vedere că activitatea conducerii IASB se orientează după Cadrul contabil la elaborarea

  standardelor viitoare şi la revizuirea celor existente, numărul cazurilor de conflict dintre cele

  două categorii de documente se va diminua. Cadrul contabil general IASCB abordează

  obiectivele situaţiilor financiare; definirea, recunoaşterea şi evaluarea elementelor

  reprezentate în situaţiile financiare; caracteristicile calitative ale informaţiilor din

  situaţiile financiare care determină utilitatea lor; conceptele de capital şi de menţinere a

  capitalului.

  1.3.2. Organisme implicate în procesul armonizării contabile pe plan regional

  A) Uniunea Europeană şi Comisia Europeană

  Comisia Comunităţilor Europene a elaborat 2 Directive contabile: Directiva a IV-a

  (1978) privind formatul de prezentare, imaginea fidelă, vizavi de care abordarea prin prisma

  fiscalităţii ar duce la deformarea ei şi Directiva a VII-a privind contabilitatea consolidată

  (1983). Directivele urmăreau în principal reducerea diferenţelor de evaluare şi prezentare a

  conturilor consolidate.

  În iunie 2000, Comisia Europeană a publicat un document intitulat „Strategia Uniunii

 • Europene în materie de informare financiară: calea de urmat” în care recomandă ca fiind

  obligatorie utilizarea normelor IAS de către toate entitățile europene cotate la bursă. Această

  cerinţă se va aplica obligatoriu tuturor statelor membre începând din 2005. Statele membre au

  libertatea de a impune această cerinţă şi societăţilor necotate.

  Comisia are intenţia de a pune în aplicare o structură care să asigure că normele IAS vor

  beneficia de un statut legal în ţările Uniunii Europene. Printre altele, vor trebui previzionate

  mecanisme care vor permite elaborarea unor norme alternative în acele cazuri în care normele

  IAS nu acoperă cerinţele.

  Reglementarea europeană publicată la 11 septembrie 2002 (numită„reglementarea IFRS

  2005„) face obligatorie aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS),a

  standardelor anterioare numite standarde internaţionale de contabilitate(IAS) în conturile

  consolidate ale societăţilor cotate , începând cu 1 ianuarie 2005. Opţiunea pentru standardele

  IFRS reprezintă o decizie economică şi politică la nivelul Europei având în vedere că

  informarea financiară şi contabilitatea fac parte dintr-un plan de acţiune europea, mai global.

  Principalele obiective ale acestei reglementări sunt:

  - adoptarea şi aplicarea standardelor IFRS în scopul armonizării informaţiei financiare

  consolidate a societăţilor cotate, pentru a garanta un grad ridicat de transparenţă şi

  comparabilitate a situaţiilor financiare şi în consecinţă o bună funcţionare a pieţei

  comunitare a capitalurilor;

  - opţiunea şi posibilitatea satelor membre de a contribui la armonizarea informării

  financiare la conturile consolidate ale societăţilor necotate precum şi la conturile

  individuale.

  Noua reglementare europeană impune grupurilor să acorde maximum de

  responsabilitate privind trecerea la referenţialul internaţional IFRS. Această conversie

  obligatorie pentru societăţile cotate, începând cu 1 ianuarie 2005, nu este o simplă problemă

  contabilă, ci o adevărată revoluţie culturală care influenţează toate funcţiile grupurilor

  (conducere generală, conducere financiară, comunicare financiară, contabilitate, control de

  gestiune, sisteme de informare, resurse umane). Opţiunea pentru Standardele IFRS, în 2005,

  în Europa constituie o decizie economică şi politică.

  Directiva 51/2003/CE, de modernizare a directivelor a IV-a, a VII-a şi a VIII-a înlătură

  contradicţiile dintre directivele europene şi IFRS, permiţând întreprinderilor care aplică

  directivele europene să folosească opţiunile contabile IFRS, reglementând structura raportului

  de audit şi a raportului de gestiune.

 • Pentru a asigura compatibilitatea cu standardele IFRS , pentru a-şi apăra mai bine

  interesele, Europa a creat un nou cadru general ”IFRS”: juridic, politic şi de control.

  a) Cadrul juridic: modernizarea directivelor contabile europene, pentru a le face

  compatibile cu standardele IFRS

  În iunie 2003, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene adoptă definitiv

  directiva privind modernizarea şi actualizarea textelor contabile europene2. Modernizarea

  directivelor contabile europene a fost necesară, din următoarele considerente:

  - în timp ce conceptele şi practicile contabile au evoluat considerabil, directivele contabile

  nu au fost modificate de la adoptarea lor.

  - în unele domenii, prescrierile acestor directive sunt incompatibile cu standardele IFRS;

  directivele modernizate trebuie să permită mecanismul de adoptare a IFRS -urilor şi , în

  acelaşi timp, să garanteze egalitatea prelucrărilor între societăţile care nu aplică aceste

  standarde şi cele care le aplică3.

  Obiectivele modernizării directivelor contabile au vizat atât societăţile cotate (în

  sensul că au urmărit armonizarea acestor directive cu standardele IFRS) cât şi societăţile

  necotate (în sensul aplicarea standardelor IFRS se va face opţional de către statele membre,

  permiţând acestora să aducă amendamente obligaţiilor contabile naţionale).

  Concret, modernizarea directivelor contabile a vizat următoarele modificări:

  - adaptarea formatului de prezentare a bilanţului şi contului de profit şi pierdere, la

  prevederile standardelor IFRS

  - posibilitatea de reevaluare a tuturor imobilizărilor, inclusiv a celor necorporale

  - posibilitatea de a evalua activele, la valoarea justă (şi nu numai a instrumentelor

  financiare)

  b) Cadrul politic şi tehnic de elaborare şi adoptare de standarde IFRS pentru

  Europa

  Standardele IFRS sunt aprobate printr-un mecanism cu două niveluri:

  -unul politic, cu un comitet de reglementare contabilă ARC (Accounting Regulatory

  Committe)

  -celălalt, tehnic, grupul consultativ de raportare financiară europeană EFRAG

  (European Financial Reporting Advisory Group).

  2 Directiva a 4-a ce reglementează conturile anuale, Directiva a 7-a privind conturile consolidate; aceste

  directive modernizate completează Reglementarea ”IFRS 2005”, fiind necesară transpunerea acestora în dreptul

  naţional al statelor membre , cel mai târziu la1 ianuarie 2005. 3 Această egalitate va facilita tranziţiile viitoare privind opţiunea unei societăţi de a fi admisă pe o piaţă

  financiară reglementată.

 • Astfel, un standard internaţional este adoptat în Europa numai dacă răspunde

  următoarelor condiţii :

  -nu este contrar principiului imaginii fidele enunţat de directivele europene a 4-a şi a

  7-a.4

  -este compatibil cu interesul public european

  -satisface criteriile privind caracteristicile informaţiilor contabile: inteligibilitate,

  relevanţă, fiabilitate şi comparabilitate

  Comitetul de reglementare contabilă este compus din reprezentaţii statelor membre

  Uniunii Europene şi comunică cu comisia Europeană poziţia faţă de documentele elaborate de

  IASB, respectiv, eventuala adoptare a unui standard.

  Grupul consultativ de raportare financiară europeană este compus dintr-un Comitet de

  supraveghere şi un Comitet tehnic contabil. Comitetul de supraveghere(Supervisory Board of

  European Organisations) este format din 24 de membri , care reprezintă diverse organisme

  europene şi este însărcinat cu orientarea şi controlul programului de lucru al Comitetului

  tehnic contabil. La rândul său, Comitetul tehnic contabil confirmă dacă standardele şi

  interpretările IASB sunt compatibile cu directivele europene modernizate; de asemenea,

  transmite Comitetului de interpretări de raportare financiar ă(IFRIC) subiecte care fac obiectul

  unor scrisori-comentariu.

  În iunie 2002, EFRAG a propus Comisiei Europene să adopte toate standardele şi

  interpretările existente la 1 martie 2002; ARC şi Comisia Europeană nu au acceptat adoptarea

  standardelor IAS 32( Instrumente financiare: informare şi prezentare) şi IAS 39(Instrumente

  financiare: recunoaştere şi evaluare) care se aflau, la acea dată , în etapa revizuirilor efectuate

  de IASB. În cele din urmă, IAS 32 revizuit a fost adoptat la recomandarea pe care a făcuto-o

  EFRAG Comisiei Europene. În schimb, IAS 39 revizuit în decembrie 2003 şi îmbunătăţit pe

  31 martie 2004 a fost foarte controversat, fiind refuzat de EFRAG şi Comisia Europeană, în

  baza unor argumente prezentate într-o scrisoare adresată pe 8 iulie 2004.

  c) Cadrul de control CESR (Committee of European Securities Regulators) pentru a

  permite urmărirea aplicării standardelor IFRS

  CESR, pentru a pune în aplicare mecanismele de reglare(control) la nivel european a

  sistemului contabil IAS-IFRS a publicat două standarde de control:

  -primul standard CESR publicat pe 2 aprilie 2003 cuprinde 21 de principii privind

  diferite aspecte de control al informaţiilor contabile

  4 Este vorba de directivele contabile europene modernizate care nu mai prezintă cazuri de neconformitate cu

  standardele IFRS.

 • -al doilea standard CESR publicat în 22 aprilie 2004 vizează coordonarea practicilor

  de control între diferitele instanţe competente.

  Conform mecanismului european de adoptare a standardelor IFRS, orice standard nou(sau

  standard revizuit) sau interpretare publicată după 14 septembrie 2002, trebuie să adoptat(ă)

  individual după ce au fost parcurse toate etapele procesului de adoptare5

  Tabloul standardelor şi interpretărilor adoptate de Comisia Europeană6

  extul IASB

  Reglementarea

  europeană care adoptă

  textul IASB

  Aplicabil

  2005

  Standardele şi interpretările IASB, în vigoare la 14

  septembrie 2002

  Reglementarea 1725 din

  2003

  Da

  Ameliorările standardelor existente

  Standardele revizuite

  IAS1,2,8,10,16,17,21,24,27,28,21,33 şi 40 (şi

  suprimarea standardului IAS15). Aceste ameliorări

  au fost publicate la 17 decembrie 2003

  Adoptare recomandată de

  EFRAG pe 3 martie 2004

  Da

  Instrumente financiare

  Revizuirea standardului IAS 39 privind aspectele

  legate de macroacoperire(asigurare), publicat la 31

  martie 2004

  Refuzul grupului Efrag

  de a se pronunţa: 8 iulie

  2004

  Da

  Instrumente financiare

  Revizuirea standardului IAS 39 privind opţiunea

  valorii juste, expozeu sondaj, publicat la 21 aprilie

  2004

  Comentarii adresate de

  EFRAG organismului

  internaţional IASB: 19

  mai 2004

  Da

  IFRS1”Prima adoptare a IFRS-urilor”adoptat în

  25 iulie 2003

  Reglementarea 707 din

  2004

  Da

  -IFRS 2” Plăţile asimilate în acţiuni”: publicat pe

  19 februarie 2004

  Adoptare recomandată de

  EFRAG în 26 aprilie

  2004

  Da

  IFRS 3, Grupări de întreprinderi: publicat pe 31 Adoptare recomandată de Da

  5 Evaluarea tehnică de către EFRAG, adoptarea de către ARC, apoi de Uniunea Europeană, traducerea în fiecare

  din limbile oficiale ale Uniunii Europene şi publicarea sub forma unei reglementări. 6 Liliana Malciu, Niculae Feleagă, Reformă după reformă: Contabilitatea din România în faţa unei noi provocări,

  Editura Economică, 2005

 • martie 2004 EFRAG în 4 iunie 2004

  IFRS 3, Grupări de întreprinderi:

  Revizuirea câmpului de aplicare a IFRS 3:Grupări

  numai pe bază de contract sau care implică

  societăţile de ajutor reciproc: expozeu-sondaj

  publicat la 29 aprilie 2004

  Adoptare recomandată de

  EFRAG

  Da

  IAS36 şi IAS 38 revizuite prin standardul IFRS 3,

  publicate la 31 martie 2004

  Adoptare recomandată de

  EFRAG în 4 iunie 2004

  Da

  IFRS 4”Contracte de asigurare, publicat la 31

  martie 2004

  Adoptare recomandată de

  EFRAG în 4 iunie 2004

  Da

  IFRS 5”Active necurente destinate cedării şi

  abandonurile de activităţi”, publicat la 31 martie

  2004

  Adoptare recomandată de

  EFRAG în 4 iunie 2004

  Da

  IFRS 6 „Exploatarea şi evaluarea resurselor

  minerale”: expozeu-sondaj publicat la 15 ianuarie

  2004

  Adoptare recomandată de

  EFRAG în 2005

  Da

  În prezent, prin modificarea reglementărilor contabile începând cu 1 ianuarie 2015 ni

  se cere din nou alinierea (conformitatea) la Directivele Europene în vigoare. Directiva

  2013/34/UE a din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare

  consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități, de modificare a Directivei

  2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor

  78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului este un act normativ obligatoriu de transpus în

  legislaţiile naţionale din toate statele membre, până pe data de 20 iulie 2015. Drept urmare,

  pentru conformitate cu Directiva Europeană 2013/34/UE care abrogă Directivele europene (a

  IV – a și a VII - a), ce stăteau la baza O.M.F.P. 3055/2009, privind aprobarea

  Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, se abrogă acest ordin prin

  O.M.F.P. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor privind situațiile financiare anuale

  individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

  Schimbările aduse pe plan național, în ceea ce privește situațiile financiare anuale vizează:

  activitatea extraordinară din contul de profit și pierdere, respectiv calamitățile

  naturale.

  Concret, această activitate nu mai este prezentată distinct, ci este încadrată la activitatea de

  exploatare.

 • setul de situații financiare anuale depuse de entitățile raportoare, care va face obiectul

  capitolului al II – lea al lucrării, prin abordarea structurală a acestora.

  B) FASB - Financial Accounting Standards Board

  Comitetul Standardelor Financiar Contabile (FASB- Financial Accounting Standards Board))

  este un organism american nonguvernamental cu 7 membrii permanenţi care succede

  Comitetului Principiilor Contabile (APB) (1959 – 1973) care la rândul său a înlocuit

  Comitetul de Proceduri Contabile (1938 – 1973). CAP a publicat 51 de Buletine de Cercetări

  Contabile (ARB) care reprezintă în esenţă soluţii tehnice la diferite probleme. La acea vreme

  s-a considerat oportun ca procesul de normalizare sa fie realizat de mai multe organisme nu de

  un grup de experţi contabili puternic influenţaţi de marile cabinete de audit, care la rândul lor

  se aflau sub înrâurirea marilor întreprinderi. Activităţile FASB sunt sub girul Fundaţiei

  Contabilităţii Financiare (FAF) care are 7 membri, cu diferite provenienţe: Asociaţia

  Americană de Contabilitate (AAA), care cuprinde persoane în special din mediul universitar;

  AICPA, Ordinul experţilor contabili americani; Federaţia analiştilor financiari şi Comitetul

  Financiar Executiv Internaţional (FEI).

  FASB este primul organism de normalizare contabilă care a elaborat formal un cadru

  conceptual, alcătuit din 6 documente denumite Declaraţii privind Conceptele Contabilităţii

  Financiare (SFAC).Cadrul conceptual reprezintă”un sistem coerent de obiective şi principii

  fundamentale, legate între ele, susceptibile să conducă la formularea de norme solide şi să

  indice natura lor, rolul şi limitele contabilităţii finaniare şi ale situaţiilor financiare”7

  Obiectivul de bază al SFAC este acela de a defini baza pentru normele contabile viitoare. Au

  existat totuşi unele critici că acest cadru conceptual nu reprezintă decât vagi definiţii, că

  FASB a ocolit problemele importante (măsurarea rezultatului), dar marea majoritate a ajuns la

  concluzia ca acest cadru, chiar şi numai teoretic a adus numeroase beneficii disciplinei

  contabile. Faptul ca prin intermediul acestor norme au fost identificaţi principalii utilizatori ai

  informaţiei contabile conform SFAC 1”Obiectivele raportării financiare a

  întreprinderilor”(Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises,1978) precum şi

  caracteristicile calitative ale informaţiei contabile cu ajutorul SFAC 2”Caracteristicile

  contabile ale informaţiei contabile” (Qualitative Characteristics of Acounting Information,

  1980) a avut o influenţă puternică asupra normelor de contabilitate apărute în ultima

  perioadă.

  7 Mihai Ristea, Lavinia Olimid, Daniela Artemisa Calu, ”Sisteme Contabile comparate”,Editura Corpul

  Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,Bucureşti,2006 preluat după”Scope and

  Implications of Conceptual Frameyork Project”(1976)citat de N.Feleagă (1996)

 • O importanţă deosebită prezintă şi celelate SFAC din structura cadrului conceptual american:

  - SFAC 3 ”Elementele situaţiilor financiare ale întreprinderilor”(Elements of Financial

  Statements of Business Enterprises, 1980 ) care a fost îmbunătăţit, fiind înlocuit cu SFAC 6”

  Elementele situaţiilor financiare”(Elements of Financial Statements,1985) care îşi extinde

  aria de aplicare şi asupra organizaţiilor fără scop lucrativ;

  - SFAC 4 ”Obiectivele raportării financiare ale organizaţiilor cu scop nelucrativ

  ”(Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations,1980) care abordează

  aspecte ce vizează contabilitatea întreprinderilor;

  -SFAC 5 ”Principiile de recunoaştere şi măsurare în situaţiile financiare ale

  întreprinderilor”(Recognition and Measurement in Financial Statements of Business

  Enterprises,1984)care detaliază criteriile de recunoaştere a elementelor situaţiilor financiare

  şi bazele de evaluare care cuprind una în plus”valoarea curentă de piaţă” comparativ cu

  Cadrul general IASB , unde este inclusă în noţiunea mai largă de ”valoare de realizare”

  (valoare de decontare).;

  -SFAC 7 ”Utilizarea informaţiilor privind fluxurile de numerar şi a valorii actualizate în

  evaluare”(Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting

  Measurements,2000) defineşte utilizarea fluxurilor viitoare de numerar ca bază de evaluare,

  precizând că evaluarea unui activ sau datorii la valoarea actualizată urmăreşte aproximarea

  valorii juste a acestor elemente.

  FASB publică periodic norme de contabilitate denumite Situaţii privind Standardele

  Contabilităţii Financiare ; acestea au caracter de lege în Statele Unite fiind recunoscute oficial

  de Comisia de Operaţiuni Bursiere – SEC.

  În 2002, IASB şi FASB încheie un proiect de convergenţă ce are ca obiectiv elaborarea unui

  cadru conceptual contabil comun care să găsească soluţii de rezolvare a asimetriilor şi

  inadvertenţelor între reglementările americane şi cele internaţionale privind normalizarea

  contabilă.

 • CAPITOLUL II

  SISTEME CONTABILE. O ABORDARE CONCENTRATĂ

  2.1. Factorii de influenţă ai culturilor contabile

  Forma organizatorică şi de funcţionare a contabilităţii entităţii economice se diferenţiază, în

  principal, în raport de concepţia contabilă adoptată. În acest sens, cele mai marcante şi mai

  influente culturi contabile din lume sunt două , în care contabilitatea nu este

  influenţată de fiscalitate. Asupra acestor culturi au influenţat o serie de factori ar putea fi sintetizaţi în

  următoarele categorii (Berinde, S., 2006:68):

  sistemul politic şi economic;

  sistemul legal;

  sistemul predominant de finanţare a societăţilor;

  profesia contabilă;

  fracturile istorice.

  Sistemul politic şi economic

  Diferenţele dintre sistemele politice se reflectă în diferenţele care apar cu privire la modul de

  organizare şi control a economiei. Acestea influenţează la rândul lor obiectivele şi rolul contabilităţii şi

  implicit menirea acesteia de a furniza cu prioritate informaţii statului sau celorlalte categorii de

  utilizatori.

  Cel mai comun sistem existent în ţările vest europene, ţările Americii de Nord, Japonia şi Australia

  este sistemul liberal democratic. Un sistem secundar important este sistemul politic egalitar – autoritar.

  În această categorie ar intra China, Coreea de Nord, Vietnam, Cuba precum şi Uniunea Sovietică

  înainte de căderea comunismului.

  Ceea ce este important din punct de vedere contabil, este modul în care fiecare din aceste două sisteme

  îşi organizează relaţiile economice. Astfel, contabilitatea ajută economia centralizată în planificare şi

  în realizarea contolului asupra întregii economii. În consecinţă, principalul utilizator al informaţiei

  contabile este statul, având posibilitatea influenţării contabilităţii cu ajutorul regulilor fiscale.

  Sistemul liberal democratic este asociat cu sistemul economic capitalist. Acesta poate fi abordat din

  punct de vedere al relaţiilor sale cu controlul statului asupra economiei, cu sistemul de reglementare a

  contabilităţii şi cu atitudinea societăţilor cu privire la contabilitate.

  Contolul guvernamental se poate realiza în mai multe feluri. În cele mai multe ţări capitaliste, guvernul

  ca reprezentant al statului, avea în proprietate entităţi economice industriale (de exemplu în Franţa,

  Italia, Spania, statul avea în proprietate în mod tradiţional societăţi comerciale, inclusiv entităţi

  economice mari de producţie). Totuşi, proprietatea statului nu înseamnă întotdeauna un contol al

  acestuia asupra afacerii.

 • Statul poate avea în proprietate entităţile economice, dar nu înseamnă că joacă un rol important în

  conducerea lor, cum de altfel poate avea un rol activ în conducerea şi controlul afacerii unei entităţi

  economice fără a le deţine în proprietate. Dacă acest rol al guvernului asupra activităţilor economice

  are un nivel ridicat, este posibilă inducerea unei anumite tendinţe de impunere a regurilor fiscale

  asupra contabilităţii, în vederea determinării prioritare a masei impozabile, în detrimentul unei

  informări transparente pentru investitori.

  Există ţări în care prioritatea o reprezintă informarea generală cât mai aproape de realitate, ca o

  consecinţă a atitudinii predominante pozitive faţă de afaceri. Relaţia dintre comunitatea afacerilor şi

  guvern poate fi pozitivă în cea mai mare parte ca o cooperare: afacerile sunt privite ca un lucru pozitiv,

  care operează în interesul societăţii ca generator de bunăstare şi de locuri de muncă, atitudinea

  intervenţionistă a statului prin măsuri fiscale fiind diminuată. În aceste ţări atitudinea contribuabilului

  faţă de fisc presupune o anumită doză de simţ civic, pe de o parte, iar, pe de altă parte, contribuabilul

  nu se regăseşte prioritar în postura de a determina masa impozabilă în vederea diminuării sumelor

  colectate la bugetul statului privind impozitele.

  În concluzie, modul în care gunvernul controlează economia, precum şi modalităţile folosite, vor

  influenţa intenţiile sale de a controla şi reglementa contabilitatea, uneori prin măsuri fiscale, care

  presupun o conectare a contabilităţii la fiscalitate.

  Pe lângă sistemul politic, un factor economic care influenţează relaţia contabilitate-fiscalitate, îl

  constituie intensitatea raporturilor dintre microeconomie şi macroeconomie. Dacă în economie

  predomină entităţile economice mici şi moijlocii, se va constata o orientare spre utilizatorul principal

  de informaţii contabile în persoana statului, dacă ponderea cea mai mare o vor avea entităţile

  economice mari (urmare a primordialităţii intenţiilor de asociere a investitorilor pentru partajarea

  riscurilor afacerilor), se va înregistra o anumită tendinţă de orientare a contabilităţii spre a oferi

  investitorilor o imagine realistă, ca bază pentru luarea deciziilor viitoare. Ori, acest lucru presupune

  implicit, diminuarea presiunii reglementărilor fiscale asupra modalităţilor de reflectare contabilă,

  pentru ca raportările financiare să fie cât mai aproape de realitate.

  Prin raportare la mediile politice şi economice prezentate anterior, deducem faptul că sistemul contabil

  românesc este influenţat de reglementările fiscale.

  Sistemul legal

  Două tipuri de sisteme legale sunt regăsite în ţările liberal democratice, respectiv romano-germanic

  (regăsit sub numele de cod de legi, sistem de drept scris) şi un sistem de cutume (sisteme de drept

  cutumiar, sistem de drept nescris).

  Sistemele de drept scris limitează aria comportamentală acceptată, iar sistemele de drept cutumiar sunt

  concentrate asupra limitării comportamentelor nedorite.

  Există o convergenţă a opiniilor specialiştilor referitor la faptul că: “pe măsura evoluţiei

  sociale a apariţiei şi dezvoltării organismelor statale şi simultan cu înfăptuirea organizării

 • juridice de către puterea publică, obiceiul cedează treptat din importanţa legii. În aceste stadii

  de evoluţie avansată a societăţii, legea devine preponderentă şi se confruntă cu dreptul în

  vigoare. Obiceiul capătă o importanţă secundară” (Nişulescu, E., Manolescu, M., 1998:42).

  Sistemele de drept scris sunt în general codificate. Specifică acestor sisteme este existenţa codurilor

  civile şi comerciale, regrupând reglementări în domenii întregi, supuse unei sistematizări riguroase.

  Filozofia din spatele legilor din aceste ţări poate fi prezentată ca fiind una în care rolul legilor este să

  descrie şi să prezinte comportamentul acceptabil din punct de vedere legal. Cele mai cunoscute sunt

  Codul civil francez din 1807 şi Codul civil german din 1900 care se aplică şi astăzi. Codul civil

  francez a fost stabilit de către Napoleon, fiind receptat atât de statele supuse în acea perioadă

  dominaţiei franceze, cât şi de alte state în care dominaţia franceză a avut doar influenţe, cum a fost ţara

  noastră.

  Consecinţa este că pornind de la aceste premise de evoluţie a dreptului, în aceste ţări s-au impus reguli

  specifice contabilităţii ca o parte importantă a modului de asigurare a conduitei din lumea afacerilor.

  Regulile contabile reprezintă o parte a unui sistem complet de reguli comerciale care se aplică tuturor

  entităţilor din sferele afacerilor. În aceste cazuri pot apare adeseori fenomene de respingere de către

  practică, modul de prezentare a raportărilor contabile fiind influenţat de fiscalitate.

  În consecinţă, contabilitatea apare astfel mai mult ca un element de garanţie între parteneri şi o bază

  de calcul pentru calculul impozitului decât o sursă de informaţii pentru piaţa financiară. Specific

  acestui sistem sunt ţările Europei continentale, ţările Americii latine, şi o mare parte din ţările Asiei.

  Sistemul de drept cutumiar este foarte diferit sub aspect tehnic de sistemele de drept scris. El este

  produsul unei evoluţii îndelungate, petrecute în condiţii specifice ale insulelor britanice. Cunoaşterea

  acestui sistem este dificilă “ea presupune un salt într-o mentalitate şi într-o tradiţie juridică foarte

  deosebită de cea cu care suntem obişnuiţi, necesită însuşirea unor concepte inedite şi a unui mod de a

  gândi juridic ce nu ne este propriu” (Zlătescu, V. D., 1994:68). Dreptul englez este un drept al

  precedentelor, avându-şi originea în cutumele existente.

  În ceea ce priveşte acest al doilea sistem, dacă ne referim la dreptul contabil, norma contabilă este

  produsul practicii repetate (rezultat al unei decăderi a sistemului pieţei libere sau ca urmare a faptului

  că informaţiile furnizate nu erau de calitate corespunzătoare) şi performante în timp, neimpusă de

  organismele statale şi prin urmare nu se pune problema neacceptării ei de către practică, fiind generată

  tocmai de aceasta. Caracteristica acestui sistem este o deconectare de fiscalitate faţă de sistemul

  contabil bazat pe drept scris şi îşi are originile în Anglia, de unde va fi exportat spre Statele Unite ale

  Americii unde va lua forme diferite. De asemenea, îl întâlnim şi în coloniile britanice din Africa şi

  Asia. Reforma sistemului de contabilitate românesc se încadrează pe linia sistemului de drept scris,

  utilizându-se în practică un plan contabil detaliat, având ca bază regulamente şi instrucţiuni precise.

  Sistemul de finanţare

 • Influenţa acestui factor asupra raportului contabilitate-fiscalitate variază, în funcţie de modalitatea în

  care o entitate economică este finanţată. Dacă există o înclinaţie spre finanţarea prin recursul la

  creşterea capitalurilor proprii reglementările contabile vor tinde să pună la dispoziţia utilizatorilor

  informaţiile contabile necesare luării deciziilor în momentul investiţiilor. Acest lucru presupune o

  anumită acurateţe a raportărilor financiare faţă de afectarea conturilor de către diferitele reglementări

  fiscale.

  Pe de altă parte dacă finanţarea prin recursul la îndatorare este mai importantă, regulile de măsurare în

  contabilitate ar trebui să fie mai prudente, acestea fiind create în scopul protejării băncilor în calitate

  de creditori.

  În concluzie, neexistând o prioritate în atragerea investitorilor, reglementările fiscale (ale instituţiilor

  statului) le vor surclasa pe cele contabile.

  Profesia contabilă

  Profesia contabilă influenţează la rândul ei entitatea economică, sistemul de contabilitate şi implicit

  raportul contabilitate – fiscalitate dintr-o ţară. Modul în care profesia contabilă este organizată şi

  atitudinea societăţii cu privire la contabili şi auditori, sunt factori care vor afecta abilitatea auditorilor

  în influenţarea sau controlul comportamentului societăţilor comerciale şi sistemul de raportare al

  acestora.

  Din punct de vedere al mărimii, profesia contabilă este foarte diferită de la o ţară la alta, iar aceste

  diferenţe pot fi explicate prin modul de definire a profesiei, însă acestea nu sunt singulare. Astfel,

  aceste diferenţe se referă nu numai la mărimea profesiei contabile, ci şi la gradul ei de

  interdependenţă. Astfel, în ţările de drept cutumiar, profesia contabilă se ocupă în cea mai mare parte

  de propria reglementare. Ea este responsabilă pentru formarea şi atestarea calităţilor de contabil şi

  auditor, inclusiv prin stabilirea unor cerinţe legate de admiterea, pregătirea şi examinarea candidaţilor.

  Spre deosebire de experienţa britanică, în ţările cu drept scris multe din aceste atribuţii sunt realizate

  de către stat.

  Profesia contabilă se poate sau nu implica în procesul de reglementare contabilă. Astfel, în ţările de

  drept scris, reglementările contabile sunt de cele mai multe ori realizate prin intermediul guvernului.

  Aceasta nu înseamnă că în procesul de reglementare contabilă, profesia contabilă nu joacă şi ea un rol.

  În ţările de drept comun, procesul de reglementare este delegat de cele mai multe ori unui organism

  specializat.

  În concluzie, evoluţia profesiei contabile pe linia creşterii numărului membrilor, pe de o parte, iar, pe

  de altă parte, a rolului acesteia în procesul de reglementare contabilă (acest lucru poate fi interpretat

  uneori şi ca o consecinţă a creşterii numerice), ar putea avea ca rezultat final afirmarea independenţei

  contabilităţii faţă de reglementările fiscale, deci o deconectare a contabilităţii de fiscalitate.

  Fracturile istorice

  Conceptul de fractură istorică desemnează evenimentele sau schimbările de atitudine cu efecte

  radicale, care au loc într-o societate în ceea ce priveşte aspectele politice, economice, sociale. Un

 • aspect relevant în acest sens îl reprezintă revoluţia industrială din Anglia secolului XVII şi XVIII.

  Masivele inovaţii din această perioadă au asigurat o dezvoltare explozivă a economiei asociată cu

  creşterea tendinţelor de investire. Ori, aceste tendinţe spre a investi, mai degrabă decât spre a

  economisi, au presupus asocierea viitorilor parteneri pentru a împărţi riscurile. În acest mod tendinţa

  spre investire a devenit un motor al dezvoltării economice a acelor vremuri. În aceste condiţii

  prioritatea sistemului contabil a devenit aceea de a proteja investitorii oferindu-le o imagine cât mai

  reală referitor la activităţile lor. Astfel, fiscalitatea şi-a creat condiţiile pentru a determina impozitul, în

  paralel cu sistemul contabil, fără a influenţa prin regulile şi principiile sale modul de prezentare a

  raportărilor financiare.

  Pe de altă parte, raportându-ne la aceleaşi fracturi istorice, în Franţa tendinţa spre economisire a

  prevalat faţă de asumarea de riscuri în cadrul unor investiţii, şi de aici a decurs o tendinţă prioritară

  pentru interesul statului la nivelul afacerilor, acesta impunându-şi reguli şi principii care să îi ofere

  posibilitatea determinării şi controlării cât mai exacte a masei impozabile. Protejarea intereselor

  investitorilor, destul de reduse ca dimensiune, a rămas pe planul secundar. Acestea au fost premisele

  pentru crearea unei contabilităţii care să furnizeze informaţii utilizatorului său principal, fiscul. Din

  cele menţionate anterior putem considera că:

  2.2. Sistemul de contabilitate anglo-saxon

  sistemul politic este unul liberal democratic (asociat cu sistemul economic capitalist);

  prioritatea o reprezintă informarea generală cât mai aproape de realitate, a terţilor,

  acţionarilor şi a pieţelor financiare, ca o consecinţă a atitudinii predominante pozitive faţă de

  afaceri;

  sistemul contabil este unul de drept cutumiar. Norma contabilă este produsul practicii

  repetate şi performante în timp, neimpusă de organisme statale şi prin urmare nu se pune

  problema neacceptării ei de către practică, fiind generată tocmai de aceasta;

  există o înclinaţie spre finanţarea prin recursul la creşterea capitalurilor proprii;

  evoluţia profesiei contabile se înscrie pe linia creşterii numărului membrilor, pe de o

  parte, iar, pe de altă parte, a creşterii rolului acesteia în procesul de reglementare contabilă.

  Acest lucru justifică prioritatea asupra normalizării.

  2.3. Sistemul de contabilitate continental european

  sistemul politic este unul egalitar – autoritar (tinde să coexiste cu un sistem economic

  planificat central), sau într-o mai mică măsură liberal democratic (asociat cu sistemul

  economic capitalist);

  prioritatea o reprezintă informarea pentru fisc, fiind orientată în mod excesiv spre

  prudenţă, ca o măsură de precauţie pentru creditori. Contabilitatea apare astfel mai mult ca un

 • element de garanţie între parteneri şi o bază pentru calculul impozitului decât o sursă de

  informaţii pentru piaţa financiară;

  sistemul contabil este unul de drept scris. În aceste cazuri pot apare adeseori fenomene

  de respingere de către practică, modul de prezentare a raportărilor contabile fiind influenţat de

  fiscalitate;

  există o înclinaţie spre finanţarea prin recursul la creşterea capitalurilor permanente (a

  datoriilor);

  evoluţia profesiei contabile nu se înscrie în mod prioritar pe linia creşterii numărului

  membrilor, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a creşterii gradului de implicare a acesteia în

  procesul de reglementare contabilă. Tendinţa este, în această variantă, de normalizare a

  contabilităţii de către stat.

  Tabel nr. 2.1.

  Diferenţieri între modelul contabil continental şi anglo-saxon

  Sistemul contabil Continental Anglo-saxon

  Originea finanţării Sector bancar, în principal Pieţe financiare, în principal

  Cultură Orientare statală Individualism

  Sistem juridic Dominaţia dreptului scris

  Legea furnizează reguli

  contabile detaliate

  Dominaţia dreptului comunitar

  (jurisprudenţei)

  Regulile sunt elaborate de

  organisme abilitate

  Utilizatorii principali ai

  situaţiilor financiare

  Autorităţi fiscale, creditori,

  investitori

  În principal investitorii

  Rolul utilizatorilor în

  normalizare

  Rolul majorităţii

  utilizatorilor în normalizare

  este indirect, chiar

  nesemnificativ

  Cu toate că este indirect, rolul

  utilizatorilor este foarte

  important

  Principiile contabile Dominaţia principiului

  prudenţei

  Prevalenţa juridicului asupra

  economicului

  Influenţa nefastă a

  Prevalenţa economicului

  asupra juridicului

  Informaţia contabilă nu suferă

  influenţa fiscalităţii

 • fiscalităţii asupra utilităţii

  decizionale a informaţiei

  contabile

  Limita publicării Tendinţa unor limitări

  limitate

  Tendinţa unor limitări largi

  Atitudinea în materie

  contabilă

  Opţiuni multe de

  contabilizare şi evaluare

  Opţiuni puţine de contabilizare

  şi evaluare

  Calculul beneficiului Calculul unui beneficiu

  prudent care poate fi

  distribuit cu anumite

  restricţii şi tendinţe spre

  crearea unor rezerve

  Calculul unui beneficiu util în

  luarea deciziilor:

  - prezentare cinstită, imagine

  fidelă;

  - dominaţia principiului

  independenţei exerciţiului;

  Exemple de ţări Belgia, Grecia, Germania,

  Franţa, Italia, Japonia,

  Portugalia, Suedia.

  Australia, Marea Britanie,

  Irlanda, Canada, Olanda,

  Singapore, S.U.A.

  Sursa: Proiecţie realizată de autor pe baza datelor preluate din Raffournier, B., Haller, A., Walton, P.,

  Compatibilite internationale, Librairie Vuibert, Paris, 2001, p.105

  Pornind de la aceste două tendinţe de evoluţie la nivel internaţional, se impune poziţionarea în

  acest cadru a sistemului de contabilitate românesc, şi implicit a nivelului de conectare sau

  deconectare a contabilităţii la fiscalitate. Opţiunea pentru un model continental sau anglo-

  saxon a fost relevată prin Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările

  ulterioare, care presupunea o copie a sistemului contabil francez, întrucât “niciodată nu s-a

  apreciat că modelul francez de contabilitate nu a fost corespunzător României” (Neag, R.,

  2000:207).

  Motivele, obiective sau subiective, ale acestei opţiuni pot fi multiple:

  asemănarea dintre România şi Franţa în ceea ce priveşte existenţa unui cod de legi

  (dreptul scris);

 • România fiind o ţară în curs de dezvoltare, care se orienta spre o economie de piaţă,

  modalitatea de finanţare preponderentă era prin intermediul băncilor, în detrimentul finanţării

  prin pieţele financiare, bursa românească înfiinţându-se mai târziu;

  datorită monismului informaţional din perioada comunistă, profesia contabilă în

  România era abia la începuturile sale;

  regimul comunist a avut şi el legături cu Franţa, poate mai mult cu orice altă ţară din

  vestul Europei;

  influenţa exercitată de specialiştii francezi şi belgieni, care au contribuit prin sfaturile

  lor, la alegerea opţiunilor de către Guvernul României, în ceea ce priveşte noul sistem de

  contabilitate (în mod similar cu influenţa actuală în sensul adoptării IAS/IFRS-urilor);

  modelul anglo-saxon de contabilitate, în cadrul Europei, nu avea o răspândire foarte

  largă (fiind specific doar Marii Britanii, Olandei şi Irlandei).

  În consecinţă, unul dintre elementele preluate cu întregul sistem contabil francez a fost şi

  legătura dintre contabilitate şi fiscalitate. Acceptând ideea că sistemul contabil românesc este

  un sistem pilotat, orientat spre onorarea comenzilor fiscale se ridică permanent problema

  concilierii raporturilor dintre principiile contabile şi principiile fiscale. Organizarea şi

  conducerea contabilităţii financiare în cadrul entităţii economice are ca obiective reflectarea

  corectă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatului, pe baza unor reguli referitoare

  la terminologie, evaluare, omogenitate, prudenţă, comparabilitate în timp şi spaţiu a

  elementelor patrimoniale. Spre deosebire de contabilitatea financiară, fiscalitatea corespunde

  unei alte logici, are principiile şi regulile sale ce nu corespund întotdeauna cu cele contabile.

  2.4. Contabilitatea de casă şi contabilitatea de angajamente

  Pe scara evoluţiei contabilităţii se poate constata că această ştiinţă este, tradiţional, una de

  casă. În esenţă, o contabilitate de casă se bazează pe faptul că o cheltuială este recunoscută în

  momentul plăţii ei, iar un venit este înregistrat în momentul încasării. Ca urmare,

  rezultatulfinanciar nu este determinat ca diferenţă între mărimea vânzărilor şi mărimea

  consumurilor, ci cadiferenţă între încasări şi plăţi. Practic, o contabilitate de casă nu face

  deosebire între noţiunile decheltuieli şi plăţi şi între noţiunile de venituri şi încasări. Deşi în

  anumite situaţii noţiunilemenţionate se suprapun, există suficiente cazuri când ele sunt total

  diferite. Astfel, nu orice platăreprezintă o cheltuială, după cum nu orice cheltuială reprezintă o

  plată. De asemenea, nu oricencasare reprezintă un venit, după cum nu orice venit generează o

  încasare.n cazul aprovizionărilor de stocuri şi de imobilizări noţiunile de plăţi şi de cheltuieli

  nuse suprapun. Plata intervine în momentul achitării facturii către furnizor, iar cheltuiala

 • apare ladarea în consum a elementelor stocabile, la descărcarea gestiunii cu valoarea

  mărfurilor vândutesau pe măsura utilizării activelor imobilizate, în funcţie de durata normală

  de funcţionare. Esteun caz tipic pentru a caracteriza plăţile care nu reprezintă cheltuieli. Dacă

  ne referim lanregistrarea amortizării sau la constituiri de provizioane şi ajustări în diverse

  scopuri, acesteareprezintă elemente de cheltuieli care nu generează plăţi. Plata a intervenit în

  momentulcumpărării elementelor de activ imobilizat, va interveni în momentul producerii

  riscului ori cheltuielii provizionate sau nu va avea loc niciodată dacă riscul sau cheltuiala nu

  apar. La venituri pot fi întâlnite aceleaşi situaţii. Cel mai frecvent înregistrarea de venituri nu

  presupune încasare de disponibilităţi. Acestea apar în cazul vânzărilor de bunuri, lucrări

  şiservicii pe credit comercial. De asemenea, un venit neconcretizat în încasări se înregistrează

  cu ocazia reluării unui provizion sau unei ajustări. Pe de altă parte, realizarea de încasări fără

  evidenţiere de venituri apare la încasarea unei chirii, unei prime de asigurare care nu priveşte

  perioada curentă, ci o perioadă ulterioară.O contabilitate de angajamente înregistrează

  veniturile în momentul realizării lor (al facturării, în cele mai multe cazuri), iar cheltuielile

  sunt imputate asupra rezultatelor pe măsura angajării lor, indiferent de data la care are loc

  încasarea sau plata efectivă. Practic, în cazul contabilităţii de angajamente se face o

  diferenţiere netă între cele două circuite care au loc la nivelul unui patrimoniu: circuitul real şi

  circuitul monetar. Circuitul real este determinat de intrări de bunuri, lucrări şi servicii din

  aprovizionări, transformarealor în cadrul entităţii economice în alte bunuri lucrări şi servicii

  care sunt supuse vânzării către diverşi beneficiari. Ca urmare, intrarea, transformarea şi

  vânzarea realităţilor patrimoniale, în principal, prin veniturile şi cheltuielile care le generează,

  produc modificări în mărimea şi structura patrimoniului. Circuitul monetar este constituit din

  ansamblul operaţiilor de încasări şi plăţi, determinate de creanţele şi datoriile pe care le

  înregistrează o entitate economică în relaţiile cu terţii. Totalitatea acestor operaţii

  condiţionează mărimea disponibilităţilor la un moment dat. Rezultă că cele două circuite sunt

  distincte şi independente. Dacă ele se confundă (şi aşa se întâmplă, uneori) se pot trage

  concluzii eronate, iar deciziile luate de utilizatori vor fi lipsite de realism. O analiză detaliată a

  lor scoate în evidenţă că sunt de sens opus, o aprovizionare de bunuri, lucrări şi servicii

  presupunând efectuarea unei plăţi (ieşire de monedă), iar o vânzare generând o încasare. Mai

  mult, având în vedere că majoritatea aprovizionărilor şi livrărilor se realizează pe credit

  comercial plata, respectiv încasarea de monedă intervine, de cele mai multe ori, ulterior

  cumpărărilor, respectiv vânzărilor.

 • CAPITOLUL III

  SISTEME CONTABILE. O ABORDARE PARALELĂ

  3.1. Sistemul contabil american

  I. Evoluţia conceptelor în contabilitatea americană

  Caracteristicile principale ale contabilităţii întreprinderilor din S.U.A. ar putea fi sintetizate

  într-un număr relativ mic de cuvinte:

  - practicienii şi teoreticienii contabilităţii americane sunt la cel mai înalt nivel din

  punctul de vedere al conceptualizării contabilităţii. Pentru prima dată în istoria contabil